پایان نامه ارشد مدیریت دولتی درباره ریسک های برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مدیریت دولتی

عنوان :

شناسایی و تحلیل ریسک های برون­سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

استاد راهنما:

دكتر سیدمحمد فاطمی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
1
فصل اول: کلیات

1-1-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
3
1-2-
بیان مسله -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
5
1-3-
سوالات تحقیق —————-
7
1-4-
ضرورت انجام تحقیق ———–
8
1-5-
فرضیات تحقیق —————-
8
1-6-
اهداف تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
9
1-6-1-
اهداف اصلی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
9
1-6-2-
هدف کاربردی  —————-
9
1-7-
قلمرو تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
10
1-7-1-
قلمرو موضوعی  —————-
10
1-7-2-
قلمرو مکانی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
10
1-7-3-
قلمرو زمانی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
10
1-8-
روش انجام تحقیق ————–
10
1-9-
روش جمع آوری اطلاعات ——–
11
1-10-
روش تجزیه وتحلیل داده ها ——
11
1-11-
تعریف واژگان کلیدی ———–
12
فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1-
تحقیق و توسعه ————–
14
2-1-1-
تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان —————
15
2-1-2-
تعریف تحقیق و توسعه ——–
16
2-1-3-
اهداف تحقیق و توسعه ——–
19
2-1-4-
ویژگی های ساختاری سازمان تحقیق و توسعه ——
20
2-1-5-
نقش تحقیق و توسعه در سازمان ها ————–
21
2-1-6-
استراتژی و سیاست تحقیق و توسعه ————–
25
2-1-7-
گردش عملیات واحدهای تحقیق و توسعه ———-
27
2-2-
برون سپاری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
31
2-2-1-
تعریف برون سپاری ———–
32
2-2-2-
اجزای اصلی تشکیل دهنده برون سپاری ———–
32
2-2-3-
سطوح برون سپاری ———–
33
2-2-4-
فرآیند اجرایی برون سپاری —–
33
2-2-5-
اقدامات اولیه —————-
34
2-2-6-
شایستگی های محوری سازمان —
35
2-2-7-
گام های 5 گانه برون سپاری —-
38
2-2-8-
استراتژی های برون سپاری —–
40
2-2-9-
تدوین استراتژی های برون سپاری —————
42
2-2-10
اجرای استراتژی های برون سپاری —————
45
2-3-
مدیریت ریسک ————–
46
2-3-1-
تعریف ریسک —————
47
2-3-2-
تقسیم بندی ریسک ها ——–
48
2-3-3-
مدیریت ریسک ————–
49
2-3-4-
چرا باید ریسک مدیریت شود؟ —
49
2-3-5-
انواع ریسک -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
51
2-3-6-
دارایی های در معرض ریسک شرکت ها ———–
52
2-3-7-
سوالات اساسی ریشه های عدم قطعیت ————
53
2-3-8-
مدل های مدیریت ریسک ——
55
2-3-9-
مقایسه مدل ها —————
63
2-3-10-
مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
68
2-3-11-
برنامه ریزی مدیریت ریسک —–
70
2-3-12-
شناسایی ریسک ها  ———–
72
2-3-13-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها —
92
2-3-14-
تجزیه تحلیل کمی ریسک ها —
97
2-3-15-
برنمامه ریزی پاسخ به ریسک —
103
2-3-16-
پایش و کنترل ریسک ها ——
108
فصل سوم: روش تحقیق

3-1-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
113
3-2-
روش تحقیق —————-
114
3-3-
جامعه آماری —————-
114
3-4-
روش های جمع اوری اطلاعات —
115
3-5-
فرایند پژوهش—————-
115
3-5-1-
برنامه ریزی مدیریت ریسک —–
115
3-5-2-
فرایند شناسایی ریسک ها ——
117
3-5-3-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها —
119
3-5-4-
برنامه ریزی پاسخ به ریسک —–
127
3-6-
روش تجزیه و تحلیل داده ها —-
127
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
129
4-2-
یافته های توصیفی به دست آمده از بررسی پیشینه و حال بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
130
4-2-1-
دسته بندی قراردادهای موجود در سازمان صنایع دریایی اصفهان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
130
4-2-2-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد —
132
4-2-3-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان ——-
135
4-2-4-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان به تفکیک ماهیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
137
4-2-5-
فراوانی قراردادها بر اساس طبقه بندی و سطح دسترسی به اطلاعات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
139
4-2-6-
فراوانی پیمانکاران ————-
140
4-2-7-
پراکندگی جغرافیایی پیمانکاران در سطح کشور —–
142
4-2-8-
وضعیت شیوه انتخاب پیمانکاران –
144
4-2-9-
وضعیت تاخیر در قراردادها —–
145
4-3-
ویژگی های جمعیت شناختی تیم شناسایی ریسک —
146
4-3-1-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت –
147
4-3-2-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن —–
148
4-3-3-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
149
4-3-4-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
150
4-3-5-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع مدرک تحصیلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
151
4-3-6-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرک تحصیلی ——–
152
4-3-7-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
153
4-3-8-
وضعیت سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسک با توجه به نوع همکاری با سازمان —-
155
4-3-9-
وضعیت نوع مدرک تحصیلی اعضای تیم شناسایی ریسک با توجه به نوع همکاری با سازمان –
156
4-4-
یافته های به دست آمده از فرایند شناسایی ریسک —
157
4-4-1-
دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس دسته بندی تامپکینز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
165
4-4-2-
دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس مرحله متاثر در برون سپاری ————
166
4-5-
یافته های تحلیلی ————
168
4-5-1-
اولویت اهداف بر اساس درجه اهمیت ————-
168
4-5-2-
اولویت بندی ریسک ها ——–
170
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1-
پیشنهادهای کاربردی تحقیق —
193
5-2-
پیشنهادها برای پژوهش­های آتی —————-
206
5-3-
مشکلات و محدودیت های تحقیق —————
207
منابع فارسی و لاتین ———-
208

فهرست جداول
عنوان
صفحه
2-1-
نمونه­هایی از شایستگی­های محوری شركت­های بزرگ تجاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
36
2-2-
سوالات اساسی ریشه­های عدم قطعیت ————-
54
2-3-
طبقه بندی ریسك براساس منابع –
75
2-4-
دسته­بندی 20تایی ریشه­ها و منابع ریسک ———-
76
2-5-
تعیین میزان اثر ریسک روی اهداف اصلی پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:2008  ——
94
2-6-
ماتریس ارزیابی کیفی احتمال × شدت اثر ریسک بر اساس استاندارد PMBOK:2008 —–
95
2-7-
ماتریس ارزیابی کمّی احتمال × شدت اثر نرمالایز شده  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
102
3-1-
مقایسات زوجی به كار گرفته شده برای استخراج داده­ها  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
120
3-2-
شمایی از فرم تجزیه تحلیل کیفی ریسک ———–
121
3-3-
مقیاس­های عددی استاندارد شده درجه­بندی احتمال وقوع ریسك بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
122
3-4-
مقیاس­های عددی استاندارد شده درجه­بندی شدت تاثیر ریسك بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
122
3-5-
ضرایب آفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه­های 5گانه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
125
4-1-
فراوانی قراردادها به تفكیك ماهیت موضوع قرارداد —-
132
4-2-
فراوانی قراردادها به تفكیك ماهیت موضوع قرارداد —-
134
4-3-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه­ های سازمان صنایع دریایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
135
4-4-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه­ های سازمان صنایع دریایی به تفكیك ماهیت ————-
137
4-5-
فراوانی قراردادهای تحقیق و توسعه سازمان بر اساس طبقه­بندی و سطح دسترسی به اطلاعات
139
4-6-
فراوانی پیمانكاران سازمان صنایع دریایی اصفهان بر اساس دسته­بندی چهارگانه ———–
140
4-7-
فراوانی پیمانكاران سازمان صنایع دریایی اصفهان  بر اساس منطقه جغرافیایی  ————
142
4-8-
فراوانی شیوه­ های بكارگیری پیمانكاران در سازمان صنایع دریایی اصفهان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
144
4-9-
فراوانی قراردادها از نظر میزان تاخیر در سازمان صنایع دریایی اصفهان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
145
4-10-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر جنسیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
147
4-11-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر سن –
148
4-12-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر میزان سابقه كار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
149
4-13-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر میزان تحصیلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
150
4-14-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر نوع مدرك تحصیلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
151
4-15-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرك تحصیلی —-
152
4-16-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر نوع همكاری با سازمان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
153
4-17-
پراكندگی سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر نوع همكاری با سازمان ——
155
4-18-
پراكندگی نوع مدرك تحصیلی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر نوع همكاری با سازمان —
156
4-19-
فهرست کامل ریسک­های شناسایی شده در سازمان صنایع دریایی اصفهان —————
157
4-20-
فراوانی ریسک­های شناسایی شده بر اساس دسته­بندی تامپکینز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
165
4-21-
فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
167
4-22-
اهمیت وزنی اهداف استخراج شده از نرم افزار AHP –
169
4-23-
لیست ریسک­های شناسایی شده و اولویت­بندی شده بر اساس امتیاز ریسک ————-
170
4-24-
لیست ریسک­های اصلی ——-
176
فهرست نمودارها

4-1-
فراوانی قراردادها به تفكیك ماهیت موضوع قرارداد ——
133
4-2-
درصد نسبی ارزش مبلغ قراردادها به تفكیك ماهیت موضوع قرارداد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
133
4-3-
فراوانی قراردادها و درصد نسبی ارزش مبلغ قراردادها به تفكیك ماهیت موضوع قرارداد ——–
134
4-4-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه­های سازمان صنایع دریایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
136
4-5-
درصد نسبی ارزش مبلغ قراردادها در زیرمجموعه­ های سازمان صنایع دریایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
136
4-6-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان صنایع دریایی به تفكیك ماهیت  ————–
138
4-7-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان صنایع دریایی به تفكیك ماهیت  ————–
138
4-8-
فراوانی قراردادهای تحقیق و توسعه سازمان براساس طبقه­ بندی وسطح دسترسی به اطلاعات  —
139
4-9-
فراوانی پیمانكاران سازمان صنایع دریایی اصفهان بر اساس دسته ­بندی چهارگانه ————-
141
4-10-
مقایسه درصد فراوانی پیمانكاران با درصد ارزش قراردادهای واگذارشده به آنها در سازمان صنایع دریایی
141
4-11-
فراوانی شیوه­های بكارگیری انتخاب پیمانكاران در سازمان صنایع دریایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
145
4-12-
فراوانی قراردادها از نظر میزان تاخیر در سازمان صنایع دریایی اصفهان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
146
4-13-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر جنسیت  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
147
4-14-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر سن –
148
4-15-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر میزان سابقه كار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
149
4-16-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر میزان تحصیلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
151
4-17-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر نوع مدرك تحصیلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
152
4-18-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرك تحصیلی —-
153
4-19-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر نوع همكاری با سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
154
4-20-
درصد فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر نوع همكاری با سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
154
4-21-
پراكندگی سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر نوع همكاری با سازمان ——-
155
4-22-
پراكندگی نوع مدرك تحصیلی اعضای تیم شناسایی ریسك از نظر نوع همكاری با سازمان —-
156
4-23-
فراوانی و درصد فراوانی ریسک­های شناسایی شده بر اساس دسته­بندی تامپکینز ————
166
4-24-
فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
167
4-25-
درصد فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
168
4-26-
اهمیت وزنی اهداف استخراج شده از نرم افزار AHP —
170

فهرست اشکال
2-1-
عوامل محیطی یک سازمان ——-
22
2-2-
سازمان به عنوان سیستم باز و زیرسیستم­های آن —–
24
2-3-
رابطه عدم قطعیت و نیاز به تحقیق و توسعه ———
25
2-4-
وضعیت مؤسسات بر اساس درجه الزامات محیطی و درجه آمادگی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
26
2-5-
الگوی اجرایی برون­سپاری ——-
34
2-6-
الگوی درختی شایستگی­های محوری ————–
35
2-7-
سلسله مراتب توانمندی­های سازمانی ————–
37
2-8-
ماتریس اهمیت – توانایی ——-
41
2-9-
ماتریس ریسك تامین – هزینه —
42
2-10-
ماتریس تامین­كنندگان توانمند-هزینه ————-
43
2-11-
استراتژی­های ماتریس تامین­كنندگان توانمند – هزینه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
44
2-12-
پیوستار ریسك-عدم قطعیت —-
48
2-13-
طیف عدم قطعیت ————–
49
2-14-
دلایل مدیریت ریسك­های پروژه –
50
2-15-
بیمه ­پذیری دارایی­ها و قابلیت شناخت خطرات ——
53
2-16-
برهمكنش سوالات W  -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
54
2-17-
نمای مدل SHAMPU ——–
55
2-18-
نمای مدل ALARM ———-
56
2-19-
نمای مدل  PRMA ———–
57
2-20-
نمای مدل  PMBOK ———
58
2-21-
نمای مدل  PRAM ———–
59
2-22-
نمای مدل  G.Smith ———
60
2-23-
نمای مدل  Leach ———–
61
2-24-
نمای مدل  Pritchard ——-
62
2-25-
مقایسه مدل­ها -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
64
2-26-
مقایسه فازها  -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
67
2-27-
جایگاه فرآیندهای 6گانه مدیریت ریسك در 5 فرآیند اصلی PMBOK:2008 ————
68
2-28-
نمایش جزئیات فرآیندهای مدیریت ریسك در فرایندهای PMBOK:2008 ————-
69
2-29-
نمایش مراحل چرخه برنامه­ریزی مدیریت ریسك —-
70
2-30-
اعضای شركت­كننده در فرآیند شناسایی ریسك­های پروژه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
71
2-31-
رویكردهای شناسایی ریسك —-
77
2-32-
ساختار شكست ریسك­های پروژه –
79
2-33-
نمونه­ای از دیاگرام علت و معلول یا استخوان ماهی (ایشی­كاوا) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
89
2-34-
علت، ریسك، اثر ————–
91
2-35-
ایجاد اعتبار در تجزیه و تحلیل ریسك ————-
93
2-36-
ماتریسSWOT و سئوالات کلیدی آن برای استخراج استراتژی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–
106
2-37-
فرآیند ارزیابی ریسك ———-
110
4-1-
فراوانی پیمانكاران سازمان صنایع دریایی اصفهان براساس منطقه جغرافیایی ————–
143
4-2-
مقایسات زوجی به كار گرفته شده برای استخراج داده­ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
169

فهرست پیوست ها

پ-1-
پرسش نامه 101 —————-
209

پ-2-
پرسش نامه 102 —————-
213

پ-3-
پرسش نامه 103 —————-
217

پ-4-
پرسش نامه 104 —————-
221

پ-5-
پرسش نامه 105 —————-
225
چكیده

جهانی شدن موجب می­شود شركت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات به شیوه موثرتری عمل كنند، زیرا به علت وجود تغییرات مداوم و پیدایش فناوری­های پیچیده ، رقابت شدیدی برای دستیابی به فرصت­ها شكل گرفته است. به همین خاطر ایجاد آمادگی برای ارائه واكنش سریعتر به منظور بهره­مندی از فرصت­ها، یكی از چالش­های اساسی سازمان­ها و شركت­ها در عصر حاضر است. این واقعیت در خصوص سازمان هایی كه بر پایه دانش و فن آوری هستند، باعث شده است تا تحقیق و توسعه در این سازمان­ها به یكی از عوامل اصلی برای دستیابی به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهانی بدل شود. امروزه سازمان­های تحقیق و توسعه برای استفاده از فرصت­ها چاره ای جز ایجاد ساختارهای منعطف و همچنین بهره مندی بیشتر از امكانات گسترده بیرون از سازمان، ندارند. بی شك پاسخگویی به این تحولات نیازمند راه حل ها و راه كارهای جدید است. یكی از این راه حل ها برون­سپاری است كه هر روز دامنه وسیعتری به خود می­گیرد، به گونه­ای كه در سال­های اخیر گرایش به برون­سپاری تحقیق و توسعه از طرف سازمان ها مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اینكه برون­سپاری مزایای فراوانی به دنبال دارد، ولیكن نداشتن یك رویكرد و متدولوژی علمی در این روش،  ریسك پروژه­های برون­سپاری شده را افزایش داده است. این ریسك­ها می­تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش ببرد. به این ترتیب كاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ریسك­ها در برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه ضروری بوده و اساسی­ترین دلیل سازمان­ها در پیاده­سازی فرایند مدیریت ریسك است. در این تحقیق، برون­سپاری تحقیق و توسعه و ریسك­های آن مورد بررسی قرار گرفته و با مطالعه موردی سازمان صنایع دریایی اصفهان، ریسك­های برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و راه­كارهای پیش­گیرانه جهت كنترل یا كاهش مخاطرات آن ارائه می­شود. امید است نتایج این تحقیق بتواند برای سازمان­هایی كه تصمیم بر برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه دارند، به عنوان یك سند راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

 

1-1- مقدمه

جهانی­شدن موجب می­شود شركت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات و فرایندها به شیوه موثرتری عمل كنند، زیرا به علت وجود تغییرات مداوم و پیدایش فناوری­های پیچیده و محصولات جدید، رقابت شدیدی برای دستیابی به فرصت­ها شكل گرفته است. (کوینگ بو[1]، 2008)

به همین خاطر ایجاد آمادگی برای ارائه واكنش سریعتر به منظور بهره­مندی از فرصت­ها، یكی از چالش­های اساسی سازمان­ها و شركت­ها در عصر حاضر است. (ثقفی و همکاران، 1387)

این واقعیت در خصوص سازمان­هایی كه بر پایه دانش و فن­آوری هستند، باعث شده است تا تحقیق و توسعه در این سازمان­ها به یكی از عوامل اصلی برای دستیابی به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهانی بدل شود. ( شبلی، 1375)

امروزه سازمان­های تحقیق و توسعه برای استفاده از فرصت­ها چاره­ای جز ایجاد ساختارهای منعطف و همچنین بهره­مندی بیشتر از امكانات گسترده بیرون از سازمان، ندارند. (میرعمادی، 1388)

حركت از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی، از اقتصاد ملی به سمت اقتصاد جهانی، از تمركز گرایی به تمركز زدایی و نهایتا از ساختار سلسله مراتبی به سوی نظام شبكه­ای، از نشانه­های آشكار تحولات اساسی در محیط امروز است. (بیوس و آرموناتیس[2]، 2011)

بی شك پاسخگویی به این تحولات نیازمند راه حل­ها و راه كارهای جدید است. یكی از این راه­حل­ها برون­سپاری است كه هر روز دامنه وسیعتری به خود می­گیرد، به گونه­ای كه در سال­های اخیر گرایش به برون­سپاری تحقیق و توسعه از طرف سازمان­ها مورد استقبال قرار گرفته است. (حججی، 1386)

با توجه به اینكه استفاده از برون­سپاری منجر به كاهش هزینه­ها، افزایش انعطاف­پذیری، تمركز بر شایستگی­های اصلی و دسترسی سریعتر به فن­آوری­ها و تكنولوژی­های جدید می­شود، ولیكن نداشتن یك رویكرد و متدولوژی علمی در این روش، ریسك پروژه­های برون­سپاری شده را افزایش داده است. (اوبرت و همکاران[3]، 1999)

این ریسك­ها می­تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش برد و گاهاَ به فاجعه تبدیل شود. (چشم­براه و میرمحمدصادقی، 1384)

به این ترتیب كاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ریسك­ها در برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه ضروری بوده و اساسی­ترین دلیل سازمان­ها در پیاده­سازی فرایند مدیریت ریسك است. (جینگ دانگ و همکاران[4]، 2010)

در این تحقیق، برون­سپاری تحقیق و توسعه و ریسك­های آن مورد بررسی قرار گرفته و با مطالعه موردی یك سازمان تحقیق و توسعه، ریسك­های برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و راه كارهای پیشگیرانه جهت كنترل یا كاهش مخاطرات آن ارائه می­شود.

امید است نتایج این تحقیق بتواند برای سازمان­هایی كه تصمیم بر برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه دارند، به عنوان یك سند راهنما جهت شناسایی و مدیریت ریسك های برون سپاری این پروژه­ها، مورد استفاده قرار گیرد.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 250

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه حقوق: حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­ های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور