پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان:

رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت

استاد راهنما:

دکتر رضا زارعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

اهمیت وضرورت……………………………………………………………………………………………………………….. 6

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

عملکرد تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………… 13

انگیزه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

انگیزه پیشرفت……………………………………………………………………………………………………………….. 14

انگیزه تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………… 15

پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………….. 15

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………….. 19

روش تدریس………………………………………………………………………………………………………………….. 21

عوامل موثر بر تدریس……………………………………………………………………………………………………….. 21

روش تدریس سنتی…………………………………………………………………………………………………………… 22

روش تدریس فعال…………………………………………………………………………………………………………… 22

مقایسه روش سنتی و فعال………………………………………………………………………………………………….. 23

دیدگاه ساخت گرا…………………………………………………………………………………………………………….. 25

ساخت گرایی چیست؟………………………………………………………………………………………………………. 26

اصول روش تدریس ساخت گرایی……………………………………………………………………………………….. 26

هدف روش تدریس ساخت گرایی……………………………………………………………………………………….. 28

مفاهیم اساسی روش تدریس ساخت گرایی…………………………………………………………………………….. 28

مفهوم ساخت………………………………………………………………………………………………………………….. 29

مفهوم دانش سازی یا ساخت دانش………………………………………………………………………………………. 29

مفهوم واقعیت………………………………………………………………………………………………………………….. 29

مراحل اجرایی روش تدریس ساخت گرایی……………………………………………………………………………. 29

نکات اساسی الگوی تدریس 5E………………………………………………………………………………………….. 30

محاسن ومحدودیت های استفاده از روش ساخت گرا……………………………………………………………….. 31

مبانی نظری هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………. 33

تعریف هوش…………………………………………………………………………………………………………………… 33

تعریف معنویت………………………………………………………………………………………………………………… 34

همپوشی بین معنویت و مذهب…………………………………………………………………………………………….. 34

دیدگاه های روانشناسانه به معنویت……………………………………………………………………………………….. 35

فاکتورهای هوش از نظر گاردنر……………………………………………………………………………………………. 36

چهارچوب نظری هوش معنوی…………………………………………………………………………………………….. 37

هوش معنوی از دیدگاه نسبی……………………………………………………………………………………………….. 37

مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر…………………………………………………………………………………. 38

مولفه های هوش معنوی……………………………………………………………………………………………………… 39

سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………… 38

دیدگاه های مربوط به سلامت روان……………………………………………………………………………………….. 41

سلامت روان و بیماری روانی………………………………………………………………………………………………. 43

خلاصه ای از تعریف بهداشت روانی بر اساس مكاتب مختلف روانشناسی……………………………………… 44

نظریه های مربوط به سلامت روان………………………………………………………………………………………… 44

سطح نیازهای بدنی……………………………………………………………………………………………………………. 47

نیازهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 48

نیازهای فردی………………………………………………………………………………………………………………….. 48

شخصیت سالم از دیدگاه فرانكل…………………………………………………………………………………………… 49

خصوصیات اشخاص سالم از دیدگاه فرانكل……………………………………………………………………………. 49

شخصیت سالم از دیدگاه پرلز………………………………………………………………………………………………. 50

خصوصیات انسان سالم از دیدگاه پرلز…………………………………………………………………………………… 50

شخصیت سالم از دیدگاه یونگ……………………………………………………………………………………………. 51

انسان سالم از دیدگاه یونگ…………………………………………………………………………………………………. 51

رابطه بین مثبت اندیشی و سلامت روانی از دیدگاه اسلام……………………………………………………………. 52

كارآمدی و سلامت روان…………………………………………………………………………………………………….. 52

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………….. 55

تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………. 56

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 61

جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………….. 61

ابزار گرداوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………… 61

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………. 64

ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………….. 65

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….. 67

یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………. 68

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 74

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 74

محدودیت های پژوهشی……………………………………………………………………………………………………. 78

پیشنهاد های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 79

پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………. 79

پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………. 79

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………… 80

منابع لاتین(References)…………………………………………………………………………………………………. 87

 

پیوست

پرسشنامه هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………. 95

پرسشنامه سلامت روان………………………………………………………………………………………………………. 98

بروندادهای SPSS………………………………………………………………………………………………………….. 101

چکیده لاتین(Abstract)…………………………………………………………………………………………………. 108

 

فهرست جداول

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

3-1- پایایی پرسشنامه هوش معنوی و ابعاد آن توسط اسفندیاری………………………………………………… 87

4-1- بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش معنوی و ابعاد آن……………………………………………….. 94

4-2- بررسی میانگین و انحراف استاندارد سلامت روان و ابعاد آن……………………………………………….. 95

4-3- بررسی میانگین و انحراف استاندارد عملکرد تحصیلی……………………………………………………….. 95

4-4- ضریب همبستگی بین سلامت روان و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی………………………………… 96

4-5- ضریب همبستگی بین ابعاد سلامت روان با عملکرد تحصیلی……………………………………………… 97

4-6- ضریب همبستگی بین ابعاد هوش معنوی با عملکرد تحصیلی………………………………………………. 98

4-7- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد سلامت روان و عملکرد تحصیلی…………………….. 99

4-8- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش معنوی و عملکرد تحصیلی…………………… 100

4-9- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی……… 101

 

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با  1800 بوده  و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق  از نوع همبستگی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه  هوش معنوی بدیع و همکاران (1389) و سلامت روان(GHQ-28) گلدنبرگ (1972) و برای سنجش  عملکرد تحصیلی از نمره معدل سه ماهه اول سال تحصیلی دانش آموزان  استفاده شد و هر دو پرسشنامه  از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار هستند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معنادار و بین هوش معنوی با عملکرد تحصیلی رابطه مستیقم و معناداری وجود دارد. بین مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و افسردگی با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و بین مولفه های تفکر کلی و بعد اعتقادی، و پرداختن به سجایای اخلاقی با عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری وجود داردمتغیر افسردگی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر تفکر کلی و بعد اعتقادی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر هوش معنوی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد.

 

کلید واژه ها: هوش معنوی،سلامت روان،عملکرد تحصیلی.

 

 

مقدمه

آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای است. یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر، تحولات شگرف و مداومی است که در گستره علوم به چشم می خورد. این تغییرات در زمینه تعلیم و تربیت منجر به ایجاد دیدگاهها و روش های نوینی گردیده است که نظام های آموزشی را به پرورش افراد مولد علم و تکنولوژی ترغیب می کند. بی تردید هیچ نظام آموزشی نمی تواند صد در صد به اهداف آموزشی خود برسد. ولی موفق بودن هر نظام آموزشی به نزدیک تر شدن هر چه بیشتر، به اهداف تعیین شده بستگی دارد. برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، می بایست عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را شناخت و تأثیر آن را افزایش دهد. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار بوده اند. یکی از آفت های آموزشی و پرورشی خانواده ها که هر ساله به میزان زیادی از امکانات، منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند و تأثیر غیر قابل جبرانی را در ابعاد مختلف به جای می گذارد پدیده افت تحصیلی است (مرتضوی زاده، 1382). آموزش و پرورش به عنوان یك نظام آموزشی در هر جامعه‌ای با صرف هزینه فراوان تعلیم و تربیت فرزندان واجب التعلیم آن جامعه را به عهده دارد. انتظار می رود كه محصولات نهایی این سازمان در آینده از كارآیی و بهره وری كافی برخوردار باشند. یکی از عواملی که موثر بر عملکرد تحصیلی می باشد هوش معنوی است (الوانی، ۱۳۷۰). امروزه عوامل مختلفی بر روی عملکرد تحصیلی تاثیر می گذارد. در این تحقیق به دوعامل هوش معنوی[1] و سلامت روان[2] پرداخته می شود.

از انجایی که هوش معنوی یکی از نیاز های درونی انسان بوده و برخی از صاحبنظران، آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی – اخلاقی و تلاش همواره آدمی برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چرا های زندگی می دانند و هوش معنوی را به عنوان زیر بنای باورها،در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و تامین سلامت روانی، شادکامی، رضایت، انگیزش بالا می دانند. پس توجه به هوش معنوی به عنوان یکی از عواملی که می تواند بر بهره وری کارکنان تاثیر بگذارد از اهمیت بالایی بر خوردار است هوش معنوی را به این صورت تعریف می کنند: هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش های را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر و معنادار قرار می دهد. هوشی که به ما کمک می کند بفهمیم کدام اقدامات یا کدام مسیر معنادار تر از دیگری است در متون علمی، هوش به عنوان یک مفهوم عمومی جهان شمول که با توانایی ادراکی ارتباط دارد، تعریف شده است این مفهوم، عموماً به توانایی یادگیری و تفکر مرتبط بوده و غالباً برای توصیف به کارگیری مهارتها و وقایع به کاررفته است.. افراد از نظر سطح هوش با هم متفاوتند که این تفاوت، ناشی از ترکیب متغیر فطری، وراثت و ویژگیهای اکتسابی آنهاست. پیشرفت صنعت و تکنولوژی، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش وصلح و اطمینان را از انسان سلب کرده است. در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کنار رفته و بیماری های عصبی-روانی و روان تنی جانشین آن شده است. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال 2010 در دنیا بیش از 450 میلیون نفر از مردم از یک اختلال روحی روانی رنج می برند، هر ساله حدود 20% از بزرگسالان یک مشکل بهداشت روانی را تجربه می کنند، نزدیک به یک میلیون نفر مرتکب خودکشی می شوند و از هر 4 خانواده یک خانواده عضوی با اختلالات روانی دارند. سلامت روان برای مدت های زیادی در پشت پرده ای از انگ و تبعیض پنهان شده و اکنون پیشرفت علم بشر بستری برای بیان سلامت روان و پرداختن به آن را فراهم نموده است. از طرفی می دانیم که برای همه ی افراد سلامت روحی، جسمی و اجتماعی برای ساخت مسیر زندگی حیاتی است. همچنین ارتقاء آن در تمام دوران های زندگی لازم است.

[1]- spiritual intelligence

[2] – mental  health

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :122

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و خلاقیت با توانمند سازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب Next Entries پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی: بررسی وضعیت موجود و ارائه راهكارهای نوین تامین منابع مالی آموزش و پرورش مبتنی بر درآمدهای مالیاتی در استان سمنان