پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بابل

پایان‌ نامه برای دریافت درجه كارشناسی‌ ارشد “MA

گرایش تحصیلی: فقه و مبانی حقوق

عنوان

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه  و حقوق کیفری ایران

استاد راهنما

دکتر محمدعلی خیرالهی

استاد مشاور

دکترعلی اکبر ایزدی فرد

سال تحصیلی92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول:تعاریف و کلیات……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-مفهوم شهادت…………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-1-1-بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق…………………………………………………………… 7

1-1-2-تعریف لغوی شهادت……………………………………………………………………………………………………………. 9

1-1-3-تعریف اصطلاحی شهادت…………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1-4-تعریف شهادت ازمنظرفقه……………………………………………………………………………………………………… 9

1-1-5-شهادت درتعریف قانون………………………………………………………………………………………………………… 11

1-2-1-مبانی فقهی شهادت……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-2-2-مبانی شهادت در حقوق موضوعه………………………………………………………………………………………….. 12

1-3-1-شهادت یا بینه………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3-2-کاربردهای بینه……………………………………………………………………………………………………………………… 17

1-3-3-تقدم بینه بر اصول عملیه………………………………………………………………………………………………………. 18

1-3-4-شروط قبول بینه…………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-3-5-انواع بینه……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

1-3-6-تعارض دو بینه…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

فصل دوم:وجوه و شرایط شهادت…………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-شهادت در ایات قران………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-وجوه شهادت……………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-2-1-شرایط شاهد…………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-2-2-شهادت غیرقابل قبول……………………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-3-احضارشهود…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-3-جرح و تعدیل شهود…………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-4-چگونگی ادائ شهادت درقانون مدنی ایران………………………………………………………………………………… 42

2-5-نصاب در شهادت……………………………………………………………………………………………………………………… 45

2-6-قدرت اثباتی شهادت…………………………………………………………………………………………………………………. 47

2-6-توان اثباتی گواهی…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-6-1-گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی ………………………………………………………………………. 47

2-6-2-دعاوی درخور اثبات با گواهی …………………………………………………………………………………………….. 47

2-6-2-1-توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه……………………………………………………………………………………. 47

2-6-3-توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی……………………………………………………………………………………….. 48

2-6-3-1-دعاوی درخور اثبات با گواهی به عنوان « دلیل شرعی……………………………………………………… 49

2-6-3-1-دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد…………………………………………………………………………….. 49

2-6-3-1- د عاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن………………………………………49

2-6-3-1-عاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو زن……………………. 50

2-6-3-2-ب– دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی »………………… 51

2-7-اثاربعد ازشهادت……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-7-1-شهادت حق است یاتکلیف……………………………………………………………………………………………………. 57

2-7-2-رجوع از شهادت…………………………………………………………………………………………………………………… 59

2-7-3-شرایط تحقق جرم شهادت کذب…………………………………………………………………………………………… 60

2-7-4-اثارشهادت کذب شهادت………………………………………………………………………………………………………. 61

2-8-شهادت برشهادت………………………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل سوم:شهادت زنان……………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-1-1-وضع شهادت زن درقران……………………………………………………………………………………………………….. 64

3-1-2-دیدگاه مفسران درموردشهادت زنان درقرآن…………………………………………………………………………… 66

3-1-3-شهادت زن در روایات…………………………………………………………………………………………………………… 89

3-1-4-بررسی ارزش شهادت زن………………………………………………………………………………………………………. 93

3-1-5-گواهی زنان………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-2-1-شهادت زن درنظریه رایج فقها……………………………………………………………………………………………….. 96

3-2-2-مبانی فقهی حقوقی اعتبارشهادت زنان دراثبات دعاوی……………………………………………………………. 101

3-2-3-اعتبارشهادت زنان در حقوق موضوعه ایران………………………………………………………………………….. 103

3-2-4-نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی………………………………………………………………………….. 105

3-2-5-شهادت برشهادت زنان………………………………………………………………………………………………………….. 106

3-3-1-فلسفه عدم پذیرش شهادت زن درحق الله………………………………………………………………………………. 107

3-3-2-دلیل عدم پذیرش شهادت زن درطلاق…………………………………………………………………………………… 109

3-3-3-حق ا لناس و پذیرش شهادت زن………………………………………………………………………………………….. 109

3-3-3-1- آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می شود  ……………………………………………. 111

3-3-3-2-آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می‌شود ……………………. 111

3-3-3-3-ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است …………………………… 113

3-3-3-4-ارزش شهادت زنان در اموری که منفرادا شهادت می دهند  ………………………………………………. 113

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….116

منابع11……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118

 

چکیده:

از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ از دی‍رب‍از ص‍لاح‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ی‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ی‍ل‌ ی‍ا ادل‍ه‌ای‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌

ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ادای‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‍ی‌ دادن‌ اس‍ت‌.

ش‍ه‍ادت‌ ب‍رای‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ دارای‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ در دع‍اوی‌ ب‍اش‍د ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ دارای‌ ش‍رای‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ش‍رای‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، ای‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ری‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍ای‍د از روی‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍ای‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍اده‌ ۴۲۴ ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ی‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ق‍اض‍ی‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار رای‌ ن‍م‍ای‍د.

ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ شه‍ود در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ در ت‍م‍ام‍ی‌ دع‍اوی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دارای‌ ارزش‌ ن‍ام‍ح‍دودی‌ اس‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت‌ خ‍ود پ‍ی‍ش‌ از ص‍دور ح‍ک‍م‌ و ی‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ک‍م‌ رج‍وع‌ ن‍م‍ای‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ک‍دام‌ از م‍وارد م‍ذک‍ور، آث‍اری‌ خ‍اص‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‌ طور ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اش‍اره‌ای‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ و اص‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ مورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار ده‍د.

کلید واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون مدنی

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :129 صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشت Next Entries پایان نامه با عنوان بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت