پایان نامه با عنوان آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشكده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان :

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

استاد راهنما :

دكتر سید حسن شبیری زنجانی

استاد مشاور:

 دكتر سید هادی میر شمسی

بهمن ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكیده

با توجه به گسترش روز افزون حیطه حقوق مالکیت فکری از قرن گذشته تاکنون و ضرورت بازنگری در قوانین و هماهنگ سازی قوانین داخلی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی ، هم چنین ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ، که قریب دو دهه از تقاضای آن به سازمان مذکور می گذرد . هم چنین پذیرش جنبه های اقتصادی موافقت نامه تریپس به عنوان یکی از شرایط ضروری الحاق کشور ما به آن سازمان می باشد که بررسی وتاثیر حقوقی ا ین موافقت نامه بر قوانین ایران امری است اجتناب ناپذیر . در این پایان نامه مقررات و قوانین ایران در دو حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مقررات موافقت نامه تریپس مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش های مختلف به آثار الحاق پرداخته شده است .نتایج این بررسی حاکی است از آن است که در مقررات کنونی ایران دربخش مالکیت ادبی و هنری دارای نواقص عدیده و قابل توجهی بوده و که با تصویب و اجرای قوانین پیشنهادی اصلاحات لازم در آینده نه چندان دور تحقق پیدا خواهد نمود و در حوزه مالیت صنعتی علیرغم کاستی ها دارای حداقل استانداردهای لازم و برابر با موافقت نامه تریپس می باشد.

 

کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، مالکیت صنعتی ، موافقت نامه تریپس ،  کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم .

 

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 1

بخش اول : كلیات………………………………………………………………………………………………………6

فصل نخست : مفاهیم …………………………………………………………………………………….7

مبحث نخست : مفهوم مالكیت فكری و انواع آن…………………………………….7

گفتار نخست : تعاریف مالكیت فكری از دیدگاه حقوقدانان داخلی.7

گفتار دوم :  تعاریف مالكیت فكری در كنوانسیون ها و معاهدات بین المللی……………………………………………………………………………..9

مبحث دوم : تعریف زیر شاخه های مالكیت فكری……………………………….10

گفتار نخست : مالكیت ادبی و هنری……………………………………….12

گفتار دوم :  مالكیت صنعتی…………………………………………………..14

فصل دوم : تاریخچه مالكیت فكری………………………………………………………………..16

مبحث نخست : مروری بر تاریخچه مالكیت فكری……………………………….16

گفتار نخست : تاریخچه مالكیت فكری در جهان………………………16

گفتار دوم : تاریخچه مالكیت فكری در ایران……………………………21

مبحث دوم : تاریخچه موافقت نامه تریپس…………………………………………..23

فصل سوم : توصیف موافقت نامه تریپس…………………………………………………………26

مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تریپس…………………………………………26

مبحث دوم : ویژگیهای موافقت نامه تریپس………………………………………27

مبحث سوم : ماهیت و ارتباط موافقت نامه تریپس با معاهدات قبل از خود29

گفتار نخست : ارتباط با كنوانسیون برن……………………………………29

گفتار دوم :  ارتباط با كنوانسیون پاریس…………………………………..31

گفتار سوم : ارتباط با كنوانسیون رم…………………………………………33

گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالكیت فكری در مورد مدارهای یكپارچه ………………………………………………………………..34

فصل چهارم : اصول حقوقی حاكم بر موافقت نامه تریپس………………………………….34

مبحث نخست : اصل رفتار ملی………………………………………………………….34

گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس…………………………………….34

گفتار دوم : در كنوانسیون پاریس…………………………………………….36

گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران……………………………..37

مبحث دوم : اصل دولت كاملة الوداد…………………………………………………..39

گفتار نخست : اصل دولت كاملة الوداد در موافقت نامه تریپس…..39

گفتار دوم :  اصل دولت كاملة الوداد در قوانین ایران………………….41

مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق………………………………44

بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالكیت ادبی و هنری…………………………………………………..46

فصل نخست : اثرهای قابل حمایت…………………………………………………………………47

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….47

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………50

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….54

فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت……………………………………………………………….59

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….59

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………59

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….60

فصل سوم : حقوق پدیدآورندگان……………………………………………………………………61

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….61

گفتار نخست : حقوق مادی……………………………………………………61

الف ) : ویژگیها………………………………………………………..63

الف 1 : قابلیت نقل و انتقال……………………………………….63

الف 2 : موقتی بودن………………………………………………….64

ب ) : انواع حقوق مادی……………………………………………65

ب 1 : حق تكثیر و انتشار………………………………………….65

ب 2 : حق پاداش و جایزه نقدی………………………………..65

ج ) شرایط تخقق……………………………………………………..67

گفتار دوم : حقوق معنوی (اخلاقی ) در قوانین ایران…………………70

الف ) : ویژگیها………………………………………………………..70

الف 1 : غیر قابل نقل و انتقال……………………………………70

الف 2 : عدم محدودیت زمانی و مكانی……………………….70

ب ) : مصادیق………………………………………………………….71

ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومی اثر……………………………71

ب 2 : حق انصراف (استرداد )……………………………………71

ب 3 : حق تمامیت اثر……………………………………………….71

ب 4 : حق دسترسی به اثر…………………………………………72

ب 5 : حق ولایت بر اثر…………………………………………….72

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………74

گفتار نخست : حقوق مادی……………………………………………………74

الف ) : انواع حقوق مادی…………………………………………74

الف 1: حق تكثیر و انتشار…………………………………………75

الف 2 : حق تعقیب…………………………………………………..76

الف 3 : حق اجاره…………………………………………………….76

ب ) شرایط تخقق…………………………………………………….77

گفتار دوم : حقوق معنوی………………………………………………………78

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….80

فصل چهارم : مدت حمایت…………………………………………………………………………..83

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….83

گفتار نخست  : در حقوق مادی………………………………………………83

الف ) در اثرهای عمومی……………………………………………83

ب )  در اثرهای مشترك…………………………………………….84

ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار………………………….85

د ) در آثار عكاسی……………………………………………………85

ه ) در اثرهای سفارشی………………………………………………86

و ) در نرم افزارهای رایانه ای…………………………………….87

گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوی……………………………..87

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………87

گفتار نخست  : در حقوق مادی………………………………………………87

الف ) در اثرهای عمومی……………………………………………87

ب )  در اثرهای مشترك…………………………………………….88

ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار………………………… 89

د ) در آثار عكاسی و هنرهای کاربردی ………………………89

ه ) در اثرهای سینمایی………………………………………………90

و ) در نرم افزارهای رایانه ای…………………………………… 90

گفتار دوم : در حقوق معنوی………………………………………………… 91

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….91

فصل پنجم : محدودیت ها و استثنائات……………………………………………………………92

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….92

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………96

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….98

فصل ششم : حقوق مرتبط……………………………………………………………………………..98

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….98

الف ) اثرهای مورد حمایت……………………………………………………98

ب ) حقوق پدیدآورندگان……………………………………………………..99

ج ) معیارهای حمایت…………………………………………………………101

د ) مدت حمایت………………………………………………………………..102

ه ) محدودیت ها و استثنائات……………………………………………….103

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس………………………………………………….104

الف ) اثرهای مورد حمایت………………………………………………….104

ب ) حقوق پدیدآورندگان……………………………………………………107

ج ) معیارهای حمایت…………………………………………………………109

د ) مدت حمایت………………………………………………………………..110

ه ) محدودیت ها و استثنائات……………………………………………….110

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..112

فصل هفتم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………113

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………..113

گفتار نخست : ضمانت اجرای مدنی……………………………………..114

گفتار دوم : ضمانت اجرای كیفری………………………………………..118

گفتار سوم : مقررات اداری و گمركی…………………………………….121

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس………………………………………………….122

مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..123

بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالكیت صنعتی………………………………………………………..124

فصل نخست : حقوق اختراعات……………………………………………………………………125

مبحث نخست : اختراع و حق اختراع………………………………………………..125

گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..125

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….128

مبحث دوم : شرایط اختراع………………………………………………………………129

گفتارنخست : در قوانین ایران……………………………………………….128

1) شرایط ماهوی……………………………………………………129

الف-1) جدید بودن (تازگی داشتن)………………………….129

الف-1-1) تازگی محلی ( سرزمینی)…………………………131

الف -1-2) تازگی مطلق………………………………………….131

الف-1-3) تازگی نسبی…………………………………………..132

زوال تازگی……………………………………………………………132

استثنائات وارد بر زوال تازگی…………………………………..133

ب) ابتکاری بودن اختراع…………………………………………136

ج) کاربرد صنعتی داشتن………………………………………….137

2 ) شرایط شکلی……………………………………………………138

استثنائات ثبت اختراع………………………………………………139

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….145

استثنائات ثبت اختراع………………………………………………147

مبحث سوم : حقوق اعطایی……………………………………………………………..149

گفتارنخست : در قوانین ایران……………………………………………….149

الف )حقوق مادی…………………………………………………..149

ب ) حقوق معنوی………………………………………………….152

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….152

مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری……………………………………………154

مبحث پنجم : اجازه بهره برداری………………………………………………………155

گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..155

الف )  مجوزهای بهره برداری اختیاری……………………..155

ب) مجوز بهره برداری اجباری…………………………………156

ج) شرایط اعطای مجوز اجباری……………………………….156

د)  ابطال یا لغو گواهینامه اختراع……………………………..160

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….161

الف) مجوز بهره برداری اجباری……………………………..161

ب) شرایط اعطای مجوز اجباری………………………………162

ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع…………………………….167

مبحث ششم: مدت حمایت………………………………………………………………167

گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..167

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….168

مبحث هفتم :رعایت حق تقدم………………………………………………………….168

گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..168

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….169

مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالكیت صنعتی……………………………………169

گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..169

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….173

الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند……………………………..173

ب ) اقدامات موقتی………………………………………………..173

ج ) ضمانت اجرای مدنی………………………………………..175

د ) ضمانت اجرای کیفری………………………………………..175

مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع……………………………………………176

فصل دوم : علائم تجاری…………………………………………………………………………….178

مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………..178

گفتار نخست : مدت حمایت……………………………………………….180

گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاری ثبت شده …………… 181 گفتار سوم : حقوق اعطایی…………………………………………………. 181

گفتارچهارم : اعطای پروانه و واگذاری …………………………………182

گفتارپنجم :  علایم غیر قابل ثبت …………………………………………183

گفتار ششم : ضمانت اجرا ………………………………………………….184

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………185

گفتار نخست : مدت حمایت ………………………………………………185

گفتار دوم : حقوق اعطایی …………………………………………………..186

گفتار سوم : اعطای پروانه و واگذاری …………………………………..187

گفتار چهارم : علائم مشهور ………………………………………………..188

گفتارپنجم :  علائم غیر قابل ثبت …………………………………………189

مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………190

فصل سوم : طرح صنعتی …………………………………………………………………………….190

مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….190

گفتار نخست : شرائط ثبت و حمایت …………………………………..191

گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت ……………………………192

گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی ………………………………192

گفتار چهارم : حقوق اعطایی ……………………………………………….193

گفتار پنجم : مدت حمایت ………………………………………………….194

گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی …………………………………… 194

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………195

گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس ………………….196

گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی ……………………196

گفتار سوم : طرح های مسنوجات ………………………………………..197

گفتار چهارم : حقوق اعطایی ……………………………………………….197

گفتار پنجم : مدت حمایت ………………………………………………….198

مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………. ……………….198

فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی ……………………………………………………………..198

مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….198

گفتار نخست : شرایط حمایت …………………………………………….200

گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام ……………………………….200

گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت ………………………………201

گفتار چهارم : ضمانت اجرا …………………………………………………202

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………202

مبحث سوم : آثار الحاق  ………………………………………………………………..205

فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یكپارچه ……………………………………………205

مبحث نخست : در قوانین ایران ……………………………………………………….205

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………206

گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یكپارچه ………………………210

گفتار دوم : مدت حمایت ……………………………………………………212

مبحث سوم : آثار الحاق ………………………………………………………………….213

فصل ششم : اسرار تجاری ………………………………………………………………………….213

مبحث نخست :در قوانین ایران ………………………………………………………..213

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس …………………………………………………215

گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری ……………………………………..215

گفتار دوم :مصادیق اسرار تجاری …………………………………………216

گفتار سوم : معیارهای تشخیص اسرار تجاری ……………………….217

گفتار چهارم : مدت حمایت ………………………………………………..219

مبحث سوم : آثار الحاق …………………………………………………………………………………………219

نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………….220

منابع : ………………………………………………………………………………………………………………….223

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :240 صفحه

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه با موضوع آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی Next Entries پایان نامه با عنوان ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد