پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

      دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

موضوع :

بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

استاد راهنما :

جناب آقای مهدی سلیمی

استاد مشاور :

جناب آقای هدایت اله بیضائی

سال تحصیلی : 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

مبحث اول – نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………3

مبحث دوم – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….4

مبحث سوم – بیان مسئله و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………………..4

مبحث چهارم – سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….5

مبحث پنجم – سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..6

مبحث  ششم – فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….6

مبحث هفتم – روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………7

مبحث هشتم – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم – جعل اسناد سجلی

مبحث اول – سند………………………………………………………………………………………………………………………….9

گفتار اول – ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………………………10

گفتار دوم – تعریف سند……………………………………………………………………………………………………………………14

گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن……………………………………………………………………………………………………….16

گفتار چهارم – اسناد هویتی………………………………………………………………………………………………………………..25

گفتار پنجم – اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………………………….26

مبحث دوم – جعل سند………………………………………………………………………………………………………………..38

گفتار اول – تاریخچه جعل…………………………………………………………………………………………………………………38

گفتار دوم – تعریف و مفهوم جعل………………………………………………………………………………………………………..40

گفتار سوم – طرق مختلف جعل…………………………………………………………………………………………………………..42

گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………………43

گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی……………………………………………………………………………………………….59

مبحث سوم – استفاده از سند مجعول……………………………………………………………………………………………..59

فصل سوم – جرائم علیه اموال و مالکیت متاثر ازجعل اسناد سجلی

مبحث اول – کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………………………..64

گفتار اول – تعریف کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………………..64

گفتار دوم – عناصر تشكیل دهنده كلاهبرداری………………………………………………………………………………………….66

گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………68

گفتار چهارم – انواع كلاهبرداری با استفاده از اسناد سجلی مجعول………………………………………………………………….70

گفتار پنجم – غیر قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی ………………………………………….74

گفتار ششم – تعدد مادی جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی………………………………………………………..74

گفتار هفتم – تخفیف و تعلیق مجازات در جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی……………………………………76

گفتار هشتم – میزان تخفیف ………………………………………………………………………………………………………………77

مبحث دوم – سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….78

گفتار اول – تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………78

گفتار دوم – اركان جرم سرقت…………………………………………………………………………………………………………….79

گفتار سوم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در شیوه های مختلف سرقت…………………………………………………………………83

گفتار چهارم – تعدد جرم و تخفیف یا تشدید مجازات در جرم وصول چکهای مسروقه با استفاده از اسناد سجلی جعلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

مبحث سوم – خیانت در امانت……………………………………………………………………………………………………..85

گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..86

گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت……………………………………………………………………………………..88

گفتار سوم – تاثیرگذاری اسناد سجلی جعلی در وقوع خیانت در امانت…………………………………………………………….92

گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تاثیر گذشت شاکی………………………………………………………..94

گفتار پنجم – تعدد مادی و کیفیات مخففه در جرم خیانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلی………………………….95

مبحث چهارم – صدور چك پرداخت نشدنی………………………………………………………………………………….95

گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..96

گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک…………………………………………………………………………………….97

گفتار سوم – عناصر متشکه جرم صدور چک پرداخت نشدنی……………………………………………………………………….97

گفتار چهارم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی…………………………………………………….99

گفتار پنجم – تعدد مادی جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت……………………………………………………………………100

گفتار ششم – مصادیق تعدد معنوی در جرم خیانت در امانت………………………………………………………………………100

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………102

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….107

چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………110

 

چکیده :

اسناد سجلی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد به كار می روند و دلیل ممیزه اشخاص از یکدیگرند که شامل: سند ولادت و وفات، دفتر ثبت کل وقایع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگی،  شناسنامه و کارت شناسایی ملی می باشد. با  وضع قوانین و لزوم برقراری نظمِ اجتماعی، تعیین دقیق جایگاه هر فرد در جامعه و برخورداری از حقوق و تکالیف، مستلزم این است که افراد، ویژگی های شخصی و منحصر به فردی داشته باشند که آنها را از یکدیگر متمایز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبیعی از طریق اقامتگاه، نام و نام خانوادگی، و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز داده می شود. لذا این اسناد پایه و اساس صدور سایر مدارك قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد به همین لحاظ اسناد سجلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه مرتكبین جرایم گوناگون خصوصاً جرایم علیه اموال( كلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چك پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتكبین جرایم مذكور با جعل اسناد سجلی و با سوء استفاده از عملكردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. لذا هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.

واژگان کلیدی : اسناد سجلی، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی .

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :118 صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه با موضوع بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی Next Entries پایان نامه ارشد معماری -مرمت دانشگاه علم و صنعت : طرح مرمت و احیای خانه تاریخی داروغه