پایان نامه بررسی تاثیر نقش مدیریت دانش بر اثر بخشی واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی استان مازندران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی

موضوع:

بررسی تاثیر نقش مدیریت دانش بر اثر بخشی واحدهای تولیدی صادراتی صنایع لبنی استان مازندران

استاد مشاور:

دکتر حسنعلی آقاجانی

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه به دلیل نقش راهبردی دانش، بسیاری از سازمان ها، با کسب مزیت رقابتی دانش و اهرم قدرت و نفوذ آن، مدیریت دانش را به صورت موثری به کار می گیرند و نیاز به آن از این واقعیت سرچشمه می گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار عنصری مهم تلقی می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نقش مدیریت دانش بر اثربخشی واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی استان مازندران می باشد. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق،  شامل مدیران واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی استان مازندران است، که بنابر اطلاعات اخذ شده از مدیریت واحدهای فوق 145 نفر می باشند. برای نمونه­گیری در این تحقیق از روش نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده شد. با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه، حداقل تعداد نمونه (مدیران) 105 نفر تعیین که در نهایت تعداد 116 پرسشنامه جمع آوری گردید. در این پژوهش از پرسشنامه نوناکا و تاکوچی برای سنجش متغیر مستقل مدیریت دانش و پرسشنامه تالکوت پارسونز برای سنجش متغیر وابسته اثربخشی سازمانی استفاده شده است. داده­ها با استفاده از نرم­افزارSPSS16  مورد آزمون قرار گرفت.  فرضیه­های پژوهش با استفاده از روش­های همبستگی پیرسون و رگرسیون  خطی مورد بررسی قرار گرفت. یافته­های پژوهش حاکی از آن است نشان می­دهد مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی و مولفه های آن شامل: انطباق (سازگاری) ،کسب هدف سازمانی ، انسجام (یگانگی) و حفظ الگوها (پایداری) تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلمات کلیدی :  مدیریت دانش ،  اثربخشی سازمانی

 

  فهرست  
صفحه   عنوان
ج چکیده  ………………………..
ح فهرست مطالب  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ز فهرست اشکال  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
س فهرست جداول  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ص فهرست نمودارها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل اول- کلیات پژوهش
2 1-1- مقدمه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 1-2- ضرورت و اهمیت  انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..
3 1-3-بیان مسأله  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4 1-4- قلمرو تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4    1-4-1- قلمرو موضوعی  …………………………………………………………………………………………………………………………….
4    1-4-2- قلمرو مکانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………
4 1-4-3- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….
4 1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5 1-6- سؤال تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5 1-7- فرضیه­های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………
5 1-8- تعریف واژه­های کلیدی  ………………………………………………………………………………………………………………………..
5    1-8-1- تعریف مفهومی  …………………………………………………………………………………………………………………………….
6    1-8-2- تعریف عملیاتی  …………………………………………………………………………………………………………………………….
8 1-9- خلاصه فصل  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 فصل دوم- ادبیات نظری تحقیق
10 2-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10 2-2-مفهوم مدیریت دانش  …………………………………………………………………………………………………………………………….
13 2-3- سیر تطور مدیریت دانش  ………………………………………………………………………………………………………………………..
14 2-4-  انواع دانش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
14    2-4-1-  دانش صریح  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
14    2-4-2- دانش ضمنی………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..
15    2-5- مزایای مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………..
16    2-6- مبانی زیرساخت مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………
17    2-7- فرآیند . مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………
18      2-7-1- خلق دانش……………………………………………………………………………………………………………………………………
18      2-7-2- سازماندهی و ذخیره سازی………………………………………………………………………………………………………………
18      2- 7-3- انتقال و به اشتراک گذاری دانش ……………………………………………………………………………………………………
    18      2-7-4- به کارگیری دانش…………………………………………………………………………………………………………………………
19  2-8- استراتژی های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………….
21  2-9- مدل های پیاده سازی مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………..
21     2-9-1- مدل هیکس………………………………………………………………………………………………………………………………….
22     2-9-2-  مدل مک الروی…………………………………………………………………………………………………………………………….
22     2-9-3- مدل هفت سی……………………………………………. …………………………………………………………………………………
23     2-9-4- مدل بک من…………………………………………………………………………………………………………………………………
 24     2- 9-5- مدل پایه های ساختمان دانش………………………………………………………………………………………………………….
25     2-9-6-  مدل بکوویتز و ویلیامز…………………………………………………………………………………………………………………..
25     2-9-7-   مدل پیتر گوتشاک …………………………………………………………………………………………………………………….
26     2-9-8-  مدل برگرون………………………………………………………………………………………………………………………………..
27    2-9-9-   مدل عمومی مدیریت دانش نیومن …………………………………………………………………………………………………..
27    2-9-10- مدل توربان………………………………………………………………………………………………………………………………….
28    2-9-11- مدل نوناکا و تاکوچی……………………………………………………………………………………………………………………
31      2-9-11-1-  استفاده از فناوری در چهارچوب مدل نوناکا و تاکوچی ……………………………………………………………..
33 2-10- مفهوم اثربخشی……………………………………………………………………………………………………………………………………
35 2-11- رویکردهای اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..
35   2-11-1- رویکرد سنتی………………………………………………………………………………………………………………………………
35      2-11-1-1- روش مبتنی بر منابع…………………………………………………………………………………………………………………
35      2-11-1-2- روش مبتنی بر فرآیند درونی……………………………………………………………………………………………………..
36      2-11-1-3- روش مبتنی بر تامین هدف ………………………………………………………………………………………………………
36   2-11-2-  رویکرد نوین  …………………………………………………………………………………………………………………………….
36      2-11-2-1-   روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه های ذینفع ………………………………………………………………………..
37      2-11-2-2- روش مبتنی بر ارزشهای رقابتی  ………………………………………………………………………………………………..
37  2-11-3-  روش اثربخشی سازمانی پارسونز ………………………………………………………………………………………………………
38     2-11-3-1-  انطباق  …………………………………………………………………………………………………………………………………..
38     2-11-3-2-  کسب هدف  ………………………………………………………………………………………………………………………….
38     2-11-3-3- انسجام ویگانگی هداف……………………………………………………………………………………………………………..
39     2-11-3-3- پایداری و حفظ الگوها……………………………………………………………………………………………………………..
39 2-12- عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………
39   2-12-1-  بهبود کیفی عامل کار …………………………………………………………………………………………………………………..
40   2-12-2-  اصلاح روابط مدیریت و کارکنان …………………………………………………………………………………………………..
40   2-12-3-   استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان ………………………………………………………………………………………….
40   2-12-4-  ره آورد فناوری …………………………………………………………………………………………………………………………..
41 2-13- تحقیقات مشابه داخلی و خارجی…………………………………………………………………………………………………………..
41  2-13-1-  مطالعات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………………………………..
44  2-13-2-  مطالعات انجام شده در خارج کشور ………………………………………………………………………………………………..
47 2-14-  جمع بندی پیشینه تجربی …………………………………………………………………………………………………………………
2-15-   تاریخچه و معرفی واحدهای تولیدی –  صادراتی صنایع لبنی استان مازندران ……………………………………………..            49
  2-15-1- شرکت کاله آمل…………………………………………………………………………………………………………………………….        49

2-15-2- شرکت لبنی دوشه آمل (هراز)…………………………………………………………………………………………………………..        51

2-15-3- شرکت لبنی گلا آمل………………………………………………………………………………………………………………………         52

2-15-4- شرکت لبنیات پاستوریزه پاک ساری…………………………………………………………………………………………………..        52

2-15-5- شرکت فرآورده های لبنی لاله ساری…………………………………………………………………………………………………..        53

2-16- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….       53

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

57 3-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
57 3-2- فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………
59  3-2-1- متغیر مستقل  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
60 3-2-2- متغیر وابسته  …………………………………………………………………………………………………………………………………
60 3-3- روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
61 3-4- جامعه و نمونۀ آماری  …………………………………………………………………………………………………………………………….
61 3-5- روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه  ………………………………………………………………………………………………………
62 3-6- ابزار جمع­آوری داده­ها  ………………………………………………………………………………………………………………………….
63 3-6-1- مطالعات کتابخانه­ای و اینترنتی  …………………………………………………………………………………………………………
63 3-6-2- پرسشنامه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
63 3-6-2-1- شرح پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………….
64 3-7-  اعتبار و قابلیت اعتماد / روایی و پایایی   ………………………………………………………………………………………………….
64   3-7-1- روایی پرسشنامۀ پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………….
65    3-7- 2-  پایایی پرسشنامۀ پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………
67 3-8- ابزارها و روش­های  تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………
3-9- خلاصه فصل………..  …………………………………………………………………………………………………………………………….           67
 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها

70 4-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
70 4-2- ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگان و جامعه آماری …………………………………………………………………………..
70   4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………….
71   4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن  ……………………………………………………………………………………………..
72   4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل  ………………………………………………………………………………
73   4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات  ……………………………………………………………………………
     4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقۀ کاری  ………………………………………………………………………………….          75
76   4-3- تحلیل استنباطی داده­ها  ………………………………………………………………………………………………………………………
76   4-3- 1- آزمون همبستگی فرضیه اصلی  ………………………………………………………………………………………………………
 77   4-3-2-آزمون های همبستگی فرضیه فرعی…………………………………………………………………………………………………..
79   4-3-3- آزمون رگرسیون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………
80   4-3-4-  آزمون های رگرسیون فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………….
84 4-4- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • مقدمه ی فصل

در این فصل ابتدا به ضرورت و اهمیت این پژوهش پرداخته وسپس در مورد تشریح مساله بحث گردیده است. سپس قلمرو ، اهداف، سوال و فرضیات پژوهش بیان شده و در پایان تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2-  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

در عصر حاضر که به عصر اطلاعات و دانش موسوم است، مزیت رقابتی اصلی سازما ن ها، در سرمایه دانشی[1] آن ها نهفته است و هم اکنون بزرگترین شرکت ها دنیا برتری خود را نه در دارایی های انباشته ناشی از کارخانجات و حتی بازارهای بزرگ پیش روی آن ها، بلکه در دانش در جریان فرآیندهای خود کسب کرده اند(قاضی زاده فرد و عطایی، 1391). بنابراین سازمان ها یقین دارند که برای رقابتی ماندن که باید منابع و فعالیت های فکری خود را مدیریت کنند. بررسی پیشینه نظری و آرای صاحب نظران نشان می دهد که ضرورت بکارگیری مدیریت دانش[2] در سازمان ها انکار ناپذیر می باشد. عواملی نظیر جهانی شدن، کوچک سازی دولت ها، شهروند محوری و ضرورت مشارکت شهروندان می طلبد که توجه ویژه ای به مدیریت دانش به عمل آید و سازمان ها باید بتوانند به گونه ای موثر سرمایه های دانش خود را مدیریت کنند(ابطحی و صلواتی، 1385). همچنین امروزه به دلیل نقش راهبردی دانش، بسیاری از سازمان ها، با کسب مزیت رقابتی دانش و اهرم قدرت و نفوذ آن، مدیریت دانش را به صورت موثری به کار می گیرند (وو و لی[3]، 2007). و نیاز به آن از این واقعیت سرچشمه می گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار عنصری مهم تلقی می شود(داونپورت و گروور[4]، 2001)، سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک، قدرتی عظیم بسازد(الوانی و دانایی فرد، 1380:283). بنابراین باور به سودمندی و البته ضرورت به پیاده سازی مدیریت دانش برای دستیابی به موفقیت، در سازمان ها، اشتیاق ایجاد نموده و آن ها را به پیاده سازی مدیریت دانش ترغیب می کند. در چنین شرایطی تکیه صرف بر فناوری های پیشرفته، نه تنها راهگشا نیست بلکه موجب اطمینان نادرست از پیاده سازی مدیریت دانش می گردد(جعفری مقدم، 1388). لذا برای رهایی از این مساله ارزیابی مدیریت دانش در سازمان ابزاری است، که می تواند مراکز و سازمان دانشی را به سوی حوزه هایی که نیازمند توجه بیشتر هستند و شناسایی اقدامات مدیریت دانشی که در آن ها برتری دارد هدایت نماید(دیجاگر[5]، 1999).

از طرف دیگر، مفهوم اثربخشی سازمانی[6]به عنوان مهم ترین هدف هر سازمان، مقصدی می باشد که تمامی تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به آن صوت می گیرد(اسداله زاده، 1388). اضافه بر این، اندیشمندان حوزه رهبری و مدیریت نیز معتقدند که عوامل متعددی (سازمانی، محیطی، فردی) با اثر بخشی سازمان رابطه دارد  و سهم مهمی در افزایش و یا کاهش اثربخشی سازمانی ایفا می کنند( واعظی و همکاران، 1388). یکی از این عوامل سازمانی مدیریت دانش است که می تواند به عنوان یکی از مکانیزم های موثر در رابطه با اثربخشی سازمانی عمل کند، که تا کنون به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است (نقوی و همکاران، 1389).  بنابر این در این پژوهش به بررسی نقش مدیریت دانش و تاثیر آن بر اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران پرداخته شده است.

 • بیان مساله

مدیریت دانش، فرایند یا فعالیت ایجاد، به دست آوردن، تسخیر، تسهیم و به کاربردن دانش، هرجایی که وجود داشته باشد، برای افزایش یادگیری وعملکرد در سازمان هاست (نوروزیان، 1385:26). سازمانها ناگزیرند به منظور سازش با محیط در حال تغییر و پر از رقابت، در ساختار خود تجدیدنظر کنند و نیاز دارند که در مقابل تغییرات محیط، انعطاف پذیری بیشتری نسبت به گذشته از خود نشان دهند و همچنین نیازبه شیوه های پیچیده تری دارند تا بتوانند سرمایه های دانشی خود را مدیریت کنند. آنها مجبورند که چرخه دانش خود را( مراحل تولید و انتشار دانش) به طورموثر کنترل کنند و همچنین از فرایندهای اجتماعی که به ایجاد دانش منجر می شوند، حمایت موثرتری به عمل آورند(صیف و همکاران، 1385:17). همچنین اثربخشی سازمانها در فرایندها و روشهای مدیریتی، وجود ارتباطات قوی در سازمان، تعامل سازنده بین واحدهای سازمانی نهفته است و مدیران موفق در ایجاد محیطی بدون ترس و سرشار از اعتماد که اعضای حاضر به تسهیم دانش با یکدیگر باشند، محیطی که زایش دانش را به حداکثر میرساند و نوآوری را ترویج می دهد، در کسب اثربخشی از دیگران پیشی می گیرند (گلد و همکاران[7]، 2001). تحقیقات نشان می دهد بهینه سازی دانش سازمانی از طریق روشهای متفاوت (تشخیص کمبودها در دانش سازمانی، بهره وری بیشتر از سرمایه های انسانی، یادگیری کارامدتر و مؤثرتر از کارکنان، ارائه کالاها و خدمات دارای ارزش افزوده، افزایش رضایتمندی مشتریان، جلوگیری از تکرار اشتباهات، کاهش دوباره کاری و صرفه جویی در زمان هنگام حل مسئله، برانگیختن خلاقیت و نوآوری) سبب افزایش کارایی و اثربخشی سازمان میشود و لاجرم برای اطمینان از ارائه مطلوب کالا و خدمات به مشتریان و کسب رضایت آنان، باید دانش را مدیریت کنیم (باتی و همکاران[8]، 2011). بنابراین در این تحقیق اولاً محقق در جهت سنجش مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران تلاش کرده و ثانیاً به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی استان مازندران پرادخته است.

 • قلمرو تحقیق

حدود پژوهش حاضر را می­توان در سه محدوده به شرح زیر بیان نمود

1-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر بررسی تاثیر نقش مدیریت دانش بر اثر بخشی سازمانی می باشد.

1-4-2-  قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق، واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی در استان مازندران می باشد.

1-4-3- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق، زمستان سال 1393 و بهار سال 1394 می باشد.

 • اهداف تحقیق

 هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقش مدیریت دانش بر اثربخشی بنگاه می باشد.

 • سوال تحقیق

این تحقیق برای پاسخ به سوال زیر طراحی شده است:

مدیریت دانش چه تاثیری بر اثر بخشی واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی استان مازندران دارد؟

 

 • فرضیه های تحقیق

1-7-1- فرضیه اصلی

مدیریت دانش بر اثربخشی واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

1-7-2- فرضیه های فرعی

 • مدیریت دانش بر انطباق (سازگاری) واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی با محیط خارجی استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 • مدیریت دانش بر کسب هدف سازمانی توسط واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 • مدیریت دانش بر انسجام (یگانگی) کارکنان واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 • مدیریت دانش بر حفظ الگوها (پایداری) در واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  • تعریف واژه های کلیدی

برای درک بهتر و آشنایی بیشتر با موضوع تحقیق، در این قسمت به تعریف تعدادی از واژه­های اساسی به­کار گرفته شده در این تحقیق پرداخته می­شود.

1-8-1- تعریف مفهومی واژه ها

 • مدیریت دانش: مدیریت دانش مفهومی است برای جمع آوری، اشتراک و تجزیه و تحلیل دانش افراد و گروه های سازمان؛ که اثرات مستقیمی بر عملکرد سازمان دارد. مدیریت دانش به افراد سازمان کمک می کند تا با هم مرتبط شده و اطلاعات را در اختیار هم قرار دهند. مدیریت دانش روی راه های توزیع و نگهداری دانش و راه های افزایش سرعت، کارایی و شایستگی افراد در یک سازمان برای سودآوری و منافع بیشتر متمرکز می شود( رضائیان، 1385).
 • اثربخشی سازمانی: عبارتست از درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر خود نایل می آید. اثربخشی یک مفهوم کلّی دارد، آن به صورت ضمنی در برگیرنده تعداد زیادی از متغیرها می باشد. هنگام تعیین اثربخشی سازمان، حدود یا میزانی که هدف های چندگانه تامین شده اند سنجیده و مورد قضاوت قرار می گیرند(ترجمه پارسیان و اعرابی،1390:64).

1-8-2- تعریف عملیاتی واژه ها:

مدیریت دانش: برای سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی[9] (1995) جهت عملیاتی­کردن مدیریت دانش استفاده شده است. نوناکا و تاکوچی مدیریت دانش را به چهار بعد تقسیم می­کنند:

 • اجتماعی نمودن[10])پنهان به پنهان): انتقال دانش نامشهود یک فرد به فرد دیگر، برای انجام موثر این فرآیند باید میان افراد، فرهنگ مشترک و توانایی کار گروهی ایجاد شود. که با استفاده از نظریه های اجتماعی و همکاری میسر می شود. نشست گروهی که تجربیات را توضیح داده، درباره آن بحث می‏کند، فعالیتی است، که در آن اشتراک دانش پنهان می تواند رخ دهد(مارویک[11]، 2001).

ü     بیرونی سازی[12] (نهان به آشکار): تبدیل دانش نامشهود به دانش مشهود. در این حالت فرد می تواند دانش خود را در قالب مطالب منظم، سمینار،کارگاه آموزشی به دیگران ارایه دهد گفتگوهای میان یک گروه، در پاسخ به پرسش ها یا برداشت از رخدادها، از جمله فعالیت های معمولی هستند که این نوع از تبدیل در آنها رخ می‏دهد.

ü     پیوند برقرار کردن[13])آشکار به آشکار): در این مرحله، حرکت، از دانش آشکار فردی، به سمت دانش آشکار گروهی و ذخیره سازی آن صورت می پذیرد و با توجه به استفاده از دانش موجود، امکان حل مسائل از طریق گروه فراهم شده، به دنبال آن دانش، توسعه می یابد.

ü     درونی سازی[14] (آشکار به نهان): در این مرحله، دانش آشکار به دست آمده در سازمان، نهادینه می شود. همچنین گذراندن این مرحله برای افراد، آفرینش دانش ضمنی جدید شخصی را نیز در پی دارد (کسب دانش پنهان جدید از دانش آشکار موجود(. (نوناکا و تاکوچی، 1995).

اثربخشی سازمانی: برای سنجش اثربخشی سازمانی از پرسشنامه اثربخشی سازمانی تالکوت پارسونز[15]  (AGIL) جهت عملیاتی­کردن اثربخشی سازمانی استفاده شده است. تالکوت پارسونزاثربخشی سازمانی  را به چهار بعد تقسیم می­کند: (هوی و میسکل[16] ، ترجمه سیدعباس زاده و میرمحمد، 1382:265).

 • انطباق(سازگاری)[17]: وقتی تقاضای محیطی و منابع سازمان با یکدیگر همخوانی ندارند، یک رویکرد حل مشکل پدید می آید که در آن هر دو (محیط و سازمان) از جهاتی تفاوت دارند. سازمان ضمن تغییر خود، باید توانایی انطباق با محیط را داشته باشد تا بتواند اختلاف و تفاوت موجود خود و محیط را به طور موثرتری حل کند. بنابراین سازمان به طور آگاهانه از طرف مدیران و با تصمیماتی که اتخاذ می کنند، تغییر یا سازگاری پیدا می کند. سازمان هایی که این کارها را انجام نمی دهند، از محیط جدا گشته و پس از مدتی مجبور به توقف فعالیت های خویش می شوند( هرسی و بلانچارد؛ ترجمه کریمی، 9-2: 1378).
 • کسب هدف[18]: کسب هدف به مثابه پاداش برای سیستم اهداف است. این سیستم مقاصد خود را تعیین می کند و منابع خود را برای کسب اهداف مورد نظر بسیج می کند(ترک زاده، 1377).
 • انسجام ( یگانگی) اهداف[19]: انسجام و یگانگی، به اتحاد و اشتراک در داخل سیستم اشاره می کند. انسجام زمانی در سازمان به وجود می آید که افراد در گروه های کار، هدف های خود را بر اثر تحقق هدف های سازمانی تحقق یافته ببینند. میزان یگانگی هدف ها به حد تحقق آن ها بستگی دارد. زمانی که نیروهای کاری سازمان در هدف گذاری و فرآیند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و احساس کنند در هدف های سازمان سهیم هستند، یگانگی به اوج خود می رسد و هر اندازه هدف های فردی به هدف های سازمانی نزدیک تر شود، عملکرد سازمانی بهتر و بیشتر می شود (حمیدی زاده، 1379).
 • پایداری (حفظ الگوها)[20]: حفظ الگوها (مداومت)، مجموعه اجزای کنشی است که در کنشگران (عاملان) سیستم اجتماعی ایجاد انگیزه کرده و کلّ سیستم اجتماعی را تغذیه می کند. کارکرد آن، انباشتن انرژی به صورت انگیزش و پخش کردن آن به صورت اطلاعات در سیستم اجتماعی است (روشه؛ ترجمه نیک گهر، 77-70: 1376).

 خلاصه فصل

این فصل بیان می­کند که مدیریت دانش یکی از موضوعات مطالعه شده در کسب و کار است و نقش مهمی را در اثربخشی سازمان ها ایفا می کند، در این راستا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر نقش مدیریت دانش در اثربخشی واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی استان مازندران می­پردازد. جامعه آماری تحقیق مدیران واحدهای تولیدی – صادراتی صنایع لبنی استان مازندران بیان شده است. قلمرو زمانی تحقیق  سال های 1393 و 1394 است. هدف و سوال نیز در ادامه این پژوهش بیان شده است.  این تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژهای کلیدی پژوهش نیز در انتهای این فصل ارائه شده است.

[1تعداد صفحه :140

 

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com