پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 رشته : مدیریت MBA

عنوان/موضوع:

بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمود یحیی زاده فر

استاد مشاور:

دکتر ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه ……………………….. 1

1-2) بیان مسأله ………………………. 2

1-3) اهمیت موضوع……………………….. 4

1-4) اهداف تحقیق……………………….. 5

1-5) قلمرو تحقیق……………………….. 6

1-6 ) فرضیات تحقیق……………………….. 6

1-7) جامعه مورد نظر تحقیق……………………….. 6

1-8) نمونه آماری……………………….. 6

1-9) روش تحقیق……………………….. 6

1-10) ساختار تحقیق……………………….. 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه………………………. 9

2-2) سود………………………. 9

2-2-1) مفهوم سود………………………. 9

2-2-2) اهداف گزارش دهی سود………………………. 9

2-2-3) فواید سود برای سرمایه گذاران……………………….. 10

2-3) سیاست تقسیم سود ………………………. 11

2-3-1) عوامل مؤثر بر تقسیم سود………………………. 12

2-4) تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود ………………………. 14

2-4-1) نظریه عدم ارتباط تقسیم سود ………………………. 14

2-4-2) نظریات مربوط بودن تقسیم سود………………………. 16

2-4-2-1) مدل گوردون……………………….. 16

2-4-2-2) مدل پرنده در دست……………………….. 17

2-4-2-3) مدل والتر……………………….. 18

2-4-2-4) تئوری اولویت مالیاتی……………………….. 18

2-5) انواع سرمایه گذاری……………………….. 19

2-5-1) فرآیند سرمایه گذاری……………………….. 20

2-5-2) فرصت های سرمایه گذاری……………………….. 20

2-5-3) فرآیند اجرایی فرصت های سرمایه گذاری……………………….. 22

2-5-4) شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری……………………….. 22

2-6) ارتباط فرصتهای سرمایه گذاری و تامین مالی……………………….. 23

2-7) تأمین مالی……………………….. 23

2-7-1) نگرش سنتی……………………….. 24

2-7-2) نظریه مولر و مودیلیانی ………………………. 24

2-7-3) تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی……………………….. 24

2-7-4) تئوری زمان بندی بازار……………………….. 25

2-8) مروری بر پیشینیه تحقیق……………………….. 25

2-8-1) تحقیقات داخلی……………………….. 25

2-8-2) تحقیقات خارجی……………………….. 29

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه………………………. 34

3-2) جامعه مورد نظر تحقیق………………………. . 34

3-3) نمونه آماری………………………. . 34

3-4) ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق……………. 35

3-5) متغیر های تحقیق………………………. . 35

3-5-1) متغیر وابسته………………………. 35

3-5-2) متغیر مستقل……………………….. 36

3-5-3) متغیر کنترلی……………………….. 36

3-5-4) مدل تحقیق……………………….. 36

3-6) روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش………………………. . 36

3-6-1) مدل داده های تابلویی………………………. 37

3-6-2) مزیت استفاده از داده های ترکیبی نسبت به سری های زمانی و مقطعی………… 37

3-7) روش های تخمین با استفاده از داده های ترکیبی……………………….. 39

3-7-1) آزمون F لیمر……………………….. 40

3-7-2) آزمون هاسمن……………………….. 41

3-7-2-1) اثرات ثابت……………………….. 41

3-7-2-2) اثرات تصادفی………………………. 41

3-8) آزمون دوربین-واتسون……………………….. 42

3-9) تحلیل رگرسیون……………………….. 42

3-9-1) رگرسیون چند متغیره………………………. 42

3-9-2) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده ………………….. 43

3-9-3) مدل رگرسیون……………………….. 44

3-9-4) آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون………………………. . 44

3-9-4-1) آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون……………………….. 45

3-9-4-2 آزمون معنادار بودن ضرایب……………………….. 45

3-10) عدم خود همبستگی……………………….. 45

3-11) تحلیل همبستگی……………………….. 47

3-12) خلاصه فصل سوم………………………. 48

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه………………………. 50

4-2) نتایج آمار توصیفی……………………….. 50

جدول 4-1……………………….. 50

4-3) تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق……………………….. 51

4-4) بررسی پایایی داده‌ها………………………. 52

جدول 4-2……………………….. 52

4-5) آزمون هم خطی……………………….. 53

جدول (4-3) ………………………. 53

4-6) بررسی خود همبستگی………………………. . 54

4-7) بررسی ناهمسانی واریانس………………………… 54

جدول 4-4……………………….. 54

4-8) آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت………………………. . 54

جدول 4-5……………………….. 55

جدول 4-6……………………….. 55

4-9) آزمون فرضیات تحقیق……………………….. 55

جدول 4-7……………………….. 56

4-9-1) آزمون رگرسیون فرضیه اول تحقیق……………………….. 56

4-9-2) آزمون رگرسیون فرضیه دوم تحقیق……………………… 57

4-10) متغیر های کنترلی تحقیق……………………….. 58

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1) مقدمه………………………. 60

5-2) خلاصه تحقیق……………………….. 60

5-2-1) تدوین فرضیات تحقیق………………………. . 60

5-2-2) تهیه آمار توصیفی کلیه متغیر های تحقیق…………….. 60

5-2-3) مراحل بررسی فرضیه تحقیق……………………….. 61

5-3) نتایج حاصل از فرضیه اول……………………….. 62

5-4) نتایج حاصل از فرضیه دوم………………………. 62

5-5) پیشنهاداتی در رابطه با تحقیقات آتی……………………….. 62

5-6) محدودیت ها در کاربرد نتایج تحقیق……………………….. 63

منابع و مأخذ………………………. 64

منابع فارسی……………………….. 64

منابع خارجی……………………….. 66

پیوست ها………………………. 69

 چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به فرصت های سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاست های سود تقسیمی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1388 الی 1392 با استفاده از صورت های مالی 120 شرکت پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است. برای جمع آوری داده ها از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیرپرداز به صورت داده های تابلویی ( Panel Data ) استفاده می شود. سپس با اطلاعات بدست آمده اقدام به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده اثرات فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی بر سیاست سود تقسیمی جامعه آماری بر یکدیگر شده است. نتایج تحقیق نشان داده است میان تأمین مالی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معناداری وجود دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

تقسیم سود موضوع با اهمیتی است كه از دیرباز مورد توجه پژوهشگران مالی قرارداشته و هنوز هم به عنوان یكی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده است . شناسایی عوامل موثر بر نسبت سود تقسیمی نظر محققان زیادی را به خود جلب كرده است .تصمیم گیری درباره میزان پرداخت سود تقسیمی، از تصمیمات مهمی است كه شركت با آن مواجه است. سیاست تقسیم سود از عوامل موثر بر ارزش شركت است.

در این فصل، کلیات تحقیق ارائه می گردد. ابتدا بیان مسأله بصورت مختصر تشریح و ارائه می شود. در قسمت اهمیت و ضرورت تحقیق، به نقشی که نتایج پژوهش، در سیاست گذاری های کلان اقتصادی کشور و تصمیم گیری مدیران شرکت ها ایفا خواهد کرد، پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی می پردازیم. در پایان فصل نیز واژگان کلیدی مورد استفاده در پژوهش به اختصار معرفی شدند. هدف از ارائه فصل حاضر این است که خواننده با جایگاه و نقاط تمایز پژوهش با سایر مطالعات مرتبط آشنا شده و تصویری کلی از مراحل پژوهش را مشاهده نماید.

2-1) بیان مسئله

سرمایه گذاری وجوه مالی در دارایی های مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مالی است که اغلب افراد انجام میدهند. قبل از اینکه افراد سرمایه گذاری انجام دهند، هر فردی باید یک طرح کلی داشته باشد. این چنین طرحی باید در برگیرنده تصمیم گیری مربوط به انجام معامله، نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سود آوری آن باشد.بیان فرآیند فرصت های سرمایه گذاری مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. دراین حالت فعالیت های مربوط به فرآیند تصمیم گیری تجزیه و تحلیل شده و عوامل مهمی که بر روی تصمیم گیری آنها تأثیر گذار می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین سرمایه گذاران به دنبال بازده بیشتر می باشند و رابطه میان ریسک و بازده سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می دهند. فرصت های سرمایه گذاری در طی مراحل مختلف دارای چرخه عمر متفاوت است.شرکتی که از انعطاف پذیری بالایی برای استفاده از این فرصتها برخوردار باشد، چشم انداز روشنی از آینده آن متصور است. فرصت های سرمایه گذاری از جمله عوامل مؤثر بر رشد مناسب سود شرکت ها می باشد. [4]

فرصت های سرمایه گذاری خود به خود اتفاق نمی افتند. بلکه آنها را باید شناسایی نمود و یا اینکه آنها را بوجود آورد. انواع مختلف فرصت های سرمایه گذاری ممکن است از سطوح مختلف بخشهای شرکت سرچشمه بگیرد برخی از فرصت های سرمایه گذاری ممکن است توسط مدیریت عالی سازمان یا اعضای هیئت مدیره ارائه شود. مشارکت مدیریت عالی در ارائه فرصت های سرمایه گذاری معمولاً به اقدامات استراتژیک نظیر بسط و گسترش فعالیت شرکت از طریق سیاست های مالی و ورود به بازارهای جدید محدود میشود، نظر به اینکه فرصت های سرمایه گذاری موجب تخصیص منابع مالی شرکت به منظور تحصیل درآمد یاکاهش هزینه ها میشوند، لذا ممکن است سیاست های مالی منظم و اصولی برای فرصت های سرمایه گذاری از از سوی شرکت به اجرا گذاشته شود. [24]

تأمین مالی در حقیقت به مجموعه فرآیندهایی اتلاق می شود که جهت تأمین منایع مالی و سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیت های تجاری، خرید و یا سرمایه گذاری انجام می شود. روش های متفاوتی برای تأمین مالی فعالیت های تجاری وجود دارد که بانک ها و مؤسسات مالی مختلف می توانند از آن ها برای تأمین مالی شرکت ها استفاده نمایند. یکی از پیش شرط های اساسی موفقیت در کسب و کار، دسترسی به منابع مالی کافی، مدیریت صحیح منابع مالی و استفاده بهینه از آنها است.روش های تأمین مالی به دو نوع کلی مبتنی بر بدهی و مبتنی بر سرمایه تقسیم می شود. برای تأمین مالی، شناخت دقیق منابع مالی و ویژگی های حاکم بر آنها و هم چنین شناخت مصارف مالی مورد نیاز، ضرورت دارد. تأمین مالی به روش های مبتنی بر بدهی، به معنای اخذ وام از یک منبع خارج از شرکت و با موافقت صاحبان شرکت است، با این امید که پس از استحصال این منابع و انجام فعالیت مورد نظر، سود حاصل بیش از مقداری باشد که باید به عنوان بهره به وام دهندگان بازگردانده شود. از سوی دیگر، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، مستلزم واگذاری قسمتی از سود در مقابل دریافت سرمایه می باشد. در واقع در این روش، با استفاده از آوردة نقدی و غیرنقدی سهامداران و افزودن بر حجم حقوق صاحبان سهام در شرکت و یا پروژه، سرمایۀ مورد نیاز تأمین می شود. آوردة سهامداران در پیشبرد فعالیت های پروژه مصرف و سود حاصل نیز تماماً و در آینده، بین سهامداران توزیع می گردد. [2]

سیاست تقسیم سود یکی از مفاهیمی است که همواره مورد توجه صاحب‌نظران بوده است. تقسیم سود شرکت‌ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه است و دلیل اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند، به روشنی توضیح داده نشده و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی همچنان مطرح است. سیاست سود تقسیمی بیانگر سیاست پرداخت شرکت و میزان وجوه نقدی است که بین سهامداران توزیع می‌شود [38] .

اصطلاح سود تقسیمی معمولا به پرداخت نقدی و یا غیرنقدی درآمدهای شركت به سهامدارانش گفته می شود.سود سهام ممكن است به یكی ا ز دو صورت، سود نقدی و سود سهمی پرداخت شود. سود نقدی معمولی ترین نوع انتقال بازده از طرف شركت ها به سهامداران است. شركت ها در توزیع سود نقدی خود به طور یكسانی عمل ننموده و در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند. این سیاست ها می توانند متغیر باشند و دامنه ای از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون تا پرداخت تمام عایدات شركت و حتی بیشتر از عایدات سالانه بعنوان سود نقدی را در بر بگیرند[5] .

دلایل زیادی برای تقسیم یا عدم تقسیم سود وجود دارد. كشف و شناسایی دقیق عوامل اثر گذار بر سیاست تقسیم سود هنوز یكی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی شركت ها است. مدیریت شركت باید متغیرهای متفاوتی را قبل از تصمیم گیری درباره چگونگی پرداخت سود تقسیمی در نظر بگیرد. در صورتی كه عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسیمی و میزان تأثیر آن ها مشخص شود، مدیران به نگرشی درباره موقعیت شركت خود از لحاظ تقسیم سود دست می یابند و بهتر می توانند تصمیم گیری كنند. سود تقسیمی روی ارزش سهام شركت و آینده آن تأثیر دارد. به دست آوردن سود و كسب ثروت هدف مشترك تمامی سهامداران است. [7]

آگاهی از عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد .هدف سرمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد[11].

3-1) اهمیت موضوع

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است و از یك طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های آتی شركت ها می باشد. تقسیم سود موجب كاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شركت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداكثر كردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار كنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود كه از سوی مدیران اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است[22]. شناسایی و تبیین عوامل تعیین كننده سیاست تقسیم سود، یكی از اصلی ترین دغدغه های ذینفعان بنگاه های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنكه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شركت ها را ارائه می دهد، امكان برآورد رفتار آتی آن ها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یك طرف و سرمایه گذاران خرد از طرف دیگر بر سر مسأله تقسیم سود تضاد وجود دارد. سرمایه گذاران فردی از سرمایه گذاری خود انتظار دریافت سود دارند و مایل هستند بازده سهام خود را به شكل نقدی دریافت كنند ولی سهامداران عمده مایل هستند كه سود در شركت نگهداری و صرف توسعه گردد تا در نتیجه قیمت سهام شركت از این طریق افزایش یابد[33].

4-1) اهداف تحقیق

با توجه به فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری است به منظور اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم شود تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری باید سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا روند سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

از جمله گروه های اصلی استفاده كننده از اطلاعات مالی شركت ها، سهامداران و سرمایه گذاران هستند. خط مشی تقسیم سود به عنوان یكی از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران اهمیت خاصی دارد، زیرا اغلب سرمایه گذاران با استفاده از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می نمایند. به منظور افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و كاهش ریسك شركت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می تواند بسیار مفید و حائز اهمیت باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شركت ها به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شركت و ارزیابی بازار از عملكردآنان جدی است. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شركت ها معطوف به مقوله ای است كه از آن تحت عنوان خط مشی تقسیم سود یاد می شود. اما مهمتر از خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی دلایل اتخاذ یك خط مشی تقسیم سود از طرف شركت ها است، زیرا دلایل و عوامل تعیین كننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شركت ها در گذشته كمك می كند، بلكه ابزاری را برای پیش بینی حركت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد. با توجه به اهمیت موضوع، دراین پژوهش بررسی میشود كه آیا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 89

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره كل پست استان آذربایجان شرقی