پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

عنوان : ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قزوین

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.

رشته مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

عنوان:

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی

(مطالعه موردی: شهرداری های استان آدربایجان غربی)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر غلامحسین شیر دل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 3

1-1 بیان مسئله (تعریف موضوعی تحقیق)……………………………………………. 4

1-2 ضرورت تحقیق………………………………………………………………………… 6

1-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………… 7

1-4 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………….7

1-4-1 سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………….7

1-4-2 سوالات فرعی تحقیق ……………………………………………………………..8

1-5 روش تحقیق……………………………………………………………………………..8

1-6 جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………….. 9

1-7 روش و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………….. 9

1-8 تکنیک تجزیه و تحلیل داده ­ها……………………………………………………..9

1-9 قلمرو انجام تحقیق……………………………………………………………………11

1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………11

1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………..11

1-9-3 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………….11

1-10 تعریف اصطلاحات……………………………………………………………….12

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………. 14

2-1- بخش اول:برون سپاری……………………………………………………………. 15

2-1-1 سابقه برون سپاری …………………………………………………………….17

2-1-2 مزایای برون سپاری………………………………………………………………18

2-1-3 مشکلات و چالشهای برون سپاری…………………………………………..20

2-1-4 دلایل برون سپاری………………………………………………………………21

2-1-5 عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری…………………………………………..22

2-1-6 معیار های انتخاب پیمانکار مناسب…………………………………………..25

2-2- بخش دوم: ادبیات تجربی……………………………………………………… 32

2-2-1 پیشینه داخلی…………………………………………………………………….32

2-2-2 پیشینه خارجی…………………………………………………………………….37

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………….41

3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………. 41

3-2 جامعه آماری و روش نمونه­گیری……………………………………………. 43

3-3 ابزارهای جمع آوری دادها…………………………………………………………….43

3-4 تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. 44

3-5 منطق فازی…………………………………………………………………………….44

3-6 معرفی روشهای تصمیم گیری چند معیاره………………………………….47

3-6-1-روش FAHP …………………………………………………………………….

3-6-1-1- وزن دهی معیارها بر اساس روش چانگ……………………………..48

3-6-2-روش تاپسیس……………………………………………………………………52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………… 59

4-1 مدل­سازی………………………………………………………………………………59

4-2 تعیین اهمیت معیارها…………………………………………………………….. 58

4-2-1 تعیین اهمیت معیارهای اصلی ……………………………………………..58

4-2-1-1 مقایسات زوجی بین معیارهای اصلی………………………………………58

4-2-1-2 محاسبه نرخ ناسازگاری ……………………………………………………61

4-2-1-3 نرمالیزه کردن ماتریس مقایسات زوجی و تعیین وزن اهمیت آن……….62

4-2-1-4 محاسبه درجه امکان…………………………………………………………63

4-2-1-5 محاسبه وزن معیارهای اصلی………………………………………………….63.

4-2-2 تعیین اهمیت زیر معیارها ……………………………………………………………63.

4-2-2-1 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مالی ……………………………………….64

4-2-2-2 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای مدیریتی ………………………………64

4-2-2-3 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای منابع …………………………………..65.

4-2-2-4 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای کیفیت ………………………………….66.

4-2-2-5 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای تعهد ………………………………………….66.

4-2-2-6 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای انطباق …………………………………66.

4-2-2-7 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای اطمینان ……………………………….67.

4-2-2-8 مقایسات زوجی بین زیر معیارهای توانایی ……………………………….68.

4-2-3 تعیین وزن کلی معیارها ……………………………………………………….68.

4-3 تعیین اولویت گزینه­ها…………………………………………………………………….70.

4-3-1 ساخت ماتریس تصمیم ……………………………………………………………70.

4-3-2 ساخت ماتریس تصمیم متوسط………………………………………………….70.

4-3-2 بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم…………………………………………………70.

4-3-3 ماتریس بی مقیاس شده موزون………………………………………………..70.

4-3-4 تعیین ایده آل مثبت و منفی هر معیار ……………………………………………70.

4-3-5 محاسبه اندازه فاصله از ایده آل مثبت و منفی……………………………..77.

4-3-6 محاسبه نزدیکی نسبی گزینه‌ها به راه حل ایده آل و رتبه بندی گزینه ­ها……..77.

فصل پنجم : تفسیر نتایج پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………….. 80

5-1- نتیجه گیری از تحقیق …………………………………………………………. 80

5-2-پیشنهادات……………………………………………………………………………..86.

5-2-1 پیشنهادات اجرایی……………………………………………………………… 86

5-2- پیشنهاد برای پژوهش های آتی……………………………………………… 87

5-3- محدودیت های پژوهش………………………………………………………….. 87

منابع

1- منابع فارسی…………………………………………………………………………… 89

2- منابع انگلیسی………………………………………………………………………. 89

پیوست

پیوست:پرسشنامه…………………………………………………………………..94

چکیده:

در کسب و کار رقابتی امروز، شرکتها به دنبال راه هایی برای بهبود وضعیت خود در بازار هستند به همین منظور بسیاری از شرکتها از خدمات سایر شرکتها (پیمانکاران)بهره می گیرند.دراین رابطه، مسئله تعیین شاخص های دخیل درانتخاب پیمانکاران واولویت بندی آنها مطابق بااستراتژیها واهداف یک سازمان ازاهمیت بالایی برخوردار بوده و این شاخص ها می تواند دررتبه بندی تامین کنندگان سازمان درجهت اهداف آن نقش موثری داشته باشند. حل این مسئله می تواند منجر به بهبودعملکردسازمان شده و در عین حال هزینه های مرتبط با خرید و تامین را کاهش دهد. شهرداریها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به همین دلیل تصمیمات اخذ شده در این رابطه در عملکرد موفق شهرداریها در این سازمانها تاثیر بسزایی دارند با توجه به موارد مذکور اخذ چنین تصمیماتی نیازمند ابزار توجیهی قوی برای اجرا می باشد.

در این پژوهش به دنبال ارائه روش موثر در انتخاب شاخص ها و اولویت بندی آنها، و استفاده از این شاخص ها در رتبه بندی پیمانکاران می باشیم، در این راستا، ابتدا با استفاده از روش FAHP شاخص ها بر اساس میزان تاثیرشان در انتخاب تامین کنندگان الویت بندی و وزن دهی می شوند و در مرحله آخر با استفاده از روش TOPSIS پیمانکاران شهرداری نقده رتبه بندی می شوند. نتایج پژوهش نشان داد که در بین شاخصها شاخص توانایی پیمانکار در راهبری پروژه ها رتبه اول و همچنین شرکت سولدوز نقده برترین پیمانکار می باشند.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه پیچیدگی فضای کسب و کار، افزایش رقابت میان تولید کنندگان، محدودیت منابع و بسیاری عوامل دیگر، سبب شده که سازمان ­های تولیدی به سمت بکارگیری فرآیندها و تصمیمات بهینه در حرکت باشند تا از این رهگذر، امکان بقای بالنده سازمان را تضمین نمایند. بدیهی است که تخصصی شدن و در نتیجه محدود کردن حیطه فعالیت­ها، در صورتی مقدور خواهد بود که بخشی از وظایف به خارج از سیستم برون سپاری گردد. در واقع برون سپاری عبارت است از واگذاری بخشی از فعالیتهای محوری یا غیر محوری سازمان بر مبنای تصمیمات اخذ شده، که منجر به کاهش نرخ یکپارچه سازی عمودی می­شود. بطور سنتی “تامین بیرون از سازمان” برون­سپاری نامیده می­شود؛ بیرون از سازمان در واقع به معنی کسب ارزش برای سازمان آن هم بدون حضور خود سازمان در فرایند کسب ارزش است. بنابراین برون سپاری اشاره به محصولات و خدماتی دارد که در گذشته توسط خود سازمان و در داخل مجموعه تأمین می­شده است. بررسی شرایط و وضعیت شرکت ها یا پیمانکارانی که داوطلب عهده گرفتن پروژه های سازمانی است از اهمیت خاصی برای سازمانها از جمله شهرداریها، که باید قسمت از پروژه های عمرانی را به آنها واگذار کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این فصل سعی می شود یک دیدگاه کلی از موضوع تحقیق ارائه شود. مطالب این فصل شامل مطالبی چون بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اصلی تحقیق، سوالات تحقیق، روش تحقیق، قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، و همچنین تعاریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی است.

1-1- بیان مسئله

ویژگی بارز دنیای كسب و كار امروز را با شتاب تغییرات آن می شناسیم كه فرصت هر گونه سكون را از همه گرفته است. سازمانها به شكلی بنیادین تغییر كرده و هیچ شباهتی به سازمان های دیروز ندارند. از جمله این تغییرات اساسی در ساختارها و رفتارهای سازمانها، شبكه ای شدن فعالیتهای آنهاست. سازمانها دیگر سعی نمی كنند تا تمامی فعالیتهای مورد نیاز را خود انجام بدهند. همچنین محیطی که سازمانها در آن به فعالیت می پردازند، محیطی پویا و پیچیده است، از این رو انعطاف پذیری یکی از مهمترین اهداف سازمانها برای رقابت در این محیط پویا می باشد و بسیاری از سازمانها برای رسیدن به این هدف و فایق آمدن بر فشارهای نیروهای رقابتی به استفاده از راهبرد برون سپاری روی آورده اند. شرکتهای برون سپاری کننده، از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد مزیت و توانمندی های کسب و کار بهره می برند( (Kahraman et al, 2008. باید توجه داشت که همه سازمانها از برون سپاری فعالیت های خود سود نمی برند و معایب برون سپاری می تواند خطرات جدی برای آنها پدید آورد؛ برای مثال در نظر نگرفتن هزینه های ارزیابی پیمانکاران و نیز هزینه های نظارت بر فعالیت های آنها برای اطمینان از انجام درست تعهدات آنان می تواند از معایب برون سپاری باشد((Laudon and Laudon , 2005.

به علت تنوع و تعدد پیمانكارانی كه بالقوه، دارای شرایط و توانایی های لازم جهت انجام پیمان و پروژه هستند، مساله مهم آن است كه كدام پیمانكار باید انتخاب گردد.پس به ناچار، باید ابتدا پیمانكاران را ارزیابی، رتبه بندی و پس از، آن انتخاب نمود تا اجرای پروژه به بهترین نحو، تضمین گردد. عدم توجه به این مهم باعث می شودكه اجرای پروژه از لحاظ زمانی طولانی تر، با كیفیت پایین تر و هزینه بالاتر(با توجه به هزینه استهلاك و خوابیدگی سرمایه و ضرر ناشی از عدم تكمیل و تحویل به موقع پروژه) انجام پذیرد. همچنین، در بعضی مواقع، امكان بروز عدم توجیه اقتصادی پروژه نیز وجود دارد. به طور متوسط، حدود 15 % از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه ها می گردد و حدود 10 % از اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا كه حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه های عمرانی است، اهمیت آن در اقتصاد جهانی كاملا مشهود است(سازمان برنامه و بودجه،.( 1378

فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهایی که امکان تناقض آنها وجود دارد، پیچیده است. محققان زیادی سعی کرده اند تا با مشخص کردن معیارهای مهم برای انتخاب پیمانکار مناسب مدیران را در اتخاذ تصمیم های مربوط به برون سپاری یاری کنند. معیارها در واقع عواملی هستند که ارزیابان می توانند با استفاده از آنها، پیمانکاران و عملکرد آنها را در پروژه های مختلف مورد بررسی قرار دهند. برخی از شرکت ها و سازمانها برای انتخاب پیمانکار در مناقصات از معیار کمترین هزینه استفاده می کنند، در صورتی که این معیارها به تنهایی نمی توانند موفقعیت و کیفیت پروژه را تضمین کنند(Banaitiene AND Banaitis, 2006) .

یکی از مهمترین دلایل شکست پروژه های برون سپاری، انتخاب پیمانکار نا مناسب می باشد. یک پیمانکار مناسب باید توانایی برطرف کردن نیازهای فعلی و آینده سازمان را داشته باشد. اعتبار شایستگی فنی، ثبات مالی و توانایی ساخت و تولید پیمانکار، فرایند برون سپاری را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که تصمیم های اشتباه در مورد انتخاب پیمانکاران مناسب عواقب جبران ناپذیری برای سازمان خواهد داشت. بنابراین ارزیابی، مدیریت و انتخاب بهترین پیمانکار از میان پیمانکاران بالقوه ضروری به نظر می رسد .(Wadhawa and Ravindran)

نهایتا اینکه، سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه های ملی كشورمان در بخشهای دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صرف عمران و ایجاد تاسیسات زیر بنایی می گردد. از طرفی عدم مدیریت صحیح پروژه ها باعث هدر رفتن سرمایه های عظیم ملی می گردد. در یك طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه گذاری در مرحله اجرای طرح انجام می گیرد و اشتباه در این مرحله با اتلاف سهم عمده ای از این سرمایه گذاری همراه است. لذا یكی از مهم ترین مسایل در اجرای طرحهای عمرانی انتخاب پیمانكار اصلح می باشد، به طوری كه این تضمین بوجود آید كه با انتخاب اصلح، ریسك اتلاف منابع چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنین پروژه ها، دارای بالاترین كیفیت اجرا و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا باشد. با توجه به مطالب مذكور و در نظر گرفتن این نكته كه مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانكار برای واگذاری پروژه های عمرانی، یك قسمت اساسی از فرآیند کاری هر مجموعه است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانكار و اولویت بندی و انتخاب پیمانكار اصلح با استفاده از تركیب روش تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس در شهرداری استان آذربایجان غربی می پردازد.

2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه های ملی كشورمان در بخشهای دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صرف عمران و ایجاد تاسیسات زیر بنایی می گردد. از طرفی عدم مدیریت صحیح پروژه ها باعث هدر رفتن سرمایه های عظیم ملی می گردد. در یك طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه گذاری در مرحله اجرای طرح انجام می گیرد و اشتباه در این مرحله با اتلاف سهم عمده ای از این سرمایه گذاری همراه است. لذا یكی از مهم ترین مسایل در اجرای طرحهای عمرانی انتخاب پیمانكار اصلح باشد، به طوری كه این تضمین بوجود آید كه با انتخاب اصلح، ریسك اتلاف منابع چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنین پروژه ها، دارای بالاترین كیفیت اجرا و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا باشد. با توجه به مطالب مذكور و در نظر گرفتن این نكته كه مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانكار برای واگذاری پروژه های عمرانی، یك قسمت اساسی از فرآیند ساخت و ساز است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانكار و اولویت بندی و انتخاب پیمانكار اصلح با استفاده از تركیب روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس در شهرداری استان آذربایجان غربی پردازد.

تعداد صفحه : 108

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی رشد كیفری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : رعایت حقوق شهروندی دردادسراها ودادگاه­های نظامی