پایان نامه ارشد گروه روانشناسی گرایش بالینی: بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A)

گرایش بالینی

عنوان:

بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن

استاد راهنما:

دکتر مسعود باقری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیـات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 4

1-3-  اهمیت و ضرورت پژوهش… 5

1-4- اهداف پژوهش… 7

1-4-1 هدف کلی.. 7

1-4-2 اهداف جزیی.. 7

1-5- فرضیه‏های پژوهش… 7

1-5-1 فرضیه اصلی.. 7

1-5-2 فرضیه های فرعی.. 7

1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات… 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 10

2-2- مدیریت بدن. 10

2-3- اختلال های شخصیت… 12

2-3-1 اختلال شخصیت پارانویایی.. 12

2-3-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید. 12

2-3-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی.. 13

2-3-4 اختلال شخصیت ضداجتماعی.. 13

2-3-5 اختلال شخصیت مرزی.. 13

2-3-6 اختلال شخصیت نمایشی.. 13

2-3-7 اختلال شخصیت خود شیفته. 13

2-3-8 اختلال شخصیت اجتنابی.. 13

2-3-9 اختلال شخصیت وابسته. 13

2-3-10 اختلال شخصیت وسواسی – جبری.. 13

2-4- ویژگی های تشخیصی.. 14

2-5- الگوهای بعدنگر اختلال های شخصیت… 15

2-6- اختلال های شخصیت دسته ی الف… 16

2-6-1 اختلال شخصیت پارانویایی.. 16

2-6-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 16

2-6-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 18

2-6-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 19

2-6-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید. 19

2-6-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 19

2-6-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 20

2-6-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 21

2-6-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی.. 21

2-6-3-1 ویژگی های تشخیصی.. 21

2-6-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 23

2-6-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 23

2-7- اختلال های شخصیت دسته ی ب… 24

2-7-1 اختلال شخصیت ضداجتماعی.. 24

2-7-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 24

2-7-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 26

2-7-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 27

2-7-2 اختلال شخصیت مرزی.. 27

2-7-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 27

2-7-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 30

2-7-2-3 ویژگی های خاص وایسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 30

2-7-3 اختلال شخصیت نمایشی.. 31

2-7-3-1 ویژگی های تشخیصی.. 31

2-7-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 32

2-7-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 33

2-7-4 اختلال شخصیت خودشیفته. 34

2-7-4-1 ویژگی های تشخیصی.. 34

2-7-4-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 36

2-7-4-3 ویژگی های خاص وابسته به سن و جنسیت… 36

2-8- اختلال های شخصیت دسته ی ج.. 37

2-8-1 اختلال های شخصیت اجتنابی.. 37

2-8-1-1 ویژگی های تشخیصی.. 37

2-8-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 38

2-8-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 38

2-8-2 اختلال شخصیت وسواسی- جبری.. 39

2-8-2-1 ویژگی های تشخیصی.. 39

2-8-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه 41

2-8-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ و جنسیت… 42

2-9- اختلال شخصیت که به گونه ای دیگر مشخص نشده است… 42

2-10- پیشینه تحقیق.. 43

2-10-1 تحقیقات و پژوهش های داخلی.. 43

2-10-2 تحقیقات و پژوهش های خارجی.. 48

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 52

3-2- روش پژوهش… 52

3-3- جامعه آماری.. 52

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 52

3-5- ملاک های ورود. 53

3-6- ملاک های خروج.. 53

3-7- ابزارهای پژوهش… 53

3-7-1 استفاده از تست میلون3. 53

3-7-2 پرسشنامه محقق ساخته مدیریت بدن. 54

3-8- شیوه اجرا 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 56

4-2- یافته های توصیفی.. 56

4-3- یافته های استنباطی.. 59

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 63

5-2- بحث… 63

5-2-1 فرضیه اول. 63

5-2-2 فرضیه دوم. 64

5-2-3 فرضیه سوم. 64

5-2-4 فرضیه چهارم. 65

5-2-5 فرضیه پنجم. 65

5-2-6 فرضیه ششم. 65

5-2-7 فرضیه هفتم. 65

5-2-8 فرضیه هشتم. 66

5-2-9 فرضیه نهم. 66

5-2-10 فرضیه دهم. 66

5-3- نتیجه گیری.. 67

5-4- محدودیت های تحقیق.. 68

5-5- پیشنهادها 68

منابع و مآخذ. 69

فهرست منابع فارسی.. 69

فهرست منابع انگلیسی.. 71

چکیده انگلیسی.. 71
فهرست جداول

جدول 4-1: توزیع ویژگی سن در بین شرکت کنندگان. 56

جدول 4-2: توزیع فراوانی وضعیت تاهل در بین شرکت کنندگان. 57

جدول 4-3: شاخص های توصیفی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 58

جدول 4-4: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 59

جدول 4-5: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 60

جدول 4-6: ماتریس همبستگی مدیریت بدن و اختلالات شخصیت… 6

چکیده
اهمیت یافتن بدن انسان و متعاقب آن، مقبولیت اجتماعی افراد، از پیامدهای اساسی ظهور جامعه ی مصرفی می باشد كه در آن افراد با تغییر ویژگی های ظاهری بدن مبادرت به ساخت بدن اجتماعی، مورد پذیرش جامعه می كنند. تغییرات اعمال شده روی بدن از نظر آرایش و پوشش ظاهری، جراحی های زیبایی،      رویه های لاغری، ورزش و نگهداری بدن تحت عنوان كلی مدیریت بدن مورد بررسی قرار گرفته و هدف این مطالعه بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان شهر کرمان می باشد. نمونه پژوهش شامل 337 نفر بود. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه میلون 3 (1994) و پرسش نامه محقق ساخته مدیریت بدن بود. روش آماری مورد استفاده ضریب همبستگی پیرسون بود. بر اساس تحلیل داده های پژوهش، بین مدیریت بدن و اختلالات شخصیت به جزء اختلال وابستگی هیچ رابطه معناداری وجود نداشت. بین اختلال شخصیت وابسته و مدیریت بدن ارتباط معکوس معناداری وجود داشت.

1-1- مقدمه
نگاه بر بدن به عنوان سنتی متناوب از چیزی که امروزه می­شناسیم بوده، تا همین سال­های پیش از انقلاب در ایران فربگی نشانه دارا بودن یا ثروتمند بودن بوده است.

زیبایی شناسی بدن آنقدر متناوب بود که می توان گفت بدن زیبا در دوره سابق با آنچه هم اکنون با عنوان زیبا می شناسیم بسیار متفاوت بوده است. امروزه بدن های ما خواه نا خواه تأثیر بسیاری در روابط اجتماعی ما دارند.

مدیریت بدن به معنای دست کاری در صورت ظاهری بدن است که با ظهور عصر جدید جامعه مصرفی، نما و صورت ظاهری بدن برای افراد جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. امروزه بدن به صورت جزئی از بازتابندگی دنیای امروزی در آمده است و رژیم های ویژه بدن سازی و توجه به آراستگی و نظافت جسم در دوره ی اخیر تجدد بدن را در برابر گرایش های بازتابی مداوم خاصه در شرایطی که کثرت انتخاب وجود داشته باشد، تأثیر پذیر ساخته است؛ هم برنامه ریزی و تنظیم زندگی و هم پدید آمدن گزینه هایی برای انتخاب شیوه زندگی با روش های غذایی در هم آمیخته اند (گیدنر 1378، 149).

پوشش ممکن است تصویر دوست داشتنی تری از فرد به جامعه و دیگران القاء کند و از این رو دیگران را تحت تأثیر قرار دهد با استفاده از تغییر در بدن و تغییر ظاهر فردی، با استفاده از شیوه های خاص، افراد می توانند دیدگاه دیگران را نسبت به خود تغییر دهند و خود را جذاب تر نشان دهند (اکسیر 1997، 20).

این ارزیابی مطلوب و مساعد از سوی دیگران ممکن است به این منجر شود که شخصیت فرد در زندگی دچار مشکلاتی شود.

تعداد صفحه : 97

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه برق کنترل:مکان یابی بهینه چاه ها در یک مخزن مدل شده به روش Streamlines Next Entries دانلود پایان نامه ارشد برق کنترل:کنترل سیستم‏های غیرخطی حاوی بکلش