پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی رابطه رهبری تحول ­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرائی

گرایش مدیریت استراتژیک

عنوان:

بررسی رابطه رهبری تحول ­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران مطالعه موردی اداره بیمه ایران استان اردبیل

استاد راهنما:

دکتر صدرالدین ستاری

استاد مشاور:

دكتر حسین علی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………… 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………….. 3

1-4 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………… 4

1-4-1 هدف اصلی ……………………………………………………………………………………… 4

1-4-2 اهداف فرعی …………………………………………………………………………………….. 4

1-5 پرسش­های تحقیق ………………………………………………………………………………….. 4

1-5-1 پرسش اصلی تحقیق …………………………………………………………………………….. 4

1-6 فرضیه­های تحقیق …………………………………………………………………………………… 5

1-7 تعریف متغیر ها و اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………….. 5

1-7-1 رهبری …………………………………………………………………………………………… 5

1-7-2 رهبری تعامل­گرا ……………………………………………………………………………….. 5

1-7-3 رهبری تحول­آفرین ……………………………………………………………………………… 5

1-7-4 رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………….. 5

1-7-5 ابعاد رفتار شهروندی ……………………………………………………………………………. 6

1-7-5-1 اطاعت سازمانی ………………………………………………………………………………. 6

1-7-5-2 ابتکارات فردی………………………………………………………………………………… 6

1-7-5-3 نوع­دوستی …………………………………………………………………………………….. 6

1-7-5-4وظیفه ­شناسی ……………………………………………………………………………………. 6

1-7-5-5 جوانمردی ……………………………………………………………………………………… 6

1-7-5-6 تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………. 6

1-8 تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………… 6

1-8-1 رهبری تحول­آفرین ………………………………………………………………………………. 6

1-8-2 رهبری تعامل­گرا ………………………………………………………………………………… 6

1-8-3 رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………….. 7

1-8-4 اطاعت سازمانی …………………………………………………………………………………. 7

1-8-5 جوانمردی ………………………………………………………………………………………… 7

1-8-6 وفاداری سازمانی ………………………………………………………………………………… 7

1-8-7 ابتکارات فردی …………………………………………………………………………………… 7

1-8-8 نوع­دوستی ………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 8

2-2 رهبری (مروری بر مفاهیم رهبری) ………………………………………………………………. 8

2-2-1 نظریه ­های رهبری ……………………………………………………………………………….. 9

2-2-1-1 نظریه­های صفات مشخصه رهبری …………………………………………………………. 9

2-2-1-2 نظریه­ های سبک­های رفتاری ………………………………………………………………… 9

2-2-1-3 نظریه­ های اقتضایی …………………………………………………………………………. 10

2-2-1-4 نظریه رهبری تحول­آفرین ………………………………………………………………….. 10

2-2-2 رهبری مبادله­ای ……………………………………………………………………………….. 13

2-2-3 پاداش­های مشروط ……………………………………………………………………………… 13

2-2-4 مدیریت بر مبنای استثناء ………………………………………………………………………. 13

2-2-5 مدیریت بر مبنای استثناء( فعال ) ……………………………………………………………….13

2-2-6 مدیریت بر مبنای استثناء( منفعل ) ……………………………………………………………. 14

2-2-7 رهبری عدم مداخله­گر …………………………………………………………………………. 14

2-3 رفتار شهروندی …………………………………………………………………………………… 14

2-3-1 رفتارهای در نقش و فرانقش ………………………………………………………………….. 16

2-3-2 تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان ……………………………………………………….. 17

2-3-3 ویژگیهای کلیدی رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………….. 17

2-3-4 ابعاد رفتارهای شهروندی از دید محققین مختلف……………………………………………….17

2-3-4-1 رفتارهای کمک­کننده ……………………………………………………………………….. 17

2-3-4-2 رادمردی …………………………………………………………………………………….. 18

2-3-4-3 وفاداری سازمانی …………………………………………………………………………… 18

2-3-4-4 اطاعت سازمانی …………………………………………………………………………….. 18

2-3-4-5 ابتکارات فردی ……………………………………………………………………………… 18

2-3-4-6 رفتار یا فضیلت مدنی ………………………………………………………………………. 19

2-3-4-7 توسعه خود ………………………………………………………………………………….. 19

2-3-5 شاخص­های رفتار شهروندی از دید صاحبنظران مختلف …………………………………… 19

2-3-6 عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………. 22

2-3-7 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………….. 24

2-4 پیشینه‌تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع ……………………………………………………… 25

2-4-1 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران ……………………………………………………………. 25

2-4-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج …………………………………………………………… 28

2-5جمع­ بندی و چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………………….. 30

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 32

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 32

3-3 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری ………………………………………………….. 33

3-4 قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………… 33

3-5 قلمرو مکانی پژوهش …………………………………………………………………………….. 33

3-6 ابزار گردآوری داده­ها …………………………………………………………………………… 33

3-7 روایی و پایایی پرسش­نامه ………………………………………………………………………. 34

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ­ها ……………………………………………………………………… 34

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 35

4-2 آمار توصیفی جمعیت­شناختی پاسخ­گویان ……………………………………………………….. 36

4-3 تجزیه و تحلیل داده ­های مربوط به فرضیه­های تحقیق …………………………………………… 41

4-3-1 تجزیه و تحلیل داده ­های مربوط به فرضیه اول ………………………………………………. 41

4-3-2 تجزیه و تحلیل داده ­های مربوط به فرضیه دوم ………………………………………………. 41

4-3-3   تجزیه و تحلیل داده­ های مربوط به فرضیه سوم …………………………………………….. 42

4-3-4 تجزیه و تحلیل داده­ های مربوط به فرضیه چهارم ……………………………………………. 42

4-3-5 تجزیه و تحلیل داده ­های مربوط به فرضیه پنجم ……………………………………………… 43

4-4 بررسی رابطه­ بین متغیرها به کمک رگرسیون …………………………………………………. 43

فصل پنجم: یافته ها ،بحث و نتیجه­ گیری، و پیشنهادات تحقیق

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 45

5-2 یافته­ های جمعیت­ شناختی ………………………………………………………………………….. 45

5-3 یافته­ های مربوط به فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………. 46

5-4 بحث و نتیجه­ گیری از فرضیه ­ها ………………………………………………………………….. 46

5-4-1 نتیجه ­گیری از فرضیه اول …………………………………………………………………….. 46

5-4-2 نتیجه­ گیری از فرضیه دوم …………………………………………………………………….. 46

5-4-3 نتیجه ­گیری از فرضیه سوم ……………………………………………………………………. 46

5-4-4 نتیجه ­گیری از فرضیه چهارم ………………………………………………………………….. 46

5-4-5 نتیجه ­گیری از فرضیه پنجم ……………………………………………………………………. 46

5-5 محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………. 47

5-5-1 محدودیت­های سوابق مطالعاتی ……………………………………………………………….. 47

5-5-2 محدودیت­های زمانی و مکانی ………………………………………………………………… 47

5-6 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 47

5-6-1 پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………. 47

5-6-2 پیشنهادات اجرایی ……………………………………………………………………………… 47

منابع ……………………………………………………………………………………………………… 49

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………. 51

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….. 67

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره بیمه ایران و شرکت­ها و نمایندگی­های زیرمجموعه آن در استان اردبیل است. این تحقیق به دنبال این است که آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد ابتکارات فردی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد؟ یا اینکه آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد وظیفه شناسی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد؟و یا اینکه آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد جوانمردی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد؟ پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش کاربردی می­باشد ضمن اینکه این پژوهش از نقطه نظر گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی همبستگی می­باشد.جامعه آماری این پژوهش 244 نفر از کارکنان ادارات و شرکت­ها و نمایندگی­های بیمه ایران در استان اردبیل می­باشد که از بین این تعداد 145 نفر با استفاده از نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش­نامه بین آنها توزیع گردید.و این پژوهش بر اساس داده­های روش نمونه­گیری به صورت نمونه­گیری تصادفی ساده است برای گردآوری داده های مورد نیاز از دوپرسشنامه سبک رهبری تحول­آفرین و پرسش­نامه رفتار شهروند سازمانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده مهم ترین روش­های آماری كه در این تحقیق استفاده شده شامل آزمون­هایی چون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس یك طرفه می باشد. نتیجه به دست آمده نشان دهنده این بود که بین مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحول­آفرین ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در محیط رقابتی كسب و كار امروز، عمده نگرانی و تكاپوی سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شكل میگیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره­گیری بهینه از منابع و سرمایه هایی هستند كه تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند كه سرمایه های مذكور را به اثربخش ترین، كاراترین و بهره­ورترین طُرق ممكن به كار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است كه مسلماً سرمایه انسانی تعیین كنندة سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است كه با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است. ( باتمان و ارگان[1] ،1983 )

برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده كردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از كاركنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط كاری می دانند كه ورای الزامات سازمانی است.از آنجایی که رشته مدیریت هر روز وارد مباحث جدیدتری می شود و حوزه های بیشتری را تسخیر می کند، و بهبود عملکرد در شکل گیری رشته مدیریت اصل خدشه ناپذیر بوده است در مکاتب اولیه مدیریت افراد یک سازمان با رفتارهایی که در شرح شغل و شرایط احراز آن وجود داشت مورد ارزیابی قرار می گرفتند ولی امروزه رفتارهایی فراتر از آن نیز مد نظر قرارگرفته است. امروزه این رفتارها جزء جدایی ناپذیر در مدیریت عملکرد محسوب شده ودر جنبه های مختلف سازمان وارد شده اند وآن را رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار شهروندی سازمانی می­خوانند. در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق پرداخته­ایم، سپس اهداف و سوالات تحقیق و تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات تحقیق را آورده­ایم.

1-2 بیان مسئله

قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمانها در پی یافتن پاسخهایی برای این پویاییها باشند. برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی ضروری است سازمانها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون بپرهیزند   ( جمشیدیان و یزدان­شناس، 1387).

مدیریت و رهبری ساکن و بی‌تحرک نمی‌تواند مدت زیادی به طول انجامد، موج یا آن را غرق می‌کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می‌ماند دیدگاه­های بسیاری از نظریه پردازان حاکی از آن است که سازمانهای امروزی نمی ‌توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتی­ها را به فرصت­هایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند.

جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیازبه افرادی درنقش رهبر بشدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول­آفرین خواهد بود. ( انصاری و تیموری،1385)

رهبری تحول آفرین به دنبال برقراری یک رابطه بین علائق فردی و جمعی است تا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد.این نوع رهبری برخلاف تئوری­های سنتی که عمدتاً متمرکز برفرآیندهای عقلایی هستند، بر احساسات و ارزش­ها تاکید می­کند و در جستجوی اتصال میان علایق فردی و جمعی می­باشد تا از این طریق به زیردستان اجازه دهد برای اهداف متعالی تلاش کنند. رهبری تحول­ آفرین زمانی تحقق می­یابد که رهبر علایق کارکنانش را به کار افزایش دهد و آنان را از هدف­ها و ماموریت­ها آگاه سازد و پیروانشان را تشویق کند که فراتر از منابع فردی بیندیشند.

در محیط رقابتی كسب و كار امروز، عمده نگرانی و تكاپوی سازمانها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شكل می­گیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره­گیری بهینه از منابع و سرمایه­هایی هستند كه تحصیل آنها هزینه­ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند كه سرمایه­های مذكور را به اثربخش ترین، كاراترین و بهره­ورترین طرق ممكن به كار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است كه مسلماً سرمایه انسانی تعیین كننده سمت و سوی دیگر سرمایه­هاست، زیرا نیروی انسانی است كه با توانایی­های خود و با برنامه­ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است . (باتمان وارگان، 1983)

برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده كردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از كاركنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می­دانند كه ورای الزامات سازمانی است. رفتار فردی آگاهانه و با بصیرت كه مستقیماً و به صراحت با سیستم پاداش رسمی شناخته نمی­شود وبه صورت كلی كاركردهای سازمان را ارتقاء می­دهد.منظور از آگاهانه و با بصیرت، رفتاری كه لازمه نقش یاشرح شغل توافق شده در قرارداد استخدام باشد، نیست،این رفتار انتخاب آزادانه شخصی است كه غفلت از آن تنبیهی در پی ندارد.

این تحقیق به دنبال این است که رابطه رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران در استان اردبیل را بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که چه رابطه ای بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی کارکنان بیمه ایران در استان اردبیل وجود دارد؟ و آیا این رابطه موجب بهبود اثر بخشی کارکنان می شود؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

رهبری تحول آفرین یكی از پارادایم­های رهبری در روان­شناسی سازمانی است كه مورد تحقیق گسترده­ای قرار گرفته است . رهبری تحول­آفرین ، رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و به علاوه تعهد عاطفی آنان را افزایش می­دهد. رهبرانی كه رفتارهای تحول­آفرین را از خود نشان می­دهند مجموعه­ای از نتایج مثبت را در سازمان ایجاد می­كنند. از سویی، عملكرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های كاركنان معمولی حاصل نمی­شود. یكی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ می­شود این است كه آنها كاركنانی دارند كه فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می­نمایند، یعنی آنها كاركنانی دارندكه ر فتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می­دهند. تحقیقات نشان داده بین رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد .

مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه 1960 این امر جدیت بیشتری یافت .بسیاری از مطالعات صورت گرفته سعی در تقسیم بندی رفتارها و علل بروز آنها داشته اند .مباحثی نظیر؛ ادراك ، انگیزش ، نگرشهای شغلی و غیره از جمله مواردی هستند که به بررسی ریشه بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازند. اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده است و علاوه بر رفتارشناسان ، توجه روان­شناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جلب کرده است ، رفتار شهروندی سازمانی نام دارد. رفتار شهروندی سازمانی ، رفتاری اختیاری و فراوظیفه­ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان مؤثر است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان سازماندهی نمی شود .با توجه به اینکه افزایش اثربخشی همواره یکی از مسائل و دغدغه های مدیران است، شناخت رفتار شهروندی سازمانی و زمینه های استقرار آن می تواند گام موثر و مفیدی در این مسیر به شمار آید.( طبرسا و همکاران، 1389، ص 2)

بنابرین تحقیق حاضر برآن است تا از یک سو مفاهیم نسبتاً جدید رهبری تحول­آفرین و رفتار شهروندی سازمانی را بیان کند و از سوی دیگر رابطه این دو مورد یعنی رابطه رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی سازمانی را تبیین نماید. سپس راهکارهایی را برای افزایش تاثیرگذاری این رابطه در بالا بردن کارایی و اثربخشی کارکنان اداره بیمه ایران در استان اردبیل ارائه نماید.

[1] – Betman & Organ

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 77

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد مدیریت: تدوین استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهای SWOT و BSC واولویت بندی استراتژی ها با استفاده از روش ANP Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار