پایان نامه اولویت بندی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد لامرد

پروژه کارشناسی ارشد

رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

موضوع :
بررسی و اولویت بندی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی(مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر لامرد)

 

شهریورماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                                 صفحه

 

 

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق… 2

1-1: مقدمه. 2

1-2: بیان موضوع : 3

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق : 5

1-4: اهداف تحقیق : 7

1-4-1: هدف کلی : 7

1-4-2: اهداف فرعی : 7

1-5: کاربرد موضوع : 8

1-6:سئوالات تحقیق: 8

1-6-1:سئوال اصلی تحقیق: 8

1-6-2:سئوالات فرعی تحقیق: 8

1-7: فرضیات تحقیق : 9

1-7-1: فرضیه اصلی تحقیق : 9

1-7-2: فرضیه‌های فرعی تحقیق : 9

1-8: قلمرو تحقیق : 9

1-8-1: قلمرو موضوعی : 9

1-8-2: قلمرو زمانی : 9

1-8-3: قلمرو مکانی : 9

1-9: تعریف واژگان کلیدی : 10

1-9-1: تعریف عملیاتی عملکرد سازمانی : 11

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق… 12

2-1 : مقدمه. 12

2-2 : تاریخچه و سیر تکامل مدیریت دانش: 14

2-3 : مفهوم دانش : 15

2-4 : انواع دانش : 17

2-5 : تعاریف مختلفی از مدیریت دانش : 17

2-6: مزایای مدیریت دانش : 19

2-7: مزایای سازمان متاثر از مدیریت دانش : 19

2-8: موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها : 20

2-9: مخازن دانش : 21

2-10: نقشه‌های دانش : 22

2-11: انواع نقشه های دانش : 22

2-12: برنامه ریزی راهبردی : 25

2-13: ابز ارهای لازم جهت مدیریت دانش: 25

2-14: روش‌های شناسایی‌ مدیریت دانش : 27

2-15: راهبردهای مدیریت دانش : 28

2-16: مدلهای مدیریت دانش : 29

2-16-1 : مدل عمومی دانش در سازمان:(نمودار 2ـ 5) 29

2-16-2: مدل مدیریت دانش لیبوویتز(2000) : 30

2-16-3: مدل فیرستون و مک الروی(2005) : 31

2-16-4 : مدل نوناکاوتاکوچی : 32

2-16-5 : مدل مفهومی دانش : 32

2-17 : مدیریت دانش و سرمایه های منابع انسانی : 33

2-18 : عملکرد سازمانی : 34

2-18-1 : مفهوم عملکرد سازمانی : 34

2-18-2 : سنجش عملکرد سازمانی : 35

2-18-3 : رویکردهای سنجش عملکرد سازمانی : 36

2-18-4 : مقیاس‌های سنجش عملکرد سازمانی : 37

2-18-5 : مدیریت عملکرد سازمانی : 37

2-18-6 : ارتباط ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمانی : 38

2-18-7 : عوامل موثر بر عملکرد سازمانی : 38

2-18-8 : مدل‌های عملکرد سازمانی : 39

2-18-8 -1 : مدل سینک و تاتل(1989) : 39

2-18-8 -2 : ماتریس عملکرد(1989) : 40

2-18-8-3 : مدل نتایج و تعیین کننده ها(1991) : 40

2-18-8 -4 : هرم عملکرد(1991) : 40

2-18-8 -5 : کارت امتیاز دهی متوازن(1992) : 41

2-18-8 -6 : مدل اچیو : 42

2-18-8 -7 : فرآیند کسب و کار(1996) : 44

2-18-8 -8 : مدل تعالی سازمان(EFQM)  : 45

2-18-8 -9 : مدل چارچوب مدوری و استیپل(2000) : 45

2-18-8 -10 : مدل جامع اجرایی مدیریت عملکرد سازمانها : 46

2ـ 19 : پیشینه تحقیق : 47

2ـ 19ـ 1 : پیشینه داخلی : 47

2ـ 19ـ 1 ـ 1 : تحقیقات انجام شده داخلی مدیریت دانش : 47

2ـ 19ـ 1 ـ 2 : تحقیقات انجام شده داخلی عملکرد سازمانی : 48

2ـ19ـ2 : پیشینیه خارجی : 51

2ـ 19ـ 2 ـ 1 : تحقیقات انجام شده خارجی مدیریت دانش : 51

2ـ 19ـ 2 ـ 2 : تحقیقات انجام شده خارجی عملکرد سازمانی : 52

2-20 :  چهارچوب نظری تحقیق (مدل مفهومی) : 54

فصل سوم: روش تحقیق… 55

3ـ 1 ـ مقدمه. 55

3ـ 2 ـ مراحل انجام تحقیق : 56

3ـ 2ـ1 :روش علمی و مراحل آن : 57

3ـ 3 ـ روش و طرح تحقیق : 61

3ـ 4 ـ جامعه آماری تحقیق : 62

3ـ 5 ـ روش نمونه‌گیری و حجم نمونه : 70

3ـ 6 ـ  روش گردآوری داده‌ها : 71

3ـ 8 ـ پایایی پرسشنامه : 73

3ـ 9 ـ روایی( اعتبار) پرسشنامه : 74

3ـ 10 ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها : 75

3ـ10 ـ1 : تجزیه و تحلیل توصیفی : 76

3ـ10 ـ2 : تجزیه و تحلیل استنباطی : 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق… 77

4-1- مقدمه. 77

4-2- اطلاعات جمعیتشناختی : 78

4-2-1ـ  جنسیت : 78

4-2-2ـ  سن : 79

4-2-3ـ  میزان تحصیلات : 80

4-2-4ـ  سابقه‌ی کار : 81

4-3- بررسی فرضیات تحقیق : 82

4-4- مقایسه میانگین رتبهی موانع با استفاده از آزمون فریدمن.. 90

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 91

5-1- مقدمه. 91

5-2- تفسیر یافتهها 92

5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 96

5-4- نتیجه گیری کلی.. 96

5-5- محدودیتهای تحقیق.. 97

5-5-1- محدودیت های خارج از اختیار محقق (محدودیتهای کاربردی) 97

5-5-2- محدودیت های در اختیار محقق (محدودیتهای تحقیقاتی) 97

5-6- پیشنهادهای تحقیق.. 98

5-6-1- پیشنهادهای کاربردی.. 98

5-6-2- پیشنهادهای تحقیقاتی.. 99

منابع و ماخذ. 101

پیوست ها 113

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 2ـ1 :سلسله مراتب دانش…. 16

نمودار 2ـ2 :انواع نقشه های دانشی برای سازمان ها 23

نمودار 2ـ3 : نقشه سازمانی دانش…. 23

نمودار2ـ4: نقشه حوزه های تخصصی.. 24

نمودار 2ـ5: مدل عمومی دانش (منبع: نیومن، کنارد، 1993، ص 3) 29

نمودار 2ـ 6: مدل مدیریت دانش لیبوویتز. 30

نمودار 2ـ 7: مدل فیرستون ومک الروی.. 31

نمودار2ـ 8: مدل حلزونی مدیریت دانش نوناکاوتاکوچی.. 32

نمودار2ـ 9: مدل مفهومی مدیریت دانش باتاکیدبرعوامل کلیدی موفقیت… 33

نمودار 2ـ 10 : سیمای سیستمی و عناصر سیستم مدیریت جامع عملکرد(عقیلی و همکاران،1388) 47

نمودار2ـ 11: مدل مفهومی تحقیق (جعفری و همکاران 2007) 54

نمودار 3ـ1: مراحل انجام تحقیق و پژوهش علمی(بازرگان و همکاران، 1376). 59

نمودار 3ـ2 : مدل کلان تحقیق(بازرگان و همکاران، 1376). 59

نمودار 3-3: فرآیند تحقیق علمی(کیوی و کامبهوند،1386) . 60

نمودار 4-1 – توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس جنسیت… 78

نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سن.. 79

نمودار 4-3 – توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سطح تحصیلات… 80

نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سابقه‌ی کار 81

 

 

فهرست جداول

جدول 2 ـ1:حوزه‌ها و ذخایر دانش…. 24

جدول 2 ـ2: تحقیقات خارجی در زمینه مدیریت دانش…. 52

جدول 3ـ1: وظایف و ماموریتهای اصلی ادارات دولتی.. 63

جدول3-2: ترتیب سوالات پرسشنامه. 72

جدول3-3: نحوه نمره گذاری سوالات… 73

جدول 3-4- ضریب آلفای کرونباخ و پایایی پرسشنامه. 74

جدول 3-5- نتایج  روایی پرسشنامه. 75

جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس جنسیت… 78

جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سن.. 79

جدول 4-3 – توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سطح تحصیلات… 80

جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سابقه‌ی کار 81

جدول 4-5- نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف… 82

جدول 4-7 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی اول.. 84

جدول 4-8 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی دوم. 85

جدول 4-9 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی سوم. 86

جدول 4-10 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی چهارم. 87

جدول 4-11 – نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه فرعی پنجم.. 88

جدول 4-12- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه. 89

جدول شماره 4-13- نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبهی متغیرها با استفاده آزمون فریدمن.. 90

 

 

پیوست­ ها

پیوست (1)پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش هرسی و گلد اسمیت عملکرد سازمانی). 113

 

چکیده

بیشتر سازمان­ها، بیش از پیش توجه خود را به بالابردن دانش سازمانی و بکارگیری مدیریت دانش در سازمانها به­منظور افزایش و بهبود عملکرد سازمانی  معطوف داشته اند. از این رو نقش آموزش و بکارگیری مدیریت دانش و ابعاد آن در سازمان حائز اهمیت است؛ به­گونه ای که این موضوع یکی از مهم­ترین نگرانیهای مدیران و سیاست­گذاران سازمان­های اثربخش را تشکیل می­دهد(عادلی، 1384). هدف از این پژوهش بررسی و اولویت بندی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی در ادارات شهرلامرد است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ادارات دولتی شهر لامرد می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران حجم نمونه برآورد شد و تعداد 145 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت دانش محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت عملکرد سازمانی می‌باشد. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل گویه و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 91/0 گزارش شد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، درصد و آمار استنباطی نظیر آزمون رگرسیون و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل برای هر سوال نشان داد که 1- بعد فرهنگ سازمانی در بهبود عملکرد سازمانی در ادارات دولتی شهر لامرد موثر می‌باشد. 2- بعد حمایت مدیران سازمان در بهبود عملکرد سازمانی در ادارات دولتی شهرلامرد موثر می‌باشد. 3- بعد منابع انسانی در بهبود عملکرد سازمانی در ادارات دولتی شهرلامرد موثر می‌باشد. 4- بعد ساختار سازمانی در بهبود عملکرد سازمانی در ادارات دولتی شهرلامرد موثر می‌باشد. 5- بعد فن‌آوری اطلاعات در بهبود عملکرد سازمانی در ادارات دولتی شهرلامرد موثر می‌باشد. در نهایت نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بعد فرهنگ سازمانی در اولویت رتبه بندی قرار دارد.

 

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی، عملکرد سازمانی، حمایت مدیران.

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

1-1: مقدمه

امروزه دانش بعنوان یک سرمایه مورد توجه مدیران و سازمانها قرار گرفته است.در دنیای پیچیده امروزی، دانش سازمانی به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت اصلی سازمانهاست.دانش سازمانی در دنیای پر شتاب معاصر، فرصت مناسبی است برای سازمانهایی که به خوبی آنرا می‌شناسند و مدیریت می‌کنند و در عین حال تهـدیدی جدی است برای سازمانهایی که به تحولات محیطی کم توجه بوده و آن را درک نکرده‌اند . در این راستا مدیریت دانش یک متدولوژی  برای تولید، حفظ و بهره‌برداری از تمام امکانات مجموعه عظیمی از دانش است که هر سازمان در فعالیتهای روزانه خود از آنها بهره می‌‌برد.

توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن، شرایط مطلوبی را برای هر سازمانی بوجود می‌آورد تا علاوه بر این که در محیط پیچیده رقابتی حیات مستمر داشته باشد، بتواند گوی سبقت را از سایرین ربوده و پیشتاز عرصه‌های مختلف فعالیت باشد.

نظر به اینکه اجرای فرآیندهای دانشی در یک سازمان می تواند بسیار پرهزینه و ضعیف باشد، فرآیندهای مدیریت دانش باید از طریق راهبردهای دانش مناسب هدایت شوند. مناسب ترین فرآیندهای مدیریت دانش و راهبردهای مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمانی تاثیر گذار است و تشخیص اینکه کدام فرآیند دانشی، توانمندی‌های ارزشمند و منحصر به فردی را برای مدیریت دانش کارا ارائه می نماید، اساسی است. در سالهای اخیر اغلب به سطوح اجرایی مدیریت دانش از قبیل کسب، به اشتراک‌گذاری، حفظ و بکارگیری دانش بین افراد داخل یا خارج سازمان توجه شده است و کمتر بر طراحی و انتخاب راهبرد مدیریت دانش تمرکز شده است(یانگ[1] و همکاران، 2009).

اگر چه اتفاق نظر درخصوص اهمیت تاثیر راهبردهای مدیریت دانش در موفقیت سازمان، وجود دارد(آزکن[2]،2009) ولی سئوال اساسی و بنیادی این است که تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانها چگونه است؟

همواره در اکثر سازمانها مدیران ورهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمانهای خویش می‌باشند. بطور کلی عملکرد سازمان ترکیب گسترده‌ای هم از دریافتی‌های غیرملموس همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتی‌های غیر ملموس همچون نتایج اقتصادی و مالی است(علامه و مقیمی،1390).

بطور خلاصه و کلی تلاش مدیریت دانش در آشکار کردن سرمایه‌های ناملموس و بکار بردن آنها برای بقای هر سازمان و مزیتی در عرصه رقابت سازمانی است و بالطبع افزایش و تاثیر مثبت و کارا بر عملکرد سازمانها می‌باشد.در این مقال و در قالب پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد تلاش بر آن است که عوامل کلیدی، موثر و تسهیل کننده مدیریت دانش و تاثیر این عوامل بر عمکرد سازمانهای دولتی در شهر لامرد مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن پیشنهادات و راهکارههای پیشنهادی به منظور پیاده‌سازی مدیریت دانش در این سازمانها و تاثیرگذاری آنها بر عملکرد سازمانی را ارائه نمائیم.

در این فصل بر آن شدیم ضمن بیان موضوع تحقیق به اهمیت و ضروت آن بپردازیم و کاربرد موضوع تحقیق را در سازمانهای دولتی با مورد توجه قرار دادن قلمروهای موضوعی، مکانی و زمانی بیان نماییم و همچنین اهداف، سئوالات و فرضیات اصلی و فرعی موضوع را ذکر و نهایتا تعاریفی از واژگان کلیدی و اصلی تحقیق را بیان برداریم.

1-2: بیان موضوع :

دانش یکی از عوامل مهم توانایی سازمانها برای رقابت در بازار جدید جهانی‌ست. از یک سو مدیریت دانش سالهای زیادی است که وجود دارد، اما از سوی دیگر فقط در چند سال اخیر به آن توجه چشمگیری شده است. امروزه گفته می‌شود ارزش افزوده در بیشتر حرفه‌ها به شکل دانش بروز و نمود می‌کند (یمین فیروز، 1382). امروزه ضرورت توجه به مدیریت دانش به عنوان ابزاری استراتژیک جهت پیشبرد منافع سازمان و موقعیت در عرصه رقابت مطرح است. این امر بیانگر این است که بدون توجه به اصل مدیریت دانش و شناخت سازمان نسبت به آن نمی توان از آن سازمان بهره برد(سیف،1383).

یکی از نتایج بکارگیری مدیریت دانش در سازمانها بهبود عملکرد سازمانی و کمک به ارتقا عملکرد سازمانی می باشد.  بنابراین هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود بالاخص در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد، امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می‌نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است(عادلی، 1384).

مدیریت دانش در یک سازمان، متشکل از راهبردها و فرایندهایی است که قادرند نیازهای دانش کل سازمان، مشتریان و کارکنان را برآورده سازند. برخی دیگر نیز بیان می‌دارد که مدیریت دانش را، فرایند گسترده ای می دانند که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمانی را مورد توجه قرار می‌دهد.علت بی‌توجهی بسیاری از سازمانها نسبت به مدیریت دانش، درک متفاوتی است که از این مقوله در سازمانها وجود دارد. برای اجرای مدیریت دانش به یک بازه زمانی نسبتا” طولانی، فراهم سازی بسترهای فکری و فرهنگی، مهارتی و آموزشی، کانونهای دانشی و فراهم آوردن بسترهای تکنولوژیک نیاز است.

امروزه دیگر همه گروههای کاری و علمی اذعان دارند، برای اینکه سازمانها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند، باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند. علی رغم اینکه دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمانها ضروری است و شرط موفقیت سازمانها دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح است، اما باز هم بسیاری از سازمانها هنوز به مدیریت دانش به طور جدی توجه نکرده اند. به گفته پیتر دراکر، «راز موفقیت سازمانها در قرن ۲۱ همان مدیریت دانش» است.

این پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش، تاثیر آن عوامل را بر عملکرد سازمانی در سازمانهای دولتی شهر لامرد مورد سنجش قرار دهد که آیا اصولا” مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمانهای مورد مطالعه تاثیر دارد؟ و از طرفی تاثیر عوامل تسهیم کننده مدیریت دانش بر عملکرد سازمانهای دولتی مورد مطالعه چگونه می باشد؟

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق :

دانش منبع و سرمایه ی اصلی عصر اطلاعات محسوب می شود. امروزه اهمیت مدیریت دانش و دانستن چگونگی یا دانش فنی، یک قاعده روشن سازمانی است.سازمانها بدون درک و شناخت فرایندهای دانش آفرینی، دیگر به عنوان سازمانهای کارآمد قادر به بقای خویش نیستند.(سالیز و جونز[3]، 1387) .

بسیاری از سازمانهای دولتی بطور نسبی خدماتی را به شهروندان ارائه می کنند که بسیاری از آنها جهت رفاه حال شهروندان می باشد و بعضی از سازمانهای دولتی هم به ارائه خدمات خاصی به قشرهای از جامعه می‌پردازند که با تناسب شغل, کسب و کار افراد نوع ارائه خدمات نیز متفاوت است. ولی بطور کلی سازمانهای دولتی مکانهای هستند که محل تعامل افراد سازمان بعنوان نیروی انسانی سازمان و مراجعین به سازمان بعنوان ارباب رجوع می باشند، که بحث مدیریت دانش برای هر دو سوی این تعامل لازم و ضروری است و اگر هر یک از این دو گروه از مدیریت دانش سهمی نبرند قطعاً آن سازمان به اهداف کلان خود نخواهدرسید.
برای گسترش مدیریت دانش و رسیدن به اهداف آن در یک سازمان نیاز به یکسری فرایندهای خواهد بود تا فعالیت ها در هر سازمان دانش محور شود و کارکنان آن سازمان هم به کارکنان دانش محور تبدیل شوند، بدین معنا که استفاده از دانش در انجام امور و فرایندها یکی از مهمترین سرلوحه های هر فرد در سازمان باشد(اژدری، 1389) .

بر این مبنا، مکینتاش[4](1999) و اکول[5](2003) عوامل زیر را در اهمیت و گرایش به مدیریت دانش شناسایی کرده اند:

الف- جهان گرایی و رقابت، منجر شد تا دانش به عنوان  ارزشمندترین منبع استراتژیکی شناخته شود و توانایی سازمان به منظور کاربرد دانش  برای حل مساله گردد.

ب- ضرورت مدیریت، پیچیدگی فزاینده و افزایش سرعت تغییر، نیاز به دانش را برای انطباق الزامی کرده است.

ج- تمایل کارکنان به بازنشستگی زود هنگام و تغییر فزاینده نیروی کار به از دست دادن دانش منجر شده است.

د- سازمانهای جدید به ارائه‌ی خدمات و تولیدات بر مبنای ارزش مشتری متمرکز شده‌اند در نتیجه آنها تمایل دارند در این زمینه با هم رقابت کنند.

ه- افزایش سازمانهای شبکه‌ای گروهی از واحدهای سازمانهای مختلف هستند که بوسیله‌ی تکنولوژیهای نوین برای نیل به اهداف مشترک با هم ائتلاف کرده‌اند ؛ از آنجایی که این سازمانها تجمع بهترین مغزها است برای انجام کار نیاز به دانش وسیع و عمیق دارند (عدلی، 1384) .

اهمیت و جایگاه دانش و تغییرات معجزه آسای فناوری در عصر و دوران انفجار اطلاعات بر هیچ کس پوشیده نیست. دلایل مختلفی باعث گردید برخی از آن دلایل در زیر آورده می‌شود:

1-افزایش سرعت توسعه دانش که موجب پیدایش تکنولوژیها، علوم و فنون جدیدتر گردیده است.

2-افزایش عدم ثبات محیط عمومی که عاملی جهت هماهنگی و آماده سازیسازمانها با محیط عمومی از طریق انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامون بمنظور ارتقای کارآیی بیشتر می‌باشد .

3-افزایش نقش توانائیهای عقلایی و دانش در خدمات رسانی بیشتر و موثرتر که این مهم نیز از آنجایی که شهرداریها خود نهادی خدمت‌رسان می باشند بیشتر نمود پیدا می‌کند . این مهم با سرمایه‌گذاری کلیدی در زمینه‌ی آموزش منابع انسانی سازمان محقق شده و ارتقای عملکرد سازمان را از طریق افزایش کارآیی، بهره‌وری، کیفیت و نوآوری منتج خواهد شد.

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست.

لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می‌گوید: «هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید». همچنین صاحبنظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، مشکل است. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.(رحیمی، 1385)

لذا با دقت در آنچه در مقوله اهمیت مدیریت دانش و عملکرد سازمانی بیان شد و تاثیری که هر یک از این دو مفهوم و مقوله در سازمانهای امروزی دارند و از سویی دیگر تاثیری که مدیریت دانش می تواند بر عملکرد سازمانی در شرایط امروزی و عصری که عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و دانشها و تکنولوژیها داشته باشد ما را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع در سازمانهای دولتی شهر لامرد بپردازیم تا ضمن بررسی عوامل و شاخصهای موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی شهر لامرد و تاثیر آن برعملکرد سازمانی این ادارات،نتایج حاصله مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت عوامل را اولویت بندی نماییم.

[1]. yang

[2] . Azken

[3]. Saliz & Jonz

[4] . makintash

[5] . akoul

تعداد صفحه:134

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com