پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

دانشگاه آزاداسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

 

عنوان :

شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

استاد راهنما:

دکتر حسن حاجی تبار

 

استاد مشاور:

دکتر سید اسماعیل هادی تبار

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1

 فصل اول/ کلیات پژوهش

مقدمه

الف) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………3

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4

ج) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………4

د) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5

ه) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….5

و) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….6

ز) سازماندهی مطالب  ………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم : شروع به جرم

مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم …………………………………………………….. 10

گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………10

بند اول : مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………….10

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران ……………………………………………………………. 10

بند اول : قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12

بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12

مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم ………………………………………………………………………………………….13

گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا ………………………………………………………………………………14

بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………..14

بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ……………………………………………………………………………………15

گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا ……………………………………………………………………………………16

بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) …………………………………………………………….16

الف- رکن قانونی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….16

ب- رکن مادی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………….18

ج- رکن معنوی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….24

بند دوم : مرحله جرم تام ………………………………………………………………………………………………………24

فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری

مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ……………………………………………………………………..28

گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………….28

بند اول : تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………….28

بند دوم : تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..29

بند سوم : تعریف قانونی …………………………………………………………………………………………………………30

گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..31

بند اول : رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………………………31

بند دوم : رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………………..35

بند سوم : رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………………36

مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری

گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن …………………………………………………………….39

بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری …………………………………………………………………………………39

بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری ………………………………………………………………………41

الف- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………………………………..41

ب- عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………………………..42

ج- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….51

گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن ………………………………………………………56

بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن …………………………………………………..56

الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………58

بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..61

بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی……………………………………………………………63

الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………64

ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………65

1-تحصیل سند ………………………………………………………………………………………………………………………..65

2-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه …………………………………………………………………………67

3-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی ………………………………………………………………………………………71

4-نقد مادی ……………………………………………………………………………………………………………………………73

فصل چهارم : شروع به جرم سرقت

مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن ………………………………………………………………………………..78

گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت ………………………………………………………………………………………………..78

بند اول : مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………………………..78

بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی …………………………………………………………………………………………….78

گفتار دوم : ارکان جرم سرقت …………………………………………………………………………………………………….78

بند اول : رکن قانونی جرم سرقت ……………………………………………………………………………………………….79

بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………….80

بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………..81

مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران

گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن …………………………………………………………83

بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت …………………………………………………………………………………………83

بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ……………………………………………………………………..84

الف- عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………84

ب- عنصر مادی ……………………………………………………………………………………………………………………….86

ج- عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………………………….91

گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی ………………………………………….93

بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت ………………………………………………………………………………………94

الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد …………………………………………………………………………………..95

ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده ……………………………………………………………………………95

ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده ……………………………………………………………………………….96

بند دوم : نمونه آرای قضایی ……………………………………………………………………………………………………..98

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..110

پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………………116

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..117

 

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی 1392 )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است .

این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال 122 بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی 1375 ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است .

کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات

 

فصل اول

 

کلیات مسئله پژوهش

 

مقدمه

الف – بیان مسأله

بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید .

برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از :

1-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه )                2- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم )

3- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم )           4- مرحله جرم تام ( کامل )

شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست .

از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی 1391 و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید .

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق :

مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : 1-نظریه عینی   2-نظریه ذهنی   3- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (1370 و 1392 ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده 41 و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده 654 ق.م.ا سال 1375 و تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال 1367 روبروست که در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی سال 92 در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .

 

ج- سؤالات تحقیق

1-قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ایران در باب شروع به جرم از کدام نظریه تبعیت کرده است ؟

2-در نظام حقوقی ایران ( قوانین مجازات اسلامی سال 70 و 91 ) تکلیف شروع به  جرم از حیث جرم و قابل مجازات بودن آن چگونه است ؟

3-آیا شروع به جرم سرقت در حقوق جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟

4- آیا شروع به جرم کلاهبرداری در حقوق و جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟

5- بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی تکلیف شروع به جرم سرقت موضوع مواد غیر از 651 الی 654 چه می شود ؟

6- آیا شروع به جرم و سرقت حدی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی جرم است ؟

د- فرضیه های تحقیق

1-به نظر می رسد قانون گذار ق.م.ا در تمیز میان تهیه مقدمات جرم و شروع به جرم و تعیین مفهوم دقیق آن از نظریه مختلف ( ترکیبی ) تبعیت نموده است .

2- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران در قانون مجازات اسلامی سال 70 اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است . در موارد تحقیقات و در قانون مجازات اسلامی جدید اصل جرم بودن شروع به جرم است .

3- در حقوق جزای ایران شروع به جرم سرقت فقط در موارد خاصی جرم و قابل مجازات است .

4- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران شروع به جرم کلاهبرداری جرم و قابل مجازات است .

5- به نظر می رسد به موجب قانون جدید شروع به جرم سرقت های تعزیری موضوع غیر از مواد 651 الی 654 نیز جرم است .

5- به نظر می رسد بر اسا قانون جدید مجازات اسلامی شروع جرم سرقت حدی جرم است .

ه اهداف تحقیق

اهداف کلی تحقیق عبارت است از :

– تبیین و بررسی موضوع شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در مقررات کیفری ایران و بررسی و تبیین مقررات عمومی حاکم بر شروع به جرم در حقوق جزای ایران ( قانون 1392 ) .

– بررسی ابهامات و اشکالات حقوقی و قضایی راجع به تحولات شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در ایران و ارائه راهکارها و راه حل های منطقی جهت رفع آن اشکالات و ابهامات به منظور اجرای رویه قضایی واحد در میان محاکم و اجرای بهتر عدالت جهت ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری ایران .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 135

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***