پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی91-92

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه ارومیه

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

                                                  گروه  علوم تربیتی

 

 

پایان‌نامه

جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

عنوان:

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی91-92

 

اساتید  راهنما:

 

دکتر علیرضا حسین پور                                    دکتر بهناز مهاجران

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

               

فصل اول- كلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………… 5

1-4- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1- فرضیه كلی………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4-2- فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………………… 8

1-5- مفاهیم نظری…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6- تعاریف عملیاتی مفاهیم………………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم- ادبیات پژوهشی

 

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2- تعریف سبک……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3- تعریف تفکر………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-4- اشکال تفکر………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5- خصوصیات تفکر………………………………………………………………………………………………….. 17

2-6- سبک تفکر…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-6- 1- سبک تفکر قانونی…………………………………………………………………………………………. 22

2-6- 2- سبک قضائی………………………………………………………………………………………………….. 23

2-6- 3- سبک کلی نگر………………………………………………………………………………………………. 23

2-6- 4- سبک تفکر سلسله مراتبی……………………………………………………………………………. 24

2-6-5- سبک آزاداندیشی…………………………………………………………………………………………… 24

2-7- ضرورت توجه به سبک های تفکر……………………………………………………………………… 23

2-8- اصول مطالعه سبک تفکر……………………………………………………………………………………. 24

2-9- عوامل موثر تحول در سبک تفکر………………………………………………………………………. 25

2-9-1- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-9-2-جنسیت…………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-9-3- سن………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-9-4- سبک های تفکر والدین…………………………………………………………………………………. 27

2-9-5- مدرسه و شغل………………………………………………………………………………………………… 27

2-10- تعریف نوآوری…………………………………………………………………………………………………… 28

2-11- تفاوت خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………. 29

2-12- نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………………… 30

2-13- نوآوری و رقابت…………………………………………………………………………………………………. 32

2-14- استراتژی نوآوری………………………………………………………………………………………………. 33

2-15- فرآیند نوآوری در سازمان………………………………………………………………………………… 34

2-16- مولفه های نوآوری…………………………………………………………………………………………….. 35

2-16-1- فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………… 35

2-16-2-منابع انسانی…………………………………………………………………………………………………… 38

2-16-3- ساختار………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-17- موانع نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………. 43

2-18- توصیه هایی در خصوص موفقیت نوآوری درسازمان ……………………………………. 44

2-19- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………… 39

 

فصل سوم- روش پژوهش

 

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 54

3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. 54

3-4-  نمونه‌ آماری………………………………………………………………………………………………………… 55

3-5- ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………………………………………………… 55

3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 56

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………… 57

3-8- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………. 57

س

 

 

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 59

4-2- توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری…………………………………………………… 59

4-2-1-  جنسیت…………………………………………………………………………………………………………. 59

4-2- 2- سن…………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-2- 3- مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………… 61

4-2-4- سنوات خدمت………………………………………………………………………………………………… 62

4-3-آزمون کالموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………… 63

4-4-بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………. 64

 

 

فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری

 

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 74

5-2- نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیات……………………………………………………………….. 75

5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 75

5-3-1- بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………… 75

5-4- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………. 79

5-5- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………. 80

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… 80

 

منابع

منابع­فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 81

منابع­انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….. 90

 

 فهرست جداول

 

جدول 3-1- سوالات سبک تفکر…………………………………………………………………………………. 55

جدول3-2- سوالات نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………… 56

جدول 3-3- ضرایب پایایی کل پرسشنامه های سبک تفکر و نوآوری سازمانی………. 57

جدول 4-1-توزیع  فراوانی و درصد نمونه نمونه بر حسب جنسیت ……………………….. 59

جدول 4-2- توزیع  فراوانی و درصد بر حسب  سن………………………………………………….. 60

جدول4-3- توزیع  فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی……………………………………………….. 61

جدول 4-4- توزیع فراوانی بر حسب سنوات خدمت…………………………………………………. 62

جدول 4-5- گالموگراف………………………………………………………………………………………………… 63

جدول 4-6- ضریب همبستگی بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی………………………….. 64

جدول 4-7- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد فرهنگی………………………. 64

جدول 4-8- ضریب همبستگی بین  تفکر  قانونگذارانه وبعد ساختاری…………………… 65

جدول 4-9- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد منابع انسانی……………….. 65

جدول4-10- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد فرهنگی…………………………….. 66

جدول 4-11- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد ساختار سازمانی………………. 67

جدول4-12- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد منابع انسانی………………………. 67

جدول 4-13- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد فرهنگی…………………………. 68

جدول 4-14- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد ساختار………………………….. 68

جدول 4-15- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد منابع انسانی…………………. 69

جدول 4-16- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی……………….. 69

جدول 4-17- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد ساختار………………… 70

جدول4-18- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی………………… 70

جدول 4-19- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد فرهنگی………………….. 71

جدول 4-20- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد ساختار……………………. 71

جدول 4-21- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعدانسانی………………………. 72

جدول 4-22  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه هر یک از انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

 

فهرست نمودارها

 

نمودار4-1- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت…………………………… 60

نمودار 4-2- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سن…………………………………. 61

نمودار 4-3- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی……………… 62

نمودار  4-4- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سنوان خدمت………………. 63

 

 مقدمه

اندیشه و اندیشه ورزی، وجه بارز تفاوت میان انسان با دیگر موجود ها عالم هستی است و همین اندیشه، نوع و شكل آن و نیز نگاه و رویكرد به عالم، عامل ایجاد انگیزه برای رفتار و حركت در هستی است. اندیشه ورزی توام با بی مرزی است در واقع، نهایت نداشتن و فراروندگی(حتی فروروندگی) اندیشیدن، ذاتی آن است مگر آنكه عالمانه و عامدانه؛ قصد محصور و محدود كردنش وجود داشته باشد.

اندیشه، برای انسان حكم ریسمان را دارد؛ هم توانایی به اوج رسانیدن و هم ظرفیت به حضیض بردن. پس تنها به این بستگی دارد كه به چه نیت و منظوری، قرار است به كارگرفته و چگونه از آن استفاده شود. باید تصمیم گرفت كه هدف از زندگی، تلاش و كار،افزایش طول زندگی است یا غنا بخشی به عرض آن؟( مرعشی و همکاران،1388،ص5).

«تفكر، شكل بسیار پیچیده رفتار انسان و عالی ترین شكل فعالیت عقلی و ذهنی است. به عبارت دیگر، تفكر، یك فرایند شناختی است كه بوسیله رموز یا نشانه های نمایانگر اشیا و حوادث،  مشخص میشود( مكتبی فرد، 1388،ص359). دانشمندان  تفكر را هم ركن اساسی و هم مبدل رفتار موجود انسانی می دانند، در نتیجه افكار نقش اساسی در رفتار انسان بازی می كند. تفكر تعیین كننده احساس است و تغییر در تفكر، تغییر در عواطف را در پی خواهد داشت (شارف،2000به نقل از ناطفیان،1387،ص2).

از دیدگاه روانشناسی، تفكر یك پدیده جهت­­­دار ارادی است ( شیرودی و موسوی,1384، ص133). بنابراین درك سبك های تفكر تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت فرد دارد و در سطح گسترده تر در سازمان تطابق متناسب سبك های تفكر می تواند سبب شكوفایی سازمان شود(سلك و آتش پور,1385، ص3).

سرعت تغییرات در دنیا به صورتی بی سابقه افزایش یافته است. در تحقیقی كه به تازگی به صورت پیمایشی انجام شد نشان داد کهباید سازش با پدیده تغییرات سریع باشد، و بیشتر مدیران و سازمانهای كنونی با این پدیده دست و پنجه  نرم می كنند(ال دفت ،1377، ص11). اگر تنها یك سرانجام  غیرقابل فرار وجود داشته باشد، این است كه همه شركتها و سازمانها امروز ناچارند كه خود را از نو تعریف كنند( چمپی و نوربا، ،1377،روی جلد). در این عصر، شعار اصلی«خلاقیت و نوآوری» است. اگر سازمانها و مدیرانشان بخواهند به حیات خود ادامه دهند و در بلند مدت كامیاب باشند، باید نوآور باشند و به طور مستمر خود را با وضعیتهای جدید تطبیق دهند (رضائیان،1387،ص1059). فراگرد ایحاد فكرهای جدید و تبدیل آن فكرها به عمل  و كاربرد های سودمند را نوآوری گویند در سازمانها این كاربرد ها به دو صورت انجام می شود

:1) نوآوری در فراگرد:كه موجب بهینه شدن راههای انجام كار می گردد.

2) نوآؤری در محصول:كه به تولید محصولات یا ارائه خدمات جدید و بهبود یافته منجر می شود. مدیریت نوآوری در فراگرد و محصول شامل«ابداع حمایتی زیا عمل كشف«كاربرد» یا عمل استفاده می شود(رضائیان،1387،ص2و3).

مدیران باید محیطهای كاری جدید را به گونه ای طراحی كنند كه محرك خلاقیت و جریان مستمر ارائه فكرهای جدید باشد. «كاربرد»با ابداع برای بهترین استفاده از فكرهای جدید سرو كار دارد(همان،ص106).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 103

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود Next Entries پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان