پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه­ دوره کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت بازرگانی(گرایش تحول)

موضوع:

بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

استاد راهنما:

دکتر مهرداد مدهوشی

استاد مشاور:

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………….………….………….………………………..2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش..…………………………………………………………………2

1-3- بیان مساله ……………….…………………………………….…………….…….……4

1-4- اهداف پژوهش……………….….…………………………………..…………………..5

1-5- سوال های پژوهش…………..…….……………….………….………………….………6

1-6- فرضیه­ های پژوهش….….…..……….…………….……………………………….……..6

1-7- تعریف متغیرها…………………………………..……………….…….…….……………7

1-8- روش انجام کار….……….…….………………..……..………..…….……..……………8

1-9- قلمرو پژوهش………………………………….….….….……………..…….……………9

1-9-1- قلمرو موضوعی………………………..…….……..…………….………………9

1-9-2- قلمرو زمانی…….………………………….……….…….……………………..9

1-9-3- قلمرو مکانی…………………….……….…….……..………………………….9

1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش……………….………………….9

1-11- محدودیت های پژوهش…………….…………..…………………………………..…….11

1-12- ساختار کلی پژوهش………………..……….……..…………………….…….…..…….11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………….…………………………..14

2-2- بخش اول- ادبیات نظری درباره ی بقای شرکت ها و عوامل مؤثر بر آن ها ……..14

2-2-1- مقدمه………………………………………………………………………….14

2-2-2- صنعت الکترونیک در جهان و ایران…………………………….……………………..16

2-2-3- عوامل تأثیرگذار بر بقای شرکت ها…………………………….……………………..19

2-2-3-1- ویژگی های خاص شرکت………………………………….……………..19

2-2-3-1- 1- اندازه ی شرکت…….…….………….…………..………………..19

2-2-3-1- 2- سرمایه اولیه…………………………………..…….……………..21

2-2-3-2- ویژگی های خاص صنعت…….………….…….…….….….……………..23

2-2-3-2- 1- درجه نوآوری در صنعت…….…….………..….…..………………..23

2-2-3-2- 2- نرخ ورود به صنعت.…….…….……….………..….….……..……..26

2-2-3-2- 3- شدت سرمایه …….…….…..…………….….…..………………..29

2-2-3-2- 4- نرخ رشد صنعت…….…….…….……..……..…..………………..30

2-2-3-2- 5- صادرات…….……..…….…….……..…….……………………..31

2-3- مدل مفهومی تحقیق…….……..…….…….………….……..….……………………..34

2-4- بخش دوم- مروری بر پیشینه پژوهش ………………..……………………..…………………35

2-4-1- پژوهش های خارجی…………………..……………………………..……………..35

2-4-2- پژوهش های داخلی …………………….……….………………………………….41

2-4-3- جمع بندی مطالعات پیشین …………………….….….…….…….…….…………….45

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه ……………..……………………………………….………………………….. 51

3-2- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی……………………52

3-2-1- داده های مقطعی……………………….…………………………….………………….52

3-2-2- داده های ترکیبی……………………….…………………………….………………….53

3-2-3- داده های تاریخچه ای- رخدادی……………………..……………………..…….54

3-3- معرفی نرم افزار TDA …………………..…………………………….…………………..

3-4- توزیع های پارامتریک .. .…………………..……………………………….……..……….. 55

3-5- روش های توصیفی ناپارامتریک …………………..………………….…….……………….. 56

3-5-1- روش جدول عمر …………………..……………………………….…….…………56

3-5-2- روش برآورد کننده حد محصول ……….……………………………….…..…….….. 57

3-5-2- 1- انتقالات واحد ………………………………………………….………..58

3-6- مقایسه توابع بقا ……….…….…………………………………….…….……………….. 59

3-6-1- روش اول: تعریف گروه های اپیزودها ……..….……………………………………….. 59

3-6-2- روش دوم: تشکیل آماره های آزمون …………….………………………….….………..60

3-7- مدل های نیمه پارامتریک …………….………………….……………….……….……….. 62

3-8- مدل مفهومی و متغیرهای توضیحی ….………….….….……….…….….……….…….……….64

3-9- جامعه و نمونه آماری …………….………………….…………………….……..……….. 66

3-10- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات .………….………….………………….……..………..66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه …………………….…………………….…………………………………….. 68

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………..………68

4-2-1- تحلیل داده ها با روش کاپلان مایر ….……………………………………….…..…..69

4-2-2- تحلیل داده ها با روش جدول عمر ………………………..…..…….……………… 72

4-3- آزمون فرضیه ها………………………………….………………….……..……………..75

4-4- تجزیه و تحلیل خروجی حاصل از مدل کوکس………………………..………75

4-4-1- آزمون فرضیه اول………….…………….………..…… …………..……………. 76

4-4-2- آزمون فرضیه دوم………………………………..…… …….……..…………….. 77

4-4-3- آزمون فرضیه سوم….……….…….………….……..……. ………………………. 78

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم………………………………..…… ………………………. 78

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم………………………………..…… …………..……………. 79

4-4-6- آزمون فرضیه ششم………………………………..…… …………..…………….79

4-4-7- آزمون فرضیه هفتم………………………………..…… …………..…………….80

4-5- تحلیل حساسیت…………………………..……………..…….……..……………. 80

4-6- مقایسه توابع بقا ……………….…………………………………………..…………….. 82

4-6-1- مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ ورود به صنعت………………………. 83

4-6-1-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 83

4-6-1-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….……….….………………….……84

4-6-2- مقایسه توابع بقاء بر اساس شدت سرمایه……….…….…….…..….….……….85

4-6-2-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 85

4-6-2-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….……….….…….…………….……86

4-6-3- مقایسه توابع بقاء بر اساس نرخ رشد صنعت……………………….………….87

4-6-3-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون…………………………………….…… 88

4-6-3-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقاء……….………….………………….…… 88

4-7- خلاصه فصل چهارم ……………….………………………………………..……………..89

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………..………………….….…….…………………………….. 91

5-2- مروری برمساله، اهداف و سوال …………………..……………….……………….. 91

5-3- بحث و نتیجه گیری………………….……………….………………………….….. 92

5-3-1- اندازه شرکت ………………..……………………………….……………….….. 93

5-3-2- سرمایه اولیه …….…………………………………………….……………….…..93

5-3-3- درجه نوآوری در صنعت ….…………………………………………….……….….. 94

5-3-4- نرخ ورود به صنعت ……..…………………………………….……………….….. 94

5-3-5- شدت سرمایه …….………………………………………….……………….….. 95

5-3-6- نرخ رشد صنعت …….……………………………………….……………….….. 95

5-4- ارائه پیشنهادات ……….…………………..…………..…………….………………….. 96

5-4-1- پیشنهادات حاصل از تحقیق ……….………………………………………..….. 97

5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده……..….……………………………….…..97

فهرست منابع …….….………….……………………………..…………………………….. 98

چکیده:

در بازارهای رقابتی امروز که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، بقا و رشد شرکت های جدید به دلیل تأثیری که در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی دارند از جمله عواملی هستند که اهمیت بسزایی دارند، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های شرکت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در فاصله سال های 1390- 1360 می باشد. بدین منظور تأثیر هفت متغیر اندازه شرکت، سرمایه اولیه شرکت، درجه نوآوری در صنعت، نرخ ورود به صنعت، شدت سرمایه در صنعت، نرخ رشد صنعت و نوع شرکت در بقای شرکت های تازه وارد مورد بررسی قرار می گیرد. جمع آوری داده ها و اطلاعات از پایگاه داده اداره صنعت، معدن و تجارت استان مازندران صورت گرفته است و جهت پردازش داده ها از برنامه نرم افزاری winTDA استفاده شده است.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برآوردکننده حد محصول(کاپلان- مایر) و رویکرد جدول عمر استفاده شده و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox جهت آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه این تحقیق، رابطه مثبت و معنی داری میان نرخ ورود به صنعت و بقا تأیید شد. همچنین تأثیر مثبت سرمایه اولیه و شدت سرمایه نیز بر بقا مورد تأیید قرار گرفت. رابطه منفی اندازه شرکت با بقا مورد تأیید قرار نگرفت و بین متغیر نرخ رشد صنعت و درجه نوآوری در صنعت با بقای شرکت های تازه وارد رابطه معنی داری به دست نیامد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

بنگاه های اقتصادی که از نظر وضعیت حیات به انسان ها تشبیه شده اند، زمانی متولد شده و پس از طی مراحل مختلف حیات، به صورت متفاوتی می میرند. اما آنچه در مورد حیات بنگاه های اقتصادی معنا و مفهوم می یابد طول دوره ی حیات آن هاست. چرا که شاید بتوان با شناسایی عوامل تأثیر گذار بر طول دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی، خروج آن ها را از فعالیت اقتصادی به تأخیر انداخت. تشکیل کسب و کارهای جدید به عنوان یک محرک مهم در فعالیت های اقتصادی است و نیرو محرکه اصلی توسعه اقتصادی در یک منطقه است.کسب و کار جدید فقط ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نیست بلکه همچنین بهبود بهره وری از طریق ایده های جدید و خلاقیت است (اسجوکویست و کریستی[1]، 2012). نرخ تغییر و تحول در جمعیت بنگاه های صنعتی که به وسیله ی تولد شرکت های جدید و مرگ شرکت های موجود ایجاد می شود در سال های اخیر در بین اقتصاد دانان و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل توجه به این موضوع را می توان وجود بیکاری در جامعه دانست که امید برای حل آن توسط شرکت های جدید وجود دارد. در مطالعاتی که در این زمینه در کشورهای مختلف انجام شده دلایل دیگری نیز برای اهمیت داشتن این موضوع بیان شده است. مثلاً افزایش رقابت، کارایی، نوآوری و بهبود تکنولوژی با ورود شرکت های جدید به صنعت ایجاد می شود. تولد بنگاه های صنعتی، نقش کلیدی در تکامل و شکل دهی یک صنعت دارد. بنگاه های جدید، عامل اصلی ایجاد پویایی در اقتصاد هستند چرا که از طریق ارائه کالا و خدمات جدید، عرضه تکنولوژی جدید، افزایش رقابت در بازار و گسترش صنعت باعث این پویایی می شوند (عرب نجف آبادی،1390).

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

در چند سال اخیر ادبیات جدیدی پدیدار شده است که بر این سوال تمرکز می کند که بعد از ورود شرکت ها بر آنها چه می گذرد (برحسب احتمال بقای آنها و الگوهای رشدشان). با اینکه ایجاد شرکت­های جدید دارای اهمیت است، می توان میزان رشد و طول عمر آنها را نیز به عنوان عاملی در نظر گرفت که در دستیابی به اهداف سیاست های بلند مدت در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت به سزایی دارد(دولینگر[2]،1999). تلفات بالا در دوران اولیه تاسیس شرکت ها یکی از برجسته ترین قواعد تجربی درمورد عملکرد شرکت است. در همین راستا، در سال­های اخیر توجه زیادی به رشد شرکت­ها و عوامل مؤثر بر آن در سطوح مختلف ملّی و محلی در کشورهای مختلف معطوف شده است. با اینکه به عوامل تأثیر گذار بر تولد و مرگ شرکت ها و طول عمر آنها درآمریکا و اروپا توجه زیادی شده است ولی تاکنون مطالعات اندکی در خصوص بقای شرکت های تازه وارد در ایران انجام شده است. انجام تحقیقات بیشتر در مورد عوامل اثرگذار بر بقای شرکت­های جدید می­تواند در دستیابی به اهداف سیاست­های بلند مدت در ارتباط با اشتغال و رفع مشکل بیکاری مؤثر واقع شود.

با بررسی وضع منابع انسانی در کشورهای منطقه به این نتیجه می رسیم که کشور ما نسبت به کشورهای اطراف، اعم از کشورهای آسیای میانه، ترکیه و کشورهای خلیج فارس، پاکستان و … در زمینه منابع انسانی برق و الکترونیک، دارای توان بالایی است. وجود نیروهای برجسته پژوهشی در کشور و ارتباط آنان با مراکز پژوهشی خارجی که می توانند در تربیت منابع انسانی بسیار مؤثر باشند از مزیت های صنایع برق و الکترونیک است(بسته نگار،1384). از زوایای مختلفی می توان اهمیت این صنایع را مورد بررسی قرار داد: امروزه یكی ازمهم ترین شكل های انرژی كه درتمام جهان مورد استفاده قرار می گیرد ، انرژی برق است. تقریباً بیش از نصف برق تولیدی برای رفع احتیاجات صنعتی به كار می رود. همچنین در کشاورزی، حمل و نقل، مخابرات و… نیز کاربرد دارد. از طرف دیگر توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی را در ابعاد مختلف زندگی بشری ایجاد كرده است. به طور مثال آموزش الكترونیك، دولت الكترونیكی و بهداشت الكترونیكی، همچنین در اقتصاد و تجارت نیز خود را در قالب مفاهیمی نظیر اقتصاد دیجیتالی و تجارت الكترونیك نشان داده است. بدون شك در دنیای امروز كه به دهكده ای جهانی تبدیل شده است، بهره گیری از خدمات الكترونیك می تواند موجبات تسریع و تسهیل امور را فراهم آورد. الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک نام هایی است که در دنیای امروزی نمی توان از کنار آن ها به سادگی گذشت و تقریبا در همه شئون زندگی بشر وارد شده است. همچنین با عبور از عصر صنعتی به عصر اطلاعات، بازیگرانی کلیدی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته اند که کارکنان دانش محور نامیده می شوند (هورویتز و همکاران[3]، 2006).

با پیشروی دنیای کسب و کار به سمت الکترونیک و کامپیوتر، هرچه بیشتر بر تعداد کارکنان دانش افزوده شده و مدیران در چنین محیط سرشار از ابهام و عدم قطعیتی، باید هرچه بیشتر به آنان توجه نمایند (میرباقری و همکاران، 1389). از طرف دیگر استقرار استان مازندران در كنار دریای خزر و برخورداری از مبادی ورودی و خروجی كالا با كشورهای آسیای میانه و اروپا، وجود نیروی كار متخصص و شرایط مساعد آب و هوایی و محیط طبیعی برای سكونت و زیست كه امكان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و متخصصین را فراهم می آورد، از جمله مزیت های سرمایه گذاری در این استان به شمار می رود، و با توجه به این که صنایع برق و الکترونیک جزء صنایع سبز و پاک است مطالعه و بررسی این صنایع برای استان مازندران که دارای محیطی پاک و سرسبز است اهمیت قابل توجهی خواهد داشت. اصولا صنایع سرمایه بر و با دانش فنی بالا برای استان مازندران دارای اهمیت هستند که صنعت برق و الکترونیک نیز جزء این صنایع است. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران از رشد 51 درصدی استان طی پنج ماهه نخست سال 91 خبر داد که بیش از 1 میلیون تن انواع مواد غذایی، سیمان، محصولات كشاورزی، انواع مواد معدنی، مصالح ساختمانی، مصنوعات چوبی و… به ارزش حدود 165 میلیون دلار به مقصد كشورهای مختلف صادرشد که در این بین محصولات صنعت برق و الکترونیک مشاهده نمی شود و با توجه به جدیدترین آمار موجود در پایگاه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، 2% از سرمایه گذاری واحدهای تولیدی استان به صنعت برق و الکترونیک اختصاص دارد (پورتال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران). که این خود، ضرورت مطالعه بقای شرکت ها در صنعت برق و الکترونیک استان مازندران را به خوبی آشکار می کند.

1-3- بیان مسئله

شرکت ها به طور مستمر برای بقای خود با چالش مواجه اند. ورود موفق به بازار و رقابت با عدم اطمینان بالایی همراه است و محدودیت های مختلفی دارد. از این رو تعداد زیادی از شرکت ها مخصوصاً شرکت های جدید پس از ورود بازار را زود ترک می کنند؛ بنابراین در بعضی از صنایع یا مناطق تنها تعداد کمی از تازه واردها بقا می یابند. تا زمانی که دانش ما درباره ی فرایندهای رشد شرکت های جدید بهبود نیابد موفقیت و شکست شرکتها نیز مسئله ی مبهمی خواهد بود (فریچ و دیگران[4]، 2006). از آنجایی که ایجاد شرکت های جدید به عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری و رشد اشتغال یک منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است، خروج این شرکت ها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، نیاز به مطالعه بقای شرکت ها را آشکار می کند(مدهوشی و تاری، 1386). از طرفی مطالعات اخیر نشان می دهند که احتمال بقا به طور معنی داری در بین شرکت های هر صنعت فرق می کند. بخشی از این ناهماهنگی ها با ویژگی های خاص صنعت توضیح داده می شوند. در واقع نوع خط مشی انتخابی بنگاه، به نوع عامل موثر در این ناهماهنگی بر می گردد(اودرش، هاولینگ و تریک[5]، 1997).

بنابراین در این تحقیق، دو نوع متغیر مورد مطالعه قرار می گیرد: ویژگی های صنعت و شرکت، و تاثیر این دو نوع متغیر بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران طی سال های 1390-1360 بررسی می شود. از آنجا که تاکنون تحقیقات منسجمی درباره بقای شرکت ها در ایران و بخصوص استان مازندران انجام نشده است، علاوه بر انجام تحقیق برای صنایع دیگر استان، این تحقیق می تواند راهگشای مطالعات بعدی برای تحلیل عوامل تأثیرگذار صنعتی و شرکتی بر بقای شرکت ها موجود در این صنعت و صنایع دیگر در سطح کشور و استان های دیگر باشد و نتایج آن می تواند به مدیران برای مطالعات و تحقیقات آینده کمک کند

4-1- اهداف پژوهش

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر ویژگی های سطح صنعت و سطح شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران می باشد. و اهداف جزئی عبارتند از:

– بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

– بررسی تأثیر سرمایه اولیه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

– بررسی تأثیر درجه نوآوری در صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

– بررسی تأثیر نرخ ورود به صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

– بررسی تأثیر شدت سرمایه بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

– بررسی تأثیر رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران؛

– بررسی تأثیر نوع شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران.

[1] SjoquIist and Christie

[2] Dollinger

[3] Horwitz et al

[4] Fritsch et al.

[5] Audretsch et al.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 139

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیت Next Entries پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره توانبخشی: مشخص کردن نحوه انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب