پایان نامه ارشد گروه علوم تربیتی: رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی93-1392

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : تکنولوژی آموزشی

عنوان : رابطه اضطراب رایانه­ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی93-1392

دانشگاه اراک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش تکنولوژی آموزشی

عنوان:

رابطه اضطراب رایانه­ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 93-1392

استاد راهنما:

دکتر سید شمس­الدین هاشمی مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه 2
بیان مسأله 3
اهمیت و ضرورت مسأله 5
اهداف پژوهش 7
فرضیه­ها 8
تعاریف واژه­ها و اصطلاحات 8
                           فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق                          
مبانی نظری پژوهش 12
مدارس هوشمند 14
تاریخچه مدارس هوشمند 14
تعریف مدارس هوشمند 17
نقش فناوری­های نوین در هوشمندسازی مدارس 20
مدل مفهومی مدارس هوشمند 21
محیط یاددهی و یادگیری متنی بر محتوای چندرسانه­ای 22
زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات 23
مدیریت مدرسه توسط سیستم­های یکپارچه رایانه­ای 24
برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات 25
ارتباط یکپارچه رایانه­ای با مدارس دیگر 26
پیشرفت تحصیلی 27
عوامل مؤثر در پیشرفت 27
هوش 27
علایق و عوامل مربوط به دانش­آموز 27
انگیزه 28
خانواده و محیط خانواده 29
برنامه­ریزی 30
عوامل مربوط به مدرسه و معلم 30
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 31
اندازه­گیری پیشرفت تحصیلی 32
مفهوم انگیزش 33
دیدگاه­های مطرح شده در مورد انگیزش 35
دیدگاه رفتاری 36
دیدگاه انسان­گرایی 36
دیدگاه شناختی 38
مفهوم انگیزش پیشرفت 39
گرایش­های انگیزش دی­سی 42
انگیزش تسلط 44
رابطه میان نیاز به پیشرفت و عملکرد آن 45
پایداری در انجام تکالیف 46
خطرجویی 46
تکمیل تکالیف ناتمام 47
تفاوت­های جنسیتی در انگیزش پیشرفت 47
انگیزش پیشرفت خود مختار در مقابل اجتماعی 48
انگیزش پیشرفت و سازندگی اجتماعی 48
خود اثربخشی و انگیزش پیشرفت 48
نظریه اسناد و انگیزش پیشرفت 49
اضطراب 50
اضطراب و یادگیری 51
اضطراب رایانه 52
مروری بر تحقیقات انجام شده 57
نقد و ارزیابی 61
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق 63
جامعه آماری 63
حجم نمونه و روش نمونه­گیری 64
ابزار جمع­آوری داده­ها 64
پرسشنامه انگیزش پیشرفت 65
پرسشنامه اضطراب رایانه­ای 66
روایی و پایایی 67
روش جمع­آوری داده­ها 68
روش تجزیه و تحلیل داده­ها 69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
توصیف داده­ها 71
داده­های مربوط به پرسشنامه اضطراب رایانه­ای 72
داده­های مربوط به پرسشنامه انگیزش پیشرفت 74
داده­های مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی 75
تجزیه و تحلیل داده­ها 77
جمع­بندی 82
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
استنتاج 84
بحث و بررسی فرضیه اول پژوهش 84
بحث و بررسی فرضیه دوم پژوهش 86
سایر نتایج 88
محدودیت­های پژوهش 89
پیشنهادهای پژوهش 90

فهرست جداول

جدول (2-1)، تفاوت های شخصیتی در انگیزش پیشرفت 41
جدول (4-1) آمار توصیفی پرسشنامه اضطراب رایانه­ای 72
جدول (4-2) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانه­ای دانش­آموزان 73
جدول (4-3) آمار توصیفی پرسشنامه انگیزش پیشرفت 74
جدول (4-4) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانش­آموزان 74
جدول (4-5) آمار توصیفی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان 75
جدول (4-6) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان 76
جدول (4-7). ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانه­ای و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان 77
جدول (4-8). ضریب همبستگی بین اضطراب رایانه­ای و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان 76
جدول (4-9). ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان 80

فهرست نمودارها

نمودار (4-1) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانه­ای دانش­آموزان 73
نمودار (4-2) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانش­آموزان 75
نموار (4-3) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان 76
نمودار (4-4) ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانه­ای و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان 78
نمودار (4-5) ضریب همبستگی بین اضطراب رایانه­ای و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان 80
نمودار (4-6) ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان 81

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان متوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 93-1392 پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش کلیه­ی دانش آموزان پسر متوسطه مدارس هوشمند به تعداد 1144 نفر بوده که بر این اساس حجم نمونه 287 نفر محاسبه گردید. لازم به ذکر است که برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای (چند مرحله­ای) استفاده شده است. ابزار جمع­آوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه اضطراب رایانه­ای هنسن، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و نمرات معدل دانش­آموزان می­باشد. در تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین اضطراب رایانه با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و معکوس با ضریب همبستگی 775/0- وجود دارد. همچنین بین اضطراب رایانه با انگیزش پیشرفت رابطه معنادار و معکوس با ضریب همبستگی 707/0- وجود دارد. بدین معنا که دانش­آموزانی که از اضطراب رایانه کمتری برخوردارند، از پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت بیشتری برخودارند. بر اساس یافته­های پژوهش پیشنهاد شده است که کارگاه­های مهارت­های رایانه­ای برای دانش­آموزان برگزار شود و واحدهای درسی مهارت­های رایانه­ای برای دانش­آموزان تمامی رشته­ها اختصاص داده شود تا بدین طریق مهارت­های رایانه­ای دانش­آموزان تقویت شود و نگرش مثبت به رایانه در آن­ها ایجاد شود.

مقدمه

در زندگی کنونی رایانه ها در همه جا حضور دارند و در نتیجه، بسیاری از افراد با رایانه و کار با آن تجربه مستقیم یا غیر مستقیم دارند. اما استفاده از رایانه، همیشه یک رویداد رضایت بخش و شاد نیست. در ایران اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در معرض تعامل با رایانه قرار گرفته اند. بدیهی است که این روند، به دلیل گسترده بودن کاربردهای رایانه، متفاوت بودن میزان تجارب کاربران رایانه، جدید بودن و به روز شدن فزاینده این فناوری و آشنایی کم افراد با آن، موانعی را فرا روی کاربران در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار خواهد داد. پدیده اضطراب ارایانه[1]، یکی از چنین موانعی است که منجر به اجتناب افراد از مواجهه با رایانه می شود که در نهایت، محرومیت از دنیای وسیع اطلاعات و سرعت و دقت در فعالیت های آموزشی و پژوهشی را به همراه دارد (غلامعلی لواسانی،1381).

اکثر برنامه های آموزشی در مدارس سنتی، به صورت معلم محور بوده، با استعدادها، توانایی ها، نیازها و شیوه های یادگیری دانش آموزان که هر یک آهنگ مخصوص خود را دارد، متناسب نیستند. مدارس هوشمند به سبب برنامه های درسی انعطاف پذیر، امکان تدریس با شیوه های نو، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روش های آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز، با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و توجه بیش تر به نیازها، علایق و استعدادهای دانش آموزان، می توانند در جهت از بین بردن یا کاهش دادن شکاف آموزشی مؤثر و مفید باشند. مدارس هوشمند عمدتاً درجهت تأمین این نیازها برنامه ریزی شد­ه­اند، چرا که در این مدارس دانش­آموزان می آموزند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق شبکه های اطلاعاتی استخراج کنند، چگونه در مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصل یافته های خود را در جهت حل مسایل و مشکلات خود و توسعه و پیشرفت جوامعشان به کار گیرند (مؤید نیا، 1384،ص22). از سوی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مخصوصاً رایانه یکی از نیرو ها و ابزارهایی است که بسیاری از جنبه های زندگی را دچار تغییر کرده است و در این زمینه نقش رایانه ها در آموزش بسیار مهم گردیده است و این اهمیت برای ادامه رشد و توسعه در قرن 21 ادامه خواهد داشت (الیور[2]، 2002). اما با این وجود بعضی از افراد از کار کردن با رایانه و حتی گاهی اوقات از مواجه شدن با آن هراس دارند. به همین دلایل این افراد تمایلی به استفاده از رایانه در موقعیت­های یادگیری و شغلی خود ندارند. بنابراین بررسی و تحقیق در رابطه با اضطراب رایانه، پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان به خودی خود می­تواند نقش مؤثری در ارتقاء کیفبت فرایند یاددهی – یادگیری داشته باشد.  همچنین نتایج می­توانند دست­اندرکاران امر تعلیم و تربیت را در رابطه با استفاده نادرست از رایانه جهت تصمیم­گیری­های آتی آشنا سازند.

تعداد صفحه : 119

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته فقه و معارف اسلامی گرایش کلام اسلامی: « نقد و بررسی تأثیر باورهای دینی در رشد و انحطاط مسلمین و مغرب زمین» Next Entries دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392