پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک­ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه تهران

 پردیس البرز

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک­های پذیرفته شده

در بورس اوراق بهادار ت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت مالی

اسفند 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ب

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ر‌

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 بیان ضرورت پژوهش… 5

1-4 چارچوب نظری پژوهش… 6

1-5 فرضیه اصلی پژوهش… 6

1-6 متغیرهای مورد مطالعه. 7

1-7 اهداف پژوهش… 7

1-8 تعریف واژه­ها و اصطلاحات.. 7

فصل دوم  10

2-1 مقدمه. 11

2-2 اقتصاد دانشی.. 11

2-3 تعریف دانش… 11

2-4 پدیدار شناسی کسب و کار در اقتصاد دانش پایه. 13

2-5 اشکال جدید منابع سازمانی.. 14

2-6 دارایی­های نامشهود 15

2-7 تاریخچه­ی سرمایه­ی فکری.. 19

2-8 اجزاء مدل سرمایه فکری.. 25

2-9 تعاریف مختلف سرمایه­ی فکری.. 28

2-9-1شاخص­های اندازه­گیری سرمایه فکری.. 31

2-10 مدل­های اندازه­گیری سرمایه فکری.. 37

2-11 مدل­های توصیفی سرمایه­ی فکری.. 38

2-12 مدل­های اندازه­گیری سرمایه­ی فکری و ارائه دهنده آن­ها 39

2-12-1 مدل­های مبتنی بر سرمایه­ی بازار 39

2-12-2 مدل­های مستقیم سرمایه­ی فکری.. 39

2-12-3 مدل­های بازده دارایی­ها 40

2-12-4 مدل­های کارت امتیازی.. 40

2-12-4-1 مدل مقایسه­ی ارزش بازاری و ارزش دفتری (ام – بی – وی) 40

2-12-4-2 مدل کیوی توبین.. 42

2-12-4-3 مدل عملکردی شرکت دانش پایه (نوکورپ) 42

2-12-4-4 مدل کارگزار فناوری ( تی – بی) 43

2-12-4-5  مدل سنجش ارزش گذاری جامع (آی – وی – ام) 45

2-12-4-6 مدل ارزش افزوده اقتصادی ( ای – وی – اِی ) 46

2-12-4-7 شاخص سرمایه­ی فکری.. 46

2-12-4-8 کارت امتیازی زنجیره ارزش 47

2-12-4-9 کارت امتیازی متوازن. 48

2-12-4-10 رهیاب سرمایه­ی فکری اسکاندیا 49

2-12-4-11 مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سی – آی – وی) 50

2-12-4-12 مدل شاخص ایجاد ارزش (وی – سی – آی) 51

2-12-4-13 مدل طبقه­بندی سرمایه­ی فکری 52

2-13 طبقه­بندی روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری.. 54

2-14 نقاط قوت و ضعف روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری 55

2-15 پژوهش­های داخلی و خارجی صورت گرفته. 56

2-15-1 پژوهش­های خارجی.. 56

2-15-2 پژوهش­های داخلی.. 58

2-16 نوآوری پژوهش… 59

فصل سوم  63

3-1 مقدمه. 64

3-2 فرضیه­های پژوهش… 64

3-3 روش پژوهش… 65

3-3- 1تشریح ضریب ارزش افزوده فکری.. 65

3-4 تعریف جامعه آماری 69

3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 69

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 69

3-7 قلمرو پژوهش(موضوعی، زمانی، مکانی) 71

فصل چهارم. 72

4-1 مقدمه 73

4-2 تجزیه و تحلیل یافته­ها 74

4-3 بررسی مانایی متغیرهای مدل. 74

4-3-1 بررسی مانایی متغییرهای مدل با استفاده از آزمون لوین، لین و چو (LLC ) 75

4- 4 آزمون چاو برمبنای F لیمر. 76

4- 5 برآورد مدل رگرسیونی شماره یک… 78

4- 6 آزمون جارکو برا برای بررسی نرمال بودن جمله­های اخلال………………………………………………………………………………………………80

4- 7 برآورد مدل رگرسیونی شماره دو 81

فصل پنجم. 86

5-1 مقدمه. 87

5-2 بحث در مورد یافته­های تحقیق.. 87

5-3 نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها یا سوال­های پژوهش… 87

5-4 پیشنهادهای کاربردی پژوهش… 88

5-5 پیشنهادهای دیگر پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

5-6 پیشنهادها برای پژوهش­­های آتی.. 90

5-7 محدودیت پژوهش… 90

منابع و ماخذ. 91

منابع فارسی.. 91

منابع لاتین.. 93

پیوست­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………94

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1) تاثیر گذارترین تلاش­ها در دهه هشتاد میلادی پیرامون توسعه­ی سرمایه­ی فکری (خاوندکار و متقی،1388،ص 47)…….. 35

جدول 2-2) تاثیر گذار­ترین تلاش­ها در دهه نود میلادی پیرامون توسعه­ی سرمایه­ی فکری (خاوندکار و متقی،1388،ص 48)…..21

جدول 2-3) تاثیرگذارترین تلاش­ها در دهه­ی حاضر پیرامون توسعه­ی سرمایه­ی فکری (خاوندکار و متقی،1388،ص 58……………23

جدول 2-4) طبقه­بندی روش­های اندازه­گیری سرمایه­ی فکری (جعفری و حسنوی و رضایی نور،ص7)……………………………………….55

جدول4-1) داده­های کیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..73

جدول 4-2) آزمون مانایی،لوین،لین و چو (LCC)…………………………………………………………………………………………………………. 76

جدول 4-3) نتایج آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

جدول 4-4) نتایج برآورد مدل رگرسیون شماره یک ……………………………………………………………………………………………………. 78

جدول 4-5) آزمون نرمال بودن توزیع جمله­های اخلال رگرسیون شماره یک ………………………………………………………………….. 81

جدول 4-6) آزمون نرمال بودن توزیع جمله­های اخلال رگرسیون شماره دو……………………………………………………………………… 81

جدول 4-7) نتایج برآورد مدل رگرسیون شماره دو ………………………………………………………………………………………………………. 96

فهرست تصاویر و شکل­ها:

نمودار 2-1) چارچوب دارایی­های دانشی از دیدگاه ماررو اسکیما(خاوندکار و متقی،1388،ص 70)……………………………………………..19

نمودار 2-2) مدل نوکورپ (خاوندکارومتقی،1388،ص186)…………………………………………………………………………………………………………. 43

نمودار 2-3) چارچوب سرمایه­ی فکری بروکینگ (فطرس و بیگی، 1388، ص6)…………………………………………………………………………..44

نمودار 2-4) مدل سنجش ارزش­گذاری جامع (خاوندکار و متقی،1388،ص 201)………………………………………………………………………….45

نمودار 2-5) چارچوب سرمایه­ی فکری در مدل شاخص سرمایه­ی فکری (خاوندکار و متقی،1388، ص 241)………………………….. 47

نمودار 2-6) چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن (رستمی وقالیباف اصل، 1388، ص6)……………………………………………………………..48

نمودار 2-7) چارچوب سرمایه­ی فکری از دیدگاه اسکاندیا (فطرس وبیگی، 1388، ص5)……………………………………………………………..49

نمودار 2-8) مدل نشانگر اسکاندیا (خاوندکار و متقی،1388، ص 234)………………………………………………………………………………………….50

نمودار 2-9) تاثیرات ایجاد ارزش و از دست دادن ارزش (خاوندکار و متقی،1388،ص 217)………………………………………………………..52

نمودار 2-10) مدل طبقه­بندی سرمایه­ی فکری (خاوندکار و متقی،1388،ص 251)………………………………………………………………………53

 

فهرست پیوست­ها

آزمون ریشه واحد ROA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

آزمون ریشه واحد ROE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………96

آزمون ریشه واحد EPS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

آزمون ریشه واحد SCVA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

آزمون ریشه واحد VACA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

آزمون ریشه واحد VAHU……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101

آزمون ریشه واحد VAIC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

خروجی مدل رگرسیون شماره یک ROA……………………………………………………………………………………………………………………………………..105

خروجی مدل رگرسیون شماره یک ROE………………………………………………………………………………………………………………………………………106

خروجی مدل رگرسیون شماره یک EPS……………………………………………………………………………………………………………………………………….108

خروجی مدل رگرسیون شماره دو ROA………………………………………………………………………………………………………………………………………110

خروجی مدل رگرسیون شماره دو ROE………………………………………………………………………………………………………………………………………..112

خروجی مدل رگرسیون شماره دو EPS…………………………………………………………………………………………………………………………………………114

مقدمه:

بدون تردید عصر حاضر را می‌توان از اعصاری دانست که از جهات گوناگون با سایر دوره‌ها متفاوت است. در عصر صنعت بهای تمام شده دارایی‌ها، کارخانجات و تجهیزات، مواد خام به عنوان عوامل اصلی موفقیت به شمار می‌رفتند، اما در عصر کنونی استفاده مؤثر از سرمایه فکری است که معمولاً در موفقیت یا شکست یک مجموعه مؤثر است. حرکت اقتصاد صنعتی به سوی اقتصاد دانش محور و کمرنگ شدن سرمایه‌های فیزیکی و مادی و اهمیت یافتن سرمایه‌های غیر مادی چون سرمایه‌های انسانی، دانشی، فکری، اجتماعی از جمله ویژگی‌های مهم این عصر است که بیش از سایر ویژگی‌ها توجه محققان را به خود جلب کرده است. اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که در آن تولید و بهره­ برداری از دانش نقش اصلی را در فرایند ایجاد ارزش ایفا می‌نماید.( همتی و مهرابی،1390)

توسعه اطلاعات در دهه‌های اخیر موقعیت‌های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان‌ها قرار داده است از این رو، تعاملات و ارتباطات در گستره جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازمان‌های کسب و کار، بیشترین تأثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته در مسیر این دگرگونی مداوم قرار گرفته، متحول شده، به انحلال و ادغام یا پذیرش موقعیت‌های جدید روی آورده‌اند. متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکرد‌ها و ادبیات جدیدی چون: سازمان‌های یادگیرنده، معماری سازمان، سازمان مجازی و مهندسی مجدد و… بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است. رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومر‌ها، از زبان‌شناسی تا کامپیو‌تر و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمان‌های کسب و کار را تفسیر می‌کند. سازمان‌های امروزین، بیش از نمونه‌های قدیمی آن‌ها با دیالکتیک مواجه‌اند: نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی)، پاسخ به این دیالکتیک مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است چرا که از یکسو سازمان‌ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خود مختاری و قابلیت حل مشکلات محلی را توسعه بخشند و از سوی دیگر برای دگرگونی فرهنگی، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارد. با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی تنها عنصری که در سازمان باقی می‌ماند انسان‌ها یعنی افراد سازمان‌ها هستند. پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان‌ها به سازمان یاد گیرنده، بایستی انسان‌ها تمایل به یاد گیرندگی پیدا کنند. یادگیری در سازمان‌های جدید نیز به نوبه خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه‌ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد، پیروی می‌کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تأثیر می‌پذیرد. در واقع از یکسو توسعه­ی ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش و از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته‌های گوناگون دانش بشری موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهم‌ترین منبع سازمان‌ها و به عنوان مزیت رقابتی تلقی شود. همسان با سایر منابع سازمانی، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فنآوری محقق می‌شود. توجه روز افزون به دانش و اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی­­ترین سرمایه‌ی سازمان‌های دانشبر، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات و شکل­گیری چارچوب‌هایی برای مدیریت دانش را در سازمان‌ها ضروری نموده است.

 

 

 

1-1 مقدمه

بسیاری از نظریه­­پردازان و محققان در توصیف ویژگی­های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی‌ها و درآمدهای نامحسوس، پیچیده و نامشهودی شکل یافته که به نحوی خاص به یکدیگر درهم تنیده شده­اند. فرآیند­ها و ابزاری که زمینه افزایش بهره­وری و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌آورند. بر­اساس این تعریف به وضوح روشن است که مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی، تخصیص و سنجش دارایی‌های نامشهود و سرمایه­ی فکری بنگاه‌ها، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه‌ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است. بررسی روند‌ها و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند، چنان که بررسی‌های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲ میلادی، نشان از رشد سهم ارزش دارایی‌های نامشهود از ۳۸ درصد به ۶۲ درصد در میزان ارزش بازار دارد. توجه به این موضوع در اواخر دهه­ی نود میلادی، سرمایه­گذاری بر توسعه‌ی دارایی‌های نامشهود شامل: پژوهش و توسعه، فرآیند‌ها و نرم افزار کسب وکار، کسب علامت‌های تجاری، آموزش پرسنل و…، را به رقمی معادل یک تریلیون دلار – به تقریب برابر با کل سرمایه­گذاری بخش تولید سرمایه‌های فیزیکی – رسانیده است. به این منظور برآورد و سنجش میزان تأثیر سرمایه فکری در فرآیندهای اقتصادی وضع موجود سازمان یکی از روش­های شناخت نقاط ضعف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم­گیری مدیران خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به اینکه تعیین میزان سرمایه­ی مورد نیاز، به عنوان یکی از اجزای اصلی فعالیت­های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است می‌توان دریافت که شناسایی سرمایه‌های فکری و نامشهود موجود سازمان در شناخت فاصله تا وضع مطلوب و تعیین نیازهای سرمایه‌ای و اتخاذ رویه‌های بهینه، برای توسعه و رشد در آینده‌ی بنگاه‌ها بسیار مهم و مؤثر خواهد بود.

در فصل اول پس از بیان مسئله پژوهش، تاریخچه موضوع پژوهش را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت پژوهش می‌پردازیم و سپس اهداف پژوهش را بیان می‌کنیم.

چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع پژوهش بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه‌های پژوهش نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات آمده است.

 

1-2 بیان مسئله و تشریح آن

سرمایه فکری ‌زاده عرصه علم و دانش است. این واژه که هنوز در دوران تکوین خود به سر می‌برد، برای نخستین بار زمانی مطرح شد که شرکت بزرگ سوئدی اسکاندیا شروع به اجرای مجموعه‌ای از روش‌های نوآورانه علمی برای توجه ویژه به دارایی‌های نامحسوس خود کرد (ادوینسون، ۲۰۰۸) سرمایه فکری نوعی سرمایه است که به عنوان دارایی نامشهود یک سازمان شناخته و ادعا می‌شود که یک دارایی ارزشمند در سازمان می‌باشد.[1] در دو قرن گذشته دانش عمومی بر این محور قرار گرفته بود که تنها دو عامل نیروی کار و سرمایه در تولید محصول نقش دارند؛ در حالی که در عصر حاضر، دانش و اطلاعات به عنوان دارایی ایجاد کننده ثروت و ارزش اقتصادی شناخته شده­اند. علاوه بر این توسعه فناوری­های جدید در قرن بیستم بخش وسیعی از فعالیت­های فیزیکی ایجاد کننده ارزش را به ابعاد مبتنی بر دانش انتقال داده است.

امروزه سرمایه فکری به طور گسترده اعم از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و یا توانایی فناوری به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی شرکت‌ها بشمار می­رود. همچنین عامل کلیدی در سودآوری شرکت محسوب می‌شود.[2]

از طرف دیگر با ورود به هزاره سوم میلادی، چیزی که بیش از همه چشمگیر است، توسعه دانش و روند گرایش سازمان­ها به سوی دانش محوری می باشد. هم اکنون کشورهای توسعه یافته از تولید دانش کسب ثروت می کنند و در حال واگذاری فعالیت­های سخت افزاری به کشورهای درحال توسعه هستند. در این میان توسعه منابع انسانی یکی از مهم­ترین مزیت­های رقابتی این دوره تلقی می شود که موجب خلق ایده­های جدید کسب و کار،کارآفرینی و در نهایت توسعه پایدار می گردد.

علیرغم افزایش تقاضا برای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، نتایج پژوهش­های انجام شده حاکی از آن است که یک مغایرت و اختلاف مهم و پایدار در کیفیت و کمیت اطلاعات گزارش شده [3] شرکت‌ها در مورد این منبع کلیدی وجود دارد. به عقیده بریننان (۲۰۰۱) بخش‌هایی که سهم دارایی­های نامشهودشان پایین­تر است انگیزه کمتری برای افشای اختیاری سرمایه فکری در گزارشهای سالانه دارند. از آنجا که دانش عامل مهمی در رشد و توسعه شرکت­ها در آینده خواهد بود و توانایی شرکت­ها به اندازه­گیری، متکی بر مدیریت و توسعه دانش و تخصص­ها است، شرکت­ها باید برای مواجه با شرایط مربوط به بازار­ها دائماً در حال تغییر باشند که این تغییرات در زمینه فناوری؛ توانایی و شایستگی‌های ضروری برای پذیرش و همسوسازی با محیط را توسعه می­دهند. در این رابطه منابع انسانی و مدیریت شرکت، راهبرد­ها و سازمان از اجزای مهم بشمار می­روند و دانش به یک دارایی مهم در شرکت تبدیل می‌شود. پیشرفت­های سریع فناوری در قدرت محاسباتی، فناوری‌های ارتباطی، ماهیت دانش و مهارت‌ها، استعداد‌ها و دانش تجربی افراد را در محیط کار تغییر می­دهند. امروزه اطلاعات جهانی بازار به نوع متفاوتی از کارگر با شایستگی­ها، ویژگی­ها و توانایی فکری سریع و هدایت کننده به سمت تفکر منظم و مهم در محیط دانش محور نیاز دارد.[4]

مطالعه­های انجام شده در این زمینه نشان می­دهد که دانش و سرمایه فکری اهمیت زیادی پیدا کرده و به یک کالای مهم در ایجاد ارزش در واحد تجاری تبدیل شده است. اقدامات اقتصادی شرکت‌ها به شدت بر پایه دانش و فناوری قرار گرفته و در اغلب موارد با سرمایه فکری و دارایی‌های نامشهود مرتبط است.[5]

عدم ارائه گزارشاتی در مورد شناسایی و ارزیابی و ارتقاء و نحوه استفاده از سرمایه فکری در سازمان اختلاف بین سرمایه­گذاران را منجر می­شود و آنان را به دو گروه آگاه و ناآگاه از مسایل و مشکلات و امور سازمان تقسیم می­کند همچنین موجب می­شود سرمایه­گذاران آگاه بازده- های غیرعادی بالاتری را بدست آورند و ثروت بیشتری توسط سرمایه­گذاران ناآگاه به ویژه در طول دوره عرضه اولیه اوراق شرکت (IPO) انتقال یابد.[6]

با ظهور اقتصاد اطلاعاتی و ورود اقتصاد دانایی محور و شبکه‌ای، نقش منابع انسانی به عنوان یک عنصر رقابتی و راهبردی مطرح می‌شود. ارائه محصولات و خدمات متفاوت و متمایز، کاهش هزینه‌ها، خلاقیت و نوآوری و افزایش رقابت­پذیری از مزایای وجود منابع انسانی ماهر، با تجربه، خلاق و با نشاط است. در این شرایط، مدیریت منابع انسانی، نقشی متمایز و متحول و هم راستا با تحولات کسب و کار و ارتقای جایگاه منابع انسانی و گستردگی آن در سازمان دارا است.

سرمایه انسانی تنها نهاده‌ای است که می‌تواند ضمن تغییر خود، سایر نهاده‌های تولید را نیز تغییر یا تعدیل نماید، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بیانجامد. در نتیجه در سطح کلان منافع اجتماعی حاصل از انباشت سرمایه انسانی، سلامت بیشتر، اشتغال شهری بالا‌تر، همبستگی اجتماعی افزون‌تر و سطح امانت­داری بالاتری را در جامعه به وجود می آورد که موجب کاهش هزینه معاملات می­شود و در دراز مدت بر رشد اقتصادی تأثیر می­گذارد و رفاه و آرامش جامعه را بهبود می­بخشد. در سطح خرد ارزش بازار سازمان­ها کمتر به منابع مشهود بستگی دارد و بیشتر وابسته به دارایی­های نامشهود به ویژه سرمایه انسانی است (کردستانی،۱۳۸۷)

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نقش اصلی در بازار پول را بانک‌ها بازی می‌کنند. برای تولید کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و ایجاد خدمات زیربنایی که شرط لازم توسعه محسوب می‌شود نیاز به سرمایه است. منبع تشکیل سرمایه، پس‌انداز است هر چه میزان پس‌انداز بیشتر شود شرایط برای سرمایه‌گذاری هموار‌تر خواهد بود. تشکیل سرمایه و وجود نرخ‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالا می‌تواند منجر به نرخ رشد پایدار غیرتورمی شود. نظام بانکی به طور کلی از طریق ایجاد ساز و کار خلق پول، تجهیز پس‌انداز‌ها و تدارک نقدینگی، تدارک ابزار پرداخت و …، در کنار این‌ها با کمک به ایجاد تعادل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تأثیر می­گذارد. در واقع بانک­ها پول­های سرگردان و سرمایه‌های غیرقابل بکارگیری و جزئی افراد و مؤسسات و … را در قالب سپرده­های بانکی متمرکز و به یکی از عوامل اساسی تولید تبدیل می‌نمایند. از ملموس‌ترین کارکردهای نظام بانکی کشور تجهیز منابع سرمایه یا تجهیز سپرده­ها و تدارک نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصاد و تخصیص بهینه منابع سرمایه می‌باشد. در اقتصادهای توسعه یافته نظام مالی گسترده است به گونه‌ای که موسسه‌های پولی متعدد در آن‌ها قابل تمیز می‌باشند. در اقتصادهای در حال توسعه، این بازار‌ها کوچک بوده و بیشتر متشکل از شبکه‌ای از بانک‌های ملی و تجاری است.

صنعت بانکداری در ایران با قدمتی بیش از هشتاد سال به تدریج توانسته است دامنه حضور و فعالیت خود را در مناطق مختلف کشور و در بخش های مختلف اقتصادی گسترش دهد.

عدم توجه به سرمایه فکری و به تبع آن عدم استفاده از محاسن نیرو و سرمایه فکری می‌تواند شرایط پیشرفت صنعت بانکداری را با اصطکاک و کندی شدیدی همراه نماید و از طرفی دیگر قدم گذاشتن سازمان در اوضاع و شرایط رقابتی خود مستلزم استفاده از سرمایه‌های فکری است. با این حال شرایط ویژه و اختصاصی کشورهای در حال توسعه و شرکت­های فعال در این محیط الزاماتی را که در محیط رقابتی و کشورهای توسعه یافته بدیهی فرض می‌شود، را به چالش کشیده و نیاز به بررسی تجربی این مفاهیم را آشکار می‌سازد. از این رو برآنیم که بصورت تجربی تاثیر سرمایه فکری را بر عملکرد مالی بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهیم.

 

1-3 ضرورت انجام پژوهش

افزایش شکاف بین ارزش واقعی و دفتری شرکت­ها، توجه محققان را برای توضیح ارزش نامرئی که در این بین از صورت‌های مالی حذف‌ شده، جلب کرده ‌است. ارزشی که ما از آن تحت عنوان سرمایه فکری نام می­بریم و در تمامی ابعاد سازمان همچون یک پیکره دانش حضور دارد اما نادیده گرفته می‌شود. بر اساس پژوهش­های صورت‌گرفته بین ۵۰۰ شرکت تایوانی، نسبت ارزش بازار (واقعی) شرکت‌ها به ارزش دفتری آن‌ها به تدریج از یک تا بیش از پنج برابر بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ افزایش یافته است. پژوهش­ها نشان داده‌اند که در حدود ۸۰ درصد ارزش بازار شرکت‌ها در گزارش­های مالی آن­ها منعکس نشده ‌است. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت فزاینده­ای است که این سرمایه کمتر شناخته‌شده (سرمایه فکری) در ارزش واقعی شرکت­ها و عملکرد مالی آن­ها و به تبع آن موفقیت و شکست آن­ها در محیط رقابتی و پیچیده ‌امروزی دارد.

 

[1] -Srivihok , 2008

2 -Tayles, Pike and Sofian ,2007

3 -Williams, 2001; Beaulieu, et al,2002; Garcia- Meca et al, 2005

 

 

 

[4] -Bontis,2004

[5] -Li , Pike and Haniffa , 2006

[6] -Van der Zahn,2008

تعداد صفحه:129

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com