پایان نامه بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی اسراتژیک با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی اسراتژیک با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی

(مورد مطالعه: صنعت دارو)

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

رشته­ی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل

 

 شهریور1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

بازارگرایی به­عنوان عاملی جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی بازار می­باشد ونوعی فرهنگ سازمانی است که به مؤثرترین و کاراترین شکل، رفتارهای ضروری جهت ایجاد ارزش افزوده برای خریداران و در پی آن عملکرد بالاتری برای کسب و کار را به وجود می آورد. بازارگرایی شامل سه جزء رفتاری –  مشتری گرایی، رقیب گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای است. گرایش به بازار می تواند به عنوان مزیتی رقابتی برای سازمان ها باشد، از آن جا که شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان جهت رسیدن به مزیت رقابتی و بخش بندی بازار هدف، ضروری است و جهت گیری کلیه اهداف، استراتژی ها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می باشد بنابراین درک بازار با برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها منافع بلند مدت برای بنگاه اقتصادی را سبب می شود، لذا مشتری عاملی کلیدی در چابکی سازمان قلمداد می­شود.  بکارگیری چابکی استراتژیک در سازمانها، راهبردی برای موفقیت در محیط های رقابتی و نامطمئن امروزی است. بنابراین چابکی استراتژیک در محیط های فوق رقابتی امروز بسیار نیاز است. سازمانی چابک نامیده می شود که بتواند به طور سودآوری در محیط متلاطم با نیازهای متغیر و غیر قابل پیش بینی امروزی فعالیت نماید. بازارگرا و چابک بودن سازمان، نیازمند بستری قوی در سازمان می­باشد که این بستر را فرهنگ سازمانی می­تواند پیاده سازد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت بازارگرایی و چابکی استراتژیک و نقش فرهنگ سازمانی در ارتباط این دو عامل می­­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوه­ی گردآوری داده­ها، توصیفی از شاخه­ی همبستگی، از نوع معادلات ساختاری(SEM) می­باشد؛ همچنین برای تعیین وضعیت هر یک از متغیرها از آزمون میانگین استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنادار بازارگرایی بر چابکی استراتژیک و همچنین تأثیر مثبت و معنادار ابعاد بازارگرایی(به جز هماهنگی بین بخشی) بر چابکی استراتژیک می­باشد، علاوه بر این نقش تعدیلی فرهنگ سازمان در رابطه­ی بین بازارگرایی . چابکی مورد قبول واقع نشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

کلیات تحقیق.. 1-1

فصل 1 : کلیات تحقیق.. 1-1

1-1- مقدمه. 1-2

1-2- تعریف مساله. 1-4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق… 1-7

1-4- اهداف تحقیق… 1-8

1-5- سؤالهای تحقیق… 1-8

1-6- فرضیه ها/ پیش فرض ها 1-8

1-6-1- فرضیههای اصلی… 1-8

1-7- قلمرو تحقیق… 1-9

1-7-1- قلمروی موضوعی… 1-9

1-7-2- قلمروی مکانی و زمانی… 1-9

1-8- تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق… 1-9

فصل 2 : مبانی نظری تحقیق.. 2-11

2-1- مقدمه. 2-12

2-2- بازارگرایی… 2-13

2-2-1- مفهوم بازارگرایی… 2-14

2-2-2- دیدگاه‌های بازارگرایی… 2-18

2-2-2-1- دیدگاه تصمیم گیری… 2-19

2-2-2-2- دیدگاه هوشمندی بازار. 2-20

2-2-2-3- دیدگاه فرهنگ بازارگرایی… 2-21

2-2-2-4- دیدگاه بازاریابی استراتژیک…. 2-23

2-2-2-5- دیدگاه مشتری گرایی… 2-23

2-2-2-6- دیدگاه بازارگرایی ترکیبی لافرتی و هالت… 2-24

2-2-3- فرهنگ بازارگرایی… 2-24

2-2-4- نحوهی شکل گیری بازارگرایی… 2-27

2-2-5- رفتارشرکت‌های بازارگرا 2-30

2-2-5-1- رفتارهای سنتی بازارگرایی: نسل اول بازارگرایی… 2-30

2-2-5-2- رفتارهای مدرن بازارگرایی:  نسل دوم بازارگرایی… 2-31

2-2-6- مدل های بازارگرایی و عملکرد. 2-33

2-2-7- پیشینه ی تجربی تحقیق… 2-34

2-2-7-1- مطالعات بازارگرایی در خارج.. 2-34

2-2-7-2- مطالعات بازارگرایی در داخل.. 2-38

2-3- تاریخچهی چابکی… 2-41

2-3-1- مفهوم چابکی… 2-42

2-3-2- ابعاد چابکی… 2-44

2-3-3- قابلیتهای چابکی… 2-46

2-3-4- بهبود قابلیتهای چابکی در سازمان.. 2-48

2-3-5- ویژگیهای سازمانهای چابک…. 2-50

2-3-6- دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک…. 2-50

2-3-7- مدلهای دستیابی به چابکی… 2-51

2-3-7-1- الگوی گلدمن و ناگل.. 2-51

2-3-7-2- الگوی شریفی و ژانگ…. 2-52

2-3-8- 2-3-7-3 الگوی کروکیتو و یوسف… 2-54

2-3-8-1- مدل چابکی از نظر تورنگلین و همکاران.. 2-55

2-3-8-2- مدل گروه مشاوران آتوز. 2-57

2-3-9- مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی… 2-58

2-3-10- تفاوت بین سازمانهای سنتی و سازمانهای چابک…. 2-59

2-3-11- پیشینه ی تجربی تحقیق… 2-60

2-3-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل.. 2-60

2-3-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج.. 2-62

2-4- فرهنگ…. 2-64

2-4-1- تعاریف فرهنگ…. 2-64

2-4-2- فرهنگ سازمانی… 2-66

2-4-3- تاریخچه ی فرهنگ سازمانی… 2-68

2-4-4- منشأ فرهنگ سازمانی… 2-69

2-4-5- چگونگی تداوم فرهنگ سازمانی… 2-70

2-4-6- نقش فرهنگ…. 2-71

2-4-7- ابعاد فرهنگ سازمانی… 2-72

2-4-8- مدلهای فرهنگ سازمانی… 2-75

2-4-9- 2-5-11 مدیریت فرهنگ سازمانی… 2-83

2-4-10- مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی… 2-84

2-4-11- پیشینه ی تجربی تحقیق… 2-85

2-4-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل.. 2-85

2-4-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج.. 2-89

فصل 3 :روش شناسی تحقیق.. 3-92

3-1- مقدمه. 3-93

3-2- روش تحقیق… 3-94

3-2-1- دسته بندی تحقیقات علمی بر اساس هدف… 3-94

3-2-2- روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش…. 3-94

3-3- جامعه و نمونهی آماری… 3-95

3-4- تعیین حجم نمونه. 3-95

3-5- روش نمونهگیری… 3-95

3-6- ابزار گردآوری دادهها 3-96

3-6-1- روایی و پایایی… 3-98

3-6-1-1- روایی… 3-98

3-6-2- اعتبار(پایایی) پرسشنامه. 3-100

3-7- متغیرهای تحقیق… 3-101

3-8- روش تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق… 3-102

3-8-1- تحلیل عاملی تأییدی… 3-102

3-8-2- مدلیابی معادلات ساختاری… 3-103

3-8-3- روش پی.ال.اس…. 3-105

فصل 4 : تجزیه و تحلیل دادهها 4-108

4-1- مقدمه. 4-109

4-2- تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 4-111

4-2-1- جنسیت… 4-111

4-2-2- 4-2-2 سن.. 4-112

4-2-3- تحصیلات… 4-112

4-2-4- سابقهی کار در شرکت… 4-113

4-2-5- سمت سازمانی… 4-114

4-3- تحلیل مدل مفهومی تحقیق… 4-114

4-3-1- پایایی… 4-114

4-3-2- روایی همگرا 4-115

4-3-3- روایی همگرا 4-120

4-3-4- روایی واگرا 4-121

4-4- آزمون میانگین.. 4-121

4-5- آزمون فرضیات… 4-129

4-5-1- تحلیل فرضیه های اصلی… 4-129

4-5-2- تحلیل فرضیه های فرعی… 4-131

4-6- نیکویی برازش…. 4-133

فصل 5 : 5-135

5-1- مقدمه. 5-136

5-2- نتایج بدست آمده از آمار توصیفی… 5-137

5-3- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی… 5-137

5-3-1- مرور نتایج روایی و پایایی… 5-137

5-3-2- نتایج آزمون فرضیه ها 5-138

5-4- محدودیتهای پژوهش…. 5-142

5-5- پیشنهادها 5-142

5-5-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های تحقیق… 5-142

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی… 5-143

منابع. 5-145

منابع فارسی: 5-145

منابع لاتین: 5-147

پیوستها 5-149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

شکل 2-1 : بازمفهوم سازی بازارگرایی(کادوگان و دیامانتوپولوس،1995)……………………………………………. 2-17

شکل 2-2 ابعاد چابکی از دیدگاه نظام مند(فتحیان، شیخ؛1388)…………………………………………………………. 2-46

شکل 2-3 مدل بهبود قابلیت چابکی(نیکپور،برکم؛1391)……………………………………………………………………. 2-49

شکل 2-4 الگوی چابکی گلدمن و همکارانش(ابراهیمیان جلودار،1390)……………………………………………….. 2-52

شکل 2-5 : الگوی مفهومی چابکی سازمان، شریفی و ژانگ(ابراهیمیان جلودار،1390)……………………………. 2-54

شکل 2-6 مدل چابکی سازمانی کروکیتو و یوسف(حمیدی؛ حسنپور؛ کیایی و موسوی؛1388)……………….. 2-55

شکل 2-7 : مدل چابکی سازمانی، تورنگ لین و همکاران، 2005…………………………………………………………. 2-56

شکل 2-8 : مدل چابکی گروه مشاوران آتوز،2007……………………………………………………………………………… 2-58

شکل 2-9 : منابع و منشاء فرهنگ سازمانی(صفراف،1390)………………………………………………………………… 2-70

شکل 2-10 : فرآیند جامعه پذیری(همان)…………………………………………………………………………………………. 2-71

شکل 2-11 : مدل فرهنگ سازمانی دنیسون (2007)………………………………………………………………………… 2-78

شکل 2-12 : فرایند مدیریت فرهنگ سازمان(رعنایی کردشولی،1386)………………………………………………. 2-84

شکل 2-13 : مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 2-91

4-120

شکل 4-1 بار عاملی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. 4-120

شکل 4-2 : مدل آزمون شدهی تحقیق……………………………………………………………………………………………. 4-129

شکل 4-3 : مدل آزمون شدهی تحقیق2…………………………………………………………………………………………. 4-131

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1 تعداد مطالعات مربوط به رابطه بازارگرایی با عملکرد و آثار معنادار آن(لنجرک،2003) 2-33

جدول 2-2 تعاریف ارائه شده از چابکی.. 2-42

جدول 2-3 : تفاوت بین سازمان های سنتی و چابک(دواداسان و رامش،2007) 2-59

جدول 2-4 : نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از فرهنگ، گردآورنده 2-65

جدول 2-5 : نمونه ای از تعاریف ارائه شده از فرهنگ سازمانی، گردآورنده 2-66

جدول 2-6 : برخی کارکردهای فرهنگ سازمان(اردکانی، فرحی،1391) 2-71

جدول 2-7 : ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحب نظران(ابزری و دلوی،1388) 2-72

جدول 2-8 : ارزشهای فرهنگی در مؤسسه های ژاپنی، آمریکایی و نوعz (صفراف،1390) 2-81

جدول 3-1 : سؤالهای مربوط به بازارگرایی(نارور و اسلاتر،1990)، چابکی استراتژیک( شریفی و ژانگ،2001)، فرهنگ سازمانی( رابینز،1991) 3-97

جدول 3-2 :  پایایی تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ.. 3-101

جدول 4-1 : اطلاعات مربوط به شرکتهای دارویی و تعداد پرسشنامه های توزیع شده 4-109

جدول 4-2 : نحوه ی توزیع افراد نمونه گیری شده از نظر جنسیت… 4-111

جدول 4-3 : نحوه ی توزیع افراد نمونه گیری شده از نظر سن.. 4-112

جدول 4-4 : نحوه ی توزیع افراد نمونه گیری از نظر تحصیلات… 4-113

جدول 4-5 : نحوه ی توزیع افراد نمونه گیری شده از نظر سابقه ی کار 4-113

جدول 4-6 : بار عاملی مربوط به هر یک از سنجه های موجود در سازه ها 4-115

جدول 4-7 : یافته های آزمون میانگین برای متغیر بازارگرایی.. 4-122

جدول 4-8 : یافته های آزمون میانگین مربوط به چابکی استراتژیک…. 4-124

جدول 4-9 : یافته های آزمون میانگین مربوط به فرهنگ سازمانی.. 4-126

جدول 4-10 : رابطه ی بین بازارگرایی و چابکی استراتژیک…. 4-130

جدول 4-11 : رابطه ی متغیر تعدیل گر فرهنگ سازمانی و بازارگرایی و چابکی استراتژیک…. 4-130

جدول 4-12 : رابطه ی بین مشتریگرایی و چابکی استراتژیک…. 4-132

جدول 4-13 : رابطه ی رقیبگرایی و چابکی استراتژیک…. 4-132

جدول 4-14 : رابطه ی هماهنگی بین بخشی و چابکی استراتژیک…. 4-133

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 1

: کلیات تحقیق

: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-  مقدمه

امروزه شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای بنگاه اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی و بخش بندی بازار ضروری است. مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد می­شود و جهت گیری کلیه اهداف، استراتژی­ها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می­باشد. حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت­هایی که دغدغه حفظ و توسعه جایگاه رقابتی خویش را در بازار دارند، چالشی استراتژیک تلقی می­شود؛ بنابراین وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری سازمان محسوب می­شود بدین معنا که با افزایش وفاداری مشتریان می­توان انتظار داشت سهم بازار و میزان سود دهی بنگاه اقتصادی ارتقا می­یابد. درک بازار با برنامه­ریزی و اتخاذ استراتژی­های مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری آنها منافع بلند مدت برای بنگاه­های اقتصادی را سبب می­شود (حمیدی زاده و غمخواری، 1388). بنابراین بازارگرایی به عنوان کاربرد مفهوم بازاریابی از آن رو مورد توجه سازمان­های عصر حاضر قرار دارد که مشتری اکنون به دلیل پیشی گرفتن تولید بر تقاضا و افزایش رقابت میان تولیدکنندگان انتخابگر شده است (نیکومرام و حیدرزاده، 1385) و عدم توجه به مشتری راهی به سوی نابودی برای هر کسب و کاری محسوب می­شود. بنابراین بازارگرایی پیش نیاز عملیات موفق یک کسب و کار می­باشد.

همانطور که بیان شد، مشتری عاملی کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد می­شود. تغییر، باثبات ترین مشخصه­ای است که می­توان برای دنیای کنونی کسب وکار معرفی کر د(الفت، زنجیرچی، 1389). امروزه شرکت ها با رقابتی بسیار شدید رو به رو هستند که از تغییرات تکنولوژیکی و تغییر در تقاضای مشتریان ناشی می­شود. این وضعیت باعث زیر سؤال رفتن صحت مدل­های سنتی مدیریت شده است( جعفرنژاد و درویش،1388). شرکت­ها باید به طور مؤثر بر تغییرات مستمر و غیرمنتظره و همچنین چالش­های جدید مشتریان با هزینه اندک فایق آیند؛ بنابراین، توانایی واکنش سریع و اثربخش ، رقابت مبتنی بر زمان و تأمین نیازهای مشتری، مشخصه­ی قطعی رقابت جویی شده است. در واقع چابکی ضرورتی برای بقا در مقابل رقبا، تحت محیط­های متغیر برای برخورد با چالش­های تحویل سریع محصولات و خدمات، کیفیت و رضایت مشتری است(صدیقه و محفوظی،1389). توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات بازار، چابکی نامیده می­شود که امروزه عامل اصلی بقای بنگاه­ها تلقی می­شود(محمدی و امیری،1391).

با توجه به مطالب عنوان شده، در این تحقیق به بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی استراتژیک با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی پرداخته شده است.

همچنین شایان ذکر است که در این تحقیق منظور از چابکی استراتژیک همان چابکی سازمان می­باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-  تعریف مساله

گرایش بازار به طور کلی بیانگر پاسخ یک شرکت به نیازهای فعلی بازارش است (چانگ[1]، 2011). نارور[2] و اسلاتر[3] (1990) گرایش بازار را به این صورت تعریف کردند: “فرهنگ سازمانی­ای که به موثرترین و کاراترین شکل، رفتارهای ضروری جهت ایجاد ارزش افزوده برای خریداران و در پی آن عملکرد بالاتری برای کسب و کار را به وجود می­آورد. “بازارگرایی نه تنها برای خارج از سازمان بلکه در داخل سازمان و نه تنها در بازارهای داخل یک کشور و بلکه در بازارهای بین المللی و جهانی هم مورد توجه می­باشد (لی و همکاران، 2006). تمرکز بر نیازهای مشتری به شرکت این اجازه را می­دهد تا ارزش افزوده بالاتری را تأمین کرده و بدین ترتیب منجر به سطوح بالاتری از رضایت مشتری می­شود (دیبرل[4]، 2011). یک سازمان بازارگرا با نظارت مستمر بر نیازهای مشتریان، سعی در جلب رضایت آنها به وسیله اصلاح خروجی­های خود با حفظ سود قابل قبول می­نماید (کوهلی[5] و جاروسکی[6] ،1990، نارور و اسلاتر، 1990).

از طرفی دیگر به­کارگیری چابکی استراتژیک[7] در سازمان­ها، راهبردی برای موفقیت در محیط­های رقابتی و نامطمئن امروزی است. بنابراین چابکی استراتژیک در محیط­های فوق رقابتی امروز بسیار نیاز است. مفهوم چابکی برای اولین بار توسط ناگل و داو[8](1992) در مؤسسه­ی آیوکوک معرفی شد. همانطور که سازمان­ها در محیط­هایی متلاطم فعالیت می­کردند، این مفهوم توجه زیادی را به خود جلب نمود و سازمان­ها اهمیت پاسخگویی سریع به نیازها و تقاضاهای متغیر محیطی با روش­های کارآمد هزینه­ای را دریافتند.(سیگور و همکاران[9]، 2000). گلدمن و همکاران[10](1995) بیان نمودند”سازمانی چابک نامیده می­شود که بتواند به طور سودآوری در محیط متلاطم با نیازهای متغیر و غیر قابل پیش­بینی امروزی فعالیت نماید. بنابراین چابکی راهی است برای مدیریت سازمان­ها که با یک واکنش سریع و موثر به بازارهای در حال تغییر از طریق تولید محصولات و خدماتی که مشتری محور است، عمل می­نماید و به ابزاری برای رقابت تبدیل شده است.(ژانگ و شریفی[11]، 2007). سازمان­های چابک با تغییر، عدم قطعیت و غیرقابل پیش بینی بودن محیط کسب و کارشان و پاسخ مناسب دادن به این تغییرات عجین شده­اند. در بر داشتن استراتژی­های چابکی برای سازمان­ها منافعی دارد مانند پاسخ­هایی سریع و مؤثر به نیازهای در حال تغییر بازار، قابلیت سفارشی کردن محصولات و خدمات تحویل داده شده به مشتری، هزینه های تولید کاهش یافته، افزایش رضایت مشتری و حذف فعالیت­هایی که ارزش افزوده­ای ایجاد نمی­کنند.(سافورد؛گوش و مورثی[12]،2006).

بنا بر تحقیقات انجام شده، توانایی شناسایی تغییرات ایجاد شده در نیازهای مشتریان از طریق بازارگرایی، پیش­زمینه­ای ضروری در توانایی برای پاسخ به این تغییرات است. بهبود برنامه­های چابکی، برای توسعه­ی قابلیت­های سازمانی جهت پاسخ سریع و مؤثر به تغییرات ایجاد شده در نیازهای مشتری، طراحی شده است(زلباست، گرین جی آر؛ ابشایر و ساوور[13]؛ 2010). براون شیدل و سوره(2009) در تحقیق خود دریافتند که بازارگرایی بطور غیرمستقیم از طریق انسجام سازمانی بر چابکی اثر می­گذارد. لین(2004) دریافت که بازارگرایی بطور مثبتی بر شبکه­ی نوآوری چابکی اثر می­گذارد. زلباست و همکاران(2010) در تحقیق خود دریافتند که بازارگرایی بطور مستقیم و مثبت بر تولید به موقع، مدیریت کیفیت جامع و چابکی تولید، اثر می­گذارد. در این پژوهش، چابکی استراتژیک معادل چابکی سازمانی در نظر گرفته می­شود.

هر سازمانی دارای شخصیتی است مانند انسان، همان­گونه که عنصر اصلی شخصیت یک انسان فرهنگ اوست، عنصر اصلی شخصیت یک سازمان نیز فرهنگ سازمان است(هیلز چارلز[14]،2002). سازمان­های موفق دنیا به ویژه آن­هایی که تا سطح بالای ایمنی راه پیموده­اند، مدعی هستند که به بسیاری از این موفقیت­ها از راه تقویت فرهنگ سازمانی خود،­ دست یافته­اند. با توجه به اهمیت مبحث فرهنگ سازمانی در هر سازمانی، بدیهی است که موفقیت در پیاد­ه­سازی شیوه­های نوین و تکنیک­های جدید مدیریتی، مستلزم پشتیبانی از طرف فرهنگ سازمانی است. تحقق اهداف هر سازمان در گرو هماهنگی فرهنگ سازمانی به عنوان شاخص وضعیت نیروی انسانی با اهداف و استراتژی­های تدوین شده است(ابزری، مهدی؛ دلوی، محمدرضا، 1388). در تعریفی از فرهنگ سازمانی بیان می­شود، فرهنگ سازمانی  به معنای ارزش ها، مفروضات و هنجارهای مشترک بین افراد است(شین[15]،1985).

از طرفی دیگر در تحقیقات انجام شده این نتیجه حاصل شده است که بازارگرایی و توانایی بازارگرا شدن بطور فزاینده­ای در فرهنگ سازمانی ریشه دارد و عواملی که بعنوان پیش­زمینه­هایی برای بازارگرایی پیش­بینی شده اند مانند تأکید مدیران عالی، سیستم پاداش و تمرکز ممکن است نقشی کمرنگ­تر از فرهنگ داشته باشند(گبهاردت و همکاران[16]،2006).

همچنین بنابر مطالعه­ی پیشینه­ی تحقیق، دریافت شد که تحقیقات متعددی به بررسی رابطه­ی میان فرهنگ سازمانی و روش­های چابک پرداخته­اند(رابینسون و شارپ[17]،2005؛ شرهی و کاروسکی[18]،2007؛ استرود و هاف و ترتیاکو[19]،2009؛ تولفو و وازلاویک[20]،2008).  جوهان لیواری و نتا لیواری[21] (2011) به بررسی رابطه­ی فرهنگ سازمانی و روش­های چابک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هر فرهنگی به جز فرهنگ سلسله مراتبی، کاربرد روش­های چابک را افزایش می­دهد. جیم شفیلد و جولین لمتایر[22](2013) بیان می­کنند که توسعه­ی برنامه­های چابکی توسط محیط سازمان( فرهنگ سازمانی) و توانمندی اعضای سازمان، تحت تأثیر قرار می­گیرد.

بنابراین با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی بر دو متغیر بازارگرایی و چابکی اثرگذار است و از طرفی بازارگرایی بر چابکی نیز تأثیر دارد، در این تحقیق بر آن شدیم که به بررسی رابطه­ی بازارگرایی و چابکی و نقش تعدیل­گر فرهنگ سازمانی بپردازیم.

در این فصل به مباحث کلی پژوهش شامل اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق و مباحث دیگری از قبیل تعریف واژگان پرداخته می­شود.

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می­رسد که بازارگرایی بستری مناسب برای بروز و ظهور چابکی استراتژیک در سازمان است چرا که هر دو هدفی مشترک دارند و آن پاسخ به نیازهای متغیر مشتری است تا از این طریق ارزش افزوده­ای برای آنها ایجاد کنند. بنابراین منطقی به نظر می­رسد که بررسی تأثیر بازارگرایی بر چابکی استراتژیک سازمان نیازمند بررسی دقیق­تری است، لازم به ذکر است آنچه که بر میزان اهمیت این مورد می­افزاید این است که در تحقیقاتی ارتباط بازارگرایی بر چابکی استراتژیک مورد بررسی قرار گرفته است اما اینکه آیا فرهنگ سازمانی می­تواند تعدیل کننده­ی رابطه­ی این دو باشد با خیر، تا کنون مورد بررسی واقع نشده است.

1-4-  اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق” تعیین تأثیر بازارگرایی بر چابکی استراتژیک با تأکید بر فرهنگ سازمانی در صنعت دارو” می­باشد و در این راستا اهداف فرعی عبارتند از:

 1. تعیین وضعیت چابکی استراتژیک در صنعت دارو؛
 2. تعیین وضعیت بازارگرایی در صنعت دارو؛
 3. تعیین وضعیت فرهنگ سازمانی در صنعت دارو.

1-5-  سؤال­های تحقیق

آیا بازارگرایی چابکی استراتژیک را  در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می دهد؟

آیا فرهنگ سازمانی، چابکی استراتژیک را  در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می دهد؟

1-6-  فرضیه ها/ پیش فرض ها

1-6-1-  فرضیه­های اصلی

 1. بازارگرایی[23]، چابکی استراتژیک سازمان را در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می­دهد.
  • مشتری گرایی[24]، چابکی استراتژیک در صنعت دارو را تحت تأثیر قرار می­دهد.
  • رقابت مداری[25]، چابکی استراتژیک را در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می­دهد.
  • هماهنگی بین بخشی[26] ، چابکی استراتژیک را در صنعت دارو تحت تأثیر قرار می­دهد.
 2. فرهنگ سازمانی، رابطه ی بین بازارگرایی و چابکی استراتژیک را تحت تأثیر قرار می­دهد.

[1] – Chung

[2] – Narver

[3] – Slater

[4] – Dibrell

[5] – Kohli

[6] – Jaworski

7-Strategic agility

8-Nagl & Dove

9-Siegore

1-Goldman

2-Zhang & Saarifi

3-P.M.Swafford, S.Ghosh, N.Murthy

4- Pamela J. Zelbst, Kenneth W. Green, Jr, Roger D. Abshire, Victor E. Sower

[14] – Hill Charles

[15] -Schein

[16] – Gebhardt et al

[17]– H. Robinson, H. Sharp

[18] -B. Sherehiy, W. Karwowski, J.K. Layer

[19] – D.E. Strode, S.L. Huff

[20] – C. Tolfo, R.S. Wazlawick

[21] – Juhani Iivari, Netta Iivari

[22] – Jim Sheffield , Julien Lemétayer

1-Market-Orientation

2-Customer-Orientation

3-competieor-Orientation

4-Interfunctional-Coordination

تعداد صفحه :177

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com