پایان نامه بررسی تاثیر حافظه سازمانی و یادگیری سازمانی بر مزیت رقابتی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه  مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A)

رشته مدیریت بازرگانی، گرایش تحول

 

عنوان

بررسی تاثیر حافظه سازمانی و یادگیری سازمانی بر مزیت رقابتی سازمان ها در شعب بانک ملی در استان گیلان

 

 

زمستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست…………………………………………………………………………………………………………………   صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2)بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….. 8

1-4)چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….. 9

1-4-1) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….. 10

1-5) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6) پرسشهای تحقیق………………………………………………………………………………………………. 11

1-7) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 11

1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق……………………………………………………………… 12

1-8-1)تعریف مفهومی متغیر های تحقیق……………………………………………………………………….. 12

1-8-2) تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق………………………………………………………………………. 14

1-9) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………… 16

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2) مزیت رقابتی……………………………………………………………………………………………………. 19

2-3) حافظه سازمانی………………………………………………………………………………………………… 23

2-4) یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………… 27

2-4-1) ابعاد یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………. 31

2-4-1-1) تعهد مدیریتی……………………………………………………………………………………………. 32

2-4-1-2) دیدگاه سیستمی………………………………………………………………………………………… 36

2-4-1-3) انعطاف پذیری و آزمایش…………………………………………………………………………….. 40

2-4-1-5) انتقال و تکمیل دانش………………………………………………………………………………….. 44

2-5) نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………………. 49

2-6) نوآوری بازار…………………………………………………………………………………………………… 54

2-7) نوآوری و یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………… 56

2-8) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………… 58

2-9) تحقیقات مرتبط……………………………………………………………………………………………….. 59

2-9-1) تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………. 59

2-9-2) تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….. 62

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………… 66

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-2) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 67

3-3) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 68

3-4) روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………… 68

3-5) روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………… 72

3-5-1) روش کتابخانه ای………………………………………………………………………………………….. 72

3-5-2) روش میدانی………………………………………………………………………………………………… 73

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….. 78

3-6-1) روایی………………………………………………………………………………………………………… 78

3-6-2) پایایی………………………………………………………………………………………………………… 79

3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………… 82

3-7-1) مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………… 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………. 84

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 85

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 86

4-3) آزمون کولمو گروف- اسمبرتوف (k-S) برای متغیر مزیت رقابتی………………………………….. 91

4-1) جدول همبستگی خطی بین متغیر های اصلی تحقیق…………………………………………………….. 93

4-6) مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 93

4-6-1) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………………….. 93

4-6-2) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………………… 94

4-6-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل………………………………………………………. 98

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………………………………………………………. 105

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 106

5-2) نتایج تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………….. 106

5-2-1) آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….. 106

5-2-2) آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………. 107

5-3)پیشنهاد کاربردی……………………………………………………………………………………………….. 108

5-4) محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 111

5-5) پیشنهاد هایی برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………. 112

منابع و پیوست……………………………………………………………………………………………………… 113

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 114

پیوست 1: پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………. 120

پیوست 2: آلفای پرسشنامه …………………………………………………………………………………………. 124

پیوست 3: جدول case summery ……………………………………………………………………………. 127

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 129

 

 

 

 

 

 

اشکال…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………. 10

 

 

 

فرمول ها…………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فرمول 3-1) فرمول کوکران………………………………………………………………………………………… 68

فرمول 3-2) فرمول آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………… 80

 

 

 

 

جدول ها…………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول 2-1) ابعاد یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………. 48

جدول 3-1) نحوه توزیع پرسشنامه در هر شهر………………………………………………………………….. 70

جدول 3-2) درجه شعبه بانک ها………………………………………………………………………………….. 71

جدول 3-3) سابقه شعبه……………………………………………………………………………………………… 72

جدول 3-4) سوال های پرسشنامه و متغیرهای آن ……………………………………………………………… 74

جدول 3-5) آزمون کولموگراف – اسمیرنوف متغیر مزیت رقابتی در پیش آزمون……………………… 79

جدول 3-6) میزان آلفای پرسشنامه………………………………………………………………………………… 81

جدول 4-1) توصیف متغیر نوآوری سازمانی……………………………………………………………………. 86

جدول 4-2)توصیف متغیر حافظه سازمانی……………………………………………………………………….. 87

جدول 4-3) توصیف متغیر یادگیری سازمانی…………………………………………………………………… 88

جدول 4-4) توصیف متغیر نوآوری بازار…………………………………………………………………………. 89

جدول 4-5) توصیف متغیر مزیت رقابتی…………………………………………………………………………. 90

جدول 4-6) آزمون کولمو گروف- اسمیرنوف………………………………………………………………… 91

جدول 4-7) همبستگی خطی بین متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………… 92

جدول 4-8) تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………….. 97

جدول 4-9) شاخص های برازش مدل های تحقیق…………………………………………………………….. 101

جدول 4-10) آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………….. 104

نمودارها:                                    

نمودار4-1) هیستوگرام متغیرنوآوری سازمانی…………………………………………………………………… 86

نمودار 4-2) هیستوگرام متغیر حافظه سازمانی…………………………………………………………………… 87

نمودار 4-3) هیستوگرام متغیر یادگیری سازمانی……………………………………………………………….. 88

نمودار 4-4) هیستوگرام متغیر نوآوری بازار……………………………………………………………………… 89

نمودار 4-5) هیستوگرام متغیر مزیت رقابتی……………………………………………………………………… 90

نمودار 4-6) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد……………………………………………………………….. 93

نمودار 4-7) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری……………………………………………………… 95

نمودار 4-8) ضریب مسیر در مدل مفهومی………………………………………………………………………. 96

 

 

چکیده:

تداوم حیات هر سازمانی بستگی به تعامل پویای آن با محیط بیرونی و درونی دارد. بر اثر این تعامل تازه ترین اطلاعات و یافته های علوم و فنون بشری دریافت و منجر به تغییراتی در شیوه های عمل و رفتار سازمانی می گردد. به طور کلی هدف از این مطالعه بررسی تاثیر حافظه سازمانی و یادگیری سازمانی بر مزیت رقابتی سازمان ها می باشد. یادگیری سازمانی به عنوان یکی از زیر مجموعه های مدیریت دانش در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نوآوری سازمانی و نوآوری بازار نیز از متغیرهای میانجی این تحقیق می باشند. جامعه آماری تحقیق را، شعب بانک ملی استان گیلان تشکیل می دهد که 138  شعبه می باشند. داده ها بوسیله پرسشنامه جمع آوری شده است و از طریق مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی  رابطه معنی دار بین یادگیری سازمانی و حافظه سازمانی با مزیت رقابتی بانک ملی است.

واژه های کلیدی:  حافظه سازمانی، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی، نوآوری بازار، مزیت رقابتی

 

        

  • مقدمه:

سازمان های معاصر بر خلاف گذشته در صحنه ی رقابت روزافزونی فعالیت می کنند که در آن، برداشتن یک گام اشتباه می تواند به بهای حذف آن ها از میدان رقابت تمام شود . از این رو سازمان ها برای کسب و حفظ مزیت رقابتی ناگزیرند نسبت به تغییرات در دنیای کسب وکار حساسیت نشان دهند و تلاش کنند خدمات و محصولات منحصر به فردی ارائه کنند تا اثر بخشی خود را در مقابل تغییر و تحولات حفظ کنند ( الوانی و بیگی، 1386 .(امروزه دیگر هدف اصلی سازمان، فروش محصولات یا ارائه خدمات به تنهایی نیست، بلکه هدف ایجاد رابطه و پیوند پایدار بین محصولات و گروه خاصی از مشتریان است که عصاره آن نوعی تعهد و وفاداری مشتری نسبت به محصول سازمان خواهد بود. ایجاد چنین تعهدی طی فرآیندی صورت می گیرد که شامل آشنا شدن مشتری با محصول، شناخت پیدا کردن نسبت به آن و سپس ترجیح محصول است. در صورت موفقیت آمیز بودن این فرآیند، وفاداری مشتری، موفقیت سازمان و مایوس شدن سایر رقبا تضمین می شود (رنجبران و غلامی، 1385). مزیت رقابتی در سازمان های امروزی تنها راه بقا در محیط رقابتی و پیچیده  می باشد. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و حافظه سازمانی بر مزیت رقابتی سازمان هاست. جامعه آماری این تحقیق را شعب بانک ملی در سطح استان گیلان تشکیل می دهد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. فصل اول تحقیق دربرگیرنده کلیات تحقیق می باشد. بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب مفهومی، سوال ها، فرضیه های تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق در این فصل بیان شده است.

 

  • بیان مسئله:

تداوم حیات هر سازمانی بستگی به تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی دارد. بر اثر این تعامل تازه ترین اطلاعات و یافته های علوم و فنون بشری دریافت و منجر به تغییراتی در شیوه های عمل و رفتار سازمانی می گردد. همچنین در این تعامل، سازمان باید منابع کافی و مورد نیاز خود را کسب کند و همسان سازی لازم را با درخواست های واقعی محیط به عمل آورد. از این رو سازمان ها به دنبال کسب مزیت رقابتی هستند. مزیت رقابتی از جمله موضوع های مهمی است که در سال های اخیر در ادبیات مدیریت مورد تاکید قرار گرفته است. در این رابطه چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده و موثر ارائه شده است ( جوانمرد و سخایی، 1388). تعاریف متعددی از مزیت رقابتی در سازمان ارائه شده است. برخی مزیت رقابتی را میزان فزونی جذابیت پیشنهاد های شرکت از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا می دانند. و یا مزیت رقابتی را تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی معرفی می کنند که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می کند. با توجه به تعاریف ارائه شده در مورد مزیت رقابتی، مشخص می شود که مزیت رقابتی ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد. به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چقدر ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیک تر یا با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است.  با این حال در رابطه با مقوله مزیت رقابتی دو موضوع مهم و مورد تاکید است: اول ایجاد و کسب مزیت رقابتی از طریق تلفیق کارآمد و موثر منابع محیطی و منابع سازمانی با استفاده از قابلیت های شبکه ای و هوشمندی رقابتی و دوم پایدار سازی مزیت رقابتی به دست آمده که در این رابطه و بر اساس مکتب نگرش بر مبنای منابع، مسئله مهم میزان تقلید پذیر بودن مزیت رقابتی است که به طور کلی این موضوع به ماهیت مزیت رقابتی بستگی دارد (مهری و خداداد حسینی، 1390). بارنی[1] (2000) مزیت رقابتی را به عنوان ایجاد ارزش برای شرکت تعریف کرد که مشابه با بکارگیری روش های رقبا نیز نمی باشد. او همچنین بیان کرد که تنها منبع ایجاد ارزش، کم یاب و غیر قابل تقلید است. مزیت رقابتی باید دارای دو ویژگی باشد: اول،  وضعیت شرکت را بالاتر از وضعیت دیگر شرکت ها در بازار قرار دهد و دوم اینکه برای بهبود عملکرد مالی شرکت تلاش کند. از دیدگاه کامیشن و لوپز[2] (2011) دو عامل یادگیری سازمانی و حافظه سازمانی بر مزیت رقابتی تاثیر دارند.  حافظه سازمانی نوعی منبع داخلی از دانش است که به بیان تجربه های گذشته شرکت می پردازد. شرکت ها در گذشته دارای تجربه هایی هستند که برای جلوگیری از تکرار مجدد در سازمان به شیوه های مختلف ذخیره شده و به دیگران منتقل می شود. کرت و مارچ که در سال 1963 برای اولین بار یادگیری سازمانی را عنوان کردند، معتقد بودند که تلاش سازمان ها در پاسخ به تغییرات در محیط خارجی خود برای تطابق اهداف سازمان با شرایط جدید، به کنکاش برای یافتن رویه هایی که سازمان را  برای رسیدن به اثربخشی بیشتر یاری می کند، منجر می شود. این رویه ها شامل رویه شناختی و رویه رفتاری می باشد. در گروه تعاریف شناختی کسب دانش، فهم و بینش جدید مطرح است. هرچند هر تعریفی در این گروه از زاویه ی خاصی موضوع یادگیری را مورد بحث قرار داده است، لکن تمرکز همگی آن ها بر تغییر شناختی است و همه ی آنها یادگیری سازمانی را نوعی فرآیند تعریف کرده اند ( علامه و مقدمی، 1388). در ادبیات یادگیری سازمانی، پا را فراتر از مفهوم روانشناختی یادگیری انفرادی می گذاریم. تاثیر آن مستقیم و غیر مستقیم بر راهی است که در آن یادگیری سازمانی خود را با واقعیت ها تطبیق می دهد. این در حالی است که بسیاری از تئوری ها در مورد یادگیری سازمانی بر اساس مشاهدات یادگیری انفرادی و مقایسه فرد و سازمان است. اگرچه یادگیری سازمانی ریشه در یادگیری انفرادی دارد، اما فرآیندی است که به توسعه آن منتهی می شود و به سادگی اضافه شدن اعضای مختلف به یکدیگر نیست (Hung et al., 2010). به نظر  می رسد یادگیری سازمانی به عنوان یک فرایند پویا بر اساس دانش بنا نهاده شده است که در میان سطوح مختلف فعالیت ها به کار برده شده است. از سطح فردی به سطح گروهی حرکت می کند و سپس به سطح سازمانی می رسد و مجددا برگشت کرده،  این فرایند از کسب دانش توسط افراد شروع شده و با مبادله و یکپارچه سازی این دانش تا حصول یک دانش جمعی ادامه پیدا می کند. این دانش که در حافظه سازمان ذخیره شده است، بر نوع دانش کسب شده تاثیر می گذارد. یک یادگیرنده منفرد در سازمان به طور گسترده ای به چیزی که توسط دیگر اعضای سازمان شناخته شده است دست می یابد. به عبارت دیگر دانش رایج انعکاسی از تداوم و پویایی فرایند یادگیری است (Gomez and Lorant, 2005). مطالعه های تجربی نشان داده است که حافظه سازمانی و یادگیری سازمانی بر گرفته از نوآوری است. این مطالعه ها بیان می کنند که حافظه سازمانی باید دارای تاثیر مثبت بر نوآوری باشد . دانش موجود در شرکت می تواند  نوآوری سازمانی را تشویق کند و فعالیت های جدید کسب و کار را نیز معرفی کند. به طور ویژه حافظه سازمانی می تواند در تصمیم گیری های سازمان نیز کمک فراوانی انجام دهد. همچنین ارتباط بسیار گسترده ای بین قابلیت های یادگیری سازمانی و نوآوری وجود دارد. تحقیقات قبلی نشان داد که شرکت ها تشویق می شوند تا نوآوری را بهبود ببخشند. وراوردنا و همکاران (2006) نشان دادند که چطور یادگیری سازمانی موجب نوآوری می شود. آن ها بر این باورند که قابلیت یادگیری می تواند نوآوری سازمانی را از طریق کانال های مختلف ایجاد کنند. یادگیری و حافظه سازمانی می تواند به توسعه نوآوری بیانجامد ( Camision and Lopez., 2011).

اینگونه بیان شد که حافظه و یادگیری سازمانی از طریق نوآوری بر مزیت رقابتی تاثیر می گذارد. به طور کلی نوآوری به دو دسته نوآوری سازمانی و نوآوری بازار تقسیم می شود. نوآوری سازمانی می تواند به عنوان بکارگیری یک روش سازمانی جدید در شرکت تعریف شود و شامل بکارگیری روش های جدید برای سازمان دهی وظایف و رویه ها می شود. همچنین شامل بکارگیری روش های جدید برای توزیع مسئولیت ها و تصمیم گیری در میان کارکنان می شود و مفهومی جدید را برای ساختار فعالیت ها تعریف می کند. روش های جدید سازمانی در ارتباط با محیط بیرونی شرکت به عنوان کاربردهای جدید از نوآوری سازمانی نامیده می شود. نوآوری بازار نوعی بکارگیری روش های جدید بازاریابی است که موجب تغییراتی در طراحی محصول و بسته بندی می شود. به طور ویژه نوآوری بازاریابی شامل تغییرات زیاد در طراحی محصول است که این تغییرات در محصول یا ویژگی های خدمت و یا بسته بندی می تواند باشد. روش های بازاریابی جدید همچنین می تواند شامل کانال های فروش شود.نوآوری در قیمت و ارتقاء محصول نیز از دیگر انواع نوآوری بازار است            ( Camision and Lopez, 2011).

در شش ماه منتهی به این تحقیق بر طبق آمار دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکها مستقر در سرپرستی بانک ملی استان گیلان، میزان کل منابع بانک ملی استان گیلان از  15668288 به 17189076 افزایش یافته است[3]. طبق این آمار با وجود اینکه در میان 12 بانک دولتی، بانک ملی همچنان دارای بیشترین سهم از کل منابع و نیز رشد منابع می باشد، سهم منابع بانک ملی از 5/24 درصد به 4/22 درصد از سهم کل کاهش پیدا کرده است. این اطلاعات نشان دهنده درصد رشد بیشتر بانک های رقیب در جذب منابع و کاهش مزیت رقابتی بانک ملی نسبت به آن ها می باشد. برای رفع این مشکل نیاز به بررسی و شناخت عوامل تاثیرگذار بر مزیت رقابتی از جانب بانک ملی جهت بازگشت به جایگاه اولیه، از نظر میزان سهم منابع و همچنین افزایش این سهم با ایجاد مزیت رقابتی بیشتر، ضروری می باشد.

  هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر حافظه سازمانی و یادگیری سازمانی بر مزیت رقابتی سازمان است که این تاثیر گذاری از طریق نوآوری سازمانی و نوآوری بازار صورت می گیرد. جامعه آماری تحقیق کلیه شعب بانک ملی در استان گیلان می باشد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا حافظه سازمانی و یادگیری سازمانی بر مزیت رقابتی سازمان ها موثر هستند؟

  • اهمیت و ضرورت تحقیق:

بازاریابی در سیر تکامل خود در مرحله ای قرار دارد که بازاریاب ها تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید نیستند و امروزه هدف از بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در وفاداری به سازمان هاست. امروزه دیگر رضایت مندی مشتریان کافی نیست و شرکت ها، سازمان ها و بانک ها نباید به رضایتمندی مشتریانشان دلخوش کنند. آنها باید مطمئن شوند که مشتریان راضی شان، وفادار هم هستند. در این فرآیند هدف برقراری روابط بلندمدت و متقابل با گروه های ذینفع و مهمتر از همه مشتری، به طوریست که مشتریان بیشتری را حفظ و مشتریان کمتری را از دست داده و به این ترتیب در بلند مدت منافعی حاصل می شود که در نتیجه، سهم بازار و سودآوری شرکت ها افزایش می یابد.

[1] Barney

[2] Camision and Lopez

[3] اعداد بر حسب میلیون ریال می باشد

تعداد صفحه:146

قیمت : 37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com