پایان نامه بررسی تطبیقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین‌المللی ارس

گروه حقوق

 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته حقوق خصوصی

 

عنوان

بررسی تطبیقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

 

 سال تحصیلی 1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول (کلیات)

مبحث اول: مفهوم‌شناسی………………………………………………………………………….. 5

گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی ………………………………………………….. 5

گفتار دوم: انعقاد……………………………………………………………………………………. 6

گفتار سوم: تشریح ایجاب و قبول به طور کلی……………………………………………….. 12

مبحث دوم: پیشینه تقنین درباره تجارت اللکترونیک………………………………………… 13

فصل دوم ( تشابه- تفاوت- شکل گیری)

مبحث  اول : چگونگی شکل گیری ایجاب و قبول الکترونیکی و مقایسه با حقوق سنتی 15

گفتار اول : ایجاب متقابل: قبول ایجاب با شروط اضافی یا متفاوت………………………. 15

الف: تعریف قبول………………………………………………………………………………….. 15

ب: ابراز قبول و نحوه آن در قراردادهای الکترونیک……………………………………….. 16

اول- نامه الکترونیک………………………………………………………………………………. 16

دوم- وب‌سایت…………………………………………………………………………………….. 17

گفتاردوم : قبول و شرایط آن…………………………………………………………………….. 19

الف- معقول بودن اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی…………………………………….. 19

ب- قبول با رفتار در ارتباطات الکترونیکی……………………………………………………. 19

ج- ماهیت سکوت و نقش آن در معاملات الکترونیک…………………………………….. 20

د- تطابق قبول با ایجاب …………………………………………………………………………. 21

ح- تطابق قبول با ایجاب در ارتباطات الکترونیکی………………………………………….. 23

ل- عدول از قبول پس از ارسال در ارتباطات الکترونیکی………………………………….. 26

اول- نامه‌ی الکترونیکی…………………………………………………………………………… 26

دوم- وب‌سایت…………………………………………………………………………………….. 26

گفتار سوم : طریقه و روش ایجاب و قبول الکترونیکی …………………………………….. 27

الف- انعقاد قرارداد الکترونیکی…………………………………………………………………. 27

اول- اعلام اراده و دعوت به معامله……………………………………………………………… 27

دوم- شیوه اعلام اراده ……………………………………………………………………………. 30

1- نامه الکترونیکی………………………………………………………………………………… 31

2-پایگاه اینترنتی(تارنما)…………………………………………………………………………. 31

3- سامانه پیام خودکار……………………………………………………………………………. 33

3-1- ماهیت حقوقی انعقاد قرارداد از طریق سامانه پیام خودکار…………………………. 34

3-2- انتساب قرارداد سامانه خودکار به مالک آن…………………………………………… 37

4- قرارداد مبتنی بر کلیک……………………………………………………………………….. 38

5- قرارداد با امکان دریافت شروط قراردادی…………………………………………………. 39

6- قرارداد با بازکردن بسته ……………………………………………………………………… 41

گفتار چهارم  : ابعاد شکلی و شرایط مربوط به انعقاد قرارداد در حوزه ی تجارت الکترونیکی      42

الف- تفاوت‌های حقوقی قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی………………….. 42

اول- مباحث مربوط به ایجاب و قبول در قوانین سنتی………………………………………. 43

1- قصد ایجاد آثار حقوقی………………………………………………………………………. 43

2- اهلیت انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………… 43

ب- ایجاب………………………………………………………………………………………….. 44

مبحث دوم : چگونگی تغییر مکانی و زمانی در ایجاب و قبول الکترونیکی …………….. 44

گفتار اول : زمان تحقق ایجاب و قبول الکترونیکی………………………………………….. 44

الف- زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی………………………………………………….. 45

ب- مبانی و تئوریهای تشخیص زمان اعتبار قبول…………………………………………….. 45

اول- تحدید اقسام قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………. 45

دوم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای فوری………………………………………………….. 46

سوم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای غیرفوری……………………………………………… 46

چهارم- زمان اعتبار قبول در قراردادهای الکترونیکی فعلی ………………………………… 48

پنجم- اعتبار قبول در قرارداد با مصرف‌کنندگان…………………………………………….. 49

ج-تحلیل ماده 11 دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا………………………………….. 50

گفتار دوم : تعیین امکان یا عدم امکان رجوع از ایجاب یا استرداد آن از نظر زمانی…… 51

الف- نامه الکترونیکی…………………………………………………………………………….. 52

ب- وب‌سایت……………………………………………………………………………………… 53

گفتار سوم : اهمیت تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد……………………………………….. 55

مبحث سوم : عامل هایی که بر ایجاب و قبول در دنیای الکترونیک تعبیرمی شوند……. 56

گفتار اول : تشکیل قرارداد اتوماتیک ( خودکار- نماینده الکترونیکی) …………………. 56

الف- تشکیل اتوماتیک(خودکار قرارداد)……………………………………………………… 56

ب- شناسایی قراردادهای اتوماتیک……………………………………………………………. 57

ج- چالش‌های حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک…………………………………………….. 59

اول- نماینده الکترونیکی به عنوان وسیله………………………………………………………. 61

دوم- نماینده الکترونیکی به عنوان شخص…………………………………………………….. 63

گفتار دوم : دعوت به معامله و تمایز آن با ایجاب……………………………………………. 64

الف- تحلیل دعوت به معامله در فضای فیزیکی……………………………………………… 64

ب- دعوت به معامله در فضای الکترونیکی…………………………………………………… 66

اول- ماهیت آگهی و تبلیغات در فضای مجازی……………………………………………… 67

گفتار سوم : عامل های اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی …………………………… 71

الف- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی …………………………………………. 71

اول- نامه الکترونیکی……………………………………………………………………………… 72

دوم- وب‌سایت…………………………………………………………………………………….. 73

1- اصول ایجاب به مخاطب(افرار معین یا عموم) در ارتباطات الکترونیکی……………… 74

سوم- نامه الکترونیکی به اعتبار تعداد مخاطب………………………………………………… 75

مبحث چهارم : چالشهایی ایجاب و قبول در دنیای الکترونیک در نظام حقوقی………… 77

گفتار اول : مسائل و ابهامات موجود در قرارداد های الکترونیکی…………………………. 77

الف- سرعت مبادلات و تأثیر ـن در قصد طرفین …………………………………………… 77

ب- نامعلوم یا مبهم بودن هویت طرفین ایجاب و قبول……………………………………… 78

ج- دخالت اشخاصی غیر از طرفین قرارداد در رابطه الکترونیکی…………………………. 78

د- بسته یا باز بودن سیستم فروش الکترونیکی………………………………………………… 79

ه- لزوم صراحت و شفافیت در ایجاب و قبول الکترونیکی…………………………………. 80

گفتار دوم : اشتباه در اعلام اراده به شیوه الکترونیکی ………………………………………. 80

الف- اشتباه مشمول قواعد عام…………………………………………………………………… 80

ب- اشتباه در محیط الکترونیکی………………………………………………………………… 83

گقتار سوم : چالش های قبول و اعلام آن در عقود الکترونیکی ………………………….. 85

الف- دریافت قبول متعدد از طریق نامه الکترونیکی…………………………………………. 85

ب- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و عدم وصول آن………………………………… 86

ج- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و تأخیر در وصول آن…………………………… 86

د- اعلام قبول از طریق نامه الکترونیکی و وصول ناقص یا خالی آن……………………… 86

ه- مفهوم نبودن قبول دریافت…………………………………………………………………….. 87

و- تحریف پیام در مسیر انتقال ………………………………………………………………….. 88

گفتار چهارم- راهکارهایی برای اشتباهات و چالش‌های موجود در قراردادهای الکترونیکی        89

الف- ظهور و توسعه فن‌آوری‌های جدید……………………………………………………… 89

ب- اشتباه در قراردادهای الکترونیکی…………………………………………………………. 91

ج- خطا در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………. 91

فصل سوم: (بستر حمایتی از ایجاب و قبول الکترونیک در نظام حقوقی ایران و کنوانسون ها

مبحث اول: قوانین و موادی در حقوق ایران برای حمایت تجارت الکترونیک وجود دارد 94

گفتار اول : مشروعیت معاملات الکترونیکی ………………………………………………….. 94

الف- قاعده آزادی قراردادها…………………………………………………………………….. 94

ب- قاعده تراضی………………………………………………………………………………….. 95

ج- قاعده لزوم……………………………………………………………………………………… 96

د- قاعده صحت……………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم : شروط حاکم بر قرارداد های الکترونیکی………………………………………. 99

الف- ضوابط کلی حاکم بر شروط قراردادی……………………………………………….. 100

ب- طرق بیان شروط حاکم بر قراردادهای الکترونیکی…………………………………… 101

اول- امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام…………………………………………. 102

دوم- اطلاعات لازم برای نمایش در وب‌سایت‌ها جهت انعقاد قرارداد………………….. 103

مبحث دوم : اهمیت ایجاب و قبول الکترونیکی از نظر نظام حاکم در مقایسه با روش های سنتی 104

گفتار اول : معیار ارسال و وصول ایجاب و قبول الکترونیکی……………………………… 104

 

مبحث سوم: بستر حمایتی در نظام حقوقی کنوانسیون های بین المللی ………………….. 105

گفتار اول : اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی………………………………………………… 105

گفتار دوم : دیدگاه قوانین مختلف در محور ایجاب و قبول الکترونیکی………………… 106

گفتار سوم: تشریفات انعقاد و عقود تشریفاتی الکترونیکی………………………………… 108

الف- تشریفات انعقاد الکترونیکی قرارداد……………………………………………………. 108

مبحث چهارم: ضمانت اجرای پذیرش و عدم تخلف و برگشت از ایجاب و قبول الکترونیکی 110

گفتار اول : تعیین قانون قابل اعمال در تجارت الکترونیکی (مرحله ی ثبوتی)…………. 110

مبحث پنجم: ترادف و تضاد ایجاب و قبول با قواعد و اصول فقه ای و بین المللی و نظام حقوقی 111

گفتار اول : نظرات فقها در مورد ایجاب و قبول سنتی و مقایسه آن در دنیای الکترونیک 111

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………. 117

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 119

 

مقدمه:

برای بررسی این مبحث و تطبیق آن با کنوانسیون های بین المللی در تجارت الکترونیکی در پی مباحثی عمده ای همچون انعقاد قرارداد الکترونیکی ، در مواردی که توافق بدون خواندن پیام واصله یا با سکوت مورد قبول قرار می گیرد، ویا روشی که در تجارت الکترونیک به نام همکاری در فروش بیشتر مشهور شده است و همچنین مباحث عمده ای دیگر که تجارت اینترنت و الکترونیک تفاوت های ویژه ای با دنیای خارج از آن دارد خواهیم بود.

آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. بر همین اساس باید گفت که ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشایی عقد می باشد حتی در عالم الکترونیک که ویژگی ای های خاصی نسبت به دیگر فضاها دارد.

 

ب) بیان مسئله

تجارت الکترونیک منجر به چالش های متعددی در حقوق سنتی حاکم بر قراردادهای کاغذی شده که شامل به طوری که صلاحیت قضایی، اعتبار، تشکیل، تعدیل، تصدیق، صحت پیام و عدم انکار می گردد. این تحلیل و تطبیق به بررسی جزئیات مبحث ایجاب و قبول که یکی از مباحث متعدد داخل در تجارت الکترونیک می پردازد.

هرچند ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺩﺭﻓﻀﺎﻱﻣﺠﺎﺯﻱنباید مشابه با ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﺁﻥﺩﺭﺩﻧﻴﺎﻱﻭﺍﻗﻌـﻲباشدﻭ نباید ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩداشته باشد، ولیحقیقت آن است که هم این مسئله به تبیین دارد و هم تفاوت هایی بین آن دو در برخی موارد مشاهده می شود، برای مثال اعلام اراده در محیط مجازی در بسیاری از موارد مکوب و ارسال پیام است، ولی در عقد نکاح این کار جایز شمرده نشده است. بنابراین، باید دید که در اینگونه عقود اعلام رضایت باید چگونه باشد.

بنابراین، ﺗﻌﺮﻳﻒﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﻱﺑﺮﺍﻱﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲلازم است و باید ﺗﺸﻜﻴﻞﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲو نیز ﺷﺮﺍﻳﻂﺍﺳﺎﺳﻲﺻﺤﺖﻣﻌﺎﻣﻠﻪدر این محیط مورد بررسی قرار گیرد.

در حقوق ایرانﻣـﺎﺩﻩ ۱۹۰ ﺑهﺑﻌـﺪﻗـﺎﻧﻮﻥﻣﺪﻧﻲبه شروط اساسی قراردادهای و عقود پرداخته است. ﺿﺮﻭﺭﺕﺩﺍﺭﺩ این مقررات اساسی با عقود و قراردادهای الکترونیکی مورد بازبینی قرار گیرد، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﺳﺖ. برای شناسایی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی این نکته دارای اهمیت است که بخاطر اینکه روابط تجاری الکترونیک دارای اطمینان مناسبی برای طرفین باشد به طریقی که اشخاص با اعتماد بیشتر وارد این حیطه شوند و خود را در معرض تزلزل احساس نکنند، در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهایی که افراد به صورت فیزیکی انجام می دهند با دارای همان اعتبار بوده و واجد همان شرایط قانونی باشد، تا اشخاص در سایه امنیت قانونی بتوانند اعمال تجاری خود را انجام دهند برای نمونه می توان به بند یک ماده 12 قانون نمونه آنیسترال اینگونه آورده شده که : «ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋـﻼﻡ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺩﻟﻴﻞﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﻜﺎﺭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺛـﺮﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺍﺟﺮﺍﻳﻲﺑﺎﺷﺪ » به همین دلیل هر قراردادی که به صورت الکترونیکی منعقد شده باشد، در صورتی که شرایط قانونی را رعایت نموده باشد، معتبر می باشد و نباید آن را صرفا به خاطر اینکه از وسایل الکترونیکی استفاده کرده بی اعتبار دانست. و در جایی دیگر قانون نمونه آنسترال در یک حکم کلی اظهار می دارد: «ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓاً ﺑـﻪ این ﺩﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴـﺎﻡﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻓﺎﻗـﺪ ﺍﺛـﺮ ﺣﻘـﻮﻗﻲﺷـﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﻮﻧﺪ». با رجوع به نظام حقوقی ایران و قانون مدنی از جمله مواد 219 و 223 می توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را ثابت کند. در متن ماده 219 چنین آمده است : « عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. و نیز در ماده 223 این چنین است: « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ﺑﺎ ﺍﻳـﻦ ﺣـﺎﻝ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠـﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻲ ﺩﺭﺗـﺎﺭﻳﺦ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ ﺑــﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺖﺑ ﺨﺸـﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻧـﺪ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﻗﺎﻋﺪﻩﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺎﺩﻩ  ۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭﻛﻪ ﺫﻳـﻞﻋﻨـﻮﺍﻥ «ﻓﺼـﻞﭼﻬـﺎﺭﻡ ـ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺧﺼﻮﺻﻲ » ﺁﻣﺪﻩ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺧﺎﺹ (ﺧﺼﻮﺻﻲ) ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﺔ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺍﺭﺳﺎﻝ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡﻣﻌﺘﺒﺮﺩﺍﻧﺴﺘﻪﺍﺳﺖ.

این نکته نیز شایان ذکر است که ﺩﺭﺳﻄﺢﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ،ﮔﺮﻭﻩﻛـﺎﺭﻱﺗﺠـﺎﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲﺁﻧﺴـﻴﺘﺮﺍﻝﺩﺭﺳـﺎﻝ ۱۹۹۶ ﻗـﺎﻧﻮﻥﺗﺠﺎﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺭﺍﺗﺼﻮﻳﺐﻧﻤـﻮﺩ،ﻛـﻪﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲﺭﺍﻣﻌﺘﺒـﺮﻭﻗﺎﺑـﻞﺍﺟـﺮﺍﻣﻲﺩﺍﻧﺪ. ﺁﻧﺴﻴﺘﺮﺍﻝ،ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺩﺭﺑﺎﺭﺓﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎﻱﺣﻘـﻮﻗﻲﺍﻧﻌﻘـﺎﺩﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺑـﻪﺷـﻴﻮﻩﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺩﺭﺩﺳﺖﺗﻬﻴﻪﺩﺍﺭﺩﻛﻪﺗﻜﻤﻴﻞﻭﺍﺭﺍﺋﻪﺁﻥﻣﻮﺟﺐﺷﻔﺎﻓﻴﺖﻣﺒـﺎﺩﻻﺕﻭﻣﻌـﺎﻣﻼﺕﺗﺠﺎﺭﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ و با این گفته ها واضح می شود از لحاظ تحلیلی تفاوتی میان ایجاد و قبول عادی و الکترونیکی وجود ندارد، می توان ایجاب را به اعلام رضایت ایجاب کننده به تشکیل قرارداد با طرف مقابل، که تاثیر نهایی آن به اعلام رضای طرف قبول منوط می ماند. مبحثی که امروزه بیشتر وارد این عرصه شده است بحث واسطه های الکترونیکی است که وارد حیطه ایجاب و قبول شده است در محیط الکترونیک از آن به همکاری در فروش یاد می شود، سعی خواهد شد به بررسی این موضوع و قلمرو آن در خلال تحقیق پرداخته شود.

یکی از موارد حقوق تجارت الکترونیکی به انعقاد و از همه مهمتر به ایجاب و قبول عقود و قراردادها مربوط است. با انعقاد هر قرارداد بین طرفین احتیاج به ایجاب و قبول است تا طرفین عقد بتوانند قصد خود را نشان بدهند. این پایان نامه به تشکیل یک عقد و قرارداد الکترونیکی از نظر ایجاب و قبول،نحو] بیان ایجاد و قبول و شرایط آنمربوط است. تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران (ق.ت.ا)، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و کنوانسیون هایی که در زمینه تجارت الکترونیکی وجود دارد انجام خواهد شد. بنابراین، به بررسی تطبیقی حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی خواهد پرداخت و روش این کار مراجعه به کتب موجود، مقالات، سایتها، قوانین به ویژه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و کنوانسیون های مربوط به ویژه کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی 2005 مصوب سازمان ملل متحداست.

 

ج) اهداف تحقیق

  1. ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی از منظر حقوق ایران به ویژه قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و کنوانسیونهای ارتباطات الکترونیکی چگونه تشکیل می گیرد؟
  2. تفاوت بین ایجاب و قبول در عالم محیط الکترونیکی و سنتی انواع عقود و قراردادها با استناد به حقوق ایران به حصوص قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و کنوانسیونهای ارتباطات الکترونیکی در چیست؟
  3. تطبیق مباحث ایجاب و قبول در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های بین المللی در انواع عقود و قراردادها چه تشابهی دارد؟
  4. قانون گذار ایران و کنوانسیون های بین المللی از نظر قانونی چه بستر و حمایتی برای قراردادهای الکترونیکی و به مخصوص در مورد ایجاب و قبول الکترونیکی قرار داده اند؟
  5. مطابق از حقوق ایران به ویژه قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و کنوانسیونهای ارتباطات الکترونیکی، عامل هایی که در محیط الکترونیکی از آنها بر ایجاب و قبول تعبیر میشود کدامند؟

 

تعداد صفحه:136

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com