پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی: بررسی روابط بین استرس شغلی، رضایت مندی شغلی با انگیزه کارکنان مورد مطالعه: بانک های دولتی در شهر بندرعباس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی روابط بین استرس شغلی، رضایت­مندی شغلی با انگیزه کارکنان مورد مطالعه: بانک­های دولتی در شهر بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه كارشناسی ارشد علوم تربیتی( M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی روابط بین استرس شغلی، رضایت­مندی شغلی با انگیزه کارکنان مورد مطالعه: بانک­های دولتی در شهر بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر فریبا حنیفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2

1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………4

1-3-اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………..7

1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….9

1-5-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..9

1-6-تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………10

1-7-عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………10

1-7-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم- ادبیات تحقیق و پیشینه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..13

2-1-رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………….13

2-1-1-عوامل مؤثر بر رضایت شغلی…………………………………………………………………………16

2-1-2-عوامل شغلی………………………………………………………………………………………………..17

  • تنوع مهارت………………………………………………………………………………………………..17

2-معنی دار بودن مهارت و وظیفه………………………………………………………………………….17

3-اهمیت وظایف……………………………………………………………………………………………….17

4- استقلال و اختیار در کار………………………………………………………………………………….17

5- بازخورد…………………………………………………………………………………………………………18

6 – طراحی شغل…………………………………………………………………………………………………18

7-محتوی شغل و غنی سازی شغلی……………………………………………………………………….19

8-انگیزه های ارتقاء……………………………………………………………………………………………..20

2-1-2-عوامل سازمانی……………………………………………………………………………………….20

1 -حقوق و دستمزد…………………………………………………………………………………………….20

2- درجه رسمیت سازمان……………………………………………………………………………………..21

3-شرایط محیط کار……………………………………………………………………………………………21

4-زمان کاری شناور…………………………………………………………………………………………..22

5- همکاران………………………………………………………………………………………………………22

6- تجلی در کار…………………………………………………………………………………………………22

7-مشارکت…………………………………………………………………………………………………………23

2-1-3- ویژگیهای فردی………………………………………………………………………………………..23

1- سن………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2- سطح مهارت………………………………………………………………………………………………………24

3- سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………24

2-1-4-نظریه های رضایت شغلی……………………………………………………………………………24

2-1-4-1-نظریه ارزش……………………………………………………………………………………………24

2-1-4-2-نظریه اختلاف……………………………………………………………………………………….. 25

2-1-4-3-نظریه هالند……………………………………………………………………………………………..26

2-1-4-4-نظریه بریل………………………………………………………………………………………………26

2-1-4-5- نظریه نقشی……………………………………………………………………………………………26

2-1-5-سازگاری شغلی……………………………………………………………………………………………27

2-1-5-1-رابطه شخصیت متناسب با سازگاری شغلی…………………………………………………29

2-1-5-2-عوامل مؤثر در سازگاری شغلی…………………………………………………………………30

2-2-استرس شغلی………………………………………………………………………………………………….32

2-2-1-تنیدگی شغلی ……………………………………………………………………………………………..33

2-2-1-1-آثارتنیدگی ……………………………………………………………………………………………..34

2-2-1-2-میزان شیوع تنیدگی ………………………………………………………………………………….36

2-2-2-نظریه های تنیدگی شغلی ……………………………………………………………………………..37

2-2-1- واکنش عاطفی منفی…………………………………………………………………………………….37

2-2-2- نظریه عدم تناسب شخص – محیط………………………………………………………………..37

2-2-3- الگوی تنیدگی شغلی کوپر…………………………………………………………………………..37

2-2-4-عوامل استرس شغلی در محیط کار………………………………………………………………..37

2-2-4-1-ویژگی های نقش……………………………………………………………………………………38

2-2-4-2-ویژگی های شغل……………………………………………………………………………………39

2-2-4-3-روابط کار میان فردی……………………………………………………………………………….39

2-2-4-4-ساختار و جو سازمانی………………………………………………………………………………39

2-2-5-راه ها و روش های مدیریت منابع انسانی………………………………………………………..40

2-2-5-1-فن آوری و خصوصیات مادی……………………………………………………………………40

2-3-انگیزش…………………………………………………………………………………………………………..40

2-3-1-رضایت شغلی و انگیزش……………………………………………………………………………….41

2-3-2-انگیزه شغلی…………………………………………………………………………………………………42

2-3-2-1-نظریه محرک و پاسخ………………………………………………………………………………..42

2-3-2-2-نظریه میزان سازگاری……………………………………………………………………………….42

2-3-2-3-تئوری انتظار…………………………………………………………………………………………….42

2-3-2-4-پاداش های درونی و بیرونی………………………………………………………………………43

2-3-2-5-پاداش های مشروط………………………………………………………………………………….43

2-3-2-6-تئوری تقویت رفتار…………………………………………………………………………………..44

2-3-2-7-طرح های انگیزش سازمانی……………………………………………………………………….44

2-3-3-عزت نفس سازمانی………………………………………………………………………………………45

2-4-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………..46

5-2-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….46

2-6-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………..48

2-7-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..49

2-7-1-تحقیقات انجام شده درخارج از ایران…………………………………………………………….49

2-7-2-تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………51

فصل سوم-روش شناسی تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………58

3-1-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….58

3-2-جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..58

3-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………..59

3-4-ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………59

3-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………..60

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………62

4-1- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..63

4-2- اطلاعات تحلیلی……………………………………………………………………………………………..66

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….72

5-1-1- نتایج توصیفی…………………………………………………………………………………………….72

5-2-نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………72

5-3-بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………..73

5-4-محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………….75

5-5-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….76

5-6-خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………..78

منابع………………………………………………………………………………………………………………………81

فهرست جداول

جدول 3-1 توزیع فراوانی و درصدی جامعه……………………………………………………………….58

جدول 3-2 توزیع فراوانی و درصدی نمونه………………………………………………………………..59

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………….63

جدول4-2 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن………………………………….64

جدول4-3 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ……………………….65

جدول4-4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سمت شغلی ……………………..66

جدول 4-5 نتایج آزمون تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………..67

جدول 4-6 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………68

جدول 4-7 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………68

جدول 4-8 نتایج آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………………….69

جدول 4-9 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………70

جدول 4-10 نتایج آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………………..70

فهرست نمودار

نمودار 2-1 …………………………………………………………………………………………………………..16

نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………………………..46

نمودار4-1……………………………………………………………………………………………………………63

نمودار4-2…………………………………………………………………………………………………………….64

نمودار4-3…………………………………………………………………………………………………………….65

نمودار4-4……………………………………………………………………………………. ……………………..66

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر«بررسی روابط بین استرس شغلی و رضایت­مندی شغلی با انگیزه کارکنان (مورد مطالعه: بانک­های دولتی در شهر بندرعباس)بوده است.روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارمندان بانک های دولتی بندر عباس و تعداد 140 نفر بوده است و بر مبنای جدول مورگان که نمونه 70 نفری را پیشنهاد کرده بود، برای دستیابی به نتایج بهتر 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی بوده است. برای سهولت در پرکردن پرسشنامه از هر بانک دولتی در بندرعباس، یک شعبه از هر بانک دولتی انتخاب گردید و 3 پرسشنامه رضایت شغلی، استرس شغلی و انگیزه کارکنان،در بین حجم نمونه توزیع و در نهایت تعداد 300 پرسشنامه(100 نفر و هر نفر 3 پرسشنامه) جمع‌آوری گردید.پرسشنامه ها از نظر روایی مورد نظر سنجی 10 نفر صاحبنظر قرار گرفت و پس از تأیید استاد راهنما و مشاور اجرا شد. پایایی آن پس از اجرای آزمایشی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استرس شغلی 78/0، پرسشنامه رضایتمندی کارکنان 76/0 و پرسشنامه انگیزه کارکنان 81/0 بدست آمد.جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه، از روش های آمار توصیفی از جمله رسم جداول و نمودار محاسبه درصد، میانگین و انحراف معیار و همچنین جهت تحلیل های استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون از طریق نرم افزارSPSS استفاده شد. نتایج نشان داد: بین رضایت کارکنان و انگیزه کارکنان با استرس شغلی رابطه معنادار وجود دارد. بین مؤلفه های پرداخت، ماهیت شغل، فرصت های ارتقاء، حمایت سرپرست، رابطه همکاران و انگیزه کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مقدمه

امروزه مسئولیت اداره منابع انسانی كه بصورت گروه های مختلف كار، تقسیم شده است، به عهده مدیران متخصص و حرفه ای، قرار داده شده است. در دنیای پیشرفته امروز، نیروی انسانی از مهمترین و پرارزش‌ترین منابع تولید و اداره سازمان محسوب می گردد. در واقع عامل انسانی و كار است كه در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با سایر عوامل تولید، مقدار حاصل از آن بیش از میزانی است كه به جریان تولید گذاشته است. از جمله عواملی كه در بقای سازمان ها می توان به عنوان فرابندی اثرگذار ذكر كرد و همیشه مدنظر مدیران و مسئولان و كارگزاران یك سیستم باشد، نیروی انسانی كارآمد است كه در جذب و به كارگیری آن باید سعی شود تا فردی انتخاب شود كه شغلش علاوه بر مهیا نمودن زمینه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از نظر فرهنگی و روانی نیز متناسب با تواناییهای جسمی و فیزیكی و روانی وی باشد و علائق و استعدادهای نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، چرا كه كاركنانی كه دارای روحیه‌ی بالا و خلاقیت و ابتكار می باشند و آماده‌ی به دست آوردن هرچه بیشتر مهارت هستند و به راحتی می توانند فرآیند بهبود و بهره وری سیستم را تسهیل نمایند، نارضایتمندی شغلی خود زمینه ساز نزول و بهره وری كمتر از هر سیستم یا جریان روند امور است و شاید بتوان، نارضایت شغلی، نارضایتی فردی از زندگی را نیز فراهم سازد، زیرا كسی كه شغلش را دوست ندارد و احساس خویشاوندی نسبت به آن ندارد، برای شغلش ارزش زیادی قائل نیست(محمدی، 1390: 54).

وجود نیروی انسانی سالم یك دارایی بزرگ برای هرسازمان به حساب می آید. در این میان اهمیت روانی كاركنان كمتر از سلامت جسمانی آنان نخواهد بود.یك محیط كاری پرفشار برای سلامتی كاركنان به ویژه سلامت روانی آنان بسیارخطرناك است. عملكرد مطلوب كاركنان نیازمند این است كه آنان از كارِخود رضایت كافی داشته و دارای انگیزه و روحیه مناسب باشند. بدیهی است كه پاداش مفید در بهره وری نیروی كار بوده و اثر مثبت دارد. آنچه امروز در علم مدیریت از جایگاهی خاص برخوردار است، اعتقاد داشتن بر این است كه انگیزه های كاركنان، پایه های كارآیی و اثربخش سازمان را تشكیل می دهند و مدیرانی كه به موفقیت و اعتلای سازمان خود علاقمند هستند، برای شناخت عواملی كه بیشترین انگیزه را دركاركنان ایجاد می نمایند، تلاش وكوشش می كنند.اما این چیزی نیست كه صرفاً مربوط به حال باشد، بلكه در زمینه رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی كاركنان تاكنون پژوهش های زیادی توسط پژوهشگران مؤسسه ها و مراكز پژوهش مختلف جهان صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان و علمای مدیریت در این زمینه ها صورت گرفته است و شاید بتوان تیلور را جزء اولین نظریه پردازان در این زمینه دانست. به عقیده تیلور برای اینكه مدیریت سازمان به نوآفرینی كاركنان امیدوار باشد، لازم است برای كاركنان انگیزش و پاداش ویژه ای فراهم آورد كه از آنچه به یك كارگر متوسط در هر پیشه‌ای  داده می شود، افزونترباشد.اما رضایت شغلی خود تعیین كننده بسیاری از متغیرهای سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی كاركنان نسبت به سازمان، تعلق ودلبستگی آنان به محیط كار و افزایش كمیت و كیفیت كار، برقراری روابط خوب و انسانی درمحل كار، ایجاد ارتباطات صحیح، بالا بردن روحیه عشق وعلاقه به كار است. تردید نیست كه هرسازمان خود یك ارگانیسم منحصربه فرداست و نخستین عامل آن، انسان و توجه به كاركنان است. بر اساس گزارش مؤسسه ایمنی و بهداشت شغلی، به علت فشارهای شغلی، 30% کارگران از دردهای کمر رنج می­برند، 28% از استرس اظهار شکایت می­کنند،20% احساس خستگی می­کنند،17% دردهای ماهیچه­ای یا عضلانی دارند و 13% سردرد دارند (بارترام[1] و همکاران، 2004: 399).

سالانه سرمایه هنگفتی به علت فقدان سلامت جسمانی و روانی کارکنان، کاهش کارایی آن­ها، ترک شغلی و تغییر شغل به علت استرس شغلی از دست می­رود. استرس و عوارض ناشی از آن همه ساله موجب از بین رفتن صدها روز کاری می­شود و بطور متوسط روزانه یک میلیون نفر به علت اختلالات و ناخوشی­های ناشی از استرس از حضور در محل کار خودداری می­کنند. مشخص شده است حدود 30% نیروی کار در کشورهای توسعه­یافته از استرس شغلی رنج می­برند. سازمان بین­المللی کار نیز هزینه­های وارده بر کشورها را به علت استرش شغلی حدود 1 تا 5/3% تولید ناخالص داخلی تخمین می­زند که در حال حاضر در حال افزایش است (زارع و همکاران، 2009: 145).

آمارها نشان از عمق و شدت هزینه­هایی است که هر ساله استرس در محیط­های مختلف کاری به اقتصاد کشورهای مختلف وارد می­کند. در ایالات متحده سالیانه حدود 200 میلیارد دلار خسارت ناشی از استرس در بخش­های مختلف صنعت به صورت پرداخت غرامت ناشی از غیبت از کار، حوادث، مرگ و میر ناشی از کار کردن، بیماری­های مزمن و جابجایی کارکنان هزینه می­شود. در ایرلند هر ساله آسیب­های مرتبط با کار و حوادث غیر آسیب­زا شاید بیش از 500 میلیون پوند به اقتصاد این کشور هزینه تحمیل می­کنند. در نیوزلند هزینه حوادث و محل کار برای کشور 2/4 میلیارد دلار در سال است. در اروپا هر ساله تقریباً 5 میلیون کارگر از حوادث مرتبط با کار شامل بیش از سه روز غیبت رنج می­برند و هزینه­های بیمه برای صنعت به تنهایی میزانی در حدود 20 میلیارد یورو می­باشد (موتیار[2]، 2004: 45).

تنش های کاری و تأثیر آن بر میزان رضایت کارکنان از مسائل قابل توجه می باشد که در این تحقیق به آن در محیط بانک های دولتی پرداخته شده است.

 

تعداد صفحه : 105

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مالی: امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه آزاد اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان بانک سینا