پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc.” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتنهای هوشمند با استفاده از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
تداخل ایجاد شده در مخابرات بی سیم با استفاده از سیستم ھای مجھز به آنتن ھوشمند میتواند کاھش یابد. امروزه به دلیل انعطاف و کارایی بالا، در سیستم ھای راداری و مخابرات سیار مورد توجه قرار گرفته است. برای به دست آوردن الگوی تشعشعی مناسب الگوریتمھای تطبیقی مختلفی وجود دارد که بر اساس یکی از معیارھای MSE و Max-SIR یا حداقل واریانس استوارند.
ھدف این تحقیق، ارائه ی ایده ھای نو جھت تخمین وزن ھای آنتن آرایه تطبیقی، مبتنی بر سرعت و جھت حرکت منبع سیگنال مطلوب است. در کنار این ھدف، نیل به پیچیدگی کاھش یافته و افزایش سرعت تنظیم الگوی تشعشعی، با استفاده از الگوریتم تطبیقی مبتنی بر رشتھی آموزشی حداقل متوسط مربع خطا (LMS) و الگوریتم تطبیقی کور پوش ثابت (CM) مدنظر است. در این تحقیق ابتدا تخمین DOA با استفاده از الگوریتم طبقه بندی سیگنال ھای چندگانه (MUSIC) شبیه سازی شده است. سپس الگوریتم ھای LMS و CM در محیط ھای نویزی خالص و با حضور یک و دو سیگنال تداخلی شبیه سازی شده اند. مھمترین مزیت الگوریتم LMS ساده بودن این الگوریتم و مھمترین عیب آن سرعت ھمگرایی پایین بخصوص برای آرایھ ھای با تعداد عناصر بالاست. ھمچنین این الگوریتم نیازمند سیگنال آموزشی است. مھمترین مزیت الگوریتم CM عدم نیاز به سیگنال آموزشی و مھمترین عیوب آن ھمگرایی تضمین نشده و سرعت ھمگرایی پایین نسبت به الگوریتم ھایی است که از معیار MMSE استفاده می کنند. در ادامه دو ایده ارائه شده است که عبارتند از:
1- تخمین وزن ھای آرایه بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع. در این ایده نیازی به تخمین DOA نیست و با استفاده از موقعیت دو نقطه قبلی، موقعیت جدید تخمین و وزنھا به دست می آیند. سپس در بازهی زمانی بین دو نقطه، موقعیت دقیق کاربر به دست می آید و وزنھا تخمین زده میشوند. چون عمده پردازش ھا offline است، پیچیدگی کاھش و سرعت تنظیم الگو افزایش می یابد.
2- روشی با پیچیدگی کاھش یافته در شکل دھی الگوی تشعشعی آرایه آنتنی. در این ایده با توجه به دو موقعیت قبلی کاربر، وزن ھایی که تأثیر بیشتری در شکل دھی الگوی تشعشعی دارند مشخص شده و سپس این وزنھا برای موقعیت جدید کاربر تخمین زده میشوند و شکل دھی انجام میپذیرد. برای کاھش خطا، در ھر مرحله وزنھای واقعی تعیین و بھنگام سازی می شوند. چون تمامی وزنھا محاسبه نمی شوند و عمده محاسبات در بازهی زمانی بین دو موقعیت کاربر است، محاسبات کاھش و سرعت تنظیم الگوی تشعشعی افزایش یافته است.
نتایج شبیه سازیھا نشان میدھد که کارایی این روشھا نزدیک به LMS و CM متداول است.
مقدمه:
با معرفی تلفن ھمراه، در اوایل دھه ی ھشتاد میلادی به عنوان یک وسیله ارتباطی ھمگانی، سیر صعودی بھره مندی از این گونه سیستمھا با رشد ھمراه بود. با گسترش استفاده از سیستمھای مخابرات سیار و شبکھھای بیسیم، بخصوص در شھرھای بزرگ و مکان ھای پر رفت و آمد، مشکل کمبود ظرفیت نمایان شد. این کمبود با بالا رفتن توقع کاربران در کیفیت و تنوع سرویسھای ارائه شده، نمود بیشتری پیدا کرد. استفاده از مخابرات باند پھن تا حدودی این مشکل را حل کرده است، ولی در اکثر سیستمھای مخابراتی و اطلاعاتی، طراحان با کمبود پھنای باند و افزایش تداخل روبرو ھستند.
استفاده از آنتنھای آرایه ای تطبیقی در سیستمھای مخابراتی بیسیم و سیار سلولی، مشکلات ناشی از تداخل ایجاد شده را کاھش میدھد. با استفاده از آنتنھای آرایھای تطبیقی و تغییر وزن ھا، میتوان الگوی تشعشعی را در جھت سیگنال مطلوب و صفرھا را در جھت سیگنالھای مزاحم شکل دھی نمود. برای دستیابی به الگوی تشعشعی در جھتی خاص و نحوهی كنترل و وزن دھی عناصر آرایه، الگوریتم ھای تطبیقی زیادی وجود دارد. این الگوریتم ھای تطبیقی به دو صورت است:
1- الگوریتم ھایی که نیاز بھ یک سیگنال مرجع یا رشته آموزشی دارند و به اصطلاح الگوریتم ھای مبتنی بر رشته ی آموزشی گفته میشوند.
2- الگوریتم ھایی که نیاز به یک سیگنال مرجع یا رشته آموزشی ندارند و با استفاده از الگوریتم ھای DOA، جھت ورود سیگنال به آرایه تخمین زده میشود و سپس از این اطلاعات در تعیین وزنھای آرایه استفاده میشود، به این الگوریتمھا، الگوریتمھای کور گفته میشود.
با استفاده از الگوریتم ھای مناسب تخمین جھت ورود سیگنال، میتوان به تخمینھای قابل قبولی رسید. با معلوم بودن جھت سیگنال کاربر، دامنه و فاز سیگنالھای دریافتی، باعث تقویت سیگنال مطلوب و تضعیف تداخل میشوند و این خود باعث بھبود عملکرد و افزایش ظرفیت میشود.
تعداد صفحه : 175
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com