پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: شرح مشکلات دیوان خاقانی( هفت ترکیب بند بلند شرح نشده )

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی

شرح مشکلات دیوان خاقانی( هفت ترکیب بند بلند شرح نشده )

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسین کرمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

خاقانی شروانی شاعر بزرگ قرن ششم و یکی از بزرگترین شاعران عرصه‌ی پهناور ادب فارسی است، که به دلیل وسعت اطلاعات علمی و طبع و قریحه‌ی سرشار‌ صاحب سبک خاصی در ادب فارسی گردیده است‌. برای آشنایی عمیق با شعر خاقانی و سیر در جهان پر رمز و راز این شاعر بزرگ، شناخت زبان و عناصر لفظی و معنوی و علوم و فنون مورد علاقه‌ی او ضروری است. اشعار خاقانی در نگاه اول ساده به نظر می‌آید‌‌‌‌‌؛ امّا گستردگی اطلاعات علمی ، معانی و افکار تازه و ترکیبات و تعابیر غریب موجب گردیده است تا درک مفاهیم شعر او دشوار و نیازمند شرح و توضیح گردد‌‌. شهرت شاعر شروان به قصیده‌سرایی مانع از توجه شایسته به ترکیب‌بندهای کم‌نظیر او گردیده است. خاقانی در ترکیب‌بندها نیز همانند قصاید، بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی مختلف را بیان کرده است. درک بهتر مضامین شعر خاقانی و شناخت بیشتر زوایای آثار این شاعر‌، شرح و توضیح بیشتری را برای آثار او می‌طلبد‌. در این پایان‌نامه سعی بر آن است که به شرح و توضیح هفت ترکیب‌بند شرح نشده‌ی خاقانی پرداخته شود و هدف از این پژوهش درک بهتر مفاهیم و مضامین اشعار خاقانی و آشنایی بهتر و بیشتر با اندیشه‌ها و افکار این شاعر بزرگ است‌. روش کار در این پایان‌نامه، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. ابتدا به آثاری که در باره‌ی خاقانی نوشته شده است مراجعه می‌کنیم و با استفاده از این منابع به شرح ترکیبات می‌پردازیم. این پایان‌نامه در چهار فصل تنظیم گردیده است‌‌.

فصل اوّل: با عنوان مقّدمه و کلیّات، شامل مقدمه‌، اهداف تحقیق‌، اهمیّت و ضرورت تحقیق، پیشینه و روش تحقیق است.

فصل دوم: در ‌بردارنده‌ی نگاهی کلی بر زندگی و شیوه‌ی شاعری خاقانی و سبک شعر در قرن ششم است.

فصل سوم: به شرح و توضیح هفت ترکیب‌بند خاقانی اختصاص یافته است.

فصل چهارم: در این فصل نتایج حاصل از این پژوهش گرد هم آمده است.

 

کلید واژه‌ها: خاقانی ، شرح، دشواری‌ها

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                             صفحه

 

فصل اوّل: مقدّمه و کلیّات

۱-1-   اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………….2

۱-2-   اهمیّت و ضرورت تحقیق  …………………………………………………………………………..2

۱-3-   فصل‌های پایان‌نامه  …………………………………………………………………………………….3

۱-4-   پیشینه‌ی تحقیق  ……………………………………………………………………………………….3

۱-4-1- شرح گذشتگان بر اشعار خاقانی  ……………………………………………………………..3

۱-4-2- شرح معاصران بر اشعار خاقانی  ……………………………………………………………….4

۱-4-3- تحقیقات خارجی  …………………………………………………………………………………….5

۱-5-   روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………..6

 

فصل دوم: گذری بر احوال خاقانی و سبک شعر در قرن ششم

۲- 1-  زندگی خاقانی  ……………………………………………………………………………………………8

2-2- خانواده و نزدیکان خاقانی……………………………………………………………………………….9

2-3- محل و زمان تولد و وفات خاقانی………………………………………………………………..10

2-4- مروری برسبک شعر در قرن ششم  ……………………………………………………………11  

2-4-1- سبک آذربایجانی ……………………………………………………………………………………12

2-5 ـ مختصات شعر در قرن ششم ……………………………………………………………………..13

2-5-1- سطح زبانی ……………………………………………………………………………………………..13

2-5-2- سطح فکری …………………………………………………………………………………………….13

2-5-3- سطح ادبی ………………………………………………………………………………………………14

2-6- سبک شعری خاقانی ……………………………………………………………………………………14

عنوان                                                                                                                صفحه   

 

2-7- مضامین و موضوعات شعر خاقانی ………………………………………………………………17

2-7-1- وطن دوستی …………………………………………………………………………………………..17

2-7-2 فلسفه ستیزی …………………………………………………………………………………………..17                                                             

2-7-3- نجوم ……………………………………………………………………………………………………….18

2-7-4- طب …………………………………………………………………………………………………………18

2-7-5- موسیقی ………………………………………………………………………………………………….19

2-7-6- قرآن و علوم دینی …………………………………………………………………………………..20

2-7-7- مدح ………………………………………………………………………………………………………..20

2-7-8- نرد و شطرنج …………………………………………………………………………………………..21

2-7-9- خاقانی وآئین مسیحیت ………………………………………………………………………….21

2-7-10- حبسیّات ………………………………………………………………………………………………22

2-7-11- مفاخره ………………………………………………………………………………………………….23

2-7-12- ستایش پیامبر(ص) و کعبه ………………………………………………………………….23

2-7-13- توصیف صبح ………………………………………………………………………………………..24

2-7-14- اطلاعات عمومی …………………………………………………………………………………..24

2-8- زیبا شناسی و صورخیال در شعر خاقانی ……………………………………………………25

2-8-1- استعاره ……………………………………………………………………………………………………25

2-8-2- تشبیه ……………………………………………………………………………………………………..26

2-8-3- کنایه ……………………………………………………………………………………………………….27

2-8-4- مجاز ………………………………………………………………………………………………………..28

2-8-5- آرایه‌های دیگر ………………………………………………………………………………………..28

 

فصل سوم: شرح و توضیح هفت ترکیب‌بند بلند شرح نشده‌ی خاقانی

3-1- ترکیب‌بند اوّل با مطلع« دلا از جان چه برخیزد یکی جویای جانان شو »  

درموعظه و نعت رسول اکرم‌(ص) و تخلّص به مدح ناصرالدّین ابراهیم ……………….31

 

  عنوان                                                                                                              صفحه      

 

3-2-ترکیب‌بند دوم بامطلع«خوش‌خوش به روی ساقیان لب‌گشت خندان صبح‌را»                   

در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان …………………………………………………………………63

3-3- ترکیب‌بند سوم با مطلع « جام ز می دوقلّه کن خاصّ برای صبحدم »

در مدح جلال‌الدّین اخستان شروان‌شاه ……………………………………………………………..123

3-4- ترکیب‌بند چهارم با مطلع « خنده‌ی سر به مهر زد دم صبح »

در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان شروان‌شاه ……………………………………………..177

3-5- ترکیب‌بند پنجم با مطلع « جو‌ به جو راز جهان بنمود صبح »

در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان ……………………………………………………………….224

3-6- ترکیب‌بند ششم با مطلع « برقع زرنگار بندد صبح »

در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان ……………………………………………………………….279

3-7- ترکیب‌بند هفتم با مطلع « سر چو آه عاشقان برکرد صبح »

نوروزیه در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر شروان‌شاه اخستان …………………………………336

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه‌ گیری: ……………………………………………………………………………………………………….376

 

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………….380

  

مقدمه

 انس و آشنایی با افکار واندیشه‌های هر شاعری نیازمند شناخت سبک و پیام سخن اوست. بسیاری از آثار بزرگان ادبی ما به دلیل استفاده از اصطلاحات و ترکیبات خاص، صور خیال و هنرهای شاعرانه نیاز به شرح و توضیح دارند. یکی از این شاعران پرآوازه که شعر او به دلیل استفاده از تعبیرات، تلمیحات، صور خیال، ترکیبات پیچیده و نغز و وصف‌های بدیع و بی‌نظیر نیاز به شرح و توضیح دارد خاقانی شروانی است .

درک و شناخت اشعار خاقانی نیازمند به داشتن اطلاعات گسترده، آشنایی با اخبار و احادیث و آگاهی از اصطلاحات علمی معمول و رایج روزگار شاعر است. اندیشه‌ها و افکار شاعر چنان در الفاظ و ترکیبات پیچیده قرار گرفته است که درک و فهم آن برای خوانندگان و علاقه‌مندان دنیای پر راز و رمز این شاعر دیرآشنا به آسانی میسّر نیست.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 405

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: عدالت و دادرسی در تاریخ بیهقی و سیاستنامه Next Entries پایان نامه ارشد در رشته­ زبان و ادبیات فارسی: شرح لغات، اصطلاحات و ابیات دشوار 150 غزل از آغاز غزل­های دیوان لطف الله نیشابوری