پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی: بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : برنامه ریزی درسی

عنوان : بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (MA)

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد

استاد راهنما:

دکتر سید احمد هاشمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول:کلیات پژوهش

مقدمه. 2

1-1- بیان مساله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش… 6

1-3- اهداف پژوهش… 9

1-3-1- هدف کلی.. 9

1-3-2- اهداف فرعی.. 9

1-4 سؤالهای پژوهش… 9

1-4-1- سؤال اصلی پژوهش… 9

1-4-2- سؤالهای فرعی.. 9

1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-5-1- تعاریف مفهومی.. 9

1-5-2- تعاریف عملیاتی متغیرها 13

فصل دوم:پیشینه پژوهش

مقدمه. 16

2-1- مبانی نظری.. 16

2-1-1- معلم راهنما 16

2-1-2- وظایف راهنمایان تعلیماتی (آموزشی) 19

2-1-3- مطالعات در حوزة نظارت و راهنمایی آموزشی.. 20

2-1-4- روش تدریس… 25

2-1-4-1-  شاخص های تدریس کارآمد. 35

2-1-4-2-  نقش عوامل مؤثر بر یادگیری در روند تدریس… 36

2-1-4-3- برخی از عیوب روش تدریس… 37

2-1-5-روابط انسانی.. 38

2-1-6- ارزشیابی.. 45

2-1-6-1- اهداف ارزشیابی.. 46

2-2- پیشینه پژوهش… 48

2-2-1-  پژوهش های داخلی.. 48

2-2-2- پژوهش های خارجی.. 51

2-3- جمع بندی نهایی.. 53

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

مقدمه. 55

3-1- روش پژوهش… 55

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 55

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات.. 55

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 57

3-5- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 57

فصل چهارم:یافته های پژوهش

مقدمه. 59

4-1- اطلاعات جمعیت شناختی.. 59

4-2 – سؤالات تحقیق. 64

4-2-1 سؤال اول تحقیق: آیا نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوه ی تدریس معلمان موثر میباشد؟. 65

4-2-2 سؤال دوم تحقیق: آیا نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر میباشد؟  67

4-2-4 سؤال چهارم تحقیق: آیا نقش معلمـان راهنما بر بهبود شیوهی ارزشـیابی دانش آموزان موثر میباشد؟  71

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه. 76

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 76

5-2- تفسیر یافته ها 77

5-2-1- آیا نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوه ی تدریس معلمان موثر میباشد؟. 77

5-2-2- آیا نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر میباشد؟  78

5-2-3 سؤال سوم تحقیق: آیا نقش معلمان راهنما در بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی موثر میباشد؟  79

5-2-4 سؤال چهارم تحقیق: آیا نقش معلمـان راهنما بر بهبود شیوهی ارزشـیابی دانش آموزان موثر میباشد؟  80

5-3- نتیجه گیری کلی.. 81

5-4- محدودیت های پژوهش… 82

5-4-1- محدودیت های خارج از اختیار محقق (محدودیت های کاربردی) 82

5-4-2- محدودیت های در اختیار محقق (محدودیت های پژوهشی) 82

5-5- پیشنهادهای پژوهش… 83

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی.. 83

5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 83

فهرست منابع و مآخذ. 84

پیوست.. 92
فهرست جداول

جدول3-1: نحوه امتیازبندی سؤالات پرسشنامه. 56

جدول3-2: نتایج آزمون آلفای کرونباخ. 56

جدول 4-1 : توزیع فراوانی معلمان بر اساس جنسیت.. 60

جدول 4-2 : توزیع فراوانی معلمان بر اساس سابقه خدمت.. 61

جدول 4-3 : توزیع فراوانی مدارس محل خدمت معلمان بر اساس جنسیت.. 62

جدول 4-4 : توزیع فراوانی معلمان بر اساس تعداد مراجعات معلمان راهنما به کلاس درس آنها 63

جدول 4-5 : نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.. 65

جدول 4-6 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول تحقیق. 65

جدول 4-7 : نتایج آزمون t مربوط به سؤال اول تحقیق. 66

جدول 4-8 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسن مربوط به سؤال اول تحقیق. 67

جدول 4-9 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم تحقیق. 67

جدول 4-10 : نتایج آزمون t مربوط به سؤال دوم تحقیق. 68

جدول 4-11 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسن مربوط به سؤال دوم تحقیق. 69

جدول 4-12 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال سوم تحقیق. 69

جدول 5-13 : نتایج آزمون t مربوط به سؤال سوم تحقیق. 70

جدول 4-14 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون مربوط به سؤال سوم تحقیق. 71

جدول 4-15 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال چهارم تحقیق. 71

جدول 4-16 : نتایج آزمون t مربوط به سؤال چهارم تحقیق. 72

جدول 4-17 : نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسن مربوط به سؤال چهارم تحقیق. 73

جدول شماره 4-18 : نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبهی مؤلفه ها با استفاده آزمون فریدمن.. 73
فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : توزیع درصد فراوانی معلمان بر اساس جنسیت.. 60

نمودار 4-2 : توزیع درصد فراوانی معلمان بر اساس سابقه خدمت.. 61

نمودار 4-3 : توزیع درصد فراوانی مدارس محل خدمت معلمان بر اساس جنسیت.. 62

نمودار 4-4 : توزیع درصد فراوانی معلمان بر اساس تعداد مراجعات معلمان راهنما به کلاس درس آنها 63
فهرست اشکال

شکل 1: نمودار چرخة نتایج برقراری روابط انسانی، اقتیاس از میر کمالی، (1382)، روابط انسانی در آموزشگاه. 43

چکیده
هدف کلی از پژوهش بررسی تأثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان مقطع ابتدایی در شهر لامرد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی اعم از دخترانه و پسرانه شهر لامرد به تعداد 125 نفر می­باشد که از آنان سر شماری صورت گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته کارایی آموزشی معلمان بود. به منظور محاسبه روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته­ها با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، مد و میانه و آمار استنباطی نظیر تی تست مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شد. تجریه و تحلیل داده­ها نشان داد که 1- نقش معلمان راهنما بر بهبود شیوه­ی تدریس معلمان موثر می­باشد. 2- نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان موثر می­باشد. 3- نقش معلمان راهنما در بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی موثر می­باشد. 4- همچنین نقش معلمـان راهنما بر بهبود شیوه­ی ارزشـیابی دانش­آموزان موثر است. در نهایت بیشترین میانگین رتبه در بین ابعاد کارایی آموزشی از دیدگاه معلمان متعلق به بعد بهبود شیوه­های تدریس معلمان بود.

مقدمه
پیشرفت در آموزش و پرورش عموماً به صلاحیت و توانایی­های كاركنان آموزشی به خصوص به ویژگی­های انسانی، تربیتی و حرفه­ای تك تك معلمان بستگی دارد. به تعبیر گیج بی­تردید هیچ فرد دیگری به جز معلم نمی­تواند تاثیر بیشتری بر آنچه در مدارس می­گذرد داشته باشد (استار[1]، 2000). این معلم است كه می­تواند فرایند تعلیم و تربیت را فرایندی توام با لذت و كامیابی یا مأیوس كننده و بی­ثمر سازد. ضمانت اجرایی اصلاحات یك نظام آموزشی داشتن معلمان خوب و كارآمد است (فونتانا[2]، 2004). موفقیت یا شكست بهترین یا ضعیف­ترین برنامه­های درسی به طراحی و اجرای معلم بستگی دارد. با نگاه به تغییر و تحول نظام­های تعلیم تربیت در سطح ملی و بین المللی این موضوع روشن می­شود كه بدون در نظر گرفتن جایگاه ویژه برای معلم هیچ یك از اهداف و خواسته­ها تحقق نخواهد یافت و آموزش و پرورش به هیچ تحول علمی یا نوآوری مطلوب نمی­تواند دست یابد. مگر این كه پیشاپیش در شیوه­های كار معلمان، به­عنوان كارگزاران واقعی، تغییر و تحولات مناسب به وجود آید (رئوف، 1379؛ به نقل از مرادی، فردانش، مهر محمدی و موسی پور، 1390).

شایستگی هر نظام آموزشی به اندازه شایستگی معلمان آن نظام و کارایی نظام آموزشی به كیفیت معلمان آن جامعه وابسته است.در واقع هیچ كشوری نمی­تواند از سطح معلمان خود بالاتر رود. بر این اساس تربیت معلم سزاوار قوی ترین توجهات دقیق و مستمر است (یونسكو، 1999، به نقل از رحیم زادگان، شعبانی ورکی و کهن، 1388).

اتخاذ رویکردهای کارا– محور در سال­های اخیر سبب گردیده تا بهبود مستمر کیفیت یادگیری دانش آموزان و به تبع آن بهبود کیفیت تدریس و فعالیت های آموزشی به یکی از اهداف عمده آموزش و پرورش مبدل شود. موفقیت دانش آموزان در یادگیری منوط به در نظر گرفتن نیازهای آنان، تهیه و تدوین برنامه­های تحصیلی و آموزشی مناسب در جهت پاسخگویی به این نیازها و سرانجام تدارک امکانات لازم برای آموزش ضمن خدمت و بهبود رشد کیفیت آموزشی معلمان و مربیان است. بدیهی است که امکانات آموزش عالی کشور آنچنان نیست که بتواند جهت بهبود و رشد کیفیت آموزشی کارکنان و معلمان وزارت آموزش و پرورش و بکارگیری تفکرات و شیوه های جدید آموزشی برای آنان کلاس های آموزشی ضروری و مناسب دایر نماید . با توجه به این شرایط آماده سازی ناظران و راهنمایان آموزشی برای کمک به مدیران و معلمان در رشد همه جانبه و بهبود کیفیت آموزشی و یادگیری دانش آموزان کوتاه ترین راه بوده و واجد اولویت است (وایلز و باندی[3]، 1376، ترجمه نیکنامی، ص 7).

در واقع و از نظر حرفه­ای همان­طور که اندرسن[4] (1994) بیان داشته نظارت و راهنمایی آموزشی در حال تبدیل شدن به یک ابزار بسیار کارآمد و اثربخش است که می تواند به معلمان در کسب نتایج مطلوب آموزشی کمک نماید.این امر آموزش و پرورش آینده را تضمین كرده، پیشرفت و توسعه هر كشوری را تسریع می­بخشد همچنین کارایی نظام آموزشی را دو چندان می­کند (به نقل از فتح الهی، 1388).

مضافاً کارایی معلم براساس نگرش، نیات و شخصیت از یک سو و همه جانبه بودن او براساس مهارت در توانمندسازی دانش­آموزان از سوی دیگر سنگ بنای مدیریت کلاس درس است، اما معلم به مهارت­ها و فنونی سازمان دهنده نیاز دارد تا شرایط بهینه­ای را برای تحقق یادگیری خلق کند (تاج الدین، 1382).  در این میان برخی معلمان با چالش جدی ماوجه هستند و نیازمند راهنمایی و مشاوره فردی با تجربه­تر و متخصص تر می باشند.

به اعتقاد صاحبنظران، منظور از راهنمایی، کمک به معلمان مدرسه است تا فرآیند ادراکات خود را اصلاح و بازبینی کنند. به علاوه، محیط مدرسه را بشناسند و توانایی ها، و همچنین قدرت سازگاری خود را در با محیط افزایش داده، روش های تدرس و ارزشیابی مناسب را انتخاب کرده، روابط و مناسبات انسانی خود را با دیگرام بهبود بخشند. همچنین همگام با تغییرات و تحولات سازمانی، خود را تغییر داده، به اثربخشی و کارایی آموزشی بهتر دست یابند (5). می توان چنین بیان نمود که وجود معلمان راهنما در مجموع کارایی آموزشی معلمان را ارتقا خواهد بخشید. در این راستا نقش معلمین راهنما در مدارس بر کارایی آموزشی معلمان مطرح گشته است.
تعداد صفحه : 110

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries پایان نامه ارشد کشاورزی و منابع طبیعی: بررسی اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال Next Entries پایان نامه ارشد کشاورزی: تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی