پایان نامه انتخاب استراتژی برای کاهش ریسک زنجیره تامین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه علوم تحقیقات واحد کرمانشاه

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد « M.A»

رشته  مدیریت صنعتی

 

عنوان:

انتخاب استراتژی برای کاهش ریسک زنجیره تامین با کمک فرآیند تحلیل شبکه فازی

 

تابستان  93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 3

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق. 4

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4-  اهداف مشخص تحقیق. 7

1-5-  سؤالات تحقیق: 7

1-6- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 8

1-7-روش شناسی تحقیق: 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مبانی نظری. 12

2-1-1- تعریف ریسک.. 12

2-1-2- مدیریت ریسک.. 13

2-1-3- مشخصه های مدیریت ریسک.. 15

2-1-4-گام های مدیریت ریسک.. 16

2-1-5- اهداف مدیریت ریسک.. 16

2-1-6- تاریخچه مدیریت ریسک.. 17

2-1-7- زنجیره تامین. 21

2-1-8-تعریف مدیریت زنجیره تامین. 24

2-1-9- تاریخچه مدیریت زنجیره تامین. 25

2-1-10- ابعاد مدیریت زنجیره تامین. 26

2-1-11 حالت کلی ریسک زنجیره تامین. 28

2-1-12- انواع ریسک در زنجیره تامین. 30

2-1-13- مدیریت ریسک در زنجیره تامین (SCRM) 33

2-1- 14- مراحل مدیریت SCRM.. 35

2-1-15 تصمیم گیری های چند معیاره 38

2-1-16 پیدایش تئوری فازی. 42

2-1-17 مجموعه های فازی و اعداد فازی. 43

2- 2- پیشینه تحقیق بر موضوع. 46

2-2-1- پیشینه داخلی. 46

2-2-2 پیشینه خارجی. 49

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1-3- مقدمه 58

3-2- روش پژوهش.. 58

3-3- فرآیند پژوهش.. 59

3-4- روش و ابزار گرد آوری داده ها 61

3-5- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق. 62

3-6- مقیاس اندازه گیری. 64

3-7- جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری. 65

3-8- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 70

4-2- توصیف جامعه آماری. 70

4-2-1- توصیف جامعه آماری بر حسب جنسیت.. 70

4-2-2- توصیف جامعه آماری بر حسب تحصیلات.. 71

4-2-3- توصیف جامعه آماری بر حسب سابقه کار 72

4-2-4- توصیف جامعه آماری بر حسب سمت و حوزه فعالیت   73

4-3- شناسایی عوامل موثر بر کاهش ریسک زنجیره تامین در شرکتهای عضو پارک   علم و فناوری دانشگاه تهران. 74

4-4- تعیین شبکه علی و معلولی مساله 78

4-5- محاسبه اوزان تقدمی از ماتریس های مقایسات زوجی فازی  80

4-5-1. محاسبه اوزان تقدمی شاخص های پنج گانه  موثر بر  شاخص عدم یکپارچگی اجزاء زنجیره تأمین  80

4-5-2. محاسبه اوزان تقدمی شاخص های موثر بر  سایر شاخصها 85

4-6- ساخت سوپر ماتریس و به توانهای مکرر رساندن آن  89

4-7- انتخاب استراتژی کاهش ریسک در زنجیره تامین شرکتهای مستقر در پارک     علم  و فناوری دانشگاه تهران. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه 96

5-2- پاسخ به سوالات تحقیق. 96

5-3- محدودیت های تحقیق: 99

5-4- پیشنهادهای کاربردی: 99

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 101

منابع و مأخذ. 102

 

 

فهرست شکل ها

 

شکل 1- 2 ساختار سلسله مراتبی ریسک های زنجیره تامین.. 32

شکل 2-2 مدل سازمانی مراحل اجرای SCRM.. 38

شکل 2-3 نمایش عدد فازی مثلثی. 45

شکل 3-1 مراحل اصلی فرآیند تحقیق. 61

شکل 3-2 فر آیند تحقیق. 62

 

فهرست جدول ها

 

جدول 2-1 تاریخچه تحولات مدیریت ریسک.. 18

جدول2 -2 دسته بندی ریسک های زنجیره تامین در صنایع تولیدی. 33

جدول2-3تفاوت مدل های تصمیم گیری با “شاخص ها “و”اهداف” چند گانه 40

جدول3-1 عبارت کلامی و اعداد فازی جهت مقایسه ترجحیات معیارها(Semih et al., 2009). 66

جدول 4-1 ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت.. 72

جدول 4-2 ترکیب جامعه آماری بر حسب  سابقه کار 72

جدول 4-3 ترکیب جامعه آماری بر حسب  میزان تحصیلات.. 70

جدول 4-4 ترکیب جامعه آماری بر حسب سمت و حوزه فعالیت.. 70

جدول 4-5 خلاصه نتایج پرسشنامه عوامل موثر بر کاهش ریسک زنجیره تامین در شرکتهای پارک      علم و فناوری دانشگاه تهران 71

جدول4-6  عوامل موثر بر کاهش ریسک زنجیره تامین در شرکتهای عضو پارک علم و فناوری     دانشگاه تهران. 72

جدول 4-7 نمودار علی و معلولی حاکم بر عوامل مساله 80

جدول4 -8 شاخص های پنج گانه موثر بر شاخص عدم یکپارچگی اجزاء زنجیره تأمین. 82

جدول4-9 مقادیر محاسبه شده بر اساس جدول(8-4) 84

جدول4-10وزنهای نا هنجار و به هنجار شدهء شاخصهای پنج گانه موثر بر شاخص عدم        یکپارچگی اجزاء زنجیره تأمین. 85

جدول 4-11 وزن محاسبه شده برای 6 شاخص d2 تا  d7 (قسمت اول) 86

جدول 4-11 وزن محاسبه شده برای 6 شاخص d8 تا  d13 (قسمت  دوم) 87

جدول 4-11 وزن محاسبه شده برای 6 شاخص d14 تا  d19 (قسمت  سوم) 88

جدول 4-12 سوپرماتریس اولیه مساله 89

جدول 4-13 سوپر ماتریس نهایی مساله 91

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 4-1 ترکیب جامعه آماری بر حسب جنسیت.. 71

نمودار 4-2 ترکیب جامعه آماری بر حسب  میزان تحصیلات.. 72

نمودار 4-3 ترکیب جامعه آماری بر حسب  سابقه کار 73

نمودار 4-4 ترکیب جامعه آماری بر حسب سمت و حوزه فعالیت.. 71

نمودار 4-5 وزن های محاسبه شده برای شاخصهای پنج گانه موثر بر شاخص عدم یکپارچگی         اجزاء زنجیره تأمین  86

نمودار 4-6 وزن نهایی عوامل موثر بر ریسک.. 93

نمودار 4-7 میزان وزن هر یک از 4 استراتژی کاهش ریسک زنجیره تامین شرکتهای مستقر در         پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. 94

نمودار 5-1 وزن عوامل موثر بر ریسک زنجیره تامین. 98

 

 

 

چکیده

مدیریت ریسک زنجیره تأمین یکی از مسائل اساسی پیش روی شرکت هاست، که تمامی فعالیت های سازمان را به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تأثیر قرار می دهد. در ارزیابی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک از روشهای متنوع و گوناگونی استفاده شده است که  محققین مختلف برای هر یک از این روشها، مزایا و محدودیتهایی را عنوان نموده اند یکی از این روشها، روش فرآیند تحلیل شبکه ای است. در تحقیق پیش رو محقق ضمن توزیع پرسشنامه ای متشکل از 53 سوال از جامعه آماری 156 نفره تحقیق خواست تا با به کار گیری طیف لیکرت 5 تایی نسبت به شناسایی و تعیین اهمیت شاخصهای موثر بر ریسک زنجیره تامین شرکتهای عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام نمایند. پس از آن نسبت به تعیین و محاسبه میزان وزن و اهمیت هر یک از نوزده عامل عامل شناسایی شده در مرحله قبل با کمک روش فرآیند تحلیل شبکه فازی  اقدام شد. در پایان تحقیق مشخص شد که عواملی نظیر  بحرانهای سیاسی در روابط خارجی کشور ، عدم ثبات بخشنامه های دولتی، مشکلات حواله (نقل و انتقال ) ارز بدلیل تحریم، تحریم کشتیرانی، نظام پولی و مالی حاکم بر کشور (مقررات نظام پولی و مالی )، تغییر در قوانین گمرکی، تغییر قیمت محصول در زنجیره تأمین بیشترین وزن را  را در میان عوامل ایجاد کننده ریسک زنجیره تامین در شرکتهای عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به خود اختصاص می دهند. همچنین با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی مشخص شد که  برای شرکتهای عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بهترین رویکرد در مدیریت ریسک زنجیره تامین  خود، به کار گیری استراتژ ی حداکثر برون سپاری و اکتفا به نظارت مهندسی بهترین راهکار است.

کلمات کلیدی: مدیریت ریسک- مدیریت زنجیره تامین- فرآیند تحلیل شبکه- مجموعه های فازی، جامعه آماری

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

در بازارهای جهانی امروزی، شرکت ها واحدهایی با نام های تجاری منحصربفرد که بتوانند به صورت مستقل فعالیت کنند، نیستند، بلکه در عوض، بخش مهمی از یک زنجیره عرضه هستند. در این حالت موفقیت نهایی یک شرکت بستگی به توانایی آن در انسجام بخشیدن و هماهنگی شبکه پیچیده ای از روابط تجاری میان اعضای زنجیره عرضه دارد. (لامبرت، 2000) در دنیای رقابتی امروز با توجه به ویژگیهای محیط های جدید تولیدی و طبیعت مشتریان، دیگر شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان دنبال می کردند کارآیی خود را از دست داده اند و امروزه شرکتها نیازمندند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فرآیندهای تولیدی ـ از ماده خام تا مصرف  کننده نهایی ـ ایجاد کنند. مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را داراست . (مونکزا [1]و همکاران، 2001)

کاهش احتمال وقوع و تناوب رخداد ریسک می‌تواند سازمان را از تنش‌های ناشی از فرایندهای داخلی و محیطی سازمان دور کرده و فضا را برای تدوین استراتژی‌های مناسب‌تر و عملیاتی‌تر فراهم سازد و ضامن بقای سازمان در بازارهای جهانی باشد. استفاده از ابزارهای تجربی و علمی (مانند تحقیق در عملیات) کمک شایانی در مدیریت کاراتر و اثربخش‌تر ریسک خواهد کرد.(اکیا[2]، 2006)

امروزه بسیاری از مدیران می دانند که اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای زنجیره تامین می تواند بر سودآوری تمامی اجزای دیگر زنجیره موثر باشد. شرکتها غالبا به عنوان جزیی از زنجیره تامین به فکر رقابت با سایر زنجیره های تامین می باشند و با اجزای زنجیره خود رقابت نمی کنند. هزینه های ناشی از ضعف هماهنگی بین اجزا می تواند فوق العاده زیاد باشد(مظاهری، 1390).

در این  فصل از تحقیق محقق می کوشد تا به توضیح کلیات تحقیق پیش رو بپردازد. لذا پس از تو ضیح بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق به بیان سوالات و اهداف تحقیق اشاره خواهد شد توضیح مختصری راجع به واژگان تخصصی تحقیق پایان بخش مطالب این فصل خواهد بود.

 

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق

امروزه سیر تحولات پر شتاب جهانی، سازمان ها را بر آن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحلیل در زمینه مدیریت زنجیره تامین بپردازند. تامین کنندگان بایستی قطعات و مواد را به بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید رابطه نزدیکی با سیاست های توسعه بازار داشته باشند.

در دنیای رقابتی کنونی مدیریت زنجیره تأمین یکی از مسائل اساسی پیش روی بنگاههای اقتصادی است که تمامی فعالیت های سازمان را به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تأثیر قرار می دهد، از این رو توجه به فرصت ها و تهدیدات موجود در عرصه تجارت جهانی و ارزیابی توان سازمان در رویارویی با ریسکهای این عرصه از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است، مدیر یت ریسک در زنجیره تأمین وظیفه شناسایی، تحلیل، ارائه راهکارهای مناسب جهت پاسخگویی، کنترل و پایش ریسکها در چرخه های اقتصادی و تولیدی را بر عهده دار (مظاهری و همکاران،1390).

عدم قطعیتها و عدم اطمینان ها در دو سطح تاکتیکی و دراز مدت مطرح است . در رابطه با عدم قطعیت کوتاه مدت، می توان به مواردی همچون تقاضا برای یک کالا و یا مجموعه کالاها اشاره نمود . ولی عدم قطعیت دراز مدت شامل مواردی مانند گسترش بازار یا توسعه خط تولید می شود . مخاطرات در رابطه با سطح تاکتیکی( کوتاه مدت) بسیار متفاوت از طرح های دراز مدت است . ریسک سطح تاکتیکی و هزینه های تحمیلی پیامد آن قابل محاسبه و پیش بینی است درحالی که خطر و ریسک در سطح طرح ریزی های دراز مدت به علت وجود پدیده عدم قطعیت، خیلی بیشتر و حتی دارای اشکال مختلف از دیدگاه های گوناگون است.

مدیریت ریسک در زنجیره تامین، وظیفه شناسایی، تحلیل، ارائه راهکارهای مناسب جهت پاسخ گویی، کنترل و پایش ریسکها در چرخه های اقتصادی و تولیدی را بر عهده دارد(ابراهیم نژاد 1386).

مدیریت ریسک اهمیت خود را از روندهای صنعتی متعددی می گیرد که در حال حاضر در جریان هستند؛ افزایش برون سپاری استراتژیک توسط شرکت ها، جهانی شدن بازارها، افزایش اتکا به تامین کنندگان برای توانایی خاص و نوآوری، اتکا به شبکه تامین برای مزیت رقابتی و ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی که کنترل و همکاری در زنجیره های تامین گسترده را ممکن ساخته است.(مومن زاده، حاج فتلیحا، 2010)

چوپرا[3]ریسکهای زنجیره تامین را مطابق زیر طبقه بندی می کند:

الف: ریسکهای تأمین کنندگان

ب: ریسکهای تولیدکننده

ج: ریسکهای توزیع کننده

د : ریسکهای مشتری نهایی

تعریف ریسک امروزه دستخوش تغییرات زیادی شده و دامنه آن بسیار توسعه یافته است. با توجه به این موضوع، توسعه مدیریت ریسک وراههای مقابله با آن ضرورت می یابد. در شرایط فعلی مدیریت ریسک نسبت به سایر عوامل موثر در زنجیره تامین، از بیشترین اهمیت برخوردار است. این در حالیست که در سالهای نه چندان دور اهمیت این موضوع چندان مورد توجه سازمانها قرار نمی گرفت و از منظر سازمانی، کیفیت مهمترین عامل تاثیر گذار محسوب می شد(قاری و همکاران،1390)

لذا در تحقیق پیش رو کوشش می شود تا به انتخاب استراتژی کاهش ریسک زنجیره تامین با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی پرداخته شود.

 

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

وجود عدم قطعیت ها و افزایش عوامل تأثیرگذار در زنجیره تأمین و پیچیده ترین شدن سیستم های تولیدی، مدیران را در تحقق اهدافشان دچار مشکل کرده است. هر سازمانی بسته به نوع فعالیت و میزان حساسیت دارائیهای خود، با سطح متفاوتی از ریسکها و مخاطرات مواجه است که بایستی فرایند مدیریت ریسک برای آن پیاده سازی شود و به صورت پیشگیرانه مشکلات و ریسک های مؤثر بر زنجیره مدیریت شود(مظاهری وهمکاران،1390).

در دهه اخیر مدیریت زنجیره تأمین از حالت نامحسوس و فرعی خارج شده و به یک عنصر استراتژیک تبدیل گشته است که می تواند تأثیر مثبت و محسوس روی فعالیت های سازمانها بگذارد . تحولات ناشی از تکنولوژی در شرایط بازار، تغییر شکل شیوه های کسب و کار، توقعات و انتظارات جدید شرکای موجود در زنجیره تأمین و سرانجام تقاضا برای ارزش ایجادشده بیشتر از طرف مصرف کننده نهایی، ازجمله موارد موجود در تغییر وضعیت مدیریت زنجیره تأمین است(لانشنی[4] و همکارانش، 2003)

امروزه بسیاری از شرکتها برای کسب مزیت هزینه ای و سهم بازار، تمهیدات مختلفی چون برون سپاری تولید و تنوع محصولی را اتخاذ می نمایند. این تمهیدات زمانی موثر می باشند که در شرایط پایدار قرار داشته باشیم. اما خود این تمهیدات می توانند باعث شوند تا یک زنجیره تامین تحت تاثیر انواع گوناگون ریسک، مانند چرخه های نامطمئن اقتصادی، تقاضای غیر قطعی مشتری و حوادث انسانی و طبیعی، آسیب های فراوانی را متحمل گردد. لذا به فراخور افزایش روزافزون این تمهیدات، نیاز به مطالعه راهکارها و استراتژی های مختلف برای مدیریت ریسک زنجیره تامین بطور روزافزونی در دستور کار شرکتهای برتر قرار گرفته است.

کرستن و همکاران مدیریت ریسک زنجیره تامین را به صورت جنبه ای از مدیریت زنجیره تامین که دربر گیرنده تمام استراتژی ها و محاسبات، تمام دانش، موسسات، فرآیندها و تمام تکنولوژی هایی است که در سطوح فنی، فردی و سازمانی برای کاهش ریسک زنجیره تامین بکار گرفته می شوند.» (کرستن[5] و همکارانش، 2006)

ریسک های وارده به زنجیره تامین، به تناسب عامل وارد کننده ریسک، انواع مختلفی را شامل می شوند. به علت عدم قطعیت در زنجیره تامین، همچنین نحوه شناسایی و ارتباط میان ریسک ها در هر یک از اجزای زنجیره، جایگاه مدیریت استراتژیک ریسک به عنوان یکی از وظایف اساسی مدیران در نظر گرفته می شود.

عواملی نظیر مسائل سیاسی، نوسانات تقاضا، تغییرات تکنولوژی، ناپایداریهای مالی و حوادث طبیعی موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسکهایی در زنجیره تامین میشود. مدیریت چنین ریسکهایی، جهت کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین، ضروری میباشد.  مدیریت ریسک زنجیره- تامین اخیراً توجهات بسیاری را به خود جلب نموده و مقالات زیادی در این زمینه منتشر شده است.

[1] – Monczka

[2] – ACEA

[3]- Chopra

[4] – Lancioni

[5]- Kersten

تعداد صفحه:119

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com