پایان نامه ارشد: مطالعه نقش شبکه های اجتماعی در ارتباطات پویا و مفید بین پژوهشگران و مردم و دانشگاه ­ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

عنوان : مطالعه نقش شبکه های اجتماعی در ارتباطات پویا و مفید بین پژوهشگران، مردم و دانشگاه ­ها

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (M.A)

عنوان:

مطالعه نقش شبکه های اجتماعی در ارتباطات پویا و مفید بین پژوهشگران، مردم و دانشگاه­ ها (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه)

استاد راهنما:

دکتر فرشید نمامیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………. 1

1-1 مقدمه………………………………… 3

1-2 بیان مسأله………………………………… 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………. 7

1-4 اهداف پژوهش…………………………………… 10

1-4-1 هدف کلی…………………………………. 10

1-4-2 اهداف ویژه……………………………….. 10

1-4-3 هدف کاربردی………………………………… 11

1-5 فرضیه­ های پژوهش…………………………………… 11

1-5-1 فرضیه­ های اصلی…………………………………. 11

1-5-2 فرضیه­ های فرعی…………………………………. 11

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی…………………………………. 12

1-6-1 تعاریف مفهومی…………………………………. 12

1-6-2 تعاریف عملیاتی…………………………………. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه………………………………… 17

2-2 بیان مسأله………………………………… 18

2-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………… 19

2-4 پیشینه پژوهش…………………………………… 21

2-4-1 پیشینه پژوهشهای داخلی…………………………………. 21

2-4-2 پیشینه پژوهش­های خارجی…………………………………. 26

2-4-3 تحلیلی بر پیشینه­ی تحقیقات انجام شده…………………… 31

2-5 نقش شبکه ­های اجتماعی در ارتباطات پویا و مفید بین پژوهش­گران، مردم و دانشگاه ­ها……….32

2-6 تعداد دوستان در شبکه ­های اجتماعی و تعاملات اجتماعی…………… 34

2-7 اعضای استفاده کننده از شبکه­ های اجتماعی و تعاملات اجتماعی………. 40

2-8 تعاملات اجتماعی و رضایت زندگی…………………………………. 44

2-9 تعاملات اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک شده…………….. 47

2-10 حمایت اجتماعی ادراک شده و ارتباطات پویا ……………….52

2-10-1 میزان استفاده از اینترنت و وابستگی به آن در میان دانشجویان……….53

2-10-2 اعتیاد به اینترنت………………………………….. 54

2-11حمایت اجتماعی و ارتباطات حسی…………………………… 56

2-11-1 سه کارکرد شبکه‌های اجتماعی از دیدگاه نن لین……………. 57

2-11-2 اعتماد اجتماعی…………………………………. 58

2-11-3 اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات سلامت……………59

2-12 ارتباطات احساسی و ارتباطات پویا…………………………….. 60

2-12-1 نقش ارتباط با شبکه های اجتماعی در جامعه……………… 60

2-12-1-1 نقش پاسخگو بودن دولت………………………………….. 60

2-12-1-2 عقلایی ساختن افكار عمومی…………………………………. 60

2-12-1-3 آگاه سازی و اطلاع رسانی…………………………………. 61

2-12-1-4 مقابله با عوام گرایی…………………………………. 61

2-12-1-5 افزایش اعتماد………………………………… 61

2-12-1-6 مقابله با فرهنگ تملق و تظاهر…………………………61

2-12-1-7 تحقق شایسته سالاری…………………………………. 61

2-12-1-8 جلب مشاركت مردمی…………………………………. 62

2-12-1-9 حرمت گذاری به انسان………………………………… 62

2-12-1-10 در جامعه مردم دارای حق کسب اطلاع هستند…………… 62

2-12-1-11  جلوگیری از شكل گیری و رواج شایعه…………………62

2-13 مدل مفهومی پژوهش…………………………………… 63

2-13-1 تحلیل…………………………………. 63

2-14 جمع­بندی کلی…………………………………. 64

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………… 69

3-2 روش پژوهش…………………………………… 69

3-3 جدول متغیرهای مورد بررسی در مدل مفهومی پژوهش…………… 71

3-4 جامعه آماری پژوهش…………………………………… 71

3-5 روش نمونه و حجم نمونه ­گیری…………………………………. 72

3-5 ابزار پژوهش و روش جمع­آوری داده­ ها……………………………….. 73

3-6 روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………… 74

3-6-1) آزمون روایی…………………………………. 74

3-6-2) آزمون پایایی(قابلیت اعتماد) ………………………………..74

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها……………………………….. 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها

4-1 مقدمه………………………………… 78

4-2 آمار توصیفی…………………………………. 78

4-2-1 جنسیت………………………………….. 78

4-2-2 وضعیت تحصیلات………………………………….. 79

4-2-3 وضعیت تأهل………………………………… 80

4-2-5 توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………. 81

4-3 آمار استنباطی…………………………………. 82

4-3-1 سنجش وضعیت متغیرهای تحقیق……………………… 83

4-3-1-1 تفسیر وضعیت متغیر تعداد دوستان در شبکه اجتماعی…………… 84

4-3-1-2 تفسیر وضعیت متغیر اعضای استفاده کننده از شبکه اجتماعی…….. 84

4-3-1-3 تفسیر وضعیت متغیر تعاملات اجتماعی………………………….. 84

4-3-1-4 تفسیر وضعیت متغیر ارتباطات پویا……………………………….. 85

4-3-1-5 تفسیر وضعیت متغیر حمایتهای اجتماعی…………………….. 85

4-3-1-6 تفسیر وضعیت متغیر ارتباطات احساسی………………………. 86

4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق………………………. 87

4-4 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های پژوهش………… 88

4-5 مدل ساختاری پژوهش…………………………………… 89

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه………………………………… 99

5-2  نتیجه­ گیری…………………………………. 99

5-2-1 نتایج آزمون فرضیات پژوهش…………………………… 99

5-3 پیشنهادها……………………………….. 106

5-3-1 پیشنهادهای اجرایی (حاصل از پژوهش) ……………………..106

5-4 محدودیت­های پژوهش…………………………………… 110

5-4-1 محدودیت­های در اختیار پژوهشگر………………………………… 110

5-4-2 محدودیت­های خارج از اختیار پژوهشگر………………………….. 110

منابع فارسی…………………………………. 112

منابع لاتین…………………………………. 115

چکیده:

برای کسب شناخت بیشتر در مورد شبکه اجتماعی و نقش آن در ارتقای سطح آگاهی مخاطب، می­توان به خیلی از منابع علمی و پژوهشی مراجعه کرد. حقیقت این است که شبکه اجتماعی موضوعی پیچیده و چند وجهی است و بر نظریه ها و کنش­های مرتبط با حوزه های مختلف و متنوعی مانند مدیریت، رسانه، ارتباطات و روان شناسی مبتنی است. در عین حال مبنای این اطلاعات را نیز باید مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر از نظر هدف، یك پژوهش كاربردی می­باشد، تحقیق حاضر به نقش شبکه­های اجتماعی در ارتباطات بین پژوهشگران، مردم و دانشگاه­ها با مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پرداخته است. و در نهایت پژوهش حاضر بر حسب نحوه اجراء از نوع پیمایشی خواهد بود.  جامعه آماری در این پژوهش، كارشناسان و مدیران بخش­های داخلی استفاده کننده از اینترنت، کارکنان در بخش برنامه­ریزی و كنترل، کارکنان و پژوهشگران (اعم از اساتید و دانشجویانی که در فعالیت­های پژوهشی شرکت دارند و همچنین اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و مردم ( افراد جامعه) که به نحوی با دانشگاه در ارتباط هستند، و به طور مستقیم از شبکه­های اجتماعی استفاده می­نمایند. با توجه تعداد کل جامعه آماری (450 نفر)، که تعداد 95 نفر به عنوان کارکنان و افرادی که عضو باشگاه پژوهشگران جوان انتخاب شدند، و 112 نفر به عنوان افرادی که به نحوی با دانشگاه(مردم) در ارتباط هستند به عنوان نمونه انتخاب شده­اند. که در مجموع حجم نمونه 207 نفر تعیین گردید. روش جمع­آوری داده­ها در این پژوهش، استفاده از پرسشنامه بسته (0-100) است در این پرسشنامه میزان آلفای كرونباخ كلی برابر با 886/0 است.  در بخش آمار استنباطی، جهت تحلیل داده­ها، از نرم افزار SPSS  استفاده سده است. همچنین به منظور آزمون مجموعه روابط علت و معلولی متغیرهای تأثیرگذار بر ارتباطات و همچنین مؤلفه­های مورد بررسی با استفاده از نرم افزار آموس،  (AMOS20) معادلات ساختاری، روابط بین متغیرها معادل­سازی گردیده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است، فرضیه­های سوم و هفتم، مبنی بر تأثیرگذاری تعاملات اجتماعی و ارتباطات احساسی بر ارتباطات پویا رد شده است که از این بین متغیر نیز، ارتباطات احساسی کمترین تأثیر را با ضریب 15/0 داشته است. همچنین نتایج ارتباط کلی دیگر متغیرهای پژوهش مبنی بر تأییدآن­هاست که براساس رتبه­بندی تعاملات اجتماعی بر حمایت­های اجتماعی بیشترین تأثیر را با 008/0 داشته است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

رسانه­های اجتماعی در سال­های اخیر در زندگی آنلاین و آفلاین کاربران اینترنتی آن­چنان تاثیرگذار بوده­اند که شکل­های ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه­های جدید تاثیر پذیرفته است(کایس و مایر، 2010: 116-111). مقدمه موضوع شبکه­های اجتماعی مجازی از سال 2005 میلادی تاکنون اصلی ترین مشغله کاربران اینترنت در دنیا و ایران بوده است و به همین دلیل قوی ترین رسانه برخط در دنیا نامیده می­شوند(هافمن[1]، 2009: 511-467). تکثر، تنوع محتوایی و قابلیت­های متعدد نرم افزاری و اینترنتی از ویژگی هایی است که موجب اقبال وسیع کاربران از این شبکه­ها شده است. قدرت برقراری نظام شبکه­ای میان دوستان و همفکران کاربران به صورت منظم از ویژگی این شبکه­ها است. امروزه عمدتا برای نامیدن پایگاه های اینترنتی به کار می­رود که افراد با عضویت در آنها امکان دستیابی به اطلاعات سایر اعضا، آشنایی با علایق آن­ها، به اشتراک گذاری تولیدات متنی، صوتی و تصویری و نیز تشکیل گروه­هایی بر اساس علایق مشترک با برخی دیگر از اعضای پایگاه را پیدا می­کنند. آمار روز افزون بازدیدکنندگان شبکه های اجتماعی بیان کننده جذابیت های متعدد جوامع مجازی برای جذب کاربران اینترنت است(هابر[2]، 2007: 144-133). راه­اندازی شبکه­های اجتماعی جدید نیز خود نشان دهنده میزان علاقه کاربران از این فضا است. این شبکه­ها مکانی برای اشتراک گذاری عقیده­ها و نظرهای کاربران است. تبادل نظر در باره ایده­های جدید در فضای مجازی برای کاربران با یکدیگر در کشورهای مختلف جهان از قابلیت شبکه­های مجازی است(کارپنتر[3]، 2008: 166-143). رسانه­های اجتماعی امروزه به بخش جدایی ناپذیر زندگی بسیاری از مردم تبدیل شده­اند. هم اكنون دانشگاه، با چالشهای متعددی نظیر گسترش كمی سریع، انفجار اطلاعات بویژه در عرصه علوم، تغییر رویكرد­ها نسبت به دانشگاه در سایه تحولات اجتماعی، سیاسی، مشكلات عاطفی، روانی و خانوادگی غامض و … روبرو است(معینی علمداری، 1385: 119-113). تعامل عوامل مذكور و اثرگذاری آن بر دانشگاه و دانشجو مسئولیت متصدیان و سازمان های ذیربط در امر آموزش عالی را بسی دشوار می­نماید. متأسفانه در سال­های اخیر مشكلات عاطفی و روانی و اجتماعی در میان دانشجویان روند صعودی نگران­كننده­ای داشته تا جائی كه پدیده­های نابهنجاری نظیر خودكشی، گرایش به سوء مصرف مواد، افت تحصیلی و … به صورت موانع جدی، پیشرفت دانشگاه را تحت تأثیر قرار داده است(کاستلز، ‌1385: 421-415). بالغ بر یک قرن است که مردم، شبکه  اجتماعی را برای اشاره‌های ضمنی به مجموعه روابط پیچیده میان افراد درسیستم‌های اجتماعی در تمامی مقیاس‌ها از روابط بین فردی گرفته تا بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌دهند(گرینگلاس[4]، 2009: 39-29). به منظور مقابله با مشكلات مذكور، شناخت علمی و دقیق مسائل بر اساس یافته­های مطالعات و پژوهش­های صاحبنظران و اندیشمندان اجتناب ناپذیر است.

2-1- بیان مسأله

شبکه­های اجتماعی از سویی به عنوان یکی از گونه­های رسانه­های اجتماعی امکانات تعاملی قابل توجهی برای کاربران اینترنتی فراهم کرده­اند و در افزایش مشارکت شهروندان در برخی فرآیندها مؤثر بوده­اند. از سویی این شبکه­ها با آسیب­های گسترده­ای در حوزه­هایی از قبیل حریم خصوصی، کپی رایت، اعتیاد مجازی، سوء استفاده از کودکان، دزدی اطلاعات و هویت و مواردی این چنینی مواجه بوده­اند(روشه،‌1376: 218-213). چالش حریم خصوصی از مهم­ترین مباحثی است که همواره درباره شبکه­های اجتماعی مطرح بوده است. کاربران اینترنتی در این شبکه­ها بخشی از اطلاعات شخصی خود را در اینترنت منتشر می­کنند که می­تواند خطراتی برای آن­ها به همراه داشته باشد. گرایش به سایت­های شبکه­ی اجتماعی در سراسر دنیا همچنان رو به رشد است. شبکه­های اجتماعی یکی از انواع رسانه­های اجتماعی محسوب می­شوند. شبکه­های اجتماعی بخشی از رسانه اجتماعی هستند که با اهداف مختلفی ایجاد شده­اند و کاربران بسیار زیادی را به خود جذب کرده­اند. امروزه بعضی از شبکه­های اجتماعی با سرویس­هایی که ارائه می­دهند و با کاربری­هایی که دارند، خود به یک رسانه خبری تبدیل شده­اند و اثرات عمیقی بر وقایع مختلف در دنیای واقعی گذاشته­اند(بیرو، 1379: 68-63). شبکه­های اجتماعی روی زندگی افرادی که در آن­ها عضو هستند هم بسیار تاثیرگذارند. یکی از تاثیرگذارترین سرویس­های ارائه شده در اینترنت، شبکه­های اجتماعی است که به نوبه خود تحول شگرفی را در نظام اجتماعی کشورهای جهان ایجاد کرده. یک شبکه اجتماعی، سایت یا مجموعه سایتی است که به کاربرانی که علاقه به اشتراک­گذاری علاقه­مندی­ها، افکار و فعالیت­های خود با دیگران دارند، این امکان را می­دهد. شبکه­های اجتماعی در عین حالی که فضایی برای پیدا کردن دوستان جدید هستند، به افراد این امکان را می­دهند که با دوستان قدیمی خود ارتباط برقرار کنند. شبکه­های اجتماعی مکان­هایی برای تبادل نظر هستند که در آن­ها افراد عقاید و نظرات خود را با هم به اشتراک می­گذارند(مهدی­زاده، 1388: 187-181).کاربران دغدغه­ها و علایق و دل­مشغولی­های خود را با یکدیگر به اشتراک می­گذارند(ایجاد محتوا توسط اعضا)برخلاف سایر رسانه­ها، تعامل و تاثیرگذاری مخاطبان در تولید و انتخاب محتوای دلخواه زیاد است و قدرت انتخاب بیشتری دارند و تبلیغات هدفمند اینترنتی (این سایت­ها یکی از منابع مهم کسب درامد هستند. از این طریق که کاربران شبکه­های اجتماعی علاقه مندی­های خود را در سایت اعلام می­کنند و شرکت­های تبلیغاتی با آگاهی از این علاقه­مندی­ها برای آن­ها آگهی می­فرستند. بسیاری از شرکت­ها هم خود در شبکه­های اجتماعی صفحه شخصی دارند و با مشتریان خود و سایر شرکت­ها ارتباط برقرار می­کنند، ایجاد می­شوند.  البته شبکه­های اجتماعی پیامدهای منفی هم دارد؛ از قبیل شکل­گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار نادرست چرا که امکان شناسایی هویت واقعی اعضا و کنترل محتوای تولید شده توسط کاربران این سایت­ها وجود ندارد، تبلیغات ضددینی، عدم کنترل بر اطلاعات شخصی ارائه شده در شبکه اجتماعی بعضی شبکه­های اجتماعی امکانات و سرگرمی­هایی را ارائه می­دهند و افراد در صورت استفاده از آن­ها، اجازه می­دهند که بعضی از اطلاعاتشان در دسترس آن­ها قرارگیرد. افرادی با پروفایل­های تقلبی هم گاهی اقدام به سوء استفاده از اطلاعات افراد از قبیل عکس­ها و… می­کنند(مامفورد، 2010: 85-82). وب سایت­های شبکه اجتماعی، حجم قابل توجهی از اطلاعات شخصی کاربران را در اختیار دارند و امکان سوء استفاده شرکت­های تجاری و دولت­ها از این اطلاعات همواره از دغدغه­های اصلی مطرح شده درباره این شبکه­هاست. این شبکه­ها همچنین عرصه ارتباطات سیاسی را نیز متحول کرده­اند(بوردیو، 1388: 564-561). فعالیت­های کاربران در حوزه سیاسی در شبکه­های اجتماعی روی وقایع سیاسی در دنیای واقعی موثر بوده است. در حوزه ارتباطات بین الملل نیز شبکه­های اجتماعی قابل توجه هستند و برخی کشورهای شرقی مانند چین و روسیه که دغدغه حفظ فرهنگ ملی برایشان اهمیت دارد، با تقویت شبکه­های اجتماعی بومی تلاش کرده اند کاربرانشان را از شبکه­های اجتماعی بین المللی که در مالکیت شرکت­های آمریکایی هستند، دور کنند. شبکه­های اجتماعی همچنین بر عرصه اقتصاد نیز موثر بوده­اند. اما در كنار این نظام و انتظارات و الزامات آن، دانشجویان به عنوان جوانانی كه در مرز بلوغ و استقلال شخصی،  اقتصادی و فكری قرار دارند هنوز با سیستم­های دیگر اجتماعی بخصوص خانواده، دوستان و شبكه­های اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ دارند. این روابط خارج از سیستم دانشگاه هم می­توانند منابع تنش و فشار و ناراحتی باشند و فشار ناشی از محیط دانشگاه را تقویت كنند و هم می­توانند با ابراز حمایت و پشتیبانی عاطفی دانشجویان را در مقابل فشارها و تنش­های ناشی از محیط دانشگاه حفاظت نمایند. توجه به این عوامل خارج از نظام دانشگاهی می­تواند دسترسی به هدف ارتقاء سطح سلامت روانی و كارائی درسی و اجتماعی دانشجویان را تسهیل نماید(کوثری، 1385: 96-93). تلقی ما چنین است كه این پایان­نامه دست كم در مورد یك یا دو جامعه خاص (دانشجویان دانشگاه آزاد، مردم) نقش شبکه­های اجتماعی را واكاوی نموده و جایگاه شبكه­ ها را نیز در این میان مشخص نماید و بدین طریق بتواند راه را برای تلاش های بعدی جهت تدوین برنامه ای در راستای افزایش ارتباطات اجتماعی پژوهشگران و مردم بگشاید. لذا با توجه به مطالب ذکر شده در این پژوهش به بررسی نقش شبکه­های اجتماعی در ارتباطات بین مردم، دانشگاه و پژوهشگران به نحوی مفید و پویا پرداخته خواهد شد.

[1] Hafman

[2] Hauber

[3] Karpneter

1 Gringlase

تعداد صفحه : 141

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***