پایان نامه ارشد مدیریت فناوری اطلاعات: بررسی و اولویت­ بندی زیرساختهای روشهای الكترونیكی جمع­ آوری كمك های مردمی در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش : سیستم های اطلاعاتی

عنوان : بررسی و اولویت­ بندی زیرساختهای روشهای الكترونیكی جمع­ آوری كمك های مردمی در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد الکترونیکی

گروه مدیریت فن ­آوری اطلاعات

پایان نامه جهت اخذ كارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات

گرایش سیستمهای اطلاعاتی

موضوع:

بررسی و اولویت­ بندی زیرساختهای روشهای الكترونیكی جمع­ آوری كمك های مردمی (اعانات) در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP

(مطالعه موردی كمیته امداد امام خمینی(ره))

استاد راهنما:

دکتر زین العابدین امینی سابق

استاد مشاور:

دکتر یداله عباس زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل1

1-1-   مقدمه………………………………….. 1

1-2-   بیان مساله………………………………….. 1

1-3-   اهمیت و ضررورت تحقیق…………………………………… 2

1-4-   سئوالات تحقیق…………………………………… 3

1-5-   اهداف تحقیق…………………………………… 3

1-6-   چارچوب نظری تحقیق…………………………………… 4

1-6-1- متغیرهای تحقیق…………………………………… 4

1-6-2- متغیر مستقل (X)………………………………….

1-6-3متغیر وابسته (Y)………………………………….

1-7-   فرضیه های تحقیق…………………………………… 6

1-8-   روش تحقیق…………………………………… 7

1-9-   روش گردآوری اطلاعات……………………………………. 7

1-10- جامعه و نمونه آماری…………………………………… 7

1-11- قلمرو تحقیق…………………………………… 8

1-12- مفاهیم وتعاریف نظری…………………………………… 8

1-12-1-. تعریف واژگان کلیدی…………………………………… 8

1-13- مشکلات و تنگناهای تحقیق…………………………………… 9

1-14- جمع بندی…………………………………… 9

فصل 2

2-1-   مقدمه………………………………….. 10

2-2-   ادبیات نظری تحقیق…………………………………… 10

2-2-1-….. ایرانیان هر سال چقدر صدقه می​دهند؟………………………………….. 10

2-2-2-…. صدقه دادن مدرن………………………………….. 11

2-2-3-…. نقش پرداخت‏‌های الکترونیک در گسترش تجارت الکترونیک……………….. 12

2-2-4-…. مراحل تجارت الکترونیکی…………………………………… 14

2-2-5-…. اهمیت سیستم های پرداخت……………………………………. 14

2-2-6-…. سیستمهای پرداخت و پایداری مالی…………………………………… 15

2-2-7-…. سیستمهای پرداخت و كارایی اقتصادی…………………………………… 15

2-2-8-…. مروری بر سیستمهای پرداخت الكترونیك……………………………………. 15

2-2-9-… سه ویژگی اصلی ابزارهای پرداخت……………………………………. 17

2-2-10-. انتقال وجوه الكترونیك……………………………………. 17

2-2-11-. کارتهای پرداخت……………………………………. 18

2-2-12-. انواع سرویس های تجارت الكترونیكی…………………………………… 19

2-2-13-. زیرساختهای پرداخت الكترونیكی…………………………………… 19

2-2-14-. روشهای جمعآوری اعانات……………………………………. 19

2-2-15-. تاریخچه خدمات الكترونیكی بانکی در جهان و ایران……………………… 21

2-2-16-. مزایای پرداختهای الكترونیكی…………………………………… 22

2-2-17-. نقش خیرین در توسعه و ایجاد زیرساخت روشهای پرداخت الکترونیک…………… 22

2-2-18-. تاریخچه کمیته امداد………………………………….. 23

2-3-   پیشینه تحقیق…………………………………… 24

2-3-1-… تحقیقات داخل كشور…………………………………. 24

2-3-2-… تحقیقات خارج از كشور…………………………………. 28

فصل 3

3-1-   مقدمه………………………………….. 31

3-2-   روش تحقیق…………………………………… 32

3-3-   مراحل انجام تحقیق…………………………………… 34

3-4-   ابزار جمع‌آوری اطلاعات……………………………………. 34

3-5-   روش کتابخانه ای…………………………………… 35

3-5-1روش دلفی…………………………………… 36

3-5-2پرسشنامه………………………………….. 37

3-6-   مقیاس سنجش متغیرها ………………………………….38

3-6-1-…. طیف لیکرت……………………………………. 38

3-7-   جامعه آماری…………………………………… 40

3-8-   نمونه آماری…………………………………… 40

3-9-   تعیین حجم نمونه………………………………….. 41

3-10- روش توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه………………………………….. 42

3-11- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری…………………………………… 42

3-11-1-. روایی پرسشنامه………………………………….. 42

3-11-2-. پایایی پرسشنامه………………………………….. 43

3-11-2-1- روش محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………… 44

3-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………….45

3-12-1-. آزمون فریدمن…………………………………… 45

3-12-2-. ادبیات ANP……………………………………

3-12-3-. روش تحقیق ANP……………………………………

فصل 4

4-1-   مقدمه………………………………….. 51

4-2-   رو ش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………….52

4-2-1آمار توصیفی…………………………………… 52

4-2-2توصیف متغییرهای تحقیق…………………………………… 57

4-2-3آمار استنباطی…………………………………… 61

4-2-3-1-  آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه (آزمون آلفای کرونباخ)…………. 62

4-2-3-2-  آزمون فرضیات پژوهش………………………………….62

فصل 5

5-1-   مقدمه………………………………….. 71

5-2-   موضوع و نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش…………………. 71

5-3-   نتایج و پیشنهادهای حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش……………. 73

5-4-   پیشنهادات اجرایی…………………………………… 73

5-5-   پیشنهادهایی برای محققین آینده…………………………………. 74

ضمیمه ‌أ …………………………………. 75

فهرست مراجع………………………………….  78

واژه نامه انگلیسی به فارسی…………………………………… 79

چکیده:

كمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان یكی از نهادهای مردمی، در ترسیم خط مشی­های اساسی خود، بر حمایت ، همكاری و مشارکت مردمی تاكید اساسی دارد و بر این مبنا جذب کمک های مردمی را به عنوان ساز و كار هدایت­كننده مشارکتهای مردمی به سمت نیازمندترین اقشار جامعه می­پندارد. از آنجا كه جذب کمک های مردمی و برنامه ریزی در این زمینه، دارای ابعاد پیچیده اقتصادی، اجتماعی و مهمتر از همه اعتقادی و شرعی است و از سوی دیگر فعالیت­هایش در یك سازمان متمركز است، خواه ناخواه با عوامل و احیاناً موانعی روبرو است كه می­تواند بر این روند تاثیرگذار باشد. این عوامل كه بخشی درون سازمانی و بخشی برون سازمانی است، به دلیل آنكه می‌تواند بر تداوم جذب کمک ها و ارتقاء كارایی و كیفیت آن تاثیرگذار باشد، نیاز به شناخت و بررسی دارد. این پژوهش با درك این ضرورت و با هدف شناخت برخی عوامل برون سازمانی موثر بر جذب و توسعه مشارکت های مردمی و شناخت الگوهای جدید پرداخت كمك ها انجام یافته است و می كوشد تاثیر پاره­ای متغیرهای برون سازمانی نظیر میزان آشنایی و استقبال مردم از فعالیتهای كمیته امداد با تسهیل استفاده از فناوری های نوین و هزینه­ های مربوط به پیاده­سازی روشهای جدید جمع ­آوری اعانات بر مشاركت های مردمی را مورد آزمون قرار دهد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

بر اساس بررسی های آماری در سالهای اخیر ، کاهش اقبال عمومی در مشارکت مردم در برخی روشهای سنتی کمک به موسسات عام المنفعه را نشان می دهد، از سوی دیگر مشکلات روزافزون اقتصادی تامین مایحتاج نیازمندان جامعه را دوچندان کرده ، به نحویکه عدم کمک به این قشر از جامعه از سوی توانمندان و موسسات عام المنفعه می تواند چالشهای جدی در مسیر زندگی این خانواده ها ، فرزندان آنان و نهایتاً دولت ایجاد کند.

بنابر همین دلایل یافتن راه­کارهای جدید جهت جذب هرچه بیشتر کمکهای اقشار توانمند جامعه در تسهیل زندگی نیازمندان اقدامی ضروری است، در این راستا یکی از راهکارهای ممکن ، استفاده از روشهای الکترونیکی ، در دسترس و آسان است.

شناسائی و بکارگیری هریک از این روشها نیازمند بررسی ، تحلیل ، هزینه و….. است ، لذا ضروری است قبل از سرمایه گذاری کلان در ایجاد زیرساخت هر یک از روشها به بررسی و تحلیل میزان استقبال خیرین و حجم کمکهای قابل جمع آوری از طریق آنها پرداخته شود تا از بازدهی مناسب هزینه ها در هر روش اطمینان حاصل گردد.

در این فصل ابتدا به بیان مساله، تشریح ابعاد آن، و ضرورت و اهمیت تحقیق پرداخته می­شود. آنگاه سوال و فرضیات تحقیق تشریح شده و متغیرهای تحقیق شناسایی می­شود. در ادامه به بیان اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق و معرفی متغیرها و همچنین مدل مفهومی، روش تحقیق، روش گردآوری داده­ها و اطلاعات، جامعه آماری و نمونه آماری، تعریف قلمروی تحقیق پرداخته و در نهایت واژگان و مفاهیم اختصاصی طرح تعریف می­شود.

2-1- بیان مسأله

با توجه به گسترش روزافزون مشكلات اقتصادی و معیشتی در كشور و افزایش تعداد خانواده های نیازمند و اقشار ضعیف در جامعه و تغییر الگو و سبك زندگی بویژه در كلانشهرها ، توجه به این دسته از افراد جامعه بیش از پیش مغفول مانده و افراد توانمند نیز به دلالیل مختلف از جمله عدم اطلاع کافی از مشكلات هم وطنان نیازمند، عدم اعتماد کافی نسبت به موسسات عام المنفعه و خیریه ها و عدم دسترسی آسان به راه های كمك به نیازمندان ، مشاركت كمتری در این خصوص دارند ، لذا موسسات عام المنفعه ، علاوه بر اطلاع رسانی درست و شفاف و اعتماد سازی می بایست به ایجاد بسترهای مناسب و در دسترس بمنظور جذب مشاركت هرچه بیشتر توانمندان جامعه ، اهتمام ورزند.

البته مجموعه­هایی مانند كمیته امداد و بهزیستی از منابع مختلف جهت تامین هزینه­های پرداختی به مددجویان و اقشار آسیب­پذیر استفاده می­کنند ، بخشی از این منابع از محل بودجه دولتی، بخش دیگر از محل درآمدهای اختصاصی نظیر، درآمد شركتها و كارخانجات تابعه و مابقی از محل كمكهای مردمی تامین می­شود، در مورد کمیته امداد از آنجا كه براساس برنامه پنجم توسعه قرار است بودجه دولتی سالیانه این نهاد هر سال 10% كاهش یابد، لذا بر این اساس لزوم توجه و تمركز بر اعانات و كمكهای مردمی دوچندان خواهد بود.

در مقابل طی مشاهدات و بازخوردهای دریافتی از سطح جامعه (تماس­ها و پیام­های مردم در سامانه اینترنتی، سامانه پیام کوتاه، مراکز پاسخگوئی مشارکت­های مردمی و… ) به دلایل متعدد از قبیل سبك زندگی شهری و عدم دسترسی عده زیادی از شهروندان كه مثلاً با وسایط نقلیه شخصی تردّد می‌كنند و یا مشاهده دستبرد سارقین و افراد معتاد به صندوق­های صدقات در سطح خیابانها و معابر و… اعتماد و اقبال عمومی نسبت به پرداخت كمكها بصورت سنّتی دچار كاهش شده است، از سوی دیگر دسترسی و ضریب نفوذ بالای اینترنت و خدمات الكترونیكی و اطمینان از وصول آنها، رغبت و تمایل افراد را جهت استفاده روشهای نوین در جهت پرداخت صدقات و اعانات بیشتر نموده و لذا ایجاد بستر مناسب ، آسان و در دسترس را طلب می­نماید.

درحال حاضر روشهای الكترونیكی موجود جهت جذب کمکهای مردمی (صدقات و اعانات) از این قرار است:

– جمع آوری کمکهای مردمی از طریق پایانه های فروش (POS).

– جمع آوری کمکهای مردمی از طریق سیستمهای خودپرداز (ATM).

– جمع آوری کمکهای مردمی از طریق سایت های اینترنتی (شامل سایت کمیته امداد و سایت بانکهایی که با امداد توافق نامه دارند).(Online Payment)

– جمع آوری کمکها از طریق موبایل پرداخت (Mobile Payment).

– جمع آوری کمکها از طریق سیستم (USSD).

– جمع آوری کمکهای مردمی از دستگاه کارتخوان کارتهای شهروندی (بلیط الکترونیکی مترو، اتوبوس و… ).(Card Reader) یا (RFID)

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

بر مبنای آنچه در بیان مساله درباره ضرورت تمرکز و اهتمام در جذب کمکهای مردمی آمد ، با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن فناوری­های نو ، روشهای مختلفی در این راه بکار گرفته می شود که هر یک از این روشها بر اساس سلایق و امکانات مخاطبین، مورد استفاده گروهی از آنان قرار می گیرند ، لیکن آماده سازی و توسعه بستر و زیرساخت هر یک از این روشها مشمول هزینه های خاص خود می باشد و از طرفی میزان و حجم کمکهای جذب شده در بستر هر روش متفاوت است و می بایست درآمد (کمک) جذب شده از هر روش را با هزینه پیاده سازی و توسعه آن مقایسه نمود و به این ترتیب مقرون به صرفه بودن روشها و پیاده سازی زیرساخت آن را مورد مداقّه قرار داد ، تا با یافتن نقاط اپتیمم از هدر رفتن درآمدها و تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری شود.

از سوی دیگر از آنجا كه محقق قبلاً در این زمینه­ها تجارب و سوابق اجرائی و مدیریتی داشته و این مسائل را بطور ملموسی درك و راه­كارهائی را ارائه نموده، اقدام به پیشنهاد طرح تحقیق علمی در این باره كرده است، تا بتواند در راستای ارتقای سطح خدمات از طریق جذب مشاركتهای مردمی گامی بردارد.

4-1- سوالات تحقیق

پرسش اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر می‌باشد:

1- استفاده از زیرساخت­های روشهای الکترونیکی چه تاثیری در افزایش مشاركت وکمک­های مردمی دارد؟

2- آیا روشهای الكترونیكی جمع ­آوری کمک­ها مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت؟

3- اولویت مردم برای كمك­های عام المنفعه از طریق كدامیك از روشهای الكترونیكی است؟

5-1- اهداف تحقیق

این تحقیق بصورت مشخص در كمیته امداد امام خمینی(ره) مورد بررسی و انجام قرار خواهد گرفت و هدف کاربردی آن یافتن زیرساختهایی بهینه روشهای جذب کمکها و افزایش گروه حامیان و کاهش هزینه های مربوط به جمع آوری کمکهای مردمی است.

1- شناسائی میزان توفیق روشهای الكترونیكی در جمع ­آوری كمك­های مردمی.

2- شناسائی میزان استقبال از روشهای الكترونیكی جمع ­آوری كمك­های مردمی.

3- شناسائی زیرساختهای روشهای الكترونیكی جمع ­آوری كمك­های مردمی.

4- مقایسه زیرساخت روشهای الكترونیكی جمع ­آوری كمك­های مردمی و یافتن موارد مناسب از بین آنها.

هدف آرمانی این تحقیق كمك به مدیریت و توسعه مشاركتهای مردمی در موسسات عام المنفعه از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) است که از طریق یافتن زیرساخت های مناسب­تر روشهای نوین الکترونیکی انجام می­شود.

تعداد صفحه : 99

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو