پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک رهبری با تعهد سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

 

 

عنوان:

 

بررسی ارتباط بین سبک رهبری با تعهد سازمانی

 

(مطالعه موردی؛ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی )

بهار 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی ، جوامع به سوی پیچیده و تخصصی شدن پیش می روند. سازمانها نیز به عنوان نهادهایی در جامعه از این قاعده مستثنی نیستند. پیامد این روند، پیچیده و تخصصی تر شدن و ایجاد یک دنیای پر رقابت می باشد. در این دنیای پر رقابت کنونی منابع انسانی متعهد، با انگیزه و ماهر نقش مهم و استراتژیک در بقاء و موفقیت سازمان دارند که این نیروی انسانی با انگیزه، متعهد و ماهر جز در سایه توجه به نیازهای افراد و آموزش و تربیت نیروی انسانی به وجود نمی آید. بنابراین کار سازمانها در این رقابت شدید برای بقاء مشکل تر شده است. رهبری مؤثر یکی از موضوعات اساسی موفقیت سازمان است . امروزه سبکهای مختلف رهبری تعیین کننده میزان کار آیی و اثربخشی کارکنان سازمان در بخشها و شرایط مختلف می باشد. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین سبک رهبری با تعهد سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش 160 نفر بوده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده و مورد تایید اساتید  بوده است که پس از سنجش روایی و پایایی در بین افراد توزیع شده و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش ارتباط مثبت بین دو بعدسبک رهبری دموکراتیک واستبدادی با تعهد سازمانی به کمک آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت که نتایج بدست آمده از این آزمون وجود ارتباط مثبت را تأیید کردو در مقابل ارتباط معنا داری بین سبک رهبری عدم مداخله با تعهد سازمانی وجود ندارد. در پایان بر مبنای نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی برای مدیران و کارکنان سازمان و تحقیقات آتی ارائه شده است.

 

کلید واژگان : رهبری ، سبک های رهبری، ،  سبک استبدادی ، سبک دموکراتیک ، سبک عدم مداخله ، تعهد سازمانی

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                    شماره صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 1

1-1) بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5)تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 8

قصل دوم : ادببات تحقیق……………………………………………………………………………. 13

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

بخش اول: سبک رهبری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2ـ1) مفاهیم و تعاریف رهبری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2) تمایز رهبری و مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-3) اهمیت رهبری مدیران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-4) سبک رهبری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-5)  نظریه های رهبری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-5-1) تئوریهای صفات مشخصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-5-2 ) نظریه های رفتار رهبری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-5-2-1) مطالعات آیووا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-5-2-2) مطالعات اوهایو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5-2-3 ) مطالعات میشیگان و سبکهای لیکرت……………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-5-2-4 )سبکهای شبکه مدیریت… 29

2-5-2-5) تئوری Y و X مگ گریگور……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-5-3 ) تئوریهای اقتضایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-5-3-1) مدل سه بعدی ردین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

2-5-3-2 )تئوری مسیر- هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-5-3-3)نظریه دوره زندگی هرسی و بلانچارد…………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-5-3-4) مدل پیوستگی رفتاررهبری”تاننبوم-اشمیت………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-5-3-5) الگوی رهبری مشارکتی وروم،یتون و جاگو. 39

2-5-3-6)مدل رهبری اقتضائی فیدلر. 40

2-5-4) تئوری های جدید رهبری.. 40

2-5-4-1 ) مدلهای رهبری مراوده ای و تحول گرا 41

2-5-4-2)تئوری جانشین های رهبری.. 42

2-5-4-3) تئوری اسنادی.. 43

2-5-4-3-1) رهبران الهام بخش…. 43

2-5-4-4) تئوری رهبری کاریزماتیک…. 45

2-5-4-4-1) رهبران اختیار دهنده 45

2-5-4-4-2) رهبران خدمت گزار (خادم) 46

بخش دوم: تعهد سازمانی.. 47

2-6)تعاریف تعهد سازمانی.. 48

2-7)ضرورت توجه به تعهد سازمانی.. 50

2-8) دیدگاههایی در مورد کانونهای تعهد سازمانی.. 50

2-8-1) دیدگاه ریچرز. 51

2-8-2) دیدگاه بکر و بیلینگس…. 51

2-9) تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟. 53

2-10)الگوهای چند بعدی.. 54

2-10-1) مدل اریلی و چتمن.. 54

2-10-2) مدل می یر و آلن.. 55

2-10-3) مدل آنجل و پری.. 56

2-10-4)مدل مایر و شورمن.. 57

2-10-5)مدل پنلی و گولد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-11)ابعاد تعهد سازمانی.. 58

2-12)مدل سه بخشی سازمانی.. 61

2-13) مطالعات در زمینه عوامل موثر بر تعهد سازمانی.. 65

2-13-1)مطالعه مودی و همکاران. 68

2-13-2)مطالعه بیتمن و استراسر. 73

2-13-3 ) مطالعه اسینبرگر و همکاران. 74

2-14)  بازار کار داخلی و تعهد سازمانی.. 76

2-15) وجدان کاری و تعهد. 80

2-16) عوامل موثر بر وجدان کاری.. 81

2-17)فرایند ایجاد تعهد سازمانی.. 82

2-18) عوامل عمده اثر گذار بر تعهد سازمانی.. 83

2-18-1) رضایت شغلی.. 83

2-18-2) وابستگی شغلی.. 85

2-18-2-1) رابطه وابستگی شغلی و تعهد سازمانی.. 86

2-18-3)درک حمایت سازمانی.. 88

2-18-3-1) رابطه درک حمایت سازمانی و تعهد سازمانی.. 88

2-18-4) عوامل محیطی.. 89

2-19) دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی.. 92

بخش سوم:مرور پژوهش های تحقیقاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

2-20)پیشینه خارجی.. 96

2-21) پیشینه داخلی.. 100

2-22)نتیجه گیری.. 105

2-23) مدل مفهومی تحقیق.. 106

فصل سوم روش تحقیق: 107

3-1) مقدمه. 108

3-2)روش تحقیق.. 109

3-3) متغیرهای تحقیق.. 110

3-4)نحوه جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

3-5) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

3-6) نمونه آماری.. 112

3-7) ابزار سنجش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

3-8) روایی و پایایی پرسشنامه. 116

3-9)روش تجزیه و تحلیل داده ها 119

3-9-1) آمار توصیفی.. 120

3-9-2)آمار استنباطی.. 120

3-10)آزمون های آمار استنباطی مورد استفاده 120

3-10-1)آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

3-10-2)تحلیل همبستگی.. 122

3-10-3)ضریب همبستگی پیرسون(rxy) 122

3-10-4)آزمون میانگین یک جامعه آماری.. 123

3-10-5)آزمون T دو جامعه مستقل.. 124

3-10-6)آزمون F یا آنواANOVA) )……………………………………………………………………………………………………………………………………… 124

3-11)جمع بندی.. 125

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 126

4-1) مقدمه. 127

4-2)آمار توصیفی.. 128

4-2-1)جنسیت… 128

4-2-2)تاهل.. 129

4-2-3) سن.. 131

4-2-4)تحصیلات… 132

4-2-5)سابقه کار. 134

4-2-6)وضعیت استخدامی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 135

4-2-7)موقعیت شغلی.. 137

4-2-8 )متغیرهای تحقیق.. 138

4-3) نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده  ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 138

4-3-1) آزمون کالموگروف – اسمیرنوف………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

4-3-2) آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 140

4-3-2-1) فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  140

4-3-2-2) فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

4-3-2-3) فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143

4-3-2-4) فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144

4-4) سایر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  146

4-4-1) مشخص کردن سبک قالب رهبری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 146

4-4-2) آزمون تی دو جامعه مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 147

4-4-3) آزمون ANOVA  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …157

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………….. 171

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 172

5-2) نتایج حاصل ازیافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 172

5-2-1) بحث درباره نتایج حاصل ازآزمون کالموگروف-اسمیرنوف…………………………………………………………………………………………. 172

5-2-2) بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 173

5-2-2-1) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………………………. 173

5-2-2-2) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………… 173

5-2-2-3) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 174

5-2-2-4) نتایج حاصل از فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 175

5-2-3) بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون تی(T) دو جامعه مستقل…………………………………………………………………………………… 176

5-2-4) بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون­های ANOVA……………………………………………………………………………………………….. 177

5-3) پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 180

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. 185

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 186

ب) منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 189

فهرست جداول

جدول (3-1) علائم آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 3-2 جدول شماره سوالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه……………………………………………………………………………………………. 115

جدول (3-3) شکل کلی و امتیاز بندی پرسشنامه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 116

جدول (3-4) آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 119

جدول(4-1) توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………. .128

جدول(4-2) توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تاهل………………………………………………………………………………………………. 129

جدول(4-3): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن……………………………………………………………………………………………….. 131

جدول(4-4): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………………………… 132

جدول (4-5): توزیع  فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار…………………………………………………………………………………… 134

جدول (4-6): توزیع  فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت استخدامی……………………………………………………………………. 135

جدول (4-7): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب موقعیت شغلی…………………………………………………………………………….. 137

جدول(4-8): توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 138

جدول(4-9):  نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. 139

جدول(4-10):  مقادیر ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141

جدول(4-11):  مقادیر ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

جدول(4-12):  مقادیر ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144

جدول(4-13):  مقادیر ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145

جدول(4-14):  آماره های توصیفی متغیر سبک رهبری استبدادی…………………………………………………………………………………………….. 148

جدول(4-15):  بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لون…………………………………………………………………………………………….. 148

جدول(4-16):  بررسی آزمون تی مستقل برای فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………………… 149

جدول(4-17):  آماره های توصیفی متغیر سبک رهبری استبدادی…………………………………………………………………………………………….. 150

جدول(4-18):  بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لون…………………………………………………………………………………………….. 151

جدول(4-19):  بررسی آزمون تی مستقل برای فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………………… 151

جدول(4-20): آماره های توصیفی متغیر سبک رهبری عدم مداخله…………………………………………………………………………………………. 152

جدول(4-21): بررسی فرض برابری واریانس ها توسط آزمون لون………………………………………………………………………………………….. 153

جدول(4-22): بررسی آزمون تی مستقل برای فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………………….. 153

جدول(4-23): آماره های توصیفی متغیر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….. 154

جدول(4-24): بررسی فرض برابری واریانس ها توسط آزمون لون………………………………………………………………………………………….. 155

جدول(4-25): بررسی آزمون تی مستقل برای فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………………….. 156

جدول(4-26): آمارههای توصیفی متغیر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 158

جدول(4-27): آماره های توصیفی متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 159

جدول(4-28): آماره های توصیفی متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 160

جدول(4-28): آماره های توصیفی متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 161

جدول(4-29): آماره های توصیفی متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 162

جدول(4-30): آماره های توصیفی متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 163

جدول(4-31): آماره های توصیفی متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 165

جدول(4-32): آماره های توصیفی متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 166

جدول(4-33): آماره های توصیفی متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 167

جدول(4-34): آماره های توصیفی متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 168

جدول(4-35): آماره های توصیفی متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 169

جدول(4-36): آماره های توصیفی متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 170

جدول (5-1) : نتایج آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………………………………………… 173

جدول (5-2) : نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 174

جدول (5-3) : نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………………………………. 174

جدول (5-4) : نتایج آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 175

جدول (5-5) : خلاصه نتایج آزمونهای تی(T) برای جنسیت……………………………………………………………………………………………………. 177

جدول (5-6) : خلاصه نتایج آزمون­های ANOVA برای تحصیلات………………………………………………………………………………………. 178

جدول (5-7) : خلاصه نتایج آزمون­های ANOVA برای گروه­های مختلف………………………………………………………………………….. 178

جدول (5-8) : خلاصه نتایج آزمون­های ANOVA برای گروه­های مختلف شغلی……………………………………………………………….. 179

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 طبقه بندی کانونهای تعهد (گرینبرگ و بارون، 1997، 191-190)………………………………………………………………………….. 53

نمودار 2-2 مدل سه بخشی می یر و آلن، 1993…………………………………………………………………………………………………………………………… 64

نمودار 2-3عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی (استیرز و همکاران، 1978)…………………………………………………………………….. 67

نمودار 2-4 پیش شرطهای تعهد سازمانی (مودی و همکاران، 1982)………………………………………………………………………………………… 68

نمودار 2-5 فرایند جامعه پذیری و نتایج آن در سازمان، (رابینز،1992)………………………………………………………………………………………. 79

نمودار 2-6 هرم سطوح تعهد سازمان، (مولایی، ناصر، 1378)…………………………………………………………………………………………………….. 83

نمودار 2-7 عوامل موثر بر وابستگی شغلی و رابطه آن با تعهد سازمانی، (مولایی، ناصر،1378) ……………………………………………… 87

نمودار 2-8 عوامل محیطی موثر بر تعهد سازمانی کارکنان، (مولایی، ناصر،1378)……………………………………………………………………… 90

نمودار 2-9 عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی، (ماتیو و زاجیک،1990، 174)………………………………….. 91

نمودار(4-1) نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………. 129

نمودار(4-2): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تاهل…………………………………………………………………………………………….. 130

نمودار(4-3): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن………………………………………………………………………………………………. 131

نمودار(4-4): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات…………………………………………………………………………………….. 133

نمودار(4-5): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار…………………………………………………………………………………….. 134

نمودار(4-6): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت استخدامی………………………………………………………………………. 136

نمودار(4-7): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب موقعیت شغلی…………………………………………………………………………….. 137

فهرست اشکال

شکل 2-1: مدل سه بعدی ردین از اثر بخشی رهبری…………………………………………………………………………………………………………………… 34

شکل 2-2: مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

شکل (5-1) : مدل نهایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 176

مقدمه

رهبری یکی از مهمترین محورهای بحث مدیریت است که نقش مهمی در سازمانها، بقا و کارآمدی آنها دارد . انسانها به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های سازمانهای اجتماعی مطرح هستند . انسانهای سازمانی به انواع مختلف قابل تقسیم هستند. یکی از مهمترین تقسیم بندیهایی که برای انسانها درسازمان انجام شده، آن است که آنان را مدیر و یا پیرو می دانند. اگر جزو مدیران محسوب شوند آنگاه سبک مدیریت آنان برای موفقیت سازمان و انگیزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود و اگر جزو پیروان محسوب شوند انگیزه آنان برای پیشبرد اهداف سازمانی برای مدیران از اهمیت برخوردار خواهد بود (رابینز[1]،1998،648). یکی از مهمترین موضوعاتی که امروزه در مدیریت مطرح می شود، مسأله ماندگاری و تمایل به ماندن در محل کارسازمانی می باشد. سازمانها هزینه های زیادی صرف جذب وآموزش و نگهداری نیروی انسانی متخصص می کنند ولی وقتی نتوانند شرایط را برای کار کردن آنها فراهم آورند آنگاه بامشکل ترک سازمانی مواجه خواهند شد و این نیروهای ارزشمند به سختی و با نارضایتی سازمان خود را ترک نموده ودر مقابل سازمان دیگری نیروی پرورش دیده و متخصص را باکمی تغییر شرایط محیطی جذب میکند. حقیقت آن است برای ماندگاری نیرو ی انسانی متخصص همه چیز پول نیست که مدیران فکر کنند اگر پول بدهند نیروها باقی خواهند ماند .یکی از مسایل مهم در ماندگاری نیروی انسانی که جزو عوامل استرس نیز می باشد، سبک رهبری مدیران است (رضوان،168،1996).در این مطالعه تلاش شده است تا به بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با تعهد سازمانی پرداخته شود.

در این پژوهش منظور از تعهد سازمانی  ، تعهد عاطفی [2]، تعهد مستمر [3]و تعهد تکلیفی  یا هنجاری [4] است .

در این فصل پس از تشریح مسأله پژوهش ، اهمیت و ضرورت آن بررسی شد. در ادامه فرضیات و اهداف پژوهش بیان گردید.

۱-۱- بیان مسأله

رهبری یکی از مهمترین محورهای بحث مدیریت است که نقش مهمی در سازمانها، بقا و کارآمدی آنها دارد . انسانها به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های سازمانهای اجتماعی مطرح هستند . انسانهای سازمانی به انواع مختلف قابل تقسیم هستند. یکی از مهمترین تقسیم بندیهایی که برای انسانها درسازمان انجام شده، آن است که آنان را مدیر و یا پیرو می دانند. اگر جزو مدیران محسوب شوند آنگاه سبک مدیریت آنان برای موفقیت سازمان و انگیزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود و اگر جزو پیروان محسوب شوند انگیزه آنان برای پیشبرد اهداف سازمانی برای مدیران از اهمیت برخوردار خواهد بود (رابینز،1998،648).

یکی از مهمترین موضوعاتی که امروزه در مدیریت مطرح می شود، مسأله ماندگاری و تمایل به ماندن در محل کارسازمانی می باشد. سازمانها هزینه های زیادی صرف جذب وآموزش و نگهداری نیروی انسانی متخصص می کنند ولی وقتی نتوانند شرایط را برای کار کردن آنها فراهم آورند آنگاه بامشکل ترک سازمانی مواجه خواهند شد و این نیروهای ارزشمند به سختی و با نارضایتی سازمان خود را ترک نموده ودر مقابل سازمان دیگری نیروی پرورش دیده و متخصص را باکمی تغییر شرایط محیطی جذب میکند. حقیقت آن است برای ماندگاری نیرو ی انسانی متخصص همه چیز پول نیست که مدیران فکر کنند اگر پول بدهند نیروها باقی خواهند ماند .یکی از مسایل مهم در ماندگاری نیروی انسانی که جزو عوامل استرس نیز می باشد، سبک رهبری مدیران است (رضوان،168،1996).

با توجه به اینکه سبک رهبری مدیران می تواند تاثیر غیر قابل انکاری برتعهد سازمانی کارکنان داشته باشدواین مهم درسازمانی نظیر اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غریی ازاهمیت زیادی برخورداراست توجه به رابطه بین دو متغیر سبک رهبری و تعهد سازمانی می تواند درجهت تعالی سازمان و بهبود متغیر تعهد سازمانی راهگشا باشد.

حال دراین تحقیق رابطه سبک های رهبری با تعهد سازمانی در بین کارمندان آموزش و پرورش استان آذربایجان غریی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق محقق به دنبال پاسخ به این سوال است که ” چه رابطه ای بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی وجود دارد؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

الف ) اهمیت و ضرورت نظری تحقیق :

 

۱-امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته می شود.

۲-رهبر اجازه قابلیت انعطاف و پاسخ گویی به تغییرات محیطی را فراهم  آورده و راهی برای هماهنگی فعالیت های گروه های گوناگون درسازمان ایجاد نموده و ارضای نیاز های فردی و عضویت سازمانی را تسهیل می کند.

۳- رهبردر تطبیق سریع سازمان با شرایط محیط متغیر و حفظ ثبات سازمان نقش اساسی دارد.

۴- توفیق یا شکست سازمانها به مقدارقابل توجهی درگرو رهبری است.

 

ب ) اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق :

 

تحقیقات متعددی در مورد هر کدام از متغیرهای سبک های رهبری ، انجام شده است. اما بر اساس مرور تحقیقات قبلی، تحقیقی که به­طور مشخص به بررسی رابطه بین  سبک رهبری با تعهد سازمانی پرداخته باشد، یافت نشد. در مورد اهمیت و ضرورت این تحقیق از لحاظ کاربردی می توان گفت:

  • به شناسایی ارتباط و تناسب بین سبک رهبری با تعهد سازمانی کمک می کند.
  • با توجه به محیط متغیرکنونی که سازمان ها با تغییرات سریع و پیچیده دراوضاع و شرایط خود مواجه هستند، رهبردر تطبیق سریع سازمان با شرایط محیط متغیر و حفظ ثبات سازمان نقش اساسی دارد.
  • مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی درسازمان ها منابع انسانی آن ها می باشدوبه همین دلیل توجه به رابطه آنها به رابطه آنهابا سازمان و دبدگاه آنها نسبت به سازمان روزبه روزافزایش می یابد.
  • عوامل ریشه گرفته از سطح تعهد کارکنان سازمان، بر سازمانها به صورت یک جزء و بر جامعه به عنوان یک کل اثرات عمده و مهمی دارد.
  • ایجاد زمینه ای برای انجام تحقیقات بعدی و تکمیلی.

در این تحقیق، رابطه بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی مورد سنجش قرار خواهند گرفت در نتیجه می توان رابطه بین  سبک رهبری  با تعهد سازمانی در کار را سنجید.

اداره کل آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از اداره های دولتی و معتبر در استان آذربایجان غربی، از طریق شناخت و درک هرچه بهتر مفهوم سبک رهبری و سعی در توسعه تعهد سازمانی در بین کارکنان خود، به عنوان اصلی ترین منابع سازمان می تواند گام مهمی در راستای تعالی سازمان بردارد.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف اصلی:

شناسایی رابطه بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی در بین  کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

1-3-2- اهداف فرعی:

1- شناسایی رابطه بین سبک رهبری دموکراتیک با تعهد سازمانی در بین کارمندان در سازمان مورد مطالعه

2- شناسایی رابطه بین سبک رهبری استبدادی با تعهد سازمانی در بین کارمندان در سازمان مورد مطالعه

3- شناسایی رابطه بین  سبک رهبری عدم مداخله با تعهد سازمانی دربین کارمندان در سازمان مورد مطالعه

1-4- فرضیه های تحقیق

1-4-1-فرضیه  اصلی

بین سبک های رهبری با تعهد سازمانی در بین اداره کل  آموزش و پرورش استان آذربایجان غریی رابطه وجود دارد .

1-4-2-فرضیه های  فرعی:

1- بین سبک رهبری استبدادی با تعهد سازمانی در بین کارمندان در سازمان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.

2- بین سبک رهبری دموکراتیک با تعهد سازمانی در بین کارمندان در سازمان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.

3- بین سبک رهبری عدم مداخله با تعهد سازمانی در بین کارمندان در سازمان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.

[1] Robbins

[2] . Emotional commitment

[3] . Continuance commitment

[4] . Normative commitment

تعداد صفحه :220

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com