پایان نامه الگویی مفهومی پیش بینی ادراک مشتریان در انتخاب محصولات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

ارائه الگویی مفهومی پیش بینی ادراک مشتریان در انتخاب محصولات(مطالعه موردی: پوشاک شهرستان سرپل ذهاب)

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………….6

1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1 هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-4-2 اهداف ویژه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………7

1-5 فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6 چهارچوب مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..9

1-7 تعریف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2 مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1 ادراک……………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-2 عوامل مؤثر بر ادراک…………………………………………………………………………………………………………16

2-2-3 ادراک درون‌زاد یا آموخته شده……………………………………………………………………………………………17

2-2-4 ثبات ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-5 خطای ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-6 ادراک اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-7 عوامل موثر بر ادراک…………………………………………………………………………………………………………20

2-2-8 تفاوت احساس و ادراک……………………………………………………………………………………………………20

2-2-9 نظریه ی اسناد………………………………………………………………………………………………………………….21

2-2-10 کامیابی فراخود………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-11 تعریف اعتماد………………………………………………………………………………………………………………..22

2-2-12 ابعاد اعتماد…………………………………………………………………………………………………………………….23

2-2-12-1 خیراندیشی………………………………………………………………………………………………………………..23

2-2-12-2 صلاحیت…………………………………………………………………………………………………………………..23

2-2-12-3 صداقت…………………………………………………………………………………………………………………….23

2-2-12-4 قابلیت پیش­بینی…………………………………………………………………………………………………………23

2-2-13 سطوح اعتماد…………………………………………………………………………………………………………………24

2-2-13-1 اعتماد براساس اجبار………………………………………………………………………………………………….24

2-2-13-2 اعتماد حساب­گرانه……………………………………………………………………………………………………..24

2-2-13-3 اعتماد دانش­محور……………………………………………………………………………………………………….25

2-2-13-4 اعتماد رابطه­محور……………………………………………………………………………………………………….25

2-2-13-5 اعتماد بر اساس هویت مشترک…………………………………………………………………………………….25

2-2-14 مفهوم تعهد……………………………………………………………………………………………………………………26

2-2-15 انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-16 ادراک مصرف­کننده از کیفیت……………………………………………………………………………………………29

2-2-17 ارزش ادراک ­شده…………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-17-1 تعریف­های ارزش درک­شده…………………………………………………………………………………………34

2-2-18 ارزش مشتری………………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-19 مدل ارزش مشتری…………………………………………………………………………………………………………36

2-2-20 ابعاد ارزش…………………………………………………………………………………………………………………….39

2-2-20-1 ارزش کارکردی………………………………………………………………………………………………………….40

2-2-20-2 ارزش اجتماعی………………………………………………………………………………………………………….40

2-2-20-3 ارزش احساسی………………………………………………………………………………………………………….41

2-2-20-5 ارزش شناختی……………………………………………………………………………………………………………41

2-2-20-6  ارزش وضعیتی………………………………………………………………………………………………………….41

2-2-21 جمع بندی مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………42

2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..43

2-3-1 پیشینه­ی پژوهش­های انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..43

2-3-2 پیشینه­ی پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………44

 

 

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-3 مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………51

3-3-1 متغیر­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….52

3-4 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..53

3-4-1 قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………………………….53

3-4-2 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………….53

3-4-3 قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………53

3-5 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-6 روش نمونه­گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………..53

3-7 روش گرد­آوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………………..54

3-7-1 مطالعات کتابخانه­ای………………………………………………………………………………………………………….54

3-7-2 تحقیقات میدانی……………………………………………………………………………………………………………….54

3-7-3 پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………54

3-7-3 نحوه­ی امتیازبندی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………55

3-7-4 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………..56

3-7-4-1 روایی………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-7-4-2 پایایی………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-8 روش­ها و ابزار­ تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………..58

3-8-1 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………59

3-8-2 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………..60

3-8-2-1 آزمون­های برازندگی مدل کلی……………………………………………………………………………………….60

3-8-2-1-1 شاخص های مطلق…………………………………………………………………………………………………..60

3-8-2-1-2 شاخص های نسبی…………………………………………………………………………………………………..62

3-8-2-1-3 شاخص های تعدیل یافته………………………………………………………………………………………… 64

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….67

4-2 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..67

4-2-1 توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی………………………………………………………………………………….67

4-2-1-1 جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………67

4-2-1-2 سن…………………………………………………………………………………………………………………………….68

4-2-1-3 تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………69

4-2-1-4 نوع شغل…………………………………………………………………………………………………………………….70

4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………….71

4-3 بررسی نرمال بودن داده­ها………………………………………………………………………………………………………74

4-4 محاسبه همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………74

4-3-3 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه­های پژوهش……………………………………………………..77

4-3-1 تحلیل عاملی تائیدی…………………………………………………………………………………………………………80

4-3-1-1 تحلیل عاملی تأییدی کیفیت اطلاعات……………………………………………………………………………..80

4-3-1-2 تحلیل عاملی تأییدی اعتماد……………………………………………………………………………………………81

4-3-1-3 تحلیل عاملی تأییدی تعهد……………………………………………………………………………………………..83

4-3-1-4 تحلیل عاملی تأییدی ادراک مشتری از کیفیت رابطه………………………………………………………….85

4-3-1-3 تحلیل عاملی تأییدی تنوع محصول…………………………………………………………………………………87

4-3-1-4 تحلیل عاملی تأییدی تبلیغات…………………………………………………………………………………………89

4-3-1-3 تحلیل عاملی تأییدی خدمات پس از فروش…………………………………………………………………….91

4-3-1-4 تحلیل عاملی تأییدی ادراک مشتری از کیفیت محصول……………………………………………………..93

4-3-1-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر انتخاب محصول…………………………………………………………………….95

4-3-1-5 مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………………………………………………….97

 

فصل پنجم: بحث و تفسیریافته ها

5-1  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………108

5-2 خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….108

5-2 تفسیر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..110

5-3 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..110

5-3-1 پیشنهادها اجرایی( حاصل از پژوهش)………………………………………………………………………………113

5-3-2 پیشنهادهایی برای سایر پژوهش­ها…………………………………………………………………………………….113

5-4 محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….113

5-4-1 محدودیت­های در اختیار پژوهشگر…………………………………………………………………………………..113

5-4-2 محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر………………………………………………………………………….113

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

پیوست اول……………………………………………………………………………………………………………………………….119

پیوست دوم………………………………………………………………………………………………………………………………124

فهرست جدول­ها

2-1 جدول خلاصه پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده………………………………………………………..47

3-1 جدول تعیین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………52

جدول 3-2 دسته­بندی سؤالات……………………………………………………………………………………………………..55

جدول 3-3 مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک هر یک از مؤلفه ها…………………………………………………………..58

جدول 4-1 توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت………………………………………………………………………….67

جدول 4-2 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن…………………………………………………………………………………68

جدول 4-3 تفکیک نمونه اماری بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………….69

جدول 4-4 تفکیک نمونه اماری بر حسب نوع شغل…………………………………………………………………………70

جدول 4-5 شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش……………………………………………….71

جدول4-6 آزمون کلموگروف – اسمیرنوف متغیرهای پژوهش…………………………………………………………..74

جدول4-7 آزمون کلموگروف – اسمیرنوف متغیر های پژوهش………………………………………………………….75

جدول 4-8 نحوه داوری میزان عددی ضریب  همبستگی………………………………………………………………….77

جدول 4-9 نتایج آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………78

جدول 4-9 شاخص های برازش مدل…………………………………………………………………………………………….81

جدول 4-10 نسبت بحرانی و سطح معناداری………………………………………………………………………………….81

جدول 4-11 شاخص های برازش مدل…………………………………………………………………………………………..83

جدول 4-12 نسبت بحرانی و سطح معناداری………………………………………………………………………………….83

جدول 4-13 شاخص­های برازش مدل……………………………………………………………………………………………85

جدول 4-14 نسبت بحرانی و سطح معناداری………………………………………………………………………………….85

جدول 4-15 شاخص­های برازش مدل……………………………………………………………………………………………87

جدول 4-16 نسبت بحرانی و سطح معناداری…………………………………………………………………………………..87

جدول 4-17 شاخص­های برازش مدل……………………………………………………………………………………………89

جدول 4-18 نسبت بحرانی و سطح معناداری………………………………………………………………………………….89

جدول 4-19 شاخص­های برازش مدل……………………………………………………………………………………………91

جدول 4-20 نسبت بحرانی و سطح معناداری………………………………………………………………………………….91

جدول 4-21 شاخص­های برازش مدل……………………………………………………………………………………………93

جدول 4-22 نسبت بحرانی و سطح معناداری…………………………………………………………………………………..93

جدول 4-23 شاخص­های برازش مدل……………………………………………………………………………………………95

جدول 4-24 نسبت بحرانی و سطح معناداری………………………………………………………………………………….95

جدول 4-25 شاخص­های برازش مدل……………………………………………………………………………………………97

جدول 4-26 نسبت بحرانی و سطح معناداری…………………………………………………………………………………..97

جدول 4-27 نام­گذاری کدهای مدل کلی پژوهش…………………………………………………………………………….98

جدول 4-28 شاخص­های برازش مدل کلی پژوهش……………………………………………………………………….101

جدول 4-29 شاخص­های برازش مدل کلی پژوهش……………………………………………………………………….104

جدول 4-30 برآوردهای مدل کلی پژوهش……………………………………………………………………………………105

 

فهرست شکل­ها

شکل 4-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت اطلاعات با ضریب غیراستاندارد……………………………………..80

شکل 4-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت اطلاعات با ضریب استاندارد………………………………………….81

شکل 4-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر اعتماد با ضریب غیراستاندارد……………………………………………………82

شکل 4-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر اعتماد با ضریب استاندارد………………………………………………………..83

شکل 4-5 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تعهد با ضریب غیراستاندارد………………………………………………………84

شکل 4-6 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تعهد با ضریب استاندارد…………………………………………………………..85

شکل 4-7  تحلیل عاملی تأییدی متغیر ادراک مشتری از کیفیت رابطه با ضریب غیراستاندارد…………………86

شکل 4-8 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ادراک مشتری از کیفیت رابطه با ضریب استاندارد………………………86

شکل 4-9 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تنوع محصول با ضریب غیراستاندارد………………………………………..88

شکل 4-10 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تنوع محصول با ضریب استاندارد……………………………………………88

شکل 4-11 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تبلیغات با ضریب غیراستاندارد………………………………………………90

شکل 4-12 تحلیل عاملی تأییدی متغیر تبلیغات با ضریب استاندارد……………………………………………………90

شکل 4-13 تحلیل عاملی تأییدی متغیر خدمات پس از فروش با ضریب غیراستاندارد…………………………..92

شکل 4-14 تحلیل عاملی تأییدی متغیر خدمات پس از فروش با ضریب استاندارد………………………………..92

شکل 4-15 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ادراک مشتری از کیفیت محصول با ضریب غیراستاندارد…………….94

شکل 4-16 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ادراک مشتری از کیفیت محصول با ضریب استاندارد………………..94

شکل 4-17 تحلیل عاملی تأییدی متغیر انتخاب محصول با ضریب غیراستاندارد…………………………………..96

شکل 4-18 تحلیل عاملی تأییدی متغیر انتخاب محصول با ضریب استاندارد……………………………………….96

شکل 4-19 مدل ساختاری تحقیق با ضرایب غیر استاندارد…………………………………………………………………99

شکل 4-20 مدل ساختاری تحقیق با ضریب استاندارد……………………………………………………………………..100

شکل 4-21 مدل اصلاحی تحقیق با ضریب غیراستاندارد…………………………………………………………………103

شکل 4-22 مدل اصلاحی تحقیق با ضریب استاندارد………………………………………………………………………104

 

نمودارها

نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….9

نمودار2-1 سطوح اعتماد……………………………………………………………………………………………………………..34

نمودار2-2 نمودار ارزش در مقابل هزینه…………………………………………………………………………………………38

نمودار 4-1 تفکیک نمونه آماری بر اساس جنسیت…………………………………………………………………………..68

نمودار 4-2- تفکیک نمونه آماری بر اساس سن……………………………………………………………………………….69

نمودار 4-3  تفکیک نمونه آماری بر اساس تحصیلات………………………………………………………………………70

نمودار 4-4 تفکیک مشتریان بر اساس نوع شغل………………………………………………………………………………71

 

 

 

 

 

چکیده:

در دنیای کسب و کار رقابتی امروز بازاریابی در جای جای کسب و کارها نهفته می­باشد. بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که بوسیله آن افراد و گروه­ها ازطریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر نسبت به تأمین نیازها و خواسته­های خود عمل می­کنند در واقع بازاریابی به دنبال تأمین و ارضای نیاز است که شرکت­های موفق را از ناموفق متمایز می­سازد، بنابراین بازاریاب­ها باید همواره به دنبال آن باشند و بررسی کنند که به چه صورتی می­توانند بهتر، بیشتر، سریع­تر، دقیق­تر و در نهایت با کیفیت مناسب­تر کالای توام با خدمت به مردم ارائه دهند. هدف این پژوهش ارائه الگویی مفهومی پیش­بینی ادراک مشتریان در انتخاب محصولات می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 8 فرضیه می­باشد. روش این پژوهش از نظر بررسی متغیرها از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظرنوع هدف، کاربردی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه­ی مشتریان پوشاک شهرستان سرپل ذهاب می­باشد. روش نمونه­گیری در این پژوهش طبقه­بندی تصادفی ساده می­باشد که تعداد 360 نفر به عنوان نمونه برای جمع­آوری داده­ها انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده­ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم­افزار معادلات ساختاری AMOS  نسخه­ی 22 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر کیفیت اطلاعات بر ادراک مشتری از کیفیت رابط با سطح معناداری 000/0، تأثیر تعهد بر ادراک مشتری از کیفیت رابط با سطح معناداری 000/0، خدمات پس از فروش000/0 بر ادراک مشتری از کیفیت محصول با سطح معناداری 000/0، تنوع محصول بر ادراک مشتری از کیفیت محصول با سطح معناداری 000/0 و تأثیر ادراک مشتری از کیفیت رابطه با سطح معناداری 000/0 مورد تأیید قرار گرفت اما تأثیر اعتماد بر ادراک مشتری از کیفیت رابطه با سطح معناداری 241/0، تبلیغات بر ادراک مشتری از کیفیت محصول با سطح معناداری 051/0 مورد تأیید واقع نشده و رد شدند.

کلمات کلیدی: کیفیت محصول، کیفیت رابطه، انتخاب محصول، پوشاک شهرستان سرپل ذهاب.

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه

با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع تکنولوژیکی و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مصرف کنندگان، موفقیت از آن شرکت­هایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته­تری انتظارات و ارزش­های مورد نظر مشتریان را درک و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند. ویژگی­های وب سایت­ها بر رفتار مشتری تاثیر دارد و تجارت امروز به استراتژی برندگذاری نیاز دارد(حسینی، 1380).

با توجه به دلایل اهمیت حضور حرفه­ای در اینترنت مانند افزایش اعتبار، قابل دسترسی بودن در هر زمان و مکان، سهولت ارجاع مشتریان جدید با ارجاع توسط سایرین، افزایش ارزش تبلیغات، ارتباط با مشتریان بالقوه، افزایش اعتبار برند و اینکه وب سایت یک ابزار قوی فروش است، برای اینکه یک وب سایت اینترنتی بتواند اعتماد مشتری را به خود جلب نماید لازم است ویژگی­هایی داشته باشد. متخصصین ویژگی­ها را به شش دسته کلی تقسیم نموده­اند که شامل عوامل مربوط به مشتری، عوامل مربوط به وب سایت، عوامل مربوط به شرکت، عوامل ویژه مدل کسب و کار، عوامل خاص اینترنت و نهایتاً عوامل مربوط به قوانین دولتی می­باشد. از دیدگاه مشتری ویژگی­ها را به سه دسته تقسیم نموده­اند که شامل عوامل کیفیت اطلاعات، امنیت اطلاعات و کیفیت ارتباطات است(چادهاری[1]،2001).

اعتماد به برند اهمیت زیادی برای افزایش وفاداری مشتریان به برند در شبکه دارد. به عنوان مثال اگر اعتماد به برند کم باشد هرچه که رضایت از محصول و خدمات شبکه بالا باشد باز هم این رضایتمندی خنثی می­شود و در مقابل اعتماد به برند  ممکن است رضایت مشتریان را به وفاداری تبدیل کند(چادهاری،2001).

 

 

1-2 بیان مسأله

در دنیای کسب و کار رقابتی امروز بازاریابی در جای جای کسب و کارها نهفته می­باشد. بازاریابی فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که بوسیله آن افراد و گروه­ها ازطریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر نسبت به تأمین نیازها و خواسته­های خود عمل می­کنند در واقع بازاریابی به دنبال تأمین و ارضای نیاز است که شرکت­های موفق را از ناموفق متمایز می­سازد، بنابراین بازاریاب­ها باید همواره به دنبال آن باشند و بررسی کنند که به چه صورتی می­توانند بهتر، بیشتر، سریع­تر، دقیق­تر و در نهایت با کیفیت مناسب­تر کالای توام با خدمت به مردم ارائه دهند(چادهاری،2001).

کیفیت خدمات به عنوان درجه و جهت اختلاف بین ادراکات و انتظارات مشتریان در نظر گرفته می­شود. وی عقیده دارد که کیفیت خدمت شامل انتظارات پیش از خرید مشتری، کیفیت ادراک شده از فرآیند خرید و کیفیت ادراک شده از نتیجه است­. وی کیفیت خدمت را به عنوان فاصله و شکاف بین انتظارات مشتری از خدمت و ادراکات او از خدمت دریافت شده، معرفی می­کند(بالوگ[2]، 2002).

تعهد را افراد مختلف به گونه‌های متفاوت تعریف کرده‌اند که ذیلاً برخی از آن ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعهد به معنی پایبندی به اصول و قراردادهایی می‌داند که انسان نسبت به آنها معتقد است و بیان می‌دارد: “فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید”. کیفیت اطلاعات به عنوان عاملی اطلاق شده است، که بر این امر که، یک مشتری به یک پیام خاص توجه می­کند یا نه، اثر می­گذارد(بالوگ، 2002).

اعتماد یعنی، باور به اینکه، گفته یا قول یک طرف، قابل اطمینان است و آن طرف در رابطه­ی مبادله­ای به تعهداتش عمل خواهند کرد(پناهی، 1387). تبلیغات عملی است که در آن فروشنده یا تولید کننده‌ای با انجام امری سعی می‌کند که خریدار بالقوه را از تولید این محصول آگاه کند. این عمل با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود. آگهی به مطالبی گفته می­شود که از جانب فرد یا دستگاهی برای آگاه کردن عموم مردم تهیه و به روشی مناسب منتشر می­گردد(پناهی، 1387).

خدمات پس از فروش عبارتند از خدمتی که پس از فروش محصول و در جهت کسب اطمینان و رضایت مشتری از طرف تولید کننده ارائه می­شود. این خدمات شامل حمل و نصب و راه اندازی – تعمیر و نگه داری، تهیه و توزیع قطعات یدکی، مستندسازی آموزش، نحوه ی استفاده و تضمین و غیره می­باشد. مدل­هایی با توجه به مطالعات اویو و همکاران (2011) که به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با در نظر گرفتن کیفیت رابطه می­پردازد و مطالعه کاکرز و پاپیرودامیس[3](2005) که رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان را با در نظر گرفتن نقش واسط کیفیت رابطه در بخش خدماتی الکترونیک مورد بررسی قرار می­دهد. همچنین تحقیقات لسر و همکاران[4](1995) در بررسی رابطه بین تعهد و اعتماد با کیفیت خدمات، بلومر و همکاران [5](1998) و یانگ و همکاران[6](2004) که رابطه بین رضایت مشتری و کیفیت ادراک شده از خدمت را مورد بررسی قرار می­دهند، طراحی شده است. صلواتی در سال (1383) در پژوهشی در مورد بررسی متغیرهای موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان از انتخاب محصولات غذایی با استفاده از متغیرهای: هنجار ذهنی، تصویر ذهنی، ادراک از کیفیت، ادراک از با دوام بودن به این نتیجه رسیدند تمامی عوامل فوق بر رفتار خرید موثر و تأثیر گذار هستند.

یزدانی در سال (1384) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین ادراک از مشخصات ظاهری محصول و تمایل به خرید آن در شهر تهران، انجام دادند و طبق نتایج این تحقیق اداراکات فرد از شکل ظاهر، رنگ محصول و درج مشخصات محصول بر روی آن، بین مشخصات ظاهری محصول و تمایل به خرید آن رابطه ی مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین بالوف[7](2002) عوامل موثر بر تمایل رفتاری به خرید آنلاین محصولات غذایی را بررسی کردند. آن­ها مدل TAM را با اعتماد ترکیب کردند و افزون بر آن تأثیر عواملی چون (تأثیر اجتماعی، کیفیت خدمات، خودکارآمدی، شرایط تسهیل­کننده، آشنایی با مشخصات محصول، ضمانت ساختاری و عادی بودن موقعیت) را بر سه عامل اعتماد، تمایل به خرید و مفیدبودن بررسی کردند. نتایج آن­ها نشان می­دهد، تمام عوامل به طور مستقیم بر تمایل رفتاری تأثیر می­گذارند.

از طرف دیگر امروزه مصرف­کنندگان به گروه­های مختلفی تقسیم می­شوند در بازار سلیقه­های متفاوتی وجود دارد و این سلیقه­ها پیوسته دست خوش تغییر و تحول است. اطلاعات مواد خام اصلی و اولیه­ای هستند که بازاریابان برای تاثیرگذاری بر مصرف­کنندگان از آن­ها استفاده می­کنند(آنا و ماتل[8]، 2004). به همین جهت، درک فرایند مشتریان یکی از بهترین و کلیدی­ترین راهنماها در تدوین استراتژی بازاریابی است. ادراک یعنی فرآیندی که از طریق آن افراد در معرض اطلاعات قرار می­گیرند، به آن توجه می­کنند و آن را درک می­کنند(آودین و اوزان[9]، 2005).

در مرحله نخست مواجهه، مصرف­کنندگان اطلاعات را از طریق حواسشان دریافت می­کنند و در مرحله توجه، آنان بر محرک تمرکز کرده و ظرفیت خاصی را برای پردازش آن در نظر می­گیرند. در مرحله فهم آنان اطلاعات موجود را سازماندهی و آن را تفسیر می­کنند تا بتوانند معنایش را بیابند(بالوف، 2002). از این رو پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- پیمایشی و با کمک ابزار پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال است برای پیش بینی ادراک مشتریان از انتخاب محصول با کیفیت په الگویی را می توان ارائه کرد؟

 

 

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

شناخت و درک مصرف­کنندگان از ریسک، به عنوان مرکز و کانون اصلیترین مراحل مختلف در فرایند خرید محسوب می­گردد: یعنی ارزیابی­ها، انتخاب­ها، گزینه­های انتخابی و رفتارهای آنها، زیرا هدف و انگیزه مصرف­کنندگان اغلب این است که برای به حداقل رساندن سود و بهره حاصل از خرید، از ارتکاب هرگونه خطا و اشتباه اجتناب و پرهیز کنند. بنابراین افزایش ریسک شناخته شده و درک شده توسط مصرف کنندگان می تواند موجب کاهش تمایل و گرایش آنها برای خرید گردد(بوجی و آلوی[10]، 2010). اثبات شده است که ریسک شناخته شده برای یک گروه یا طبقه از محصولات رابطه منفی با گرایش و تمایل برای خرید آن طبقه از محصولات دارد. همین منطق در مورد ریسک شناخته شده برای یک کانال خرید ویژه و خاص نیز صدق می­کند. در واقع، مطالعات متعدد نشان داده­اند که درک و شناخت ریسک روش­های خرید می­تواند رفتار خرید مربوط به آن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، مصرف­کنندگانی که برای خرید دغدغه و نگرانی کمتری دارند ریسک کمتری را شناخته و تشخیص می­دهند، در مقایسه یا مصرف کنندگانی که با ریسک انباشته شده­اند خریدهای بیشتری را انجام خواهند داد(روبین و دیگران[11]، 2005).

موضوع شناخت و ادراک از جمله موضوعات علمی است که هم از نظر فلسفی، هم از نظر روانشناسی و هم از نظر مدیریتی و رهبری جایگاه بسیار ویژه­ای در بحث­های نظری دارد. از نظر فلسفی اهمیت شناخت و ادراک به لحاظ دیدگاهی است که از جهان خلقت به فرد می­بخشد. از جنبه روانشناسی اهمیت شناخت و ادراک به لحاظ نقشی است که در تکوین شخصیت فرد و حالات و روحیه وی دارد و سرانجام از دیدگاه مدیریتی و رهبری اهمیت شناخت و ادراک به لحاظ نقشی است که در تصمیم­گیری دارد(نیکولاس[12]، 2008).

همان طورکه ذکرشد امروزه ادراک و فرایند ادراکی در بازاریابی سهم مهمی ایفا می کند. زیرا بازار متشکل از افراد می­باشد و افراد ادراکات متفاوتی دارند در نتیجه به صورت متفاوتی رفتار می­کنند پس شناخت صحیح ادراکات بازار هدف در پیش­بینی رفتار آنان و در نتیجه تدوین برنامه­های بازاریابی موثر برای رسیدن به هدف سازمان امری مهم و هنری لازم و بزرگ برای بازاریابان به شمار می­رود(چادوری، 2001).

[1] Chadhari

[2] Balok

[3] Kakers & Papiropadames

[4] Leser & et al

[5] Blomer & et al

[6] Yang & et al

[7] Balof

[8] Anna & Matel

[9] Audin & Ozan

[10] Boji & Aloie

[11] Robin & et al

[12] Nekolas

تعداد صفحه:170

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com