پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

گرایش : تولید

عنوان : بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: “تولید”

عنوان :

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 88-84

استاد راهنما :

دکترمهرزاد مینویی

استاد مشاور :

دکترزاداله فتحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : بیان کلیات………………………1

1-1) مقدمه……………………. 3

1-2) بیان مساله……………………. 3

1-3) بیان ضرورت و اهمیت موضوع…………………….. 4

1-4) هدف تحقیق…………………….. 5

1-4-1) هدف اصلی…………………….. 5

1-4-2) اهداف فرعی…………………….. 5

1-5) سوالات تحقیق…………………….. 5

1-5-1) سوال اصلی…………………….. 5

1-5-2) سوالات فرعی…………………….. 5

1-6) فرضیه‌های تحقیق…………………….. 6

1-6-1) فرضیه اصلی…………………….. 6

1-6-2) فرضیه‌های فرعی…………………….. 6

1-7) قلمرو تحقیق…………………….. 6

1-7-1) فلمرو زمانی تحقیق…………………….. 6

1-7-2) قلمرو مكانی تحقیق…………………….. 6

1-7-3) قلمرو موضوعی…………………….. 6

1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………. 6

1-8-1)‌ شكاف قیمتی نسبی (تعریف مفهومی)……………………. 6

1-8-2) شكاف قیمتی نسبی (تعریف عملیاتی)……………………. 7

1-8-3) تعداد دفعات گردش سهام (تعریف مفهومی)……………………. 7

1-8-4) تعداد دفعات گردش سهام (تعریف عملیاتی)……………………. 7

1-8-5) نسبت بدهی كوتاه‌مدت (نوو، 1373) …………………….7

1-8-6) نسبت بدهی بلندمدت (نوو، 1373)……………………. 7

1-8-7) نسبت حقوق صاحبان سهام (نوو، 1373)……………………. 8

1-9) محدودیت‌های تحقیق…………………….. 8

1-10) ‌ساختار پایان‌نامه……………………. 8

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق…………………….. 9

2-1) مقدمه……………………. 10

2 ـ 2) ساختار سرمایه……………………. 10

2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه……………………. 11

2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه……………………. 11

2-2-3) نظریه ساختار سرمایه……………………. 12

2-2-4) تعریف مدیریت مالی…………………….. 13

2-2-5) ساختار مطلوب و بهینه سرمایه……………………. 13

2-2-6) معیارهای ساختار سرمایه……………………. 15

2-2-7) عوامل موثر بر ساختار سرمایه……………………. 15

2-2-8) انواع ساختار سرمایه……………………. 17

2-2-9) تئوری ساختار سرمایه……………………. 17

2-2-10) عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه …………………….26

2-2-11)ساختار سرمایه و هزینه سرمایه……………………. 29

2-2-12) نحوه اندازه‌گیری ساختار سرمایه……………………. 32

2-3) نقدشوندگی……………………..42

2-3-1) اندازه‌گیری‌های مختلف نقدشوندگی…………………….. 34

2-3-2) عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی…………………….. 35

2-4) ارتباط بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی…………………….. 40

2-4-1) تاثیر مثبت نقدشوندگی دارایی بر اهرم……………………. 40

2-4-2) تاثیرات منفی و كم اهمیت……………………. 41

2-4-3) عدم تقارن در تاثیر نقدشوندگی دارایی بر اهرم……………………. 42

2-5) پیشینه تجربی تحقیق…………………….. 43

2-5-1) پژوهشهای داخلی…………………….. 43

2-5-2) پژوهشهای خارجی…………………….. 44

فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………… 47

3-1) مقدمه……………………. 48

3-2)‌ مدل تحقیق…………………….. 48

3-3) روش تحقیق……………………. 49

3-4) فرضیه‌های تحقیق…………………….. 50

3-4-1) فرضیه اصلی…………………….. 50

3-4-2) فرضیه‌های فرعی…………………….. 50

3-5) جامعه آماری و نمونه……………………. 50

3-6) قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مكانی)……………………. 51

3-6-1) قلمرو موضوعی…………………….51

3-6-2) قلمرو زمانی……………………. 51

3-6-3) قلمرو مكانی……………………. 51

3-7) روش و ابزار گردآوری داده‌ها …………………….51

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………….51

3-8-1) آمار توصیفی…………………….. 51

3-8-2) آمار استنباطی…………………….. 51

3-8-3) مقیاس متغیرهای تحقیق…………………….. 52

فصل چهارم: تحلیل یافته ها……………………. 54

4-1) مقدمه……………………. 55

4-2) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………….. 55

4-3) آزمونهای مربوط به تحقیق…………………….. 56

4-3-1)‌ آزمون كولموگوروف ـ اسمیرنوف……………………… 57

4-3-2) آزمون دوربین ـ واتسون…………………….. 57

4-3-3) آزمون فرضیه‌ها …………………….59

4-4) خلاصه و جمع‌بندی نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها………… 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………… 79

5-1) مقدمه……………………. 80

5-2) مروری بر نتایج كلی تحقیق…………………….. 80

5-3) یافته‌های تحقیق…………………….. 80

5-4) بحث و نتیجه‌گیری…………………….. 81

5-5) پیشنهادات مبتنی بر نتایج…………………….. 81

5-6) پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………….. 82

5-7) محدودیتهای تحقیق…………………….. 82

منابع و ماخذ……………………. 83

چکیده:

روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه­های تحقیق كه در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این راستا فرضیه‌های تحقیق بدین صورت است.

فرضیه‌ی اصلی: «ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد».

با آزمون فرضیه‌های مربوط به صنعت فلزات اساسی، سیمان و صنعت خودرو و قطعات نتیجه گرفته می‌شود كه ارتباط مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شركت‌های فلزات اساسی، سیمان و صنعت خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود ندارد و بنابراین می‌توان ادعا نمود كه ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شركت‌های پذیرفته شده در صنعت فلزات اساسی، سیمان و صنعت خودرو و قطعات بورس اوراق بهادار تهران تأثیر ندارد

لذا بر اساس یافته‌های فرضیه‌ها می‌توان ادعا نمود كه در طول دوره تحقیق، بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شركتهای پذیرفته شده در صنایع سیمان، خودرو و قطعات و فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود ندارد، پس می‌توان ادعا كرد كه ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرای طی دوره 1384 تا 1388 تاثیر ندارد. با توجه به رد شانزده فرضیه فرعی و تایید دو فرضیه فرعی مطرح شده برای این فرضیه، می‌توان اینگونه به این فرضیه پاسخ داد كه اطمینان 70% ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای تحقیق 1384 تا 1388 تاثیر نداشته است. بنابراین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش رسائیان و صلواتی و پژوهش مایرز و راجان (1998) و مورلك و اروان (2001) كه بیانگر عدم وجود رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی است همخوانی دارد.

فصل اول: بیان کلیات

1-1) مقدمه

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری شركت ها و برای جهت­گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. (داگلاس، 2001). شركت ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند بخشی از سرمایه در داخل شركت از طریق سود انباشته كه در نتیجه سودآوری شركت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است، تامین می‌شود و مابقی می‌تواند از طریق بازارهای مالی سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. شركتی كه هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد، ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشكیل می‌دهد و از آنجایی كه ساختار سرمایه بیشتر شركت ها، همراه با بدهی و سرمایه است، از این رو مدیران مالی به دریافت وام اثرات ‌آن و حداكثر كردن ثروت سهامداران، بسیار حساس و دقیق هستند. و با توجه به اینكه سرمایه‌گذاران بر اساس معیارهای مختلف، ضمن مقایسه­ی انواع سهام، در سهام خاصی سرمایه‌گذاری می‌كنند، قیمت سهام شركت ها یكی از بارزترین معیارهای سرمایه‌گذاری است كه مبین اعتبار شركت برای سرمایه‌گذاری است كه در واقع اعتبار شركت برای سرمایه‌گذاری است. بنابراین مقایسه اعتبار شركت یكی از روش های بهبود سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران با شناخت عوامل موثر بر قیمت سهام شركت ها روند تغییرات قیمت و تغییرات ارزش شركت را پیش‌بینی می‌كنند و بر اساس آن، تصمیمات لازم برای خرید یا عدم خرید سهام اتخاذ می‌‌كنند (پورحیدری، امید، 1374).

2-1) بیان مسئله

از جمله مسائل و موضوعاتی كه شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه­ هستند ساختار سرمایه میباشد. اینكه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشكیل دهد،‌ تا در نهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی)‌یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شركت ها گردد، از دیرباز به عنوان یك مسأله عمده و مهم مطرح بوده است. محیطی كه شركت ها در‌آن فعالیت می‌كنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار سرمایه نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می‌تواند، توان رقابتی شركت را در بازار افزایش دهد. هم چنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریانات نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز به استقراض كاهش یافته واز این رو ساختار سرمایه شركت نیز بهبود می‌‌یابد. (اسمیت و دیگران، 2008).

تصمیمات تامین مالی و سرمایه‌گذاری در شركت ها، تصمیم‌هایی هستند كه هر دو با آینده‌نگری اتخاذ می‌شوند. در تصمیمات مالی، شركت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به كار می‌گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تامین‌كنندگان منابع مالی عمل كند. منابع تامین مالی شركت ها براساس سیاست تامین مالی آنها، به دو بخش «منابع مالی درونی» و «منابع مالی بیرونی» شركت تقسیم می‌شود. در منابع مالی درونی، شركت از محل سود كسب شده اقدام به تامین مالی می‌كند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیتهای عمدتا عملیاتی شركت برای كسب بازده بیشتر به كار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‌ها و سهام، اقدام به تامین مالی می‌كند.

3-1) بیان و ضرورت اهمیت موضوع

به طور كلی ساختار سرمایه‌ی شركت ها از دو بخش تشكیل گردیده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم تركیب منابع تأمین مالی. به طور كلی وام و سهام دو گروه‌های اصلی شكل‌دهنده­ی ساختار سرمایه محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شركت ها دارای بازده و ریسك متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در كارایی و اعتبار شركت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. محیطی كه شركت ها امروزه در آن فعالیت می‌كنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی و شركت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه‌گذاری جدید هستند و شركت ها برای سرمایه‌گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شركت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است كه منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین كند. اما مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد كه روش تامین مالی با نوع سرمایه‌گذاری شركت سازگار باشد و همچنین از اهرم در حد معقول آن استفاده كند تا هم ارزش شركت حداكثر شود و هم از پیامدهای نامطلوب ریسك مالی به واسطه استفاده از بدهی، جلوگیری كند.

از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یكی از مهمترین موضوعاتی است كه در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه‌بندی شركت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می‌شود. ساختار سرمایه هر شركت، هشدار اولیه‌ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شركت است و لازم است در برنامه‌ریزی استراتژیك شركتها، تعیین عوامل مؤثر بر كارایی تامین مالی آنان مورد توجه جدی باشد. از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می‌كند و شركت ها به رقابت می‌پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه خود را در بازار تحكیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج كنند و قدرت بازار را در دست گیرند. (اسمیت و دیگران، 2008)

معمای ساختار سرمایه از مهمترین مسائل مدیریت مالی شمرده می‌شود و حتی از معمای سود سهام نیز پیچیده‌تر است (عبدالله‌زاده، 1373). زیرا اطلاعات مدیران در زمینه‌ی ساختار سرمایه بسیار اندك است و هنوز معلوم نیست شركت ها بر چه اساسی اوراق بهادار متضمن بدهی، مالكیت و یا مختلط را منتشر می‌كنند. ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری و جهت­گیری بنگاههای اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و متغیر كنونی، درجه‌بندی شركت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه‌ریزی استراتژیك آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف «حداكثر سازی ثروت سهامداران» ضروری كرده است.

تعداد صفحه : 97

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی سیاست جنایی دولت ، قوانین جاری و خلا های قانونی موجود در حمایت از بزه دیدگان Next Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی