پایان نامه ارشد : چالشهای برنامه ریزی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) در بخش دولتی کشور

 دانلود متن کامل پایان نامه چالشهای برنامه ریزی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) در بخش دولتی کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشكده ی تحصیلات تكمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه ی كارشناسی ارشد«M.A.»

عنوان:

چالشهای برنامه ریزی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) در بخش دولتی کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این مقاله با نام چالشهای برنامه ریزی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) در بخش دولتی کشور مطالعه موردی سازمان مدیریت برنامه ریزی استان همدان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان این سازمان به تعداد 40 نفر می باشند که برای نمونه گیری از فرمول مورگان استفاده شده است و تعداد 36 نفر انتخاب گردیدند. روش تحقیق از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است . برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه مذکور به صورت محقق ساخته است و جهت روایی پرسشنامه را به استاد راهنما و متخصصین امر نشان داده و از روایی آن اطمینان حاصل نموده است . جهت پایایی نیز مقدار آلفای کرونباخ به مقدار 89% می باشد که می توان گفت از مقدار خوبی برخوردار می باشد. در این تحقیق از سه فرضیه استفاده شده است که تمامی آنها در معیار 95/0 تایید شدند.

واژگان کلیدی: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، فرهنگ، رهبری

 

فهرست مطالب

عنوان                 شماره صفحه

فصل اول. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 3

1-4 اهداف تحقیق: 4

1-6 مدل مفهومی: 5

1-7 فرضیات تحقیق.. 5

1-8 محدودیت های پژوهش : 6

1-9 تعریف اصطلاحات: 6

مدیریت استراتژیک منابع انسانی: 6

فصل دوم. 7

2-1 ادبیات تحقیق: 8

2-1-1مقدمه ای از سیر تكاملی SHRM  در ایران: 8

2-2 تاریخچه  مدیریت استراتژیک منابع انسانی: 8

2-3دلایل عدم وجود SHRM  در ایران: 10

2-4 نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمانی: 11

2-5 چالشهای پیش روی  SHRM در ایران: 11

ب: فرهنگ مدیریتی در سازمانها 12

تحقیقات انجام شده در خارج. 13

فصل سوم. 19

3-1 روش شناسی و نوع تحقیق.. 20

3-2 جامعه آماری  پژوهش… 20

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 20

3-4 روش گردآوری داده ها: 20

3-5 پایایی پرسشنامه: 20

فصل چهارم. 21

4-1 تجزیه و تحلیل پژوهش: 22

4-1-1 تجزیه وتحلیل داده ها 22

فصل پنجم. 24

5-1 مقدمه : 25

5-2 تحلیل یافته ها : 25

بحث و تفسیر : 25

5-3 نتیجه گیری و پیشنهادات: 26

پرسشنامه. 28

فهرست منابع: 31 

1-1 مقدمه

برنامه‌ریزی نیروی انسانی (HRP)، عرضه و تقاضای آتی سازمان برای كاركنان را به‌طور منظم پیش‌بینی می‌كند. با تخمین تعداد و نوع كاركنانی كه مورد‌نیاز است، واحد منابع انسانی می‌تواند جذب، گزینش، آموزش، و برنامه‌ریزی شغلی و سایر فعالیت‌های دیگر را بهتر برنامه‌ریزی كند. برنامه‌ریزی نیروی انسانی كه برنامه‌ریزی اشتغال نیز نامیده می‌شود، به واحد منابع انسانی امكان می‌دهد تا سازمان را در زمان درست با افراد مناسب مجهز كند. نیاز به تفکر استراتژیک در مدیران و رهبران سازمان برای رویارویی با چالش‌های فرارو به ویژه در حوزة برنامه‌ریزی، دست اندرکاران متخصص را بر آن داشته تا به برنامه‌ریزی نیروی انسانی با دیدی استراتژیک نگاه کنند. برنامه‌ریزی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRP) رویکردی جامع و ساختار یافته به ارزیابی نیازهای فعلی و بلند مدت نیروی انسانی سازمان‌ و برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به آنها است.

1-2 بیان مساله

حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) در طی دو دهه ی اخیر دستخوش سیر تحولی قابل توجهی گردیده است و مطالعه ی جهانی نشان می دهد که جهت کسب مزایای رقابتی و سهم بازار بیشتر توسط سازمانها، باید بر نقش سیستم SHRM  بعنوان ابزاری اصلی تاکید کرد نه ابزارهای فرعی. اساساً علم منابع انسانی استراتژیک در اواخر دهه 70 مطرح شد. مدلهای اولیه طراحی استراتژیک منابع انسانی در اواسط دهه 80 مطرح گردیدند. این مدلها بیشترین تأکید را بر پیروی استراتژی منابع انسانی از استراتژی سازمان می دانستند. اما اولین مدلهایی که توانستند استراتژیهای متفاوتی را برای موقعیتهای مختلف سازمانها عرضه کنند، مدلهای توسعه یافته از سوی جکسون بودند. پس از آن در سال 1990 مدلهای دیگری نیز بر مبنای دو عنصر ( نوع بازار کار و نوع کنترل) مطرح گردید. سرانجام در سال 2000، پیتر بامبرگر و دیگران اقدام به تلفیق مدل مبتنی بر کنترل و مدل مبتنی بر منابع نمودند. این مدل از آن جهت با موفقیت مواجه شد که به طور همزمان تمرکز و توسعه را تحت پوشش قرار می داد. هرسی بلانچارد و دیگران در سال 2000 نیز مدلی دیگر در مورد مدیریت استراتژیک منابع انسانی ارائه دادند و در آن ابعاد مختلف موجود بر سر راه اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی را بررسی قرار داده که دارای ابعاد ساختاری ، ابعاد بنیادی توضیح و نشان داده شد که هم ابعاد ساختاری و هم ابعاد بنیادی با توجه به مدل ذیل و مولفه های آن بر اجرای درست این نوع مدیریت تاثیر بسزایی دارد. در سازمانهای ایرانی هم، یکی از مشکلات مهم عبارتست از فقدان مدیریت استراتژیک منابع انسانی. از آنجا که آرزوی همه رهبران و مدیران سازمانها ، رهبری و مدیریت بر سازمانی است كه فعالیت های آن منجر به تولید محصولات وخدمات با كیفیت بالا و قابل رقابت در بازار و جامعه و دستیابی به سطح بالائی از بهره وری و سود دهی باشد لذا باید دانست که سرمایه انسانی چه میزانی از این عوامل را بر عهده دارد و چه برنامه ریزی هایی را برای رسیدن به این هدف باید اجرا و طرحریزی کرد. معمولاً رهبران و مدیران ، در راستای دستیابی به اهداف فوق ، و آمادگی و پیشگیری از عوامل كند كننده ، نیازمند آنند ، تا فعالیت های خود را بطریقی راهبردی برنامه ریزی و اجرا نمایند . از همین منظر از برنامه ریزی استراتژیك كمك میگیرند . اما این برنامه نیز چالش های خود را به همراه دارد . همانطور که روشن است منابع انسانی ارزشمندترین دارایی هر کشوری به حساب می آید و برای سرمایه گذاری بسیار مهم می باشد. نیروی کار آموزش دیده نیز راستا با استراتژی سازمان عمل کرده، از شغل خود احساس رضایتمندی می کند و بعنوان یک دارایی ارزشمند در سازمان تا چندین سال خدمت می نماید، که این خود اهمیت برنامه ریزی مدیریت استراتژیک منابع انسانی را روشن می سازد که این نوع مدیریت خود می تواند عامل مهمی در رسیدن به هدف سازمانی باشد. حال باید این سوال اساسی را پرسید که چه موانعی در ساختار مدیریت استراتژیک منابع انسانی کشور وجود دارد که جلوی پیشرفت این مدیریت استراتژیک منابع انسانی را گرفته است؟

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

بهرحال با بوجود آمدن شراکت های بین المللی و ورود شرکت های چند ملیتی نیاز و اهمیت HRM در شرکت های ایرانی بیشتر احساس می شود. در سالهای اخیر اهمیت رشد مدیریت منابع انسانی استراتژیک می تواند مشاهده شود که سازمانهای عظیم در حال تنظیم بخش های مختلف شان هستند. در مقایسه با بخشهای فردی که در حال حاضر وجود دارد. بهرحال این یک فرآیند تدریجی می باشد که در آن فاصله زیادی بین مدیران HR وجود دارد هم در اهالی دانشگاه و هم افرادی که در بازار حضور دارند.

1-4 اهداف تحقیق:

1-  هدف آرمانی : بررسی و رفع  موانع و چالشهای پیش روی مدیریت استراتژیک منابع انسانی.

2- هدف اصلی : بررسی موانع موجود در ابعاد ساختاری مدیریت استراتژیک منابع انسانی.

3- هدف ویژه : بررسی موانع موجود در ابعاد بنیادی مدیریت استراتژیک منابع انسانی.

تعداد صفحه :۳۸

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***