پایان نامه بررسی تاثیر رضایت اقتصادی بر رضایت سیاسی در دانشجویان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی

گرایش جامعه شناسی

عنوان :

بررسی تاثیر رضایت اقتصادی بر رضایت سیاسی در دانشجویان دانشگاه آزاد  اسلامی واحد تهران مرکز

(با تاکید بر اعتماد به نظام سیاسی)

مرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 بیان مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………5

1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم:پیشینه تحقیق ومبانی نظری………………………………………………………………………9

2-1پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-1-1 پیشینه تحقیق داخلی………………………………………………………………………………………………………….10

2-1-2 پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………………………..13

2-2 چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1 رضایت سیاسی………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1-1 رویكرد انتقادی……………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1-2 رویكرد تفهمی…………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-1-3 رویكرد اثباتی………………………………………………………………………………………………………………18

2-2-2 نظریه های سرمایه یا اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………………….19

سطوح مختلف اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..25

مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….27

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..28

فصل سوم :……………………………………………………………………………………………………….29

3-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….30

3-2 تكنیك تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………30

3-3 اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………..30

4-3 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….31

3-5 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………..31

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..33

4-1 توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..34

4-1-1 جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

4-1-2 سن………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4-1-3 رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………… 36

4-1-4 وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………………………… 38

4-1-5 متوسط درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………………………………. 40

4-1-6 میزان رضایت سیاسی………………………………………………………………………………………………………. 41

4-1-7 میزان اعتماد سیاسی…………………………………………………………………………………………………………. 43

4-1-8 میزان رضایت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….. 44

4-2 آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………..46

4-2-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………… 47

4-2-2 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………… 47

4-2-3 آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-2-4 آزمون فرضیه جهارم……………………………………………………………………………………………………….. 49

4-2-5 آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………. 49

4-2-6 آزمون فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………. 50

4-2-7  آزمون فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………. 51

4-2-8 آزمون فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………………………………….51

یافته های جانبی………………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری:……………………………………………………………………………55

5-1 نتایج توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..56

5-2 نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….57

مقایسه نتایج تحقیق با ادبیات پیشین………………………………………………………………………………………………..58

نتایج استنباطی یافته های جانبی………………………………………………………………………………………………………61

5-3 محدودیت ها و مشكلات تحقیق……………………………………………………………………………………………..65

5-4پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………66

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..68

چکیده :

رضایت عمومی یك پدیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی می باشد و وجود آن در جامعه لازم و واجب       می باشد اما مسئله مهم و قابل طرح، بررسی علل، كیفیت و شكل گیری آن می باشد. برخورداری از حمایت و تداوم رضایت افراد جامعه نسبت به سیاست های داخلی و خارجی از نشانه های یك نظام سیاسی كارآمد می باشد. هر نظام سیاسی دوراندیش همواره در تلاش است تا ضمن كاهش منتقدان خود بر تعداد موافقان و طرفداران خود بیافزاید. تداوم این روند به تدریج بر ثبات و دوام پایه های آن نظام سیاسی می افزاید. بررسی موضوع رضایت مندی سیاسی دانشجویان از این نظر كه دانشگاه و دانشجو همواره در تحولات سیاسی كشور ایران صاحب تاثیر بوده است، تحقیق را به شناخت و فهم رضایت مندی سیاسی جامعه ایرانی نزدیك خواهد نمود اهمیت و ضرورت تحقیق را    می توان اهمیت رابطه بهینه بین حكومت و مردم و فقدان كار تئوریك در این زمینه عنوان كرد، روش تحقیق پیماشی و ابزار تحقیق پرسش نامه محقق ساخته و با استفاده از طیف لیكرت ( پنج گزینه ای) می ب. جامعه آماری تحقیق نیز كلیه دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد دانشكده علوم انسانی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد تهران مركز در سال تحصیلی 94- 93 می باشند كه براساس فرمول كوكران تعداد 363 نفر انتخاب شدند. آزمون های آماری جهت هزینه و تحلیل داده ها پس از جمع آوری پرسشنامه، ابتدا  كد گذاری شدند. سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های موجود در پرسشنامه ها، اطلاعات توسط  نرم افزار SPSS پردازش شده  و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و T مستقل  آمار توصیفی  و آمار استنباطی نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مذكور نشان دهنده این امر هست كه میانگین رضایت و اعتماد سیاسی در حد نزدیك به گزینه ” متوسط” قرار دارد كه انتظار می رود باید بیشتر از این باشد. علت اصلی در این باره را می توان به وضعیت اقتصادی نسبت داد. میزان رضایت از  وضعیت اقتصادی نیز در حد گزینه ” كم” می باشد كه وضعیت نامناسب اقتصادی موجود در  كشور را نشان می دهد.  رابطه معنادار بین فرضیه های تحقیق اثبات گردید و فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفتند . درنتیجه مسئولین نظام سیاسی باید برای وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد جامعه اهمیت بیشتری قائل شوند و هر چه سریعتر تدابیری را اتخاذ نمایند

کلمات کلیدی : رضایت سیاسی ، رضایت مندی، رضایت اقتصادی ، اعتماد سیاسی، نظام سیاسی

فصل اول

کلیات تحقیق

 • مقدمه

در تبیین فرهنگ سیاسی، مفاهیمی مانند: قدرت، آزادی، مشروعیت حكومت، حقوق اساسی و دیگر موضوعات مطرح در قلمروی سیاست ، پرسش هایی پیش می آید كه پاسخ به آن ها  زاویه ای از فرهنگ سیاسی را می تاباند. یكی از این پرسش ها این است كه اعضای یك جامعه چه برداشت واحساسی از عملكرد نظام سیاسی خود دارند؟ پاسخ به این پرسش، اطلاعات روانشناسانه و قابل اندازه گیری از فرهنگ سیاسی آن ملت  را به دست می دهد كه از آن به «رضایت مندی سیاسی» تعبیر می شود.

یكی از مهم ترین عوامل رضایت مندی سیاسی ، عامل اقتصاد و وضعیت مالی افراد جامعه می باشد. یعنی فرد از اندازه و مقدار درآمد خویش و چگونگی توزیع ثروت در جامعه رضایت نسبی داشته باشد(رضایت اقتصادی).

احساس رضایت اقتصادی و رضایت سیاسی مردم به عنوان مبنای تعادل اجتماعی در تداوم یک نظام سیاسی کارآمد نقش اساسی خواهد داشت. هر نظام سیاسی دوراندیش همواره در تلاش است تا ضمن کاهش منتقدان خود ، برشمار خشنودان و موافقان خود بیافزاید و در صورت تداوم این روند به تدریج بر ثبات و دوام پایه های آن نظام سیاسی می افزاید.

دانشجویان به عنوان یکی از گروه های عضو جامعه همیشه در صحنه سیاست و بیان احساسات خود به نظام سیاسی دخیل بوده اند و آنان در طراحی و تعریف و جهت بخشیدن به عوامل سیاسی  موثر می باشند و هرگونه شکاف میان انتظارات آنان و واقعیت های اجتماعی ، شکل گیری و تشدید بحران های سیاسی را در پی دارد.

بررسی رضایت مندی سیاسی و اقتصادی دانشجویان از این رو که دانشگاه و دانشجو همواره در تحولات سیاسی کشور ایران صاحب تاثیر بوده اند ما را به شناخت و فهم رضایت مندی سیاسی و در نهایت اعتماد به نظام سیاسی جامعه ی ایران نزدیک تر خواهد نمود.

1-2. بیان مساله

پژوهش وتحقیق در حوزه های جامعه شناسی سیاسی به ویژه جامعه ای از نوع جامعه ما که اغلب دارای مشکلات و مسائل متعددی بوده و به همین علت محققان علوم اجتماعی تمایل کمتری برای پرداختن به این حوزه را دارند. پژوهش حاضر بررسی مهم ترین نقطه نظرات، گرایش ها ،تمایلات و نگرش های اقتصادی ،سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مركز می باشد.

از ابعاد مهم دنیای اجتماعی فرد رضایت می باشد که  شامل انواع رضایت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، شغلی و… می باشد که در این تحقیق به بررسی نقش رضایت اقتصادی و سیاسی می پردازیم و تاثیر این دو رضایت را بر اعتماد افراد به نظام سیاسی می سنجیم .

رضایت عمومی یک پدیده اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و روانی می باشد و وجود آن در جامعه لازم و واجب می باشد اما مسئله مهم و قابل طرح ، بررسی علل ،کیفیت و شکل گیری آن می باشد.

عوامل رضایت یا عدم رضایت هر چند مظهر فردی پیدا می کنند و با شرایط مرتبط با ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فرد –خانوار دارای جایگاه مشخص و قابل سنجش هستند اما ریشه در ساختار سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز دارند پس باید مسیر متغیرهای عامل در سطح فردی را در زمنیه های حرکت عمومی ،اجتماعی و اقتصادی جستجود کرد و بیش از پیش برای  مقوله رضایت اهمیت قائل شد. دانشجویان كه در این پژوهش جامعه آماری را تشكیل می دهند به عنوان یكی از گروه های عضو جامعه بخشی از این احساس و برداشت را نسبت به نظام سیاسی به نمایش می گذارند .

بررسی موضوع رضایت مندی سیاسی دانشجویان از این نظر كه دانشگاه و دانشجو همواره در تحولات سیاسی كشور ایران صاحب تاثیر بوده است ، تحقیق را به شناخت و فهم رضایت مندی سیاسی جامعه ی ایرانی نزدیك خواهد نمود.

برخورداری از حمایت و تداوم رضایت افراد جامعه نسبت به سیاست های داخلی و خارجی از نشانه های یك نظام سیاسی كارآمد می باشد. هر نظام سیاسی دوراندیش همواره در تلاش است تا ضمن كاهش منتقدان خود بر تعداد موافقان و طرفداران خود بیافزاید. تداوم این روند به تدریج بر ثبات و دوام پایه های آن نظام سیاسی می افزاید. با توجه به آنچه که بیان گردید، این پژوهش سعی دارد به سوالات زیر پاسخ دهد:

 • میان رضایت اقتصادی دانشجویان با رضایت سیاسی آنان چه رابطه ای وجود دارد؟
 • میان رضایت اقتصادی دانشجویان با اعتماد آنان به نظام سیاسی چه رابطه ای وجود دارد؟
 • میزان رضایت اقتصادی دانشجویان در میزان رضایت سیاسی آنان به چه اندازه تاثیر دارد؟
 • رضایت سیاسی در بین دانشجویان به چه میزان است؟

 

13 ضرورت واهمیت تحقیق

توجه گسترده و فراوان به موضوع ثبات و زمینه های تعادل و حفظ، بقا و ادامه حکومت که در چهارچوب مطالعات جامعه شناسی سیاسی و انقلابات وجود دارد همچنین رابطه نزدیک بین مردم وحکومت، حکایت از اهمیت این موضوع دارد.  در جامعه ای که احساس تعهد و دلبستگی چندانی به نظام سیاسی وجود نداشته باشد شهروندان به عنوان نیروهای حامی دولت ومشروعیت بخش نظام در شرایط بحرانی عمل نخواهند کرد.

از آنجایی که نقطه مقابل رضایت، نارضایتی می باشد و درصورت جدی نگرفتن رضایت در جامعه نارضایتی بروز خواهد کرد و ادامه این نارضایتی می تواند به بروز بحران و ناآرامی در سطح نظام اجتماعی و به تدریج  درنهایت منجر به انقلاب گردد پس ضرورت توجه دقیق تر به رضایت و عوامل موثر بر آن واعتماد افراد جامعه به نظام سیاسی همچنین کیفیت گسترش آن بین عموم افراد جامعه لازم به نظر می رسد.

از سوی دیگر با عنایت به رخدادهای سیاسی، اقتصادی اخیر ( تغییر دولت و طیف سیاسی حاکم در انتخابات سال گذشته، بهبود گسترش روابط سیاسی دولت ایران با اروپا ، مذاکرات تیم ایرانی با نمایندگان اروپا در خصوص لغو تحریم ها و قول مساعد دولت دکتر روحانی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و … بسیار حائز اهمیت می باشد که دراین برهه از زمان نیز رضایت سیاسی و اقتصادی افراد جامعه مورد سنجش قرار گیرد چون تا رضایت افراد جامعه حاصل نشود حکومت به اهداف مورد نظر خودش دست نمی یابد. همان گونه که پیشتر هم ذکر شد دانشجویان به عنوان بخش بزرگ و موثر در جامعه می توانند در جهت دهی و سازماندهی سیاست در کشور تاثیرگذار باشند. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در این خصوص می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

 • اهمیت مفهوم رضایت و رابطه بهینه بین حکومت و مردم و اعتماد مردم به حکومت (اعتماد به نظام سیاسی)
 • فقدان کار تئوریک و پژوهش در این زمینه.
 • رابطه پایدار بین رضایت اقتصادی با ثبات سیاسی و درنهایت اعتماد به نظام سیاسی کشور .
 • اثرات مثبت رضایت و اعتماد سیاسی و جلوگیری آنها از تعارضات اجتماعی وعوامل آن.
  • اهداف تحقیق
 • مطالعه تئوریک و نظری درباره مفهوم رضایت سیاسی، رضایت اقتصادی و اعتماد سیاسی
 • اندازه گیری میزان رضایت سیاسی، رضایت اقتصادی و اعتماد سیاسی
 • بررسی رابطه میان رضایت اقتصادی با رضایت سیاسی
 • بررسی رابطه میان رضایت اقتصادی با اعتماد به نظام سیاسی کشور.

1- 5 سوالات تحقیق

 • چه رابطه ای بین رضایت اقتصادی و سیاسی در نمونه مورد مطالعه این تحقیق وجود دارد؟
 • وضعیت رضایت اقتصادی در بین دانشجویان به چه میزان است؟
 • عوامل اقتصادی موثر بر رضایت سیاسی در بین دانشجویان چه می باشند؟
 • چه رابطه ای بین سرمایه اقتصادی نمونه مورد بررسی و میزان رضایت سیاسی آنها وجود دارد؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

متغیرهای مستقل این تحقیق عبارتند از:

رضایت اقتصادی: مجموعه ای از نگرش های مثبت نسبت به موضوعات اقتصادی می باشد که این موضوعات هم به نظام اقتصادی و هم به متصدیان اقتصادی در جامعه اشاره دارد. این متغیر در سطح فاصله ای و شامل گویه های 14 تا 40 در طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری شده است.

جنس: دارا بودن ویژگیهای زیستی خاصی که در سطح اسمی به واجدین آن زن و مرد یا پسر و دختر اطلاق می شود. این متغیر در سطح اسمی و از طریق سوال 1، اندازه گیری خواهد شد. لازم به ذکر است که در این تحقیق، سطح تحلیل و واحد تحلیل، “فرد دانشجو” می باشد.

میزان درآمد ماهانه: عبارتست از مجموع مقدار پولی که به صورت رسمی یا اضافه کاری یا از منابع دیگر، توسط دانشجو و یا سرپرست خانواده آزمودنی در طول یک ماه کسب می شود. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق سوال 2 و گویه های 13 تا 16 اندازه گیری شده است .

میزان پاسخگویی نظام سیاسی به مشکلات اقتصادی: نظام سیاسی به عنوان نظام کنشهای متقابلی تعریف می‌ شود که در همه جامعه‌های مستقل یافت می‌شود و هر جامعه‌ای از طریق آن، کارکردهای یگانگی و سازگاری را با به کارگیری یا تهدید به استعمال کمتر یا بیشتر زور و اجبار مشروع انجام می‌دهد. این نظام شامل نه فقط مقننه و مجریه، دستگاههای اداری، احزاب و گروههای ذی نفع بلکه گروههای منزلت طبقاتی و دودمانی و پدیده‌هایی نظیر شورشها و تظاهرات است. منظور از مشکلات اقتصادی نیز مواردی چون کنترل تورم، بیکاری، مالیات ناعادلانه، رشوه، اختلاس و گران فروشی را شامل می شود. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های 17 تا 21 اندازه گیری شده است.

صرف درآمدهای ملی برای خدمات عمومی: منظور از درآمدهای ملی، در آمد حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی و بالاخره هر نوع درآمدی که عاید دولت می گردد. منظور از خدمات عمومی نیز به طور عام شامل خدمات بهداشتی، آموزشی، رفاهی، شهری می باشد که در راستای رفاه و آسایش شهروندان انجام می گیرد. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های22 تا 25 اندازه گیری شده است.

نوع عملکرد رفاهی دولت: بیانگر اینست که دولت در راستای ایجاد و ارتقای سطح رفاه و آسایش شهروندان چه امکانات و خدماتی را به وجود می آورد و این میزان آیا به حدی است که موجب رضایت خاطر شهروندان قرار گیرد. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های 26 تا 31 اندازه گیری شده است.

نحوه رفتار دولت در مقابل منافع اقتصادی گروههای اجتماعی: منظور اینکه دولت در مقابل منافع گروههای مختلف اجتماعی چه نوع برخورد و رفتاری را از خود نشان می دهد. مثلا دولت سرمایه دار در سیاستهای خود ناخواسته منافع گروههای سرمایه دار را در مقابل منافع عامه مردم بیشتر مورد ملاحظه قرار می دهد و همین امر موجب نارضایتی سیاسی شده و مشروعیت دولت به زیر سوال می رود. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های 32 تا 34  اندازه گیری شده است.

میزان توزیع مناسب فرصت های اقتصادی: منظور اینکه فرصت های اقتصادی از جمله اعطای  وام و تسهیلات بانکی، در نظر گرفتن تخفیف های مالیاتی، اعطای یارانه های اقتصادی و… در بین گروههای مختلف اقتصادی تا چه حد به صورت عادلانه انجام می گیرد. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های 35 تا 37  اندازه گیری شده است.

متغیرهای وابسته این تحقیق، رضایت سیاسی و اعتمادسیاسی می باشند که به شرح زیر تعریف شده اند:

رضایت سیاسی: برای سنجش رضایت سیاسی ، نگرش مثبت پاسخگویان به اصل نظام، میزان رضایت از عملکرد آن و قوانین حاکم بر آن مورد سوال قرار گرفته است. این متغیر در سطح فاصله ای و با استفاده از گویه های 1 تا 8 در طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری شده است.

اعتماد سیاسی: استون، اعتماد سیاسی را مجموعه ای از نگرش های مثبت نسبت به موضوعات سیاسی می داند که این موضوعات هم به رژیم سیاسی و هم متصدیان اقتدار در جامعه بر می گردد. بریتزر نیز اعتماد سیاسی را به سه بخش اعتماد به نظام سیاسی، نهادهای سیاسی و کنشگران سیاسی تقسیم می کند. بر اساس تعاریف فوق تعریف نظری از اعتماد سیاسی عبارتست از : نگرش مثبت و حامیانه اعضای یک جامعه اعم از فرد یا گروه نسبت به مجموعه نظام سیاسی، نهادهای سیاسی و کنشگران سیاسی جامعه است. این متغیر در سطح فاصله ای و با استفاده از گویه های 9 تا 12 در طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری شده است. البته لازم به ذکر است که دو اصطلاح »رضایت سیاسی» و »اعتماد سیاسی» در حوزه انتزاع و تحلیل از یکدیگر جدا شده است در حالی در حوزه عمل و واقعیت این دو به راحتی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.

تعداد صفحه :87

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com