پایان نامه بررسی تطبیقی قاعده غرور در حقوق ایران و انگلیس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

بررسی تطبیقی قاعده غرور در حقوق ایران و انگلیس 

زمستان  1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه. 2

1- بیان مساله تحقیق.. 2

2- سئوالات تحقیق   3

2-1 – سؤال اصلی.. 3

2-2- سؤالات فرعی.. 3

3- فرضیّات تحقیق   3

4- پیشینه تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………….4

5- روش تحقیق   4

6- ضرورت و اهداف تحقیق.. 5

7- ساماندهی تحقیق.. 5

فصل اول: کلیات 7

مبحث اول) مطالعات مفهومی قاعده غرور. 8

گفتار اول) مفهوم لغوی غرور. 8

گفتار دوم) مفهوم اصطلاحی غرور. 9

بند اول) مفهوم فقهی غرور. 9

بند دوم) مفهوم حقوقی غرور. 10

مبحث دوم ) دلایل و مستندات اعتبار قاعده غرور. 11

گفتار اول: سنّت… 12

بند اول) عبارت مشهور«المغرور یرجع الی من غرّه» 12

الف) اختلاف در نقل عبارت.. 12

ب) روایت بودن عبارت مذکور. 13

ج) اعتبار عبارت.. 14

بند دوم) روایات وارد شده در بابهای خاص…. 14

گفتار دوم) بنای عقلا.. 18

گفتار سوم) اجماع. 20

گفتار چهارم) قاعده اتلاف.. 21

گفتار پنجم) قاعده تسبیب… 22

گفتار ششم) قاعده لاضرر. 25

مبحث سوم) منابع ضمان غرور در حقوق مدنی ایران. 27

گفتار اول) قانون مدنی.. 27

گفتار دوم) قانون مسؤولیت مدنی.. 28

گفتار سوم) قانون مجازات اسلامی.. 29

فصل دوم: شرایط تحقق غرور موجب مسئولیت در حقوق ایران. 30

مبحث اول) عناصر غرور. 31

گفتار اول) عناصر قاعده غرور در فقه امامیه. 32

بند اول) عمل خدعه‌آمیز. 32

الف) عمل خدعه‌آمیز حقوقی.. 33

ب) عمل خدعه آمیز مادی.. 35

بند دوم) ورود ضرر. 35

بند سوم) رابطه سببیت… 38

بند چهارم) علم و جهل غار و مغرور. 40

بند پنجم) قصد. 45

بند ششم) فریب خوردگی.. 46

گفتار دوم) عناصر ضمان غرور در حقوق مدنی ایران. 48

بند اول) وجود ضرر. 48

الف) مفهوم و انواع ضرر. 49

1) ضرر مادی.. 50

2) ضرر معنوی.. 53

بند دوم) ارتکاب عمل نامشروع. 55

الف) مفهوم نامشروع بودن. 55

ب) قلمرو ارتکاب عمل نامشروع. 58

بند سوم) رابطه سببیت… 58

الف) مفهوم رابطه سببیت… 59

ب) سبب بی واسطه و با واسطه. 59

ج) وضعیت خاص در غصب… 60

د) اثبات رابطه سببیت… 61

بند چهارم) شرایط ضرر قابل مطالبه. 62

الف) مسلم بودن ضرر. 62

ب) مستقیم بودن ضرر. 64

ج) جبران نشده بودن ضرر. 65

د) متعارف و قابل پیش‌بینی ضرر. 65

مبحث دوم) مقایسه غرور با تدلیس و اشتباه 66

گفتار اول) مقایسه غرور با تدلیس… 67

بند اول) مفهوم تدلیس و عناصر آن در مقایسه با غرور. 67

الف) مفهوم تدلیس… 67

ب) مقایسه عناصر تدلیس و غرور. 68

بند دوم) مبنای خیار تدلیس و قاعده غرور. 69

بند سوم) اثر تدلیس و غرور. 70

الف) تفاوت آثار تدلیس و غرور. 70

ب) شرایط خاص تدلیس… 71

گفتار دوم) تفاوت غرور با اشتباه 72

بند اول) مقایسه مفهوم و عناصر در اشتباه و غرور. 72

الف) بررسی مفاهیم. 72

ب) بررسی عناصر. 73

بند دوم) مبنای آثار اشتباه و غرور. 74

بند سوم) اثر اشتباه و غرور. 75

فصل سوم: مفهوم و شرایط تحقق نهاد مشابه قاعده غرور در حقوق انگلیس… 78

مبحث اول) مقدمه ای در حقوق انگلیس… 79

مبحث دوم) مفهوم مشابه قاعده غرور. 81

گفتار اول) انواع توصیف خلاف واقع. 81

الف) توصیف خلاف واقع خدعه آمیز. 82

ب)توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه. 83

1) توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه در حقوق عرف( کامن لاو) 83

2) توصیف خلاف واقع سهل انگارانه به موجب قانون توصیف خلاف واقع مصوب سال 1967. 84

ج) توصیف خلاف واقع توام با بیگناهی.. 85

گفتار دوم) جبرانهایی که در قبال توصیف خلاف واقع وجود دارند. 86

الف) فسخ(ابطال) 86

ب) طلب خسارت.. 87

مبحث سوم) شرایط تحقق.. 89

مبحث چهارم) تطبیق دو نهاد. 97

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 100

الف) نتیجه گیری.. 100

ب) پیشنهادات.. 100

منابع و مآخذ. 101

الف) فهرست منابع فارسی.. 101

ب) فهرست منابع  لاتین.. 104

چکیده انگلیسی.. 105

 

 

چکیده

یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است ضمان(قاعده) غرور می‌باشد،‌ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، مثلا در عقد نکاح، زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد، در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می‌شود. این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می‌شود، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت مبادرت می‌گردد.

در این تحقیق ابتدا به اعتبار و موارد جاری شدن حکم قاعده فوق پرداخته و بیان می گردد که این قاعده علی رغم شناخته شدن در فقه امامیه در حقوق موضوعه چندان مورد توجه قرار نگرفته است، سپس در مطالعه تطبیقی حقوق ایران از حیث شرایط عمده‌ی تحقق غرور در مقایسه با حقوق انگلیس که حسب تأسیس حقوقی موسوم به توصیف خلاف واقع خدعه‌آمیز به آن می‌پردازد، به این نتیجه می رسیم که تفاوت چندانی بین دو نهاد وجود ندارد. وجوه افتراق عمدتا مبتنی بر وجود ترک فعل در حقوق ایران و عدم آن در حقوق انگلیس و نیز عدم تأثیر علم شخص غار در حقوق ایران و ضرورت وجود آن در حقوق انگلیس به لحاظ ضمان ناشی از غرور می‌باشد.

واژگان کلیدی

قاعده غرور، مسئولیت، توصیف خلاف واقع، سوء عرضه قابل تعقیب، حقوق ایران ، فقه امامیه، حقوق انگلیس.

 

مقدمه

فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی و اصول بر گرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است. یکی از این قواعد که از فریب خورده حمایت و فریب دهنده را ملزم به جبران خسارت می کند قاعده فقهی المغرور یرجع الی من غره می باشد.

غرور واجد یک گستره وسیع می‌باشد، ‌به نحوی که شامل تدلیس در زمینه قراردادی و غرور در مفهوم خاص در عرصه غیر قراردادی می‌گردد، و در هر دو قسم، عنصر فریب ظاهر و بارز می‌باشد و نیز در هردو قسم امکان تحقق مسئولیت مدنی وجود دارد،‌ به گونه‌ای که در قسم نخست تجلی آن به صورت خیار تدلیس در قالب عقود در حقوق مدنی هویدا می‌باشد و مصداق بارز آن را می‌توان در عقد بیع(ماده 438 الی 440 قانون مدنی) مشاهده نمود و در قسم غیر قراردادی نیز مظهر عملی آن را می‌توان در ماده 325 قانون مدنی که اشعار می‌دارد:«اگر مشتری جاهل بر غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند. اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد…» مشاهده نمود. در این نوشتار هدف بررسی شرایط و ارکان تحقق قاعده غرور و مصادیق آن در حقوق ایران(فقه امامیه و حقوق موضوعه) و مقایسه با نهاد مشابه در حقوق انگلیس به نام توصیف خلاف واقع یا سوء عرضه متقلبانه به لحاظ تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت می‌باشد.

1-   بیان مساله تحقیق

از دیرباز، غرور به عنوان یکی از پایه‏ های مهم نظری مسئولیت مورد توجه حقوقدانان و استادان حقوق در نظامهای مختلف حقوقی قرار گرفته است. اختلاف در تعریف و ماهیت آن فراوان و دارای مفهوم شخصی و نوعی است.[1] همانگونه که بیان شد فقیهان اسلام تحت عنوان قاعده غرور و مفهوم غرور به این موضوع پرداخته اند. در حقوق موضوعه ایران نیز که نشات گرفته از فقه شیعه می باشد به صورت خیلی مختصر ضمان ناشی از آن در مواد قانونی بیان گردیده است. مساله اصلی یا به عبارتی دغدغه اصلی در این تحقیق این است که ضمن بررسی دقیق و موشکافانه قاعده غرور و شرایط و ارکان تحقق آن در فقه و حقوق ایران به دنبال نهاد مشابه این قاعده در حقوق انگلیس می گردیم و ضمن تطابق با آن و مقایسه شباهت ها و اختلاف ها به این نتیجه برسیم که کدام نهاد موفق تر و کامل تر می باشد.

2-   سئوالات تحقیق

با عنایت به آنچه گفته شد سؤالات اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر است:

2-1 – سؤال اصلی

شرایط و ارکان تحقق قاعده غرور در حقوق ایران و توصیف خلاف واقع در حقوق انگلیس چیست؟

2-2- سؤالات فرعی

سوال فرعی اول: شرایط و ارکان تحقق ضمان غرور در حقوق ایران اعم از فقه امامیه و حقوق موضوعه چیست؟

سؤال فرعی دوم: شرایط و ارکان تحقق توصیف خلاف واقع در حقوق انگلیس چیست؟

3-   فرضیّات تحقیق

با توجه به سؤالات اصلی و فرعی فوق، فرضیّه تحقیق نیز به شرح زیر است:

همان گونه که قاعده غرور در حقوق ایران شناخته شده و غرور موجب ضمان و مسئولیت می گردد در حقوق انگلیس نیز نهاد مشابه آن تحت عنوان توصیف خلاف واقع بیان گردیده و دارای شباهت های بسیاری با نهاد فوق بوده و ضمان آور می باشد به عبارت دیگر بین قاعده ضمان غرور در حقوق ایران و توصیف خلاف واقع در انگلستان رابطه مستقیم وجود دارد.

1- اوصیا، پرویز، 1381، مقاله تدلیس، تحولات حقوق خصوصی(مجموعه مقالات)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ص10.

تعداد صفحه:113

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com