پایان نامه با موضوع:بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت در زندان دستگرد اصفهان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت در زندان دستگرد اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

(دانشکده علوم انسانی)

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت

در زندان دستگرد اصفهان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد شریف شاهی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علی یوسف زاده

خرداد ماه 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                          صفحه

چکیده_ 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه_ 2

1-2- بیان مسئله_ 3

1-3- پیشیینه تحقیق_ 3

1-4- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع_ 6

1-5- سوالات تحقیق_ 6

1-6- فرضیه های تحقیق_ 6

1-7- اهداف تحقیق_ 7

1-8- ساماندهی پژوهش_ 7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مبانی نظری_ 8

2-2- جامعه شناسی و جرم_ 9

2-2-1- انحراف یا کجروی_ 9

2-2-2- جرم و کجروی_ 9

2-2-3- حالات ذهنی نابنهجار_ 10

2-3- عوامل جرم زا_ 12

2-3-1- عوامل فردی یا بیولوژیک_ 13

2-3-2- عوامل روانی_ 13

2-3-3- عوامل محیطی_ 13

2-3-4- عوامل اجتماعی_ 13

2-3-5- جرم انگاری های نسنجیده_ 15

2-3-6- متناسب نبودن مجازات ها_ 15

2-4- نظریه های جرم شناسی_ 16

2-4-1- جرم و آنومی_ 16

2-4-2- نظریه معاشرت ترجیحی_ 17

2-4-3- نظریه برچسب زنی_ 18

2-4-4- نظریه های تضاد_ 18

2-5- کیفرشناسی_ 19

2-5-1- اهداف کیفرشناسی_ 19

2-5-2- اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها_ 20

2-5-3- کارکرد اخلاقی کیفر_ 21

2-5-4- حفظ کارکرد سزادهی_ 21

2-5-5- کارکردهای فایده مندکیفر_ 22

2-5-6- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 22

2-5-6-1- نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 22

2-5-6-2- سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ 23

2-5-7- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار_ 24

2-5-7-1- فایده این کارکرد_ 24

2-5-7-2- گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار   24

2-5-8- کارکرد حذف و طرد بزهکار_ 25

2-5-8-1- کارکرد طرد_ 25

2-5-8-2- بررسی کارکرد طرد و حذف بزهکار در عصر حاضر_ 26

2-6- قوانین کیفری و تکرار جرم_ 26

2-7- تکرار جرم در قوانین قدیم و کنونی_ 30

2-8- تکرار جرم و اعمال تخفیف_ 32

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش های به کار گرفته شده در تحقیق_ 34

3-2- جامعه آماری_ 35

3-3- نمونه و روش نمونه گیری_ 35

3-3-1- نمونه_ 35

3-3-2- برآورد حجم نمونه_ 35

3-4- ابزارهای پژوهش_ 36

3-4-1- پرسش نامه_ 36

3-4-1-1- روایی پرسشنامه_ 37

3-4-1-2- پایایی پرسشنامه_ 37

3-4-1-3- تحلیل پرسش نامه ها_ 37

3-4-2- مشاهده و مصاحبه_ 38

3-4-3- فیش و بانک های اطلاعاتی_ 38

3-5- شیوه جمع آوری اطلاعات_ 38

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها_ 38

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه_ 40

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد

5-1- بررسی فرضیه های تحقیق_ 67

5-2- تحلیل سوالات پرسش نامه تحقیق_ 69

5-2-1- ویژگی های جسمی_ 69

5-2-2- سن_ 70

5-2-3- ارتباط بین سطح تحصیلات مجرم و تکرارجرم_ 71

5-2-4- ارتباط بین سطح تحصیلات والدین مجرم و تحصیلات مجرم_ 72

5-2-5- جمعیت خانواده_ 73

5-2-6- وضعیت شغلی_ 75

5-2-7- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی_ 76

5-2-8- ارتباط بین استعمال دخانیات واعتیاد به مواد مخدر مجرم با تکرارجرم   79

5-2-9- فعالیت های اجتماعی_ 81

5-2-10- ارتباط بین ذهنیات دیگران نسبت به مجرم با تکرار جرم   83

5-2-11- ارتباط بین ذهنیات مجرم با تکرار جرم_ 84

5-2-12- ارتباط بین سخنان دوستان مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ 85

5-2-13- تاثیرات زندان درطول دوره اول  محکومیت فرد بر شخصیت مجرم_ 85

5-2-14- نظرمجرم نسبت به نتیجه جرم وذهنیت وی برای جبران زیان بزه دیده_ 86

5-2-15- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول_ 87

5-2-16- ارتباط بین برخورد دوستان و خانواده مجرم نسبت به مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ 88

5-2-17- ارتباط بین اصلاح وتربیت مجرم با بازگشت مجدد به زندان   90

5-2-18- ارتباط بین اولویت های برنامه ریزی در پیشگیری و تکرار جرم   90

5-3- پیشنهادات _ 91

منابع و مآخذ_ 92

پیوست و ضمائم_ 94

 

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول 4-1-: جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد_ 40

جدول 4-2-: فراوانی سطح تحصیلات_ 41

جدول 4-3-: تعداد خواهر و برادر_ 42

جدول 4-4-: جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم_ 42

جدول 4-5-: شغل مادر_ 43

جدول 4-6-: وسیله ارتباطی_ 43

جدول 4-7-: استفاده از رسانه های متداول_ 44

جدول 4-8-: استعمال دخانیات_ 45

جدول 4-9-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ 46

جدول 4-10-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای آموزش دیدن   47

جدول 4-11-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ 48

جدول 4-12-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ 49

جدول 4-13-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   50

جدول 4-14-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم_ 51

جدول 4-15-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم    52

جدول 4-16- : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ 53

جدول 4-17-: احساس از زندانی بودن_ 54

جدول 4-18-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55

جدول 4-19-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   56

جدول 4-20-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57

جدول 4-21-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58

جدول 4-22-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59

جدول 4-23-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ 60

جدول 4-24-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   61

جدول 4-25-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ 62

جدول 4-26-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   63

جدول 4-27-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   64

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                           صفحه

نمودار 4-1-: وسیله ارتباطی_ 43

نمودار 4-2-: استفاده از رسانه های متداول_ 44

نمودار 4-3-: استعمال دخانیات_ 45

نمودار 4-4-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ 46

نمودار 4-5-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش   47

نمودار 4-6-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ 48

نمودار 4-7-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ 49

نمودار 4-8-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   50

نمودار 4-9-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم   51

نمودار 4-10-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم   52

نمودار 4-11-: آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ 53

نمودار 4-12-: احساس از زندانی بودن_ 54

نمودار 4-13-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ 55

نمودار 4-14-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   56

نمودار 4-15-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ 57

نمودار 4-16-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ 58

نمودار 4-17-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   59

نمودار 4-18-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ 60

نمودار 4-19-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   61

نمودار 4-20-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ 62

نمودار 4-21-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   63

نمودار 4-22-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   64

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان دستگرد اصفهان بوده که با بهره گیری از تئوری‌های جامعه شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته‌های پژوهش پرداخته‌ایم این تحقیق از دو نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی کمی است و جمع آوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای وهم به صورت میدانی و با استفاده از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه 98 نفری از بین جامعه آماری 882 نفری زندانیان زندان مرکزی که بازگشت مجدد داشتند مورد انتخاب قرار گرفته شده بود که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص 432/0 می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد 417/0 – می‌باشد که در سطح 001/0 معنادار است که می‌توان با 99% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص 411/ 0 می‌باشد که درسطح 001/0 معنادار است و با 99% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می‌دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی بین برخورد خانواده و دوستان پس از تحمل مجازات جرم اول و تکرار جرم توسط مجرم 392/0 – می‌باشد که در سطح 002/0 معنادار می‌باشد. ضریب همبستگی بین اعتیاد مواد مخدر و مصرف آن با تکرار مجدد جرم نیز 451/0 بوده که در سطح 001/0 معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز 397/0 بوده که در سطح 002/0 معنادار است.

 

واژگان کلیدی: جرم، زندانی، بازگشت به زندان، تکرار جرم، خانواده.

 

فصل اول:

کلیــات تحقیق

1-1- مقدمه

در آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را، تبیین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این رو، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است، با ساختار کلی اثر آشنا شود. منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتکب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف نظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد.

در بررسی یک معضل اجتماعی، بدون تردید ابتدا لازم است تا وصف کاملی از شرایط و اوضاع و احوال این معضل وجود داشته باشد تا بعد از آن به توان نسبت به تجویز راه کارهای متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به این که موضوع مورد بررسی در مباحث مربوط به حوزه مجازات‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت. شناسایی این عوامل این امکان را فراهم می‌نماید که هر اصلاحی در عملکرد هر یک از بخش‌های اجتماعی مرتبط با این امر مورد نیاز باشد، آشکار شده و از این طریق می‌توان نسبت به رفع معایب اقدام نمود. لذا به عنوان مثال آگاهی از علل بازگشت می‌تواند به مرکز مراقبت‌های پس از زندان یا نهادهای اجتماعی نظیر بهزیستی، مسائل ریشه ای مورد لزوم را متذکر نمایید و آن‌ها می‌توانند از نتایج تحقیق حاضر، بهره فراوان و علمی در مسیر اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها ببرند. تکرار جرم نشانه‌ی حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می‌کنند. این سیاست بر این مبتنی است که بزهکاران سابقه دار با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم کرده باشد. بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزهکاران بدوی است.

به این منظور در ادامه، بیان مسئله، سؤالات، فرضیه‌ها و سوابق و ضرورت‌های بحث را عنوان خواهیم نمود.

1-2- بیان مسئله

یکی از مهم‌ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده‌اند، مؤثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب آن‌ها از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می‌شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان، به طور مجدد، به ارتکاب جرم دست می‌یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می‌شوند، ضرورت می‌یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا، شاهد پیش بینی‌های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می‌باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره‌های گوناگون به اجرا گذاشته شده‌اند نیز، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است. این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل هم از منظر جرم شناسی و هم از دیدگاه کیفر شناسی دارد. لذا با توجه به آن چه ذکر شد، در طول این تحقیق به شناسایی علل این پدیده خواهیم پرداخت.

1-3- پیشیینه تحقیق

علل بازگشت مجدد زندانی به زندان، پس از طی یک دوره محکومیت، مطالعه موردی زندان دستگرد اصفهان با توجه به قید آخری که در عنوان ذکر شده یعنی (مطالعه موردی زندان دستگرد اصفهان) تحقیق حاضر کاملاً در چارچوب مکانی خاص محصور می‌شود. در محدوده مکانی فوق تا کنون هیچ گونه بررسی علت شناسانه ای در خصوص بازگشت مجدد زندانی به زندان پس از طی یک دوره محکومیت صورت نگرفته است. پس انجام این تحقیق در حوزه مذکور مسبوق به سابقه نبوده و کاملاً امری جدید به حساب می‌آید و تردیدی در خصوص ضرورت آن باقی نمی‌ماند.

در بررسی سوابق به انجام تحقیقاتی پی برده شد که آن‌ها نیز در محدوده مکانی خاصی صورت پذیرفته‌اند ولی با وجود تشابه ظاهری، به دلیل استفاده از سایر قیود در عنوان، علاوه بر محدودیت مکانی، اکثراً حصر عنوان نیز داشته‌اند.

به عنوان مثال:

 1. آقای حسین مرادخانی در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در سال 1392 با عنوان:

 تأثیر اعتیاد بر بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی کانون‌های اصلاح و تربیت استان‌های خراسان شمالی و رضوی)

همان گونه که ملاحظه می‌شود، هر چند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما تاکید آن بر تأثیر مواد مخدر در وقوع این پدیده و آن هم در چارچوب کانون اصلاح و تربیت و در محدوده دو استان خراسان رضوی و شمالی است.

 1. آقای محمد نبی ملکوتی در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی قم در سال 1391 تحت عنوان:

 بررسی عوامل موثر بر ارتکاب مجدد جرم پس از آزادی در بین زندانیان زندانهای استان فارس در سال 1391

همان گونه که ملاحظه می‌شود، هرچند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما حوزه مورد مطالعه آن زندان‌های استان فارس می‌باشد و محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه هم سال 1391 می‌باشد.

در زیر قسمتی ازچکیده پایان نامه آورده شده است:

انسان‌ها در فراز و نشیب تاریخ همیشه از دردها و آسیب‌های اجتماعی بسیاری رنج برده‌اند، همواره در جست و جوی یافتن علل و انگیزه‌های آن‌ها بوده‌اند تا راه‌ها و شیوه‌هایی را برای پیشگیری و درمان آن‌ها بیابد. جرم علاوه بر اینکه هزینه‌های هنگفتی را در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی بر جامعه و نظام اجتماعی تحمیل می‌کند، خسارت جسمی، مالی و عاطفی متعددی را نیز بر بزه دیدگان خود وارد می‌کند، اگرچه مجرم باید مجازات شود اما اگر به علل وقوع جرم توجه نشود مجازات اعمال شده بلا اثر خواهد بود و احتمال بروز مجدد جرم توسط مجرم افزایش پیدا می‌کند.

یکی از اهداف مجازات، اصلاح مجرم به نحوی است که مجدداً مرتکب جرم نشود. از آنجایی که زندان اصلی‌ترین مجازات جهان امروز است، با بررسی میزان و چگونگی تحقق این هدف در مجازات زندان، می‌توان در به کارگیری صحیح این مجازات کمک کرد. اهمیت موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم در بسیاری از جوامع تعداد مطلق و حتی نسبی زندانیان به مرور زمان در حال افزایش است. اما یکی از معضلاتی که درجامعه‌ی ما در بحث زندان و مجرمان با آن مواجه هستیم تکرار جرم توسط زندانیان و بازگشت مجدد آنان به زندان می‌باشد. مسئله‌ی مهم اینجاست که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ آیا زندان باید فقط برای تنبیه کردن مجرم به کار رود تا افرادی که در زندان به سرمی برند پس از آزادی مرتکب جرم نشوند، یا هدف آن اصلاح و بازپروری و باز اجتماعی کردن مجرم است؟ یا به عبارت دیگر هدف این است که افراد زندانی در مدتی که در زندان هستند اصلاح شوند، و درک کنند که ارتکاب جرم، عملی اشتباه بوده است، و نیز مهارت‌هایی به آن‌ها آموخته شود تا پس از آزادی یک زندگی توأم با احترام به قانون را برگزینند و مرتکب جرم مجدد نشوند؟ و وظیفه جامعه در قبال افرادی که از زندان آزاد می‌شوند چیست؟

 1. آقای مسلم بابامیری در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج در سال 1390 باعنوان:

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت مجدد به زندان و تکرار جرم مردان با تأکید بر اثر زندان (در زندان مرکزی یاسوج در سال 1390)

همان گونه که ملاحظه می‌شود، هرچند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما تاکید آن بر تأثیر عوامل اجتماعی در وقوع این پدیده می‌باشد و همچنین حوزه مورد مطالعه آن زندان مرکزی یاسوج می‌باشد و محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه هم سال 1390 می‌باشد.

در زیر قسمتی از خلاصه پایان نامه آورده شده است:

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم مردان و بازگشت مجدد به زندان با تأکید بر اثر زندان است و از نظریاتِ کنترل اجتماعی و برچسب زنی استفاده شده است. جامعه آماری تمام زندانیانِ مرد، در زندان مرکزی شهر یاسوج 1200 نفر بوده است. حجم نمونه نیز 384 نفر بوده متغیرهایِ وضعیت اقتصادی زندانی قبل از زندان، پیوند فرد با دیگران، احساس کنترل و نظارت و اولین سن ورود به زندان با متغیر تکرار جرم رابطه معکوس معناداری دارد. ولی متغیرهای تبادل تجربه‌ها در زندان (یادگیری) و طرد اجتماعی با متغیر تکرار جرم رابطه معنادارِ مستقیم (مثبتی) دارد. همچنین تفاوت معناداری در تکرار جرم بین سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم اقدامات موثری انجام داد مانندِ حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، تفکیک زندانیان برحسبِ سن وسال، دفعات تکرار جرم و نوع جرم. توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و غیره برای افراد جامعه به ویژه زندانیان آزاد شده. آموزش به خانواده‌ها و دیگر نهادها جهت برقراری پیوند با افراد و اعضای خود وبیشتر کردن کنترل ونظارت رسمی وغیر رسمی.

1-4- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

همان گونه که از عنوان و نوع تحقیق بر می‌آید، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تشریح علل مؤثر در بازگشت زندانی به زندان پس از طی یک دوره تحمل کیفر و نقد و تحلیل این عوامل است. در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع نیز می‌بایست عنوان داشت، با توجه به تعداد ورود مجرمان سابقه دار به زندان که برای بار دوم و یا بیشتر، اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می‌شود که بدانیم «در حال حاضر تعداد حدوداً %34 از جمعیت کیفری زندان دارای دو سابقه یا بیشتر می‌باشد.» (آشوری، 1386، ص 48)

تردیدی باقی نیست که می‌بایست ابتدا ضمن بررسی کارشناسانه موضوع نسبت به شناخت تمامی زوایای پیدا و پنهان آن اقدام نمود تا از این رو بتوان به راهکارهایی جهت حل این معضل وکاهش جمعیت این عده از مجرمان در آینده اقدام نمود.

1-5- سؤالات تحقیق

سوالاتی که می‌توانند پیرامون این موضع مطرح شوند، متعددند اما مهم‌ترین آن‌ها از نظر پژوهشگر سوالی است که در پی می‌آید.

 1. آیا بین تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او ارتباط معنا داری وجود دارد؟
 2. آیا بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی می‌توانند اثری درهدایت فرد به ارتکاب جرم داشته باشند؟
 3. آیا تعاملات و ارتباطات و دوستی‌هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می‌کند، می‌تواند از عواملی باشد که فرد را به تکرار جرم تشویق نماید؟
 4. آیا برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان (مجازات اولین جرم ارتکابی) می‌تواند عاملی مؤثر در تکرار جرم توسط فرد تلقی شود؟

1-6- فرضیه‌های تحقیق

 1. بین سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم رابطه معنا داری وجود دارد؛
 2. مشکلات معیشتی به ویژه بیکاری عوامل موثری برای ارتکاب مجدد جرم می‌باشند؛
 3. درمحیط زندان هم نشینی با مجرمان حرفه ای موجب آموزش شیوه‌های جدید ارتکاب جرم برای سایر زندانیان می‌شود و باعث هدایت فرد به تکرار جرم می‌شود؛
 4. برخورد اجتماع و خانواده مجرم با وی پس از طی دوره محکومیت برای اولین بار، درهدایت فرد به تکرار جرم مؤثر است؛

1-7-اهداف تحقیق

به طور کلی در این تحقیق اهداف ذیل مورد نظر محقق می‌باشد.

 1. بررسی تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او؛
 2. بررسی بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی با تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان؛
 3. بررسی تعاملات و ارتباطات و دوستی‌هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می‌کند با تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان؛
 4. بررسی برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان (مجازات اولین جرم ارتکابی) با تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان،

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 109

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ***        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***