پایان نامه بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص بویژه

خودرو سازی ونساجی وارائه راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی این صنایع

 

 شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

فهرست                                                                                                    صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات………………………………………………………………………………………………………………2

مبحث اول) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………2

الف) طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………..2

ب) اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………4

ج ) شیوه انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4

د ) سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….5

ه ) فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………….5

و ) سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..6

1-مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………….6

2-مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………………………..7

ز) موانع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………8

فصل دوم: سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………………………..9

مبحث اول : تاریخچه مختصر سازمان تجارت جهانی واصول حاکم بر آن …………………………………..9

الف) کشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی جهت عضویت باید اصول ومبانی ای را

بپذیرندکه اهم آنها بشرح ذیل می باشد ……………………………………………………………………………….10

ب)اصول و مبانی ای که در موفقتنامه های چند جانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده ………….12

مبحث دوم : ارکان سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………………….12

فصل سوم :چگونگی الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………14

مبحث اول : روند الحاق به سازمان تجارت جهانی: ……………………………………………………………….14

مبحث دوم:بسترهای لازم برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ومزایا ومعایب آن : ……………15

مبحث سوم: روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی واقدامات انجام شده ……………………………16

گفتار اول ) موانع ومشکلات قانونی الحاق ایران  ………………………………………………………………….18

الف) موانع موجود در قانون اساسی ……………………………………………………………………………………18

ب) قانون انحصارات تجارت خارجی …………………………………………………………………………………18

ج) مقررات صادرات و واردات …………………………………………………………………………………………20

د) قوانین ومقررات گمرکی ……………………………………………………………………………………………….20

ه ) موانع موجود در قوانین بیمه ………………………………………………………………………………………….21

و) نارسایی قوانین وآیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری ……………………………………………………21

ز) بخش بودجه دولت ………………………………………………………………………………………………………21

ک ) مشکلات بخش تراز پرداختها ……………………………………………………………………………………..21

فصل چهارم : بررسی تاثیرالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بربخشهای اقتصاد،صنایع  و

فرهنگ کشور ………………………………………………………………………………………………………………….23

مبحث اول : دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………..23

ب) مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :………………………………………………………………24

ج) معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:…………………………………………………………………25

مبحث دوم : اقتصاد وتجارت ایران : …………………………………………………………………………………..25

گفتار اول : وضع موجود اقتصادی کشور: ……………………………………………………………………………25

گفتار دوم : تشکیل سازمان توسعه وتجارت ایران :  ………………………………………………………………26

الف) معرفی سازمان توسعه وتجارت ایران:…………………………………………………………………………..26

ب) : اهداف سازمان توسعه وتجارت ایران : ………………………………………………………………………..27

ج) استراتژیهای توسعه وتجارت ایران: ………………………………………………………………………………..27

د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه وتجارت ایران : ……………………………………………………..29

گفتار سوم : مشکلات اقتصادی کشور …………………………………………………………………………………33

مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور ………………………38

الف) اهداف اصلی صادرات ……………………………………………………………………………………………..39

مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان ……40

گفتار اول: بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورها ………………………………………….. 40

بخش اول : توضیح واژه فرهنگ واستثنای فرهنگی ………………………………………………………………..40

بخش دوم: ابزارهای مورد استفاده برای القای فرهنگی ……………………………………………………………43

گفتار دوم : بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ ایران ……………………………………………….43

مبحث پنجم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کشور ………………………45

گفتار اول: نقش صنعت در اقتصاد ایران  ……………………………………………………………………………. 45

گفتار دوم : تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برصنایع خودرو سازی …………………………..57

1-2-5) صنایع خودروسازی ……………………………………………………………………………………………..57

2-2-5) تولیدات بومی وبازار فروش ………………………………………………………………………………….59

3-2-5) صادرات …………………………………………………………………………………………………………….59

4-2-5) منافع …………………………………………………………………………………………………………………61

گفتار سوم : تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برصنایع نساجی ………………………………………….61

الف) صنعت نساجی ………………………………………………………………………………………………………..61

ب) صنایع نساجی ایران ……………………………………………………………………………………………………64

ج) مشکلات صنعت نساجی در ایران ………………………………………………………………………………….64

د) صنایع نساجی والحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………… 65

فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودروسازی ونساجی ………………………..67

مبحث اول : ارائه راهکار رقابت صنایع خودروسازی  ……………………………………………………………67

مبحث دوم : ارائه راهکار رقابت صنایع نساجی …………………………………………………………………….69

الف) راهکارهای مربوط به محیط داخلی بنگاههای نساجی …………………………………………………….71

ب) راهکارهای مربوط به محیط بیرونی بنگاههای نساجی ……………………………………………………….71

فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات نگارنده ………………………………………………………………………73

مبحث اول: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….73

مبحث دوم : پیشنهادات  ……………………………………………………………………………………………………76

منابع وماخذ : ………………………………………………………………………………………………………………….78

چکیده انگلیسی: ………………………………………………………………………………………………………………………..82

چکیده

در دنیایی که 98 درصد تجارت درآن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته و  کشورهای برتر صنعتی واقتصادی دنیا عضو آن هستند الحاق به سازمان تجارت جهانی الزامی بنظر می رسد جدیداً فرایند الحاق ایران با تشکیل کارگروه مربوطه شروع گردیده لذا بدلیل اهمیت موضوع وپس از گذشت سالها از ارائه درخواست ایران همچنان تاثیر عضویت کشورمان بر روی صنایع ، اقتصاد وبخشهای دیگر کشور نیاز به بررسی دقیق وتحلیل داشته که به همین دلیل وشرایط خاص آن ووجود پتانسیلها ومزیتهای نسبی صنایع وتاثیراتی که الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی داشته مورد تحقیق نگارنده با شیوه کتابخانه ای و بررسی کتب اساتید بزرگوار این رشته ومقالات مرتبط در مجلات وسایتها وبارویکرد پژوهش بنیادی و کاربردی بعمل آمده است در این تحقیق سوالات اساسی مورد نظروفرضیات نگارنده در بخش مقدمه ارائه ودر متن تحقیق نیز بصورت جامعتر مورد بررسی قرارگرفته است. سابقاً مقالات متعددی با عنوانهای مشابه ولی بصورت عام ویا درخصوص یک صنعت خاص توسط کارشناسان ودانشجویان محترم رشته های مختلف نگاشته شده که مورد بهره برداری قرارگرفته وهمچنین از جنبه تطبیقی نیزاز مطالعاتی که در خصوص اثرات الحاق کشورهای مختلف از جمله ویتنام وچین انجام پذیرفته استفاده گردیده است.در ابتدای مبحث در خصوص تاریخچه ،ارکان واصول ومبانی سازمان تجارت جهانی وچگونگی الحاق به آن و مهمتر از آن روند الحاق وبسترهای لازم جهت الحاق کشورمان بررسی شده است .عضویت ایران به این سازمان در سازمان تجارت جهانی دارای مزایاومعایبی بوده وتاثیراتی بر بخشهای مختلف کشور از جمله صنایع واقتصاد دارد که در فصول اصلی این تحقیق بدواً وضع موجود اقتصادی کشور وصنایع بویژه  صنایع خودروسازی ونساجی واقدامات وتغییراتی که در مقررات وقوانین مرتبط باید انجام پذیرد وهمچنین مشکلات صنایع واثرات الحاق برآنها بررسی و در انتها نیز راهکارهایی که از نظر نگارنده جهت بهبود توان رقابتی صنایع مذکور مناسب بوده در فصل مستقلی ارائه ومورد بررسی وتحلیل قرارداده شده است .

نتیجه آن که پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی وسازمانهای وابسته اقتصادی وتجاری وابسته به سازمان ملل ودر پی جهانی شدن رابطه اقتصادی کشورها ،همه کشورهر باید آمادگی حضوردراین فراینراذاشته باشند وایران نیز از این امر مستثنا نمی باشد

کلیدواژه ها: تاثیرالحاق ، سازمان تجارت جهانی ، صنایع خاص ، راهکارها

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مقدمه

الف ) طرح مسئله

درجهانی که بیش از 98 درصد تجارت آن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت حهانی[1] ودر داخل چرخه این کشورها انجام می پذیرد بقا ورشد اقتصادی درخارج از چارچوب سازمان تجارت جهانی ناممکن ویا بسیار دشوار می باشد لذا الحاق به این سازمان بین المللی الزامی می گردد وعدم پیوستن به این سازمان باعث بازماندگی کشورها در روابط تجاری جهانی وکاهش توان رقابتی در اقتصاد جهانی خواهد شد .

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول[2]، بانک جهانی[3] و سازمان تجارت جهانی نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند. این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات[4] و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.

سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آن درشرایط فعلی جهان وروابط جاری بین کشورها ،در پی فرایند جهانی شدن هستند و در ابعاد مختلف ، سه سازمان بین المللی بانک جهانی ؛ سازمان تجارت جهانی وصندوق بین المللی پول بعنوان سازمانهای تخصصی درراستای جهانی سازی اقتصاد اقداماتی انجام داده وکشورهای درحال توسعه را به سمت سیاستهایی که در پیش گرفته اند سوق می دهند .

اقدامات سازمانهای مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصادی جهانی باعث می شود وهر کشوری آمادگی حضور دراین فرایند را نداشته باشد منزوی می گردد. برهمین اساس اگر کشوری عضو سازمان تجارت جهانی نشود عملاً قادر به حضور در عرصه رقابت صادرات وهمچنین حضور در بازار جهانی نخواهد بود وبانک جهانی و همینطور صندوق بین المللی پول نیز پرداخت وام به کشورهای نیازمند را اکثراً مشروط به انجام خصوصی سازی و انجام سیاستهای آزادسازی می نمایند.

با این حال حضور در عرصه اقتصاد جهانی تاثیرات فراوانی بر اقتصاد وصنایع کشورهای در حال توسعه داشته و مشکلات عدیده ای از جمله افزایش تورم ، افزایش فساد مالی ، گسترش فاصله طبقاتی ، افزایش بیکاری و از میان رفتن صنایع نوپا و کوچک بوجود خواهد آورد که این مشکلات به خصوصیات اقتصادی وفرهنگی واجتماعی هر کشور بستگی دارد.

پس الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارای جنبه های مثبت ومنفی بوده وضمن اینکه در بلند مدت باعث رونق و افزایش تراز اقتصادی ، ورود فناوری جدید وبدست آمدن وجهه جهانی می گردد کشور را از لحاظ امنیت و تاثیر فرهنگهای بیگانه وافزایش بیکاری و تعطیلی بنگاههای تولیدی کوچک دچار چالش خواهد گرداند به نحوی که به نظر نگارنده ،سازمان تجارت جهانی مدینه فاضله نمی باشد لیکن بدلایلی که درفصول آتی به آن پرداخته می شود الحاق به آن ضروری است .

بر اساس نظر کارشناسان این سازمان، میزان رشد تجارت کالایی در جهان از8/2 درصد در سال 2014 به 3/3 درصد در سال 2015 و متعاقباً به 4 درصد در سال 2016، افزایش خواهد یافت. بر این اساس، میانگین روند رشد تجارت جهانی کمتر از رقم 5.1 درصد پیش‌بینی شده، خواهد بود.

تعداد صفحه :90

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com