پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت MBA

عنوان : بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

دانشگاه سمنان

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

پروژه كارشناسی ارشد MBA

عنوان:

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه: بانک ملی استان سمنان)

استاد راهنما:

دكتر داود فیض

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه………………………….. 2

1-2)عنوان تحقیق…………………………. 3

1-3 ) بیان مسأله………………………… 3

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………. 5

1-5) اهداف تحقیق…………………………. 7

1-6) سوالات تحقیق…………………………. 8

1-7) فرضیه های تحقیق…………………………. 8

1-8) قلمرو تحقیق…………………………. 9

1-9) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………….. 9

1-10) ساختار فصل های پروژه ………………………..13

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه……………………….. 15

2-2) رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها………….. 15

2 – 2- 1 ) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات…………… 17

2 – 2- 2) دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک………………………….. 18

2 – 2- 3 ) استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات…………………………. 19

2-2-3-1) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک……………. 19

2-2-3-2) نتایج مدیریتی ………………………..21

2 – 2- 4 ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟………… 26

2 – 2- 5) چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است؟…………. 28

2-3) همسویی…………………………. 29

2 – 3- 1) تعریف همسویی…………………………. 29

2 – 3- 2) فواید همسویی…………………………. 30

2 – 3- 3) نظریات مخالف همسویی…………………………. 33

2 – 3- 4) مشکلات دستیابی به همسویی…………………………. 34

2 – 3- 5) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟…………… 35

2 – 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی…………………………. 38

2-4) مدل های همسویی…………………………. 40

2 – 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک…………. 41

2 – 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات………………. 42

2 – 4- 3) مدل همسوییC4…………………………

2 – 4- 4) مدل کلارک………………………….. 45

2 – 4- 5) مدل همسویی بیتام ………………………..47

2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی……………………….. 48

2-4-5-2) روش همسویی بیتام………………………… 49

2 – 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک……………. 49

2 – 4- 7) مدل همسویی استراتژیک………………………….. 51

2-4-7-1) استراتژی کسب و کار……………………….. 52

2-4-7-2) ساختار سازمانی……………………….. 52

2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات ………………………..53

2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات ………………………..54

2-4-7-5) ارتباطات……………………….. 55

2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک………………………….. 55

2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی……………………….. 60

2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی……………………….. 61

2 – 4- 8) مقایسه مدل های همسویی…………………………. 62

2-5) چارچوب نظری تحقیق………………………… 64

2-6) مروری بر مطالعات گذشته………………………… 65

2 – 6- 1) مطالعات داخلی…………………………. 66

2 – 6- 2) مطالعات خارجی…………………………. 67

2-7) جمع بندی…………………………. 69

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه………………………… 71

3-2) روش انجام تحقیق…………………………. 71

3-3) جامعه آماری……………………….72

3-4) نمونه آماری…………………………. 72

3 – 4- 1) روش نمونه گیری…………………………. 73

3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………….. 74

3-6) مقیاس های اندازه گیری…………………………. 75

3-7) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………. 76

3 – 7- 1) پایایی…………………………. 76

3 – 7- 2) روایی…………………………. 77

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………..81

3-9) جمع بندی………………………… 82

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه………………………… 84

4-2) آمار توصیفی…………………………. 85

4 – 2- 1)پست سازمانی پاسخگویان…………………………. 85

4 – 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان…………………………. 86

4 – 2- 3)رشته تحصیلی پاسخگویان…………………………. 87

4 – 2- 4)وضیعت سابقه کار پاسخگویان…………………………. 88

4 – 2- 5)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان…………………………. 89

4-3) آمار استنباطی…………………………. 89

4 – 3- 1) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش…………………………… 89

4 – 3- 2) آزمون فرضیات…………………………. 90

4-3-2-1) همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………… 90

4-3-2-2) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش…………………………… 96

4-3-2-3) معادلات ساختاری…………………………. 99

4-4) جمع بندی…………………………. 118

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………… 120

5-2) یافته های پژوهش…………………………… 120

5 – 2- 1)ویژگی های جمعیت شناختی……………… 120

5 – 2- 2) نتایج فرضیات تحقیق…………………………. 121

5-3) بحث و نتیجه گیری…………………………. 124

5-4) ارائه پیشنهادات کاربردی…………………………. 129

5-5) محدودیت های تحقیق…………………………. 132

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………. 133

5-7) جمع بندی…………………………. 134

منابع

1)منابع فارسی…………………………. 136

2) منابع لاتین…………………………. 138

پیوست

1) پرسشنامه تحقیق…………………………. 143

2)خروجی های رایانه ای تحقیق…………………………. 148

چکیده:

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم‌ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می‌باشد.هدف کلی این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می‌باشد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی – کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه آماری پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملی استان که با روش نمونه‌گیری طبقاتی با تخصیص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طریق‌ فرمول كوكران196نفر تعیین و بصورت تصادفی به آنها مراجعه ‌گردیده است نتایج نشان می‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمینان، زیرساختهای سازمان، زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در بانک ملی استان سمنان به درستی تعریف شده است. لیکن نتایج نشان می‌دهد که استراتژی فناوری اطلاعات در بانک به درستی تعریف نشده است .استراتژی‌های سازمان با زیر ساخت‌های سازمان تناسب دارند و میزان این تناسب متوسط رو به پایین می‌باشد.همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات با استراتژی های فناوری اطلاعات تناسب دارد ولی این تناسب در سطح بسیار پایینی می‌باشد و بالاخره استراتژی های سازمان با استراتژی‌های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند مدیران بازرگانی از توانایی های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش های اطلاعاتی آن سازمان به طور کاملا مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیاز های یکدیگر را نشناسند و… ، باعث خواهد شد تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، چرا که اساسا سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی تواند گامی در جهت رفع نیازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه های سربار می شود(علی پور پیجانی، 1389 ه ش،37). میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان بررسی و ارزیابی نمود(براون، شارون،1994،69). این ارزیابی به این معنی است که می توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به بررسی میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.

در کشور ما در سال های اولیه دهه 1380( ه ش)، دولت، با تعریف و راه اندازی طرح تکفا، تلاشی جهت حضوری برجسته و رسمی درصحنه فناوری اطلاعات کشور به انجام رساند، این حمایت باعث بکارگیری و به نوعی پیشرفت فناوری در سازمان ها و دستگاه های دولتی شد.

با وجود نیاز به اجرای چنین بررسی هایی در سازمان ها و مخصوصا در سازمان های دولتی، تا کنون تحقیقات اندکی در مورد همسویی در دستگاه ها اجرا شده است. در بررسی دلایل این کمبود، می توان به عامل مهم جوانی صنعت فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد.

در این فصل پژوهشگر به طور خلاصه و با توجه به موضوع پژوهش، به بیان مسأله اصلی پژوهش و اهمیت و ضرورت پژوهش و همچنین به تعریف متغیرها، فرضیات و اهداف می پردازد.

2-1- عنوان تحقیق

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات واستراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)

3-1- بیان مسأله

در دهه ی اخیر بحث همسویی فناوری اطالاعات و اهداف سازمانی بیشترین دغدغه بوده است ، که توسط مدیران کسب و کار وسیستم های اطالاعاتی گزارش شده است.طبق نظر چان[1](2007) “همسویی استراتژیک سیستم های اطالاعاتی، یکی از ده چالشی می باشد که مدیران فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند” بنابراین، همسویی یک مفهوم مبهمی است که درک و اندازه گیری آن مشکل میباشد.همسویی، بررسی همسانی استراتژی ها و ساختارهای سازمانی و استراتژی ها و ساختارهای فناوری اطلاعات با تمرکز بر روی مسائلی چون تناسب یا عدم تناسب جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان، چگونگی و روابط موجود برای گزارش دهی در ساختار واحد فناوری اطلاعات، تمرکز یا عدم تمرکز خدمات فناوری اطلاعات و درک متقابل فناوری اطلاعات از کسب و کار و بالعکس است.بررسی میزان همسویی سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات با کسب و کار سازمان در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و ارائه ی راه حل ها و پیشنهادهای مناسب در فرایند همسویی جهت افزایش کارایی سرمایه گزاری سازمان در بخش فناوری اطلاعات انجام میشود. اغلب سازمان ها تشخیص داده اند که مسئله اصلی آن ها داشتن استراتژی کسب و کار مناسب یا معماری سیستم های اطلاعاتی سطح بالا نیست، بلکه این دو باید به گونه ای با یکدیگر تلفیق و تعریف شوند که اطمینان لازم را جهت حضور رقابتی در بازار امروزی فراهم کند ، باوجود اینکه سازمان ها به اهمیت همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات پی برده اند، به نظر آن ها تحت کنترل درآوردن قابلیت های فناوری اطلاعات در جهت کسب منافع بلند مدت سخت یا غیر ممکن میباشد.اگرچه فناوری اطلاعات قدرت بکارگیری در همه ی صنایع و بازارها را دارد.(لوفتمن و بریر [2]،1999،13)

مقاومت سازمانی و ارائه اطلاعات ناصحیح و حتی ساختگی، عدم احساس نیاز به لزوم انجام پژوهش ها و تحقیقات در حوزه ی فناوری اطلاعات توسط سازمان، داشتن ماموریت صرفا بصورت گفتاری و نوشتاری، انجام کارهای خارج از حوزه ی وظایف استاندارد و اهداف سازمان باعث ایجاد ابهاماتی برای تهیه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان برای واحد فناوری اطلاعات میشود که درنتیجه واحد فناوری اطلاعات نمی تواند   به درستی پشتیبان کسب و کار و استراتژی های آن باشد.

مراکز علمی نیز به موضوع همسویی توجه لازم را داشته اند. کینگ[3](1978)، دیوید و السون[4](1985)، هندرسون و نکاترامن(1992)، ریچ و بنبست[5](2000) و… در تحقیقاتشان ابزارهای لازم جهت دستیابی به همسویی و تاثیر آن بر خروجی سازمان را بررسی کرده اند، در این تحقیق، محقق در پی آن است تا ضمن مطالعه ی کتابخانه ای وسیع و جامع همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش متغیرهایی تحت عنوان «استراتژهای سازمان[6]، استراتژی های فناوری اطلاعات[7]، زیر ساختهای سازمان[8]، و زیر ساخت های فناوری اطلاعات[9] » در قالب یک مدل مورد بررسی قرار گرفت. که این مدل بر گرفته از مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993) با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما می باشد،که دلیل اصلی این تغییرات کاهش تعداد متغیر های پژوهش وکاهش دشواری و مشکلات انجام آن می باشد. مسئله اصلی پژوهش این است که آیا همسویی استراتژیک بین فناوری اطلاعات و سازمان وجود دارد یا نه؟

4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار نه تنها در امریکا بلکه در اروپا و بخش های دیگر جهان مطرح میباشد. اگر بازگشت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات تابعی از همسویی استراتژیک باشد ، آنگاه هر اقدامی جهت افزایش ارزش تجاری فناوری اطلاعات در چارچوب میزان همسویی فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان مورد ملاحظه قرار می گیرد.

(استراسمن[10]1997،62) این نکته را در این بحث مورد توجه قرار داده است که اگر”نتیجه ی دستاوردهای همه ی پروژه های نرم افزاری بطور مشخص با برنامه ها و الزامات بودجه ای سازمان مرتبط شوند، سرمایه گذاری نرم افزاری می تواند به عنوان یک عامل در راستای تغییرسازمانی مطرح شده و از هزینه های مجزا و جزیره ای اجتناب شود.”

براساس این بحث سازمان هایی که براهداف فناوری اطلاعات تمرکز بیشتری دارند، همسویی استراتژیک بالاتری را در سازمان خود تشخیص داده اند.

(کی بورا،[11]2000،45) مطرح کرد که سنجش دقیق همسویی استراتژیک به جهت پیچیدگی ها و عوامل متعدد تاثیر گذار سازمان، دست نیافتنی است که این تبادلات سازمانی بسیار پیچیده میباشد، زیرا هم استراتژی و هم سایر سطوح عملیاتی در مجموعه سازمان بر روی آن ها تاثیر گذار میباشد.

باتوجه به این نکات، تعیین عوامل مختلف که سازمان ها باید در نظر بگیرند، خود یک موضوعی است که محققین، وقت قابل توجهی را پیرامون آن صرف کرده اند و ما برآنیم که همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را شناسایی و ارزیابی کنیم.

بسیاری ازجنبه های همسویی کسب وکار و فناوری اطلاعات بررسی شده است. (چان و همکاران،1997،37) میزان انطباق استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب وکار را اندازه گیری کرده اند، برخی از محققین بر اهمیت همسویی ساختاری تاکید داشته و پیشنهاد دارند که ساختارهای فناوری اطلاعات با ساختارهای کسب و کار سازمان همسو باشد (برودبنت ویل،1994،19).

در حال حاضر سازمان های ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات نموده اند. چنانچه بتوان با بکار گیری مدلی سرمایه گذاری های فوق را به گونه ای هدایت کرد که بیشترین بازدهی سرمایه و کارایی را به حاصل آورد ، کمک بسیاری به سازمان ها در جهت پیشبرد و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی خواهد شد. علاوه براین کسب و تجربه ی روشی برای استفاده عملی از مدل های بررسی همسویی و اشنایی با مشکلات موجود در تحقیق و پژوهش در سازمان های دولتی، گامی موثر در استفاده ی بهینه و مفید از منابع موجود و قابل حصول در سازمان ها میباشد.

طبق نظر (کلمن و پاپ[12]، 2006،96)، اگرچه مفهوم اصلی همسویی استراتژیک بیش از دو دهه قبل مطرح شده، اما تحقیق در این حوزه همچنان برای مدیران اجرایی شرکت ها و سازمان ها جهت دستیابی به همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار ارزشمند میباشد.

شناسایی و مطالعه ی همسویی استراتژیک، فرایند های کلیدی و عوامل سازمانی مرتبط با آن می تواند برای حوزه ی دانشگاهی و صنعت کشور مفید باشد.

در این پژوهش سعی شده است تا با ارائه یک مدل مفهومی مبتنی مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993)، با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما (حذف برخی از رابطه های غیر ضروری) همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

1.Chan

1.Barier

1.King

2.David and Olson

3.Reich and Benbasat

  1. 4. Business Strategy
  2. 5. IT Strategy
  3. 6. Business structure
  4. 7. Structure ofInformation Technology

[10] .Strassman

2.Ciborra

1.Coleman and Papp

تعداد صفحه : 177

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست:در مهندسی ژئوتکنیک-کاربرد مدل هذلولوی اصلاح شده برای پیش بینی رفتار مکانیکی خاک های غیر اشباع Next Entries پایان نامه ارشد مدیریت گرایش منابع انسانی: بررسی نقش عنصر انسانی (کارکنان) در بروز سوانح دریایی