پایان نامه بررسی تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات در قانون جدید مجازات اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی

دانشکده‌ی حقوق، گروه علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A» در رشته‌ی حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

 

عنوان

بررسی تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات در قانون جدید مجازات اسلامی

 

مهرماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست تفصیلی مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

مقدّمه. 2

أ) بیان مسأله. 2

ب) اهمّیّت و ضرورت تحقیق.. 3

ج) اهداف تحقیق.. 4

د) فرضیه های تحقیق.. 4

هـ) پیشینه‌ی تحقیق.. 4

و) روش تحقیق.. 5

ز) ساختار تحقیق.. 5

بخش نخست: کلّیّات تحقیق

فصل نخست: مفهوم شناسی.. 7

مبحث نخست: واژه شناسی تداخل اسبباب 7

گفتار نخست:تداخل اسباب و مسبّبات……………………………………………………………………………………………..7

گفتار دوم: عدم تداخل اسباب و مسبّبات…………………………………………………………………………………..9

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با تداخل.. 10

گفتار نخست مفهوم شرط.. 10

گفتار دوم: مفهوم سبب………………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم: ادلّه‌ی قائلین به تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات… 12

مبحث نخست: شرح اقوال، تحلیل و نقد آراء. 12

گفتار نخست: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به تداخل اسباب و مسبّبات… 12

گفتار دوم: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به عدم تداخل اسباب و مسبّبات… 17

گفتار سوم: تحلیل و نقد ادلّه‌ی قائلین به تفصیل.. 28

مبحث دوم:  سایرمباحث مرتبط با قاعده 31

گفتار نخست: استثناء قاعده تداخل یا عدم تداخل. 31

گفتار دوم: مقتضای اصل عملی.. 33

بخش دوم: نحوه‌ی تداخل در قصاص و دیّات

فصل نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در جنایات عمدی.. 39

مبحث نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات مادون نفس در قصاص نفس… 40

گفتارنخست: تداخل و عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس… 40

الف ـ محل نزاع از منظر فقها 46

ب ـ نقد و بررسی دیدگاه قانون‌گذار. 47

گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در قصاص نفس… 49

مبحث دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیرعمدی در قصاص عضو. 49

گفتار نخست: تداخل و عدم تداخل قصاص اعضاء در یک‌دیگر. 49

گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در قصاص عضو. 53

گفتارسوم: تداخل و عدم تداخل ارش در قصاص عضو. 56

فصل دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در جنایات غیر عمدی.. 58

مبحث نخست: تداخل و عدم تداخل جنایات عمدی و غیر عمدی در دیّه‌ی نفس… 58

گفتار نخست: تداخل و عدم تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس… 58

گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل قصاص عضو در دیّه‌ی نفس… 61

گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل منافع اعضاء در دیّه‌ی نفس… 63

مبحث دوم: تداخل و عدم تداخل جنایات غیر عمدی در دیه‌ی عضو. 65

گفتار نخست: تداخل یا عدم تداخل دیّه‌ی اعضاء در یک‌دیگر. 65

گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل دیّه‌ی منافع اعضاء در دیّه‌ی عضو. 70

گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل ارش در دیّه‌ی عضو. 73

نتایج و پیشنهادها

أ) نتایج.. 80

ب) پیشنهادات… 81

کتاب‌نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….82

چکیده انگلیسی.. 86

 

 

 

چکیده:

تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات شامل دو اصل فقهی، «تداخل قصاص» و «تداخل دیّات» می‌شود که در نتیجه‌ی عمدی و غیر عمدی بودن جنایات ایجاد می‌شود. از این رو ممکن است حالات متعدّدی در تداخل قصاص و دیّات پیش آید مانند قصاص عضو در قصاص نفس یا تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس یا قصاص اعضاء در یکدیگر و یا دیّه‌ی اعضاء در یکدیگر.

بنابراین پرداختن به احکام این قاعده مستلزم تفکیک صورت های مختلف مسأله بین قصاص و دیّات است.  در نتیجه‌ی این تقسیم بندی واحد و متعدّد بودن ضربات وارده از سوی جانی و نحوه‌ی جنایت بر مجنیٌ علیه حکم به تداخل و یا عدم تداخل جنایات صورت گرفته را تغییر می‌دهد.

در برخی از این موارد میان فقها اجماع صورت گرفته است که قانون‌گذار در کلام خود آن حکم را بیان نموده است، مانند آن‌جا که جانی با یک ضربه قلب مجنیٌ علیه را پاره که منتهی به مرگ وی شود. در این صورت چنان‌چه ضربه وارده عمدی باشد، جانی محکوم به قصاص نقس ودر صورت غیر عمدی بودن ضربه محکوم به دیّه نفس می‌شود و قصاص یا دیّه‌ی عضو (قلب) در قصاص و دیّه‌ی نفس تداخل می‌کند.

در برخی از موارد مطرح شده در کلام فقها و قانون‌گذار آن‌جایی که موضوع نه اجماعی است و نه حکم خاصی وجود دارد حسب مورد قائل به تداخل و یا عدم تداخل شده‌اند مانند یک ضربه‌ی عمدی و ایراد چند جنایت.

قانون‌گذار در این قانون مصوب 1/2/1392 در بحث تداخل جنایات آن‌جا که اجماعی در خصوص آن صورت نگرفته و حکم خاصی نیز وجود ندارد، بیشتر از نظریه‌ی مشهور فقها پیروی نموده است.

 

کلید واژه‌ها: تداخل اسباب، تداخل مسببّات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسببّات، تداخل در قصاص، تداخل در دیّات.

 

مقدّمه

أ) بیان مسأله:

یکی از مباحث اصولی فقه مسأله‌ی تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات است. این اصل فقهی در جنایات شامل دو بحث تداخل قصاص و دیّات می‌شود، که قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی در فصل دوم از کتاب قصاص و فصل هفتم از کتاب دیّات به صورت مجزا و در برخی از مواد دیگر این قانون به صورت پراکنده در خصوص جنایات بیان شده است که برگرفته از فقه می‌باشد. در این تحقیق مفاهیمی هم‌چون؛ تداخل اسباب، تداخل مسبّبات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسبّبات، مفهوم شرط و سبب برای روشن شدن بحث تبیین شده است و رفتار مجرمانه‌ی عمدی و غیر عمدی مرتکب و هم‌چنین نحوه‌ی تداخل آن‌ها بر اساس تعداد  ضربات وارده بر مجنیٌ‌علیه مطابق قانون و فقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

ب) اهمّیّت و ضرورت تحقیق:

از آن‌جایی که قانون اخیرالتصویب به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا شده است و جدید نیز می‌باشد، ضرورت دارد که کلیّه‌ی مباحث و مواد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از این رو در این تحقیق مباحث و مواد مربوط به تداخل جنایات مورد بررسی قرار گرفته است که جنبه‌ی حّق‌الناسی آن بر اهمیّت تحقیق افزوده است.

ج) اهداف تحقیق:

هدف از تحقیق در خصوص موضوع مطروحه تحلیل مواد مرتبط با موضوع در قانون جدید مجازات اسلامی می‌باشد و هم‌چنین تطبیق آن با نظرات فقهی است.

د) سوالات تحقیق:

یک- اصل اولیه در تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات چیست؟

دو- نظر مشهور فقها در خصوص تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات کدام است؟

سه- قانون‌گذار اصل را بر کدام مورد قرار داده است؟

هـ) فرضیه‌های تحقیق:

یک – به نظر می‌رسد اصل بر عدم تداخل اسباب و مسبّبات می‌باشد.

دو– ظاهراً مشهور فقها قائل به عدم تداخل در اسباب و مسبّبات می‌باشند.

سه- قانون‌گذار نیز با نظریّه‌ی قائلین به عدم تداخل هم سو تر است.

تعداد صفحه:96

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com