پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر كارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی اورژانس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان : بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر كارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی اورژانس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قائمشهر

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”

عنوان:

بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر كارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی اورژانس 115 مازندران

استاد راهنما:

دکتر مهران مختاری

استاد مشاور:

دکتر كرم سینا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیده تحقیق:………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………….. 2

مقدمه………………………… 3

1-2- بیان مسئله………………………… 4

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق…………………………. 5

1-4- اهداف تحقیق…………………………. 6

1-5- سؤالات تحقیق…………………………. 6

1-6- مدل(الگو) مفهومی تحقیق…………………………. 7

1-7- متغیرهای پژوهش…………………………… 7

1-8- دامنه و قلمرو تحقیق…………………………. 8

1-9- تعاریف مفهومی واژه های تحقیق…………………………. 8

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق………………………….. 11

2-1-بخش اول: مدیریت مشاركتی…………………………. 12

2-1-1-مقدمه………………………… 12

2-1-2-تعریف نظام مدیریت مشارکتی…………………………. 12

2-1-4-مفهوم مدیریت مشارکتی…………………………. 13

2-1-5-فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشاركتی…………………………. 13

2-1-6-ابعاد نظام مشاركت:……………………….. 14

2-1-7-مشارکت از دیدگاه اسلام………………………… 15

2-1-8-عوامل اقتضایی موثر بر مدیریت مشارکتی…………………………. 18

2-1-9-فوایدو مزایای مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها:……………… 19

2-1-10-موانع و محدودیت های فراروی اجرای مدیریت مشاركتی……….. 20

2-2-بخش دوم نظام پیشنهادات………………………….. 23

2-2-1- مقدمه………………………… 23

2-2-2-مفهوم نظام پیشنهادات………………………….. 23

2-2-3–اهداف نظام پیشنهادات………………………….. 23

2-2-4-ابعاد نظام پیشنهادها……………………….. 24

2-2-5-تاریخچه نظام پیشنهادات………………………….. 27

2-2-6-تاریخچه نظام پیشنهادات در ایران………………………… 28

2-2-7–بستر قانونی نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران:…………… 29

2-2-8- تمایز نظام پیشنهادات با صندوق نظرات و انتقادات…………….. 29

2-2-9- آشنایی با فرایند استقرار و اجرای   نظام پیشنهادات…………….. 30

2-2-10–موضوع پیشنهادها:……………………….. 33

2-2-11–نقش شورای پیشنهادها در هدایت افراد برای مسئله یابی و ارائه پیشنهادها ………..34

2-2-12- نحوه ارائه پیشنهادات……………………….. 36

2-2-13-کمیته اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده ………………………..38

2-2-14-روش اجرا و گردش کار نظام پیشنهادها……………………….. 39

2-2-15-موانع ذهنی و عینی در(کارآمدی) اثر بخشی نظام پیشنهادها …………. 41

2-2-16- ارزیابی و بازنگری نظام پیشنهادات………………………….. 42

2-2-17- چالشهای فراروی نظام پیشنهادها:……………………….. 43

2-2-18- راهكارهایی برای غلبه بر چالشها:……………………….. 44

2-2-19-ویژگی های نظام موفق پیشنهادها (عوامل مؤثر موفقیت نظام پیشنهادها)………… 44

2-3-بخش سوم :نظام پاسخگویی…………………………. 48

2-3-1-مقدمه………………………… 48

2-3-2-پاسخگویی:……………………….. 48

2-3-3- عوامل قابل سنجش در پاسخگویی:……………………….. 49

2-3-4-ضرورت وجود نظام پاسخگویی…………………………. 49

2-3-5-انواع پاسخگویی :……………………….. 50

2-3-6- طبقه بندی دیگراز نظام پاسخگویی…………………………. 50

2-3-7-عوامل موًثر بر پاسخگویی :……………………….. 51

2-3-8- ویژگیهای یك گزارش پاسخگویی…………………………. 52

2-3-9-نظام عمدهً پاسخگویی :……………………….. 52

2-3-10-اصول حاکم بر پاسخگویی…………………………. 53

2-3-11-مراتب پاسخگویی ……………………….. 54

2-3-12–مدیریت پاسخگو……………………….. 54

2-3-13-مهمترین آثار و نتایج پاسخگویی…………………………. 54

2-3-14-:نظارت و پاسخگویی…………………………. 55

2-3-15-نظام پاسخگویی در اسلام ………………………..56

2-3-16-انواع دولت و پاسخگویی درآنها……………………….. 58

2-3-17- زمینه ها و عوامل موًثر برنظام پاسخگویی دولت ……………………….. 58

2-4- بخش چهارم:آشنایی با سیستم مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115…… 60

2-4-1-مقدمه………………………… 60

2-4-3- خدمات فوریتهای پزشکی……………………….. 61

2-4-5-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشکی در جهان………………………… 62

2-4-6-تاریخچه خدمات فوریتهای پزشكی در ایران………………………… 64

2-4-7-اهداف راه‌اندازی سیستم خدمات اورژانس پیش بیمارستانی……………. 65

2-4-8-ویژگی های حرفه ای کارکنان فوریتهای پزشکی اورزانس 115…………….. 66

2-5- بخش پنجم- سابقه تحقیقات ومطالعات مشابه………………………… 73

2-5-1-مقدمه……………………….. 73

2-5-2-دستاوردهای آماری و اقتصادی نظام پیشنهادها در سازمانهای داخلی و خارجی…….. 73

2-5-3-سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه………………………… 73

2-5-4-جمع بندی:……………………….. 78

فصل سوم:روش تحقیق………………………….. 79

3-1- مقدمه………………………… 80

3-2- روش تحقیق…………………………. 80

3-3- جامعه آماری…………………………. 80

3-4- نمونه و روش نمونه گیری…………………………. 81

3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی……………………….. 81

3-6- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها……………………….. 82

3-7-روش جمع‌آوری داده‌ها……………………….. 82

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………….. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 85

4-1 مقدمه………………………… 86

4-2- بررسی جمعیت شناسی…………………………. 86

4-3- خلاصه نتایج بدست آمده از بررسی های جمعیت شناسی ……… 92

4-4-آزمون نرمالیته………………………… 92

۴-5- آمار استنباطی…………………………. 93

4-6- خلاصه نتایج بدست آمده……………………….. 100

۴-7-آزمون فریدمن……………………….. 100

4-8-تعریف آزمون های آنجام شده……………………….. 102

فصل پنچم: بحث ،نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………….. 103

5-1- مقدمه………………………… 104

5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی كار…………… 104

5-3- نتایج آزمونها……………………….. 105

5-4- تبیین الگوی نهایی…………………………. 106

5-5- بحث و مقایسه………………………… 107

5-6- مشكلات و محدودیتهای تحقیق…………………………. 109

5-7- پیشنهادات و كاربردهای مدیریتی…………………………. 110

5-7-3- نظام پیشنهادات در اورژانس مازندران………………………… 113

5-7-3- توصیه هایی برای تحقیقات آینده……………………….. 113

منابع و مأخذ…………………………. 115

پیوست…………………………… 119

چکیده:

هدف تحقیق بررسی تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران بوده است. جامعه مورد پژوهش در این تحقیق 208نفر از كاركنان عملیاتی اورژانس 115 مازندران و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد كه به بررسی چهار فرضیه ی رابطه استقرار نظام پیشنهادات با كارآمدی نیروی انسانی ، كارآمدی مدیریت، کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) و بهبود کیفیت خدمات پرداخته شد.

روش آماری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ،استفاده از آزمون t-test بااستفاده از نرم افزار SPSSمی باشد،نتایج آزمون آماری نشان داد که بین استقرار نظام پیشنهادات وکارآمدی نیروی انسانی ، مدیریت، ساختار و نظام اداری ، و کیفیت خدمات اورژانس 115 مازندران رابطه مثبت و معنی داروجود دارد،ونشان داد كه بین استقرار نظام پیشنهادات وكارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در اورژانس 115مازندران رابطه مثبت و معنی دار برقرار می باشد،در نتیجه استقرار و استمرار و حمایت مدیران از نظام پیشنهادات و تصمیم گیری مشاركتی در سازمان و تبدیل کردن این نوع تصمیم گیری به عنوان فرهنگ سازمانی ، می تواند علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سیستم باعث بالا رفتن عملکرد مدیران ،کارکنان وافزایش كیفیت خدمات دهی اورژانس 115مازندران به مردم شود. در این تحقیق با استناد به سوابق تحقیقات پیشین و ادبیات موضوعی تحقیق و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی حاصل از داده های پرسشنامه یك مدل بومی ارائه شده و سپس در پایان پیشنهاداتی در افزایش كارآمدی هر چه بیشتر نظام پیشنهادات مطرح شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

دنیای امروز،دنیای سازمانهاست،درحقیقت سازمانها هستندكه ركن اصلی اجتماع كنونی را تشكیل می دهند. انسانها كه گردانندگان اصلی هر نوع سازمانی می باشند آنانند كه به كالبد سازمانها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند. از مطالعه تاریخچه علم مدیریت مشخص میشود كه با پیشرفت و تحول این علم ضرورت توجه به عامل انسانی در سازمان اهمیت بیشتری پیدا كرده است ویکی ازمهمترین وظایف مدیر را توجه به عامل انسانی بیان نموده اند (جرفی ورضائی،13:1387)

در دهه های اخیر موفقیت كشورهایی همچون ژاپن در استفاده بهینه از نیروی انسانی به خصوص با استفاده از شیوه های مدیریت مشاركتی كاركنان، توجه جوامع مختلف چون كشورهای غرب را به سوی این موضوع جلب كرده و آنها را پیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی تشویق نموده است. در این راستا سازمانهای بزرگی همچون فورد موتورز، ای بی ام و غیره، نتایج موفقیت آمیزی از آن برای بهبود كارآیی و رضایت شغلی كاركنان خود گرفته اند.

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یكی از ساز و كارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشاركت جو است كه در بسیاری از سازمان های صنعتی، بازرگانی و خدماتی بخش های خصوصی و عمومی جهان به صورت گسترده و همگانی كاربرد پیدا كرده است.

مشكلات موجود در ساختار اداری كشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشكلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است كه در نظام اداری كشورما نیز چندسالی است كه جریان مدیریت مشاركتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد. (ناصریان و فرشیدنژاد ،13:1380)

در فصل حاضر به طرح تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد. بدین‌ترتیب كه پس از ارائه برخی تعاریف، مسئله، مدل مفهومی، ضرورت و اهمیت، اهداف، به طرح سؤالات تحقیق و چگونگی تبیین آنها پرداخته شده است تا طی فصول آینده با توجه به مرور ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق، روش‌شناسی و نیز چگونگی پاسخگویی به سؤالات و ارائه نتیجه‌گیری ها و كاربردهای حاصل از خروجی تحقیق پرداخته شود.

2-1- بیان مسئله

مشكلات موجود در ساختار اداری كشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشكلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است كه در نظام اداری كشورما نیز چندسالی است كه جریان مدیریت مشاركتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد.( ناصریان و فرشیدنژاد،24:1380)

پاسخ‌گویی به مقوله مسئولیت‌پذیری فرد، سازمان و كنشگران توسعه بر می‌گردد و می‌تواند به شكل گزارش‌دهی نتایج و دستاوردهای مسئولیت‌های پذیرفته شده بروز نماید. پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث می‌شود كنشگران، مسئولیت آنچه را كه انجام می‌دهند و خدماتی را كه ارایه می‌دهند بر عهده گیرند، كیفیت كار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود كاركردها و مأموریت‌های خویش باشند. پاسخگویی را عكس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یكی از راههای ایجاد اعتماد عمومی است. (الوانی و دانایی فرد،60:1380)

در راستای حفظ سلامت افراد، سازما نهای متعددی بنیان نهاده شده اند كه هر یك با به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت، این مهم را به انجام می رسانند و با توجه به نقشی كه گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان انسان ها بازی می كنند،[مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی (كشور)] نیز برای همین منظور شكل گرفته است كه نقشی مهم و بنیادین درحفظ سلامت افراد ایفا می كند. سیستم خدمات پزشكی اورژانس جامعی از پرسنل، تجهیزات و منابع است كه به منظور كمك رسانی و ارائه مراقبتهای پزشكی اورژانس به جامعه تدوین شده است. فوریتهای پزشكی هر ساله در كشور منجر به مرگ ومعلولیت جسمی وروانی هزاران نفر و صدمات مالی بسیار میشود همچنین به دنبال هر حادثه، استرسهای روانی و فشارهای مالی زیادی به اطرافیان بیمار و مصدومان وارد میكند كه گاه جبران ناپذیر می باشد.(تاناکا،366:2006)[1]

سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات طبی اورژانس،ارتباط اصولی بین اجزای تیم، مدیریت صحیح حوادث و بیماری ها، كنترل عوامل آسیب رسان در صحنه حادثه،انجام صحیح و علمی اقدامات طبی و . . . از مواردی است كه كلیه ی تیمهای پزشكی باید از آن ها آگاه باشند. (جویس،98:2006)[2]

اینجانب محقق که مدت یازده سال در این سیستم ( فوریتهای پزشکی) مشغول انجام وظیفه می باشم،واز آنجایکه نقش کارکنان عملیاتی این سیستم در امداد ونجات بیماران بسیار پررنگ بوده و این کارکنان مسئولیت و وظایف زیادی در این امر دارند در این تحقیق هدف بر آن است که تاثیر استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی ،در نتیجه ی دخالت دادن کارکنان در امر تصمیم گیری و استقرار یک نظام پیشنهادات کارآمدراكه می تواند کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در رابطه با اهداف و مسولیت این سیستم یعنی واکنش سریع آنها در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم را پررنگ تر نموده به نظام سلامت جامعه کمک زیادی نموده وباعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده را بررسی نموده و با استفاده از آمارتوصیفی و استنباطی مسئله را تجزیه و تحلیل نموده و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم.

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

ضرورت های انجام این تحقیق به شرح زیر است :

الف:با توجه به اینكه كاركنان عملیاتی سیستم اورژانس 115 در كل كشور نوع خدمات امدادی  آنها بیشتر به صورت سیار بوده وظایف این گروه امداد این است كه در سوانح و حوادث چه در تصادفات جاده ای ، در منازل بیماران و مصدومان، در اماكن عمومی و در هر مكانی كه درخواست كمك امدادی نمایند حضور پیدا كرده و به امداد رسانی بپردازند.شرایط كاری ایجاب می كند كه این گروه امداد در بیشتر خدمات امدادی شان با سازمانهای امدادی و انتظامی در ارتباط می باشند و در خیلی موارد بخصوص در تصادفات جاده ای عملكرد خوب این سیستم به همكاری و هماهنگی سایر مراكز امدادی وابسته می باشد ،در نتیجه با توجه به تجارب ارزنده این گروه امداد در ضمینه ی اقدامات پزشكی اورژانس برای نجات جان بیماران، استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی در امور تصمیم گیری سازمان می تواند،در افزایش کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی،در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم، کمک به نظام سلامت جامعه بسیار كارساز و مفید واقع شده وبکارگیری و اجرای نظرات و پیشنهادات مثبت و سازنده آنها در جهت کارآمدی عملکرد سیستم خدمات پزشکی اورژانس ،باعث خواهد شد كه مدیر با هزینه بسیار پایین و با ارج نهادن این كاركنان و بها دادن به آنها علاوه بر اینكه باعث شكوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری در این گروه می شود و در پایان باعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده و پاسخگویی حرفه ای را كارآمدتر می نماید.

ب:هزینه پایین استفاده از پیشنهادات ،راهکارها و اندیشه های کارکنانی که با سیستم آشنایی داشته و در اجرای استراتژی سازمان نقش اصلی ایفا می کنند.

[1] – Tanaka

[2] – Jovis

تعداد صفحه : 137

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی فقهی وحقوقی تعامل علم قاضی با نظر کارشناس Next Entries دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری