پایان نامه : بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان

بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

 در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی مدیریت پروژه وساخت

 

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

تغییرات در پروژه های ساخت یکی از عوامل غیر قابل اجتناب هستند. درصورت توجه و مدیریت صحیح این موارد می توان آنها را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد و درغیر اینصورت اثرات منفی بر پروژه خواهند داشت. از جمله اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده می توان به کاهش کیفیت، افزایش هزینه و زمان اشاره کرد. تغییرات همچنین می توانند در صورت شناسایی به موقع و مدیریت صحیح، عامل ایجاد تاثیرات مثبت از جمله استفاده از علم روز دنیا و تکنولوژی، مهندسی ارزش و غیره در پروژه های ساخت باشند. مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)، مزایای قابل توجهی در هماهنگی تغییرات یک مدل را ارائه می­دهد. این سیستم یک تحول انقلابی است که به تغییر صنعت معماری، مهندسی، ساخت و ساز  سرعت بخشیده است که عدم بکارگیری گسترده آن در کشور ما، می تواند دلیلی بر ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باشد. از اینرو در این پژوهش تلاش می شود با بررسی وضعیت پروژه های شرکت های پیمانکاری، میزان انحراف از زمان و هزینه اولیه آنها را که ناشی از تغییرات و دوباره کاری ها می باشند شناسایی شده و به عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد دوباره کاری و تغییرات پی برده و با مطالعه درخصوص زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی، به بررسی الزامات و بسترهای لازم برای به کارگیری آن در شرکت های پیمانکار جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگیری از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها پرداخته شود. در این پژوهش ابتدا بروش کاربردی به توسعه دانش مدل سازی اطلاعات ساختمان( BIM ) در شرکت های پیمانکاری به جهت اجتناب از دوباره کاری ها ومدیریت زمان و هزینه پروژه های ساختمانی، با تاکید بر پروژه های درمانی، پرداخته می شود و سپس از نظر نحوه گرد آوری داده ها، روش تحقیق توصیفی- پیمایشی برگزیده شده که با تهیه و تنظیم پرسشنامه و تحلیل آنها به روش SPSS به بررسی شرایط موجود در کشور پرداخته شود، نتایج نشان می دهد بکارگیری BIM با توجه به شرایط موجود توجیه مناسبی برای شرکت های پیمانکاری به لحاظ اجتناب از هزینه های دوباره کاری و تاخیرات زمانی دارد.

 

واژه‌های کلیدی: مدیریت،  زمان و هزینه،  تغییرات، دوباره کاری، مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ، شرکت های پیمانکاری ساختمان.

 

فهرست مطالب

1.فصل اول: مقدمه 1

1-1- بیان مساله 2

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 3

1-3- سوالات تحقیق 6

1-4- فرضیه‏های تحقیق 7

1-5- اهداف تحقیق 7

1-6- هدف کاربردی 7

1-7- نوع روش تحقیق 8

1-8- روش گردآوری اطلاعات 8

1-9- محدوده تحقیق 9

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق 9

1-9-2- قلمرو زمانی تحقیق 9

1-9-3- قلمرو  مکانی تحقیق 10

1-9-4- جامعه آماری : (N) 10

1-9-5- نمونه آماری، تعیین اندازه ی نمونه و روش نمونه گیری 10

1-9-6- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 11

1-9-7- فلوچارت گام به گام فرایند تحقیق 11

2.فصل دوم: پیشینه و مفاهیم نظری تحقیق 12

2-1- مقدمه 13

2-2- بخش اول: بررسی علل تغییرات و دوباره کاری ها در فاز اجرای پروژه های ساخت 14

2-3- تغییرات در پروژه 15

2-3-1- انواع تغییرات معمول در پروژه 16

2-4- تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی 17

2-4-1- علل تغییر 19

2-5- بررسی تاثیر تغییرات 21

2-5-2- اثرات مستقیم تغییر 22

2-5-3- اثرات غیر مستقیم تغییر 22

2-5-4- جنبه های مختلف تغییر 23

2-5-5- تخریب و دوباره کاری ها 24

2-5-6- تاثیر مستقیم بر برنامه 26

2-5-7- اثرات غیر مستقیم یا تبعی 26

2-5-8- مدیریت تغییر 27

2-6- کنترل یکپارچه تغییرات 28

2-7- طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز 29

2-8- مدیریت تغییر در پروژه های ساخت 30

2-8-1- تشخیص تغییر 31

2-8-2- بررسی و پیشنهاد تغییر 31

2-8-3- تصویب تغییر 31

2-8-4- اجرای تغییر 31

2-8-5- آنالیز تغییر 32

2-9- تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه 33

2-10- بخش دوم: مدلسازی اطلاعات ساختمان 35

2-10-2- مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) چیست؟ 37

2-11- تاریخچه مدلسازی اطلاعات ساختمان 39

2-11-1- طراحی اصلی 39

2-11-2- روش دوبعدی CAD اولیه 40

2-11-3- روشهای متداول طراحی 40

2-11-4- مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 41

2-11-5- الگوهای اشیاء و اجزاء در یک مدل BIM از چه طریق قابل دستیابی هستند؟ 45

2-12- بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت ساخت 47

2-12-2- روشهای اصلی بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 49

2-13- تفاوتهای اصلی مدلهای دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM 50

2-14- طراحی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 53

2-15- کاربردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 56

2-15-1- تجسم طرح 57

2-15-2- مرور مراحل ساخت و کمک به طراحی 57

2-15-3- برنامه ریزی تجهیز کارگاه 58

2-15-4- برنامه زمان بندی و توالی عملیات ساخت 58

2-15-5- تخمین هزینه ساخت 59

2-15-6- یکپارچه سازی اطلاعات پیمانکاران جزء و تامین کنندگان 59

2-15-7- هماهنگی بین سیستم ها 59

2-15-8- پیاده سازی طرح و عملیات کارگاهی 60

2-15-9- پیش ساختگی 60

2-15-10- بهره برداری و نگهداری 61

2-16- چالشهای پیش روی سیستم BIM 61

2-17- هزینه های بکارگیری تکنولوژی BIM 62

2-18- نرم افزارهای کاربردی برای بکارگیری سیستم BIM 63

2-19- کابرد سیستم BIM برای دانشجویان 65

2-20- آینده پیش روی سیستم BIM در صنعت ساختمان سازی 65

2-21- نقش سیستم BIM در ارتقای کیفیت ترمیم و بهسازی ساختمانها 68

2-22- مهمترین مزایای بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان در مدیریت پروژه و کنترل ساخت 70

2-23- خواص مدلسازی ساختمان با استفاده از سیستم BIM 73

2-24- خلاصه فصل 74

3.فصل سوم: روش پیشنهادی برای حل مساله 75

3-1- مقدمه 76

3-2- متدولوژی یا روش شناسی تحقیق 76

بخش اول: جمع آوری و پردازش داده ها 76

3-3- تعریف مفاهیم و متغیرها 76

3-3-1- متغیر کمی 77

3-3-2- متغیر کیفی 77

3-3-3- جامعه و نمونه آماری 77

3-3-4- روشهای برآورد حجم نمونه 78

3-4- جمع آوری داده ها 79

3-4-1- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود 79

3-4-2- مصاحبه 80

3-4-3- پرسشنامه 81

3-5- پردازش و تفسیر داده ها 82

3-6- متدولوژی یا روش شناسی تحقیق 83

3-7- ابزار گردآوری داده ها 83

3-7-1- جامعه آماری 83

3-7-2- پرسشنامه 84

  1. فصل چهارم: ارزیابی کارکردهای خاص مدلسازی اطلاعات ساختمان، تجزیه و تحلیل پرسشنامه 85

4-1- مقدمه 86

4-2- کارکردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 86

4-2-1- بهینه سازی طراحی ساختمان با استفاده از BIM 87

4-2-2- بصری سازی (Visualization) ساختمان با استفاده از BIM 89

4-2-3- بهره گیری از روشنایی روز (Daylighting) با استفاده از BIM 92

4-2-4- آنالیز و تحلیل مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از BIM 94

4-2-5- مدیریت مشخصات ساختمان با استفاده از BIM 96

4-2-6- کاهش اتلاف و هدرروی بهره وری در صنعت ساخت با استفاده از BIM 98

4-2-7- تحلیل مصرف انرژی با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان 99

4-3- بخش دوم: تجزیه و تحلیل پرسشنامه 102

4-4- یافته های توصیفی 102

4-4-1- روایی و پایایی ابزار 102

4-4-2- سوالات بخش اول: اطلاعات سازمانی 103

4-4-3- بررسی تغییرات در پروژه های عمرانی 106

4-4-4- مدیریت تغییرات با استفاده از BIM 112

4-4-5- بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان 119

4-4-6- آزمون فرضیات 121

5.فصل پنجم: جمع‌بندی و پیشنهادها 129

5-1- مقدمه 130

5-2- جمع بندی 130

5-2-1- مزیتهای BIM 131

5-2-2- فواید استفاده از تکنولوژی 133

5-3- تاثیر مدیریت فرآیند طراحی بر بروز دوباره کاری های اجرا و هزینه های مربوطه 134

5-3-1- نتایج بدست آمده درخصوص تاثیر کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت زمان و هزینه و دوباره کاری ها در پروژه های عمرانی 135

5-4- فرضیه‏های تحقیق 137

5-1- نتیجه گیری 138

5-2- سخن آخر 138

5-3- ارائه پیشنهادها 139

مراجع 141

پیوست‌ها 146

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل 2-1 نمودار ارتباط بین تغییرات در پروژه و هزینه انجام تغییرات 21

شکل 2-2 نمودار پیگیری دوباره کاری ها 25

شکل 2-3 توزیع هزینه و دوباره کاری ساخت های با کیفیت پایین بین منشاء عوامل. 34

شکل 2-4 مدلسازی اطلاعات ساختمان (Building Information Modeling) 36

شکل 2-5 الگوریتم اسناد قراردادهای ساختمانی 37

شکل 2-6 مفهوم سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان 39

شکل 2-7 فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان در سیستم BIM 43

شکل 2-8 بکارگیری سیستم اطلاعاتی سه بعدی توسط WPI (Brault et al., 2005, WPI) 45

شکل 2-9 ترکیب اجزاء و اشیاء در فضای داخلی یک ساختمان با استفاده از یک مدل BIM (Kaven Hall model by V.Aamdadia, WPI,2004) 46

شکل 2-10 بکارگیری سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (ارتباط یک مدل BIM با تمامی جنبههای AEC) 48

شکل 2-11 مقایسه بین روشهای مرسوم و سنتی CAD در مقایسه با سیستم نوین BIM [21]. 51

شکل 2-12 طراحی در سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان 54

شکل 2-13 ساختمان به عنوان هسته مرکزی در یک مدل BIM 54

شکل 2-14 استفاده از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان برای پروژه Hilton Aquarium، Atlanta، Georgia، USA (Holder Construction) 56

شکل 2-15 مدل اطلاعاتی یک ساختمان اداری (مشخص شدن نقاط حساس در زلزله در مدل اطلاعاتی ساختمان توسط سیستم BIM) 70

شکل 4-1 طراحی آسمان خراش دیجیتال با استفاده از نرمافزار Revit و برمبنای سیستم BIM کاربرد وسیعی از طراحی بهینه برای این پروژه بازسازی شده را بوجود آورد. با استفاده از بانک اطلاعاتی متمرکز، این اطمینان در بین اعضای تیم طراحی وجود داشت که به هیچ وجه فرآیندی تکرار یا بی هدف در طول اجرای پروژه بوجود نخواهد آمد و بدین ترتیب آنها قادر به اتخاذ تصمیمات قاطع در طول فرایند طراحی بودند. 88

شکل 4-2 نمونههایی از راهکار بصری سازی، تجسم طرح و یا Visualization ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده از BIM 90

شکل 4-3 شرکت خدمات مهندسی مدیریتی Little Diversified  تصایر با کیفیت بدست آمده از Revit را که توانایی تشخیص استفاده از نور طبیعی و ساختگی را در اجزای مختلف ساختمان فراهم مینمود، به منظور آگاهی از میزان روشنایی مورد نیاز در طرح یک ساختمان استفاده نمود. 91

شکل 4-4 بهرهگیری از روشنایی روز (Daylighting) با استفاده از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان 93

شکل 4-5 طراحی اولیه صورت گرفته با استفاده از نرمافزار Revit جهت تجزیه و تحلیل انرژی در یک مجموعه ساختمانی 96

شکل 4-6 مشخصات مصالح بصورت خودکار براساس استاندارد LEED بوسیله e-SPECS برای Revit  تولید میشود 97

شکل 4-7 نمودار توزیع مسئولیت اجرایی پاسخ دهندگان 104

شکل 4-8 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل تغییرات پروژه های عمرانی 107

شکل 4-9 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل موثر در تغییر پروژه 108

شکل 4-10 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین نوع تغییر در پروژه 109

شکل 4-11 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیرات منفی تغییر در مراحل پروژه 110

شکل 4-12 توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین اثرات منفی ایجاد تغییر در پروژه 111

شکل 4-13 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل کاهش اثرات منفی تغییرات 112

شکل 4-14 توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مسائل فعالیت حرفهای 115

شکل 4-15 نمودار توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به تاثیرات و قابلیتهای سیستم جدیدBIM 116

شکل 4-16 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل کاربرد نرمافزارهایBIM 118

شکل 4-17 توزیع پاسخگویان بر حسب مفیدترین مرحله استفاده وکاربرد سیستمBIM 121

شکل 4-18 رابطه میزان آشنایی با  BIM  با مشکلات فعالیت اجرایی 127

شکل 4-19 رابطه میزان آشنایی با نرم افزارهایBIM  با برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات 128

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1 مراحل، منابع و اثرات تغییر 30

جدول 2-2 گزیدهای از تفاوتهای اصلی مدل دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM 52

جدول 2-3 نرم افزارهای مورد استفاده در BIM 64

جدول 4-1 جدول فرمت های خروجی مختلف از رویت برای تحلیل انرژی 100

جدول 4-2 توزیع پاسخگویان بر حسب مسئولیت اجرایی 103

جدول 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی 104

جدول 4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سابقه کاری 105

جدول 4-5 توزیع پاسخگویان بر حسب تعداد پرسنل تیم اجرایی 105

جدول 4-6 توزیع پاسخگویان بر حسب پشتیبانی شرکت از پروژه های عمرانی 105

جدول 4-7 توزیع پاسخگویان بر حسب فعالیت در پروژه احداث بیمارستان 106

جدول 4-8 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل تغییرات پروژه های عمرانی 106

جدول 4-9 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل موثر در تغییر پروژه 107

جدول 4-10 توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین نوع تغییر در پروژه 108

جدول 4-11 توزیع پاسخگویان بر حسب تأثیرات منفی تغییر در مراحل پروژه 109

جدول 4-12 توزیع پاسخگویان بر حسب مهمترین اثرات منفی ایجاد تغییر در پروژه 110

جدول 4-13 توزیع پاسخگویان بر حسب بیشترین تأثیر هزینهای دوبارهکاریساختها 111

جدول 4-14 توزیع پاسخگویان بر حسب عوامل کاهش اثرات منفی تغییرات 112

جدول 4-15 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان آشنایی با سیستمBIM 113

جدول 4-16 توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از نرمافزارهای نقشهکشی 113

جدول 4-17 توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات 114

جدول 4-18 توزیع پاسخگویان بر حسب برخورد با مسائل فعالیت حرفهای 114

جدول 4-19 توزیع پاسخگویان بر حسب نگرش به تاثیرات و قابلیتهای سیستم جدیدBIM 115

جدول 4-20 توزیع پاسخگویان بر حسب آشنایی با نرم افزارهای BIM 117

جدول 4-21 توزیع پاسخگویان بر حسب دلایل کاربرد نرمافزارهایBIM 117

جدول 4-22 توزیع پاسخگویان بر حسب تمایل به اجرای سیستم مدلسازی BIMدر پروژه ها 118

جدول 4-23 توزیع پاسخگویان بر حسب ضرورت وجودسیستمBIM 119

جدول 4-24 توزیع پاسخگویان بر حسب محدودیت های اجرای پروژهها بر مبنای سیستمBIM 119

جدول 4-25 توزیع پاسخگویان بر حسب مناسب ترین پروژهها برای استفاده از سیستمBIM 120

جدول 4-26 توزیع پاسخگویان بر حسب مفیدترین مرحله استفاده وکاربرد سیستمBIM 120

جدول 4-27 تعیین میزان آشنایی با سیستم جدید مدلسازی اطلاعات 121

جدول 4-28 تعیین مهمترین مرحله استفاده و کاربرد سیستمBIM 122

جدول 4-29 تعیین مناسبترین پروژههای عمرانی جهت استفاده از سیستم BIM 122

جدول 4-30 تعیین محدودیت های اجرای پروژهها برمبنای سیستمBIM 123

جدول 4-31 تعیین نگرش به ضرورت وجود سیستم BIM 123

جدول 4-32 تعیین میزان تمایل به استفاده از سیستم مدلسازی در پروژههای جاری و آتی 124

جدول 4-33 تعیین کاربرد نرمافزارهای BIMبه عنوان کاهش دهنده اثرات منفی تغییرات پروژه ها 125

جدول 4-34 تعیین رابطه کاربرد نرمافزارهای BIMبا کاهش اثرات منفی تغییرات پروژه ها 125

جدول 4-35 تعیین رابطه میزان آشنایی با  BIMبا برخورد با مشکلات فعالیت اجرایی 126

جدول 4-36 تعیین رابطه میزان آشنایی بانرم افزارهای BIMبا برخورد با مشکلات ایجاد تغییرات 127

 

  1. فصل اول: مقدمه

 

 

  • بیان مساله

زمان و هزینه دو عامل مهم تعیین موفقیت یک پروژه ساخت و ساز می باشد.کلیه فعالیت های مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به دو مقوله نقشه ها و مشخصات وابسته هستند. در روش مرسوم مدیریت ساخت، نقشه های اجرایی گروه های مختلف طراحی، به صورت جداگانه ولی هماهنگ با یکدیگر تهیه می شوند.نقشه های مربوطه به صورت دوبعدی بوده و حتی مدل های سه بعدی CAD[1] قادر به شناسایی اشتباهات موجود در آن نبوده و نمیتواند اشتباهات وابسته به وضعیت موجود را درجاهای دیگر به صورت خودکار اصلاح نماید. مشکلات این امر در حین اجرا بروز کرده و گریبان­گیر پیمانکار پروژه خواهد شد. عدم هماهنگی نقشه ها، اشتباهات و دوباره کاری ها،تغییرات درخواستی کارفرما در حین اجرا وغیره ،نهایتا علاوه بر بالابردن هزینه ساخت، منجر به پایین آمدن کیفیت کار می گردد.

وقوع دوباره کاری تاثیرات منفی بر جنبه های عملکردی پروژه مانند زمان، هزینه و رضایت ذینفعان می گذارد. تاثیرات مستقیم دوباره کاری روی مدیریت پروژه شامل : الف) زمان اضافی برای انجام مجدد کار. ب) هزینه اضافی برای پوشش اتفاقات دوباره کاری  ج) مواد و مصالح اضافی برای دوباره کاری و حمل ضایعات پس از آن .د)نیروی کار اضافی برای دوباره کاری و افزونه های مربوط به نیروی نظارت می باشند.

سه عنصر مرتبط با دوباره کاری شامل از دست دادن سرمایه، زمان و کاهش روحیه کارکنان، تاثیر زیان آور قابل توجهی در هماهنگی و بهره وری پروژه دارد. این منطقی است که فرض کنیم با به حداقل رساندن دوباره کاری نه تنها با افزایش بالقوه حاشیه سود به نفع پیمانکار است بلکه مالک نیز از تحویل سریع پروژه بهره مند می شود.

همانطور که پروژه ها به طور روز افزون پیچیده تر می شوند و مالکان تقاضای تحویل سریعتر و بهره وری بیشتری دارند، پیمانکاران باید شیوه های جدید را برای مدیریت پروژه ها به کار گیرند. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)[2] ، که مدل سازی چند بعدی یا فن آوری نمونه سازی مجازی نیز نامیده می شود، یک تحول انقلابی است که به تغییر صنعت معماری، مهندسی ،ساخت و ساز ( AEC)[3] سرعت بخشیده است.

اگر چه ریشه های BIM ، به تحقیقات مدل سازی پارامتریک در ایالات متحده آمریکا و اروپا در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 برمی گردد ولی صنعت معماری، مهندسی و ساخت (AEC) ،عملا از اواسط دهه 2000 شروع به پیاده سازی آن نموده است. همانطور که مشخص است BIM،تکنولوژی جدیدی است که به طور گسترده ای در سایر کشورها رو به پیشرفت است و  عدم بکارگیری گسترده آن در کشور ما، دلیل بر ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می باشد. تا کنون پایان نامه هایی با عناوین “بهره گیری از مدل سازی چهاربعدی در راستای بهبود زمانبندی و هزینه پروژه های عمرانی،اعظمی نژاد،1389″ و ” ارزیابی اثرات مدل اطلاعاتی ساختمان BIM در صنعت ساخت و ساز و پیاده سازی آن در یک پروژه ساختمانی، یارمحمدی ،1392″ بررسی شده اند که مورد اول بیشتر به نرم افزار زمانبندی پروژه پرداخته است و از مدل سازی چهاربعدی برای بهبود برنامه زمانبندی پروژه ها و تخمین دقیق تر زمان انجام فعالیت ها بهره گرفته است و در مورد دوم نیز پس از بررسی مزایا و معایب BIM با استفاده از یک نرم افزار تحت وب (php )[4] ، مدل پیشنهادی را ارائه داده است که به عنوان یک مدل بومی و جدید به بررسی یکی از اجزای ساختمان(دیوار) و محاسبات زمان و هزینه آن تحت این نرم افزار پرداخته است. همانطور که بررسی ها نشان می دهند تا کنون بسترهای لازم برای بکار گیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان جهت مدیریت زمان و هزینه تغییرات و دوباره کاری ها، بررسی نشده است.

در این پژوهش سعی می شود با بررسی وضعیت پروژه های شرکت های پیمانکاری، میزان انحراف از زمان و هزینه اولیه آنها را که ناشی از تغییرات و دوباره کاری ها می باشند شناسایی کرده و به عوامل مربوط به پیمانکار در ایجاد دوباره کاری و تغییرات پی برده و با مطالعه درخصوص زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی، به بررسی الزامات و بسترهای لازم برای به کارگیری آن در شرکت های پیمانکار جهت مدیریت تغییرات و دوباره کاری ها و جلوگیری از انحرافات زمان و هزینه ناشی از آنها پرداخته شود.

[1] . Computer-Aided Design

[2] .Building Information Modeling

[3] .Architecture-Engineering-Construction

[4]. php یک زبان برنامه نویسی است که به منظور توسعه وب طراحی شده ولی به عنوان یک زبان برنامه نویسی همه منظوره استفاده میشود.php در حال حاضر در بیش از 244 میلیون وب سایت و 1/2 میلیون وب سرور نصب است.( .( Personal Home Page

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 194

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***