پایان نامه بررسی تأثیر مهدکودک ها بر جامعه پذیری کودکان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی

گرایش جامعه شناسی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات

هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی(M.A)

 

عنوان:

بررسی تأثیر مهدکودک ها بر جامعه پذیری کودکان در شهر بندرعباس

 

سال تحصیلی 1393-1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

چکیده 1

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله 3

1-2- ضرورت انجام تحقیق. 5

1-3- تاریخچه مهد کودک ها 6

1 -4-آموزش پیش دبستانی در ایران. 7

1-5- اهداف تحقیق. 8

1-5-1- هدف آرمانی. 8

1-5-2- هدف کلی. 8

1-5-3- اهداف ویژه 8

1-5-4-  اهداف کاربردی. 8

1-6- سوالات تحقیق. 8

1-7- فرضیه های تحقیق. 9

1-8- تعریف مفاهیم و واژه ها 9

1-8-1- مهدکودک.. 9

1-8-2-تعریف مفهومی جامعه پذیری. 10

1-8-3-تعریف عملیاتی جامعه پذیری. 10

1-9- انواع مهدکودک ها 10

 

فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1- ادبیات تحقیق. 14

2-2- اصطلاح جامعه پذیری. 15

2-2-1 مفهوم اجتماعی شدن یا جامعه پذیری. 16

2-2-2 تعریف اجتماعی شدن. 16

2-2-3 انواع اجتماعی شدن. 18

2-2-4 مراحل اجتماعی شدن. 18

2-3- هدف های جامعه پذیری. 25

2-4-نظریات جامعه پذیری. 27

2-5- پیشینه ی تحقیق. 41

2-5-1-مطالعات انجام شده در جهان. 41

2-5-2-مطالعات انجام شده در ایران. 42

2-5-3-مطالعات انجام شده در هرمزگان. 44

2-5-3-1 چارچوب نظری تحقیق. 44

2-5-3-2 زمینه های شکل گیری. 45

2-5-4 نظریه کنش متقابل نمادین. 46

2-5-4-1 ریشه های فکری مکتب کنش متقابل نمادین. 48

2-5-4-2 اصول مکتب کنش متقابل نمادین. 48

2-5-4-3 صاحبنظران مکتب کنش متقابل نمادین. 50

2-5-4-4 مراحل اجتماعی با توجه به متغیر زمان. 53

2-5-4-5  فرد و جامعه و ارزش.. 63

2-6 جامعه پذیری و ارزش.. 71

2-6-1 قضاوت ارزشی. 72

2-6-2  کنش متقابل و ارزش.. 74

فصل سوم – مواد و روش ها / روش اجرای تحقیق

3-1- روش تحقیق. 77

3-2- جامعه ی آماری. 77

3-3- جامعه ی نمونه و روش محاسبه ی آن. 77

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات.. 77

3-5- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات.. 77

3-5-1 پایایی تحقیق. 78

3-6- روش گردآوری اطلاعات.. 79

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 79

3-8- محدودیت های تحقیق. 79

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1-  توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگی های عمومی) 82

4-1-1-  وضعیت جنسی آزمودنی ها 82

۴-1-2-  وضعیت چندمین فرزند بودن آزمودنی ها 83

4-1-3-  وضعیت میزان تحصیلات مادر آزمودنی ها 84

4-1-4-   وضعیت تحصیلات پدران آزمودنی ها 85

4-1-5-  وضعیت  متغیرشاغل بودن مادران آزمودنی ها 86

4-1-6-  وضعیت  متغیرشاغل بودن پدران آزمودنی ها 87

4-1-7-  وضعیت فراوانی سهم هر مهدکودک در انتخاب کل آزمودنی ها 88

4-2- بررسی نرمالیته بودن متغیر ها 89

۴-3-  بررسی فرضیه های تحقیق. 90

4-3-1-  فرضیه اول تحقیق. 90

4-3-2-  فرضیه دوم تحقیق. 91

4-3-3-  فرضیه سوم تحقیق. 92

4-3-4-  فرضیه چهارم تحقیق. 93

4-3-5-  فرضیه پنجم تحقیق. 94

4-4- بررسی فرضیات فرعی. 94

4-4-1- فرضیه فرعی اول. 94

4-5  خلاصه فصل. 96

فصل پنجم – بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1- تفسیر داده ها 98

5-2- ارائه ی پیشنهادات.. 99

منابع

منابع فارسی 101

پیوست

پرسشنامه 106

چکیده انگلیسی 109


فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

جدول 3-1 جدول پایایی متغیر جامعه پذیری. 79

جدول4-1- توزیع فراوانی وضعیت جنسی آزمودنی ها 82

جدول ۴-2- توزیع فراوانی وضعیت چندمین فرزند بودن آزمودنی ها 83

جدول 4-3- توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات مادران آزمودنی ها 84

جدول 4-4-توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پدران  آزمودنی ها 85

جدول 4-5- توزیع فراوانی متغیر  شاغل بودن مادران آزمودنی ها 86

جدول  4-6- وضعیت اشتغال پدران آزمودنی ها 87

جدول 4-7-  وضعیت فراوانی سهم هر مهدکودک در انتخاب کل آزمودنی ها 88

جدول 4-8- آماره های تست نرمالیته شاپیرو-ویلک مربوط به متغیر جامعه پذیری کودکان در مهدکودک های شهرستان بندرعباس   90

جدول4-9- آزمون تی تک نمونه ای برای تعیین اثر مهدکودک بر فرآیند جامعه پذیری کودکان. 91

جدول4-10-آزمون تی تک نمونه ای برای تعیین اثر مهدکودک بر تسریع فرآیند جامعه پذیری کودکان. 92

جدول4-11- .آزمون تی تک نمونه ای برای استفاده مهدکودک ها از روش های علمی جامعه شناختی. 92

جدول4-12- آزمون تی تک نمونه ای برای استفاده مهدکودک ها از روش های روانشناختی و تربیتی. 93

جدول4-13-آزمون تی تک نمونه ای برای مواجه بودن مهدکودک ها با مشکلات در جامعه پذیری کودکان. 94

جدول  4-14-تفاوت بین فراوانی ها در تحصیلات مادر در فرستادن کودک به مهدکودک… 95

جدول  4-15- تفاوت بین فراوانی ها در شاغل بودن مادر در فرستادن کودک به مهدکودک… 96

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

نمودار4-1- درصد فراوانی وضعیت جنس آزمودنی ها 82

نمودار۴-2-درصد فراوانی وضعیت چندمین فرزند بودن آزمودنی ها 83

نمودار 4-3- توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات مادران آزمودنی ها 84

نمودار4-4- توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پدران آزمودنی ها 85

نمودار  4-5- وضعیت اشتغال مادران آزمودنی ها 86

نمودار  4-6-وضعیت اشتغال پدران آزمودنی ها 87

نمودار 4-7-  وضعیت فراوانی سهم هر مهدکودک در انتخاب کل آزمودنی ها 89

 

 

چکیده:

جامعه پذیری، جریانی است که از طریق آن فرد با هنجار های جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد و به مرحله اجرا در می آورد تا بتواند متناسب با هنجارهای گروه و جامعه ای که در آن به سر می برد، زندگی کند.این فرایند مستمر و مادام العمر از بدو تولد انسان شکل می گیرد  و نهاد های مختلف از جمله خانواده، بستگان، همسایگان، گروه همسالان، مهد مودک، مدارس و …در آن نقش دارند.ما در این تحقیق به بررسی تاثیر مهد کودک ها بر جامعه پذیری کودکان 3 تا 4 ساله در شهر بندر عباس پرداخته ایم.روش تحقیق میدانی و ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته که پایایی ان با استفاده از آلفای کرونباخ 80/0 بدست آمده می باشد.در پایان با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T و خی دو به این نتیجه رسیدیم که مهد کودک های شهر بندر عباس بر جامعه پذیری کودکان تاثیر داشته و روند آن را تسریع می بخشد، هم چنین مهد کودک های شهر بندر عباس از روش های جامعه شناختی، تربیتی و روان شناسی بهره می برند و مهد کودک های شهر بندر عباس در فرایند جامعه پذیری،کودکان با مشکلات و معضلاتی روبرو هستند که به بررسی آن ها می پردازیم.

کلید واژه ها: جامعه پذیری، جامعه پذیری کودکان، اجتماعی شدن، مهد کودک ها، تاثیر مهد کودک ها بر جامعه پذیری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

1-1- بیان مسئله:

دوران اولیه کودکی، زمان بسیار مهمی برای یادگیری های اجتماعی است.این دوران سر آغاز یادگیری های بسیاری است که در مسیر پرورش مهارت های اجتماعی[1]  قرار می گیرد.در واقع در مورد اجتماعی شدن[2] کودکان عقاید مختلفی وجود دارد.اکثر صاحب نظران بر این باورند که کودکان از طریق الگو گیری و تقلید رفتارهای گوناگون اجتماعی می شوند.یا به عبارتی دیگر الگو های موعظه ای و اخلاقی تاثیر کمتری در رفتار کودکان دارد و رشد شخصیتی بیشتر از طریق مشاهده ی رفتار ها و عملکرد ها صورت می گیرد.جامعه پذیری، جریانی است که از طریق آن فرد با هنجار های جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد و به مرحله اجرا در می آورد تا بتواند متناسب با هنجار های گروه و جامعه ای که در آن به  سر می برد زندگی کند.(وثوقی، 1390) در واقع جامعه پذیری نوعی انتقال ارزشها، گرایشها و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگری باشد.یا به عبارتی دیگر”اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن، هر فرد، دانش و گاه افراد در جریان هنجار پذیری، با هنجار های متضادی روبرو می شوند.در نتیجه فرد دچار سردر گمی شده و نمی داند کدام هنجار را باید بپذیرد، این تعارضات که گاها بین تربیت فرد در خانواده و تربیت با قوانین و ساختارهای جامعه به وجود می آید، فرد را دچار تعارض[3] کرده و دوگانگی هایی در رفتار و ارزش ها و هم چنین عدم سازگاری فرد با محیط و گروه همسالان[4] را ایجاد می کند.حال برای دچار نشدن به این گونه تعارضات در جامعه، چه روندی را باید در نظر گرفت؟برای دچار نشدن به این مشکلات و دوگانگی های تربیتی- اجتماعی، هر جامعه ای بنا به دیدگاه و  چشم انداز ها و اهداف آموزشی خود، برنامه هایی را تدوین می کند و از طریق نهاد های گوناگون به مرحله اجرا در می آورد.این نهاد ها از خانواده که کوچکترین و در عین حال خصوصی ترین اجتماع است شروع شده و به نهاد های دیگر از جمله شیرخوارگاه ها، مهد کودک ها، پیش دبستانی ها، مدارس، دانشگاه ها و…منتقل می شود که در آن ها فرد به صورت سازمان یافته ای با هنجار ها و ارزش های جامعه آشنا می شود و آن ها را می پذیرد.البته شایان ذکر است که این موسسات و آموزشگاه ها به تنهایی عهده دار این امر نیستند و فرد در هر مکان و در هر تعاملی چیز هایی را می آموزد که روند جامعه پذیری او را تسریع می کند.سال های پیش از دبستان، یکی از مهم ترین و حساس ترین سال های زندگی کودک است که نیازمند توجه و آموزش و تربیت خاص است، زیرا دیگر محیط خانه و آموزش والدین برای تربیت و اجتماعی شدن کودک کافی نیست و کودک برای رسیدن به رشد اجتماعی و پرورش  ذهن و خلاقیت نیاز به محیط و اجتماع جدیدی دارد تا در کنار همسالان و با راهنمایی و بیان متخصصان این امر، به توانمندی لازم برسد.در گذشته کودکان با ورود به مدرسه و آغاز دوره ی ابتدایی در جریان جامعه پذیری قرار می

گرفتند و دبستان اولین مکان برای برخورد ها و تعاملات با دیگر افراد جامعه (به غیر از خانواده و اقوام) بود، در واقع کودک در این هنگام از محیط آرام و کوچک خانواده، پا فراتر نهاده و وارد جامعه ای بزرگتر می شد.اما امروزه کودکان قبل از رفتن به مدرسه و شروع آموزش رسمی، با شرکت در محیط های مختلف آموزشی، در جریان جامعه پذیری قرار می گیرند.از آنجایی که در این سنین کودکان بسیار تقلید پذیر بوده و الگویابی می کنند، رفتار ها و آداب اجتماعی- تربیتی از چشم آنها پنهان نمی ماند و درصدد الگوپذیری بر می آیند.اگر این عادات و رفتار ها، ناپسند باشد و با هنجار های جامعه مطابقت نداشته باشد و جزئی از شخصیت فرد گردد، در آینده باعث بروز مشکلاتی در جامعه خواهد شد و افزایش هزینه های اضافه بر دوش دولت را به وجود خواهد آورد.خرده فرهنگ ها، زاغه نشینی، حومه ی شهر، معمولا جایگاه افرادی با سطح درآمد ناچیز است که امکان استفاده از امکانات آموزشی و تربیتی مناسب برای کودکان خود را ندارند و یا نمی توانند در فرهنگ شهر نشینی، هضم شوند و با هنجار های آن کنار بیاید.یکی از اهداف ایجاد مهد کودک ها، آموزش کودکان جهت تربیت و اجتماعی شدن می باشد.با توجه به اهمیت آموزش در دوران قبل از مدرسه، ما بر آنیم تا طی این تحقیق به بررسی تاثیر مهد کودک ها در جامعه پذیری کودکان بپردازیم و بدانیم آیا این تاثیر با استفاده از روش های علمی جامعه شناختی، تربیتی و روان شناختی است؟ آیا مربیان آموزش دیده ای برای این کار در نظر گرفته می شوند؟ آیا سازمان بهزیستی توانسته است در آموزش و تربیت کودکان از طریق مهد کودک ها تاثیر گذار باشد؟ آیا مهد کودک ها با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که مانع تسریع فرایند جامعه پذیری کودکان شود؟

 

 

 

 

1-2- ضرورت انجام تحقیق:

در جریان صنعتی شدن[5] جوامع و با حضور پر رنگ زنان در جامعه و اشتغال در کارخانجات و موسسات، نیاز به مکانی جهت نگهداری از کودکان احساس می شد، که افرادی در ازای دریافت دستمزد از کودکانی که مادران آن ها شاغل بودند، نگهداری می کردند.

البته مساله مربوط به نگهداری از کودکان، به گذشته های دور تر برمی گردد، چنانچه از بررسی دقیق لوح های دیوانی تخت جمشید نتیجه می گیرند که، مادران از مرخصی و حقوق زایمان و حق اولاد استفاده می کردند و

کودکان خردسال از پوشش خدماتی- حمایتی اجتماعی بهره می گرفتند.(پورعبد ا…، 1378) اما امروزه نگهداری از کودکان نسبت به گذشته، تفاوت های چشمگیری کرده است دیگر صرفا نگهداری از کودک در یک مکان و برای زمان مشخص که مادر نیست، مطرح نمی باشد بلکه آموزش و تربیت از معیار های مهم وتاثیر گذار است.زیرا مادران که ساعاتی از روز را در کنار فرزندان خود نمی باشند، انتظار دارند که فردی که به عنوان جایگزین خود انتخاب می کنند، به جای مادر مسائل اخلاقی و تربیتی را به فرزندان بیاموزد تا اوقاتش به بطالت نگذرد و آموزش های لازم و مهارت های کافی به او آموزش داده شود.

با توجه به اهداف کلی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه های برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهت رشد همه جانبه کودکان و هم چنین رفع کمبود ها، محرومیت ها در زمینه فرهنگی کودکان، اهداف کلی آموزش پیش دبستانی به قرار زیر است:

  • کمک به جریان رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، شخصیتی و اجتماعی کودکان با تکیه بر زمینه های دینی و اخلاقی
  • پرورش توانایی و استعداد کودکان به منظور آماده شدن آن ها برای ورود به دوره های تحصیلی بعدی
  • آماده ساختن کودکان جهت استفاده ی بیشتر و آسان تر از مفاهیم آموزشی
  • لغت آموزی و گسترش زبان فارسی به خصوص برای کودکانی که گویش محلی دارند.
  • آماده ساختن کودکان برای ایجاد روابط اجتماعی و حس تعاون و همکاری
  • کمک به خانواده های کم درآمد در استفاده از یک محیط سالم و تربیتی برای پرورش کودکان.(مفیدی، 1386)

با در نظر گرفتن این اهداف، ضرورت بررسی وضعیت مهد کودک ها در تاثیر گذاری آنها بر جامعه پذیری کودکان احساس می شود تا با توجه به کمبود ها در صدد رفع مشکلات برآمده و بتوانیم روند جامعه پذیری کودکان توسط مهد کودک ها را تسریع بخشیم.

 

1-3- تاریخچه مهد کودک ها:

“مهد کودک موسسه اجتماعی جدیدی است که در قرن بیستم شکل گرفته است.خواهران مک میلان(راشل و

مارگارت)[6] که تا حدود زیادی تحت تاثیر عقاید فروبل قرار داشتند، مهد کودک را به عنوان نامی مناسب برای نوع تازه آموزش و پرورش از دبستان در نظر گرفتند.”(همان، ص 36)

البته اولین مکانی که برای نگهداری و آموزش کودکان با تاکید زیاد بر آموزش از طریق بازی شکل گرفت، کودکستانی بود که توسط فردریک فروبل[7]  آلمانی تاسیس شد.به همین جهت فروبل پدر کودکستان لقب گرفت.

خواهران مک میلان با تجربه ای که از کلینک های درمانی انگلستان در مورد کودکان بی بضاعت کسب کرده بودند، مهد کودک را مکانی برای پیشگیری بیماری های فکری و جسمی کودکان می دانستند و به همین جهت فلسفه اصلی آموزش و پرورش در مهد کودک را بر پایه ی مراقبت غذایی و پرورش فرد فرد کودکان استوار کردند.

بر اثر تلاش های موفقیت آمیز این دو خواهر، پارلمان انگلیس در سال 1918، قانون اخذ مالیات برای خدمات مهد کودک را تصویب کرد.سپس سایر کشور ها از مهد کودک های انگلیسی الگو گرفتند.

از جمله در ایلات متحده، این مراکز در دانشگاه کلمبیا[8]، در مدرسه مریل پالمر در دیترویت و مراکز محله­ی راگز در بوستون تاسیس گردید.رشد مهد کودک ها در امریکا از طریق ارتباط با دانشگاه ها و دانشکده ها چشمگیر بود.عملکرد این مهد کودک ها به عنوان مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی با توجه به اهداف، متفاوت بوده است.در نهایت از این طریق، اطلاعات فراوانی در زمینه ی رشد فردی کودکان به دست امد و اصول و روش های اساسی آموزش و پرورش در دوره ی پیش از دبستان از این مداکز به کشور های دیگر راه یافت.البته عوامل عمده ای همچون ضرورت های اجتماعی و فرهنگی، ضرورت های اقتصادی و ضرورت های علمی در بسیاری از کشور ها، از جمله عوامل موثر ئر رشد و گسترش مراکز پیش دبستانی به حساب می آیند.

[1] Social skills

[2] socialization

[3] Contradiction

[4] peer gro

 

[5] industrialization

 

[6] Rachel and Margaret Macmillan

[7] Fredrich wilhelm  Froebel

[8] Columbia University

 

تعداد صفحه:121

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com