پایان نامه ارشد : طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در ارتقای روحیه ی کارآفرینی

عنوان : طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در ارتقای روحیه ی کارآفرینی

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه تکنولوژی آموزشی

عنوان:

طراحی، تهیه و استاندارد سازی ( روایی و پایایی) ابزار اندازه گیری کاربرد فناوری در ارتقای روحیه ی کارآفرینی

استاد راهنما :

دکتر  فرامرز ملکیان

سال تحصیلی :91 -1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده …….1

فصل یکم :کلیات پژوهش

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

بیان مساله:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

اهمیت و ضرورت تحقیق ……..7

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

تعاریف مفهومی و عملیاتی:…………………………………………………………………………………………………………………………….11

تعاریف مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

تعاریف عملیاتی:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

فصل دوم :پیشینه پژوهش

پیش در آمد فصل دوم:…………………………………………………………………………………………………………………………………..15

بررسی نظریه های پیرامون کارآفرینی سازمانی:……………………………………………………………………………………………..15

مفهوم و تعاریف کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………………………..15

تاریخچه کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………………………………………………15

تعریف کار آفرین:…………………………………………………………………………………………………………………………………………24

صفات و ویژگی‌های کارآفرینان……………………………………………………………………………………………………………………….25

انواع کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

تعریف کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………….26

پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………30

فصل سوم: روش شناسی پژوهش:

پیش درآمد فصل سوم:…………………………………………………………………………………………………………………………………..41

روش پژوهش:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

جامعه آماری و روش نمونه گیری: ………………………………………………………………………………………………………………..42

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

روش تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………….43

متغیرهای مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………………….45

متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

روش‏های جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….45

بزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………45

روایی وپایایی ابزار گرد آوری دادها………………………………………………………………………………………………………………..47

تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………51

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده

هدف از این مطالعه، تهیه ی پرسشنامه ی رفتاری است که توانایی تشخیص کاربرد فناوری را در ارتقای روحیه ی کارآفرینی کارکنان مدارس متوسطه را داشته باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مدارس متوسطه شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 91-92 بوده اند و 515 نفر از کارکنان مقطع متوسطه در شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 92-1391، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. بر ای انجام این مطالعه ابتدا لیستی از ویژگی های  افراد دارای روحیه ی کارآفرینی  منابع نظری تهیه و در اختیار متخصصین این رشته قرار گرفت، سپس پرسشنامه تنظیم شده به 10 نفر از دبیران مقطع متوسطه داده شد  و نظرات ایشان برای رفع ابهامات استفاده شد و پرسشنامه ی نهایی تنظیم گردید. پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ، تنصیف و آزمون-آزمون مجدد مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تحلیل عامل به روش مؤلفه های اصلی و استفاده از چرخش واریماکس، 6 عامل ایجاد شرکت ها یا واحدهای مستقل و کسب و کار جدید، نوآوری در محصول، خدمات و فرآیند، ریسک پذیری، خودتجدیدی، پیشگامی، رقابت تهاجمی استخراج شدند که 70/74 درصد کل واریانس را تبیین می کنند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 975/0، از طریق روش تصنیف 858/0 و از طریق روش آزمون – آزمون مجدد 973/0 به دست آمد. نتیجه گیری: نسخه ی نهایی پرسشنامه ی اندازه گیری کاربرد فناوری در ارتقای روحیه ی کارآفرینی کارکنان مقطع متوسطه با پایایی مناسب تهیه گردید.

کلید واژه ها:  فناوری، کارآفرینی ، واحدهای مستقل و کسب و کار جدید، نوآوری در محصول، خدمات و فرآیند، ریسک پذیری، خودتجدیدی، پیشگامی، رقابت تهاجمی.

مقدمه:

نرخ فزاینده تغییرات و تحولات در حوزه های علمی ،اقتصادی و اجتماعی از عمده ترین ویژگی‌های عصر حاضر است. پایان جنگ دوم جهانی نقطه آغازین توجه کشورهای مختلف جهان به توسعه اقتصادی می باشد. امری که امروزه با شکل گیری اقتصاد جهانی و رقابت همه جانبه از اهمیت بیشتری نیز برخوردار شده است. از طرف دیگر ،سازمان‎ها و مدارس امروزی با تحولات و تهدیدات گسترده بین المللی روبرو شده اند که بقای آنها را با خطر مواجه کرده و آنان برای بقای خود باید راه حل‎ها و روش‎های جدیدی را تدوین نموده و به نوآوری و خلاقیت مستمر بپردازند. موتور حرکت چنین سازمان‎های موفق و کارآمد ،کارآفرینی می‌باشد، (ذبیحی و مقدسی، 1385 :6).

امروزه در کشورهای مختلف در دانش مدیریت و اقتصادتوجه خاصی به کارآفرینی اقتصادمدار و کارآفرینان می‌شود. تقویت کار آفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه است. (آرچی بونگ[1]، 2004: 4).

در دنیای پر رقابت حاضر سازمان ها نیازمند تغییرند وباید مدیران راه‌های استفاده از مزایای خلاقیت ونوآوری انسان‌ها را یافته وبستر مناسب فعالیت‌های کارآفرینانه را فراهم سازند. از جمله شاخص‌ها و بستر مناسب برای توسعه کارآفرینی سازمانی شامل سبک رهبری، کار تیمی، حمایت کافی مدیران از افراد خلاق و نوآور، سیستم پاداش و تشویق مناسب کارکنان خلاق و ریسک پذیر است، بنابراین برای ترویج روحیه کارآفرینی باید شرایط مناسبی در درون سازمان وجود داشته باشد (زارع و همکاران،72:1386).

افزایش جمعیت در کشورهای در حال رشد، کاهش منابع و امکانات موجود در این کشورها و پیدایش نیازهای اجتماعی و اقتصادی جدید، همگی باعث توجه نهادها و مقامات مسئول این کشورها به نیازها و چاره­اندیشی بنیادین یا مقطعی برای آنها شده است. با توجه به اینکه امروزه در کشورهای مختلف در دانش مدیریت و اقتصاد توجه خاصی به کارآفرینی اقتصاد مدار و کارآفرینان می شود. تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه ی آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه است و همچنین بر اساس بیانیه ی جهانی کارآفرینی، یک همبستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی و سطح فعالیت کار آفرینانه ملی و سازمانی وجود دارد ( آرچی بونگ، 2004: 4).

کار آفرینی در حال حاضر زمینه ی بسیار مهمی برای مطالعه و تحقیق به شمار می اید ( هزار جریبی، 1384: 9 به نقل از وکیلی ، 1387: 37). از جمله عوامل موفقیت کارآفرینی در حال حاضر زمینه ی بسیار مهمی بر ای مطالعه و تحقیق به شمار می آید(هزار جریبی،1384: 9 ، به نقل از وکیلی،37:1387). بنابراین، اقتصاد دنیای امروز بر پایه نوآوری، خلاقیت و استفاده از دانش بویژه دانش اطلاعات و ارتباطات استوار است. چنین اقتصادی را اقتصاد مبتنی‌بر دانش یا «اقتصاد دانش­محور» می­نامند.

در این پژوهش، از یک­سو به تشریح مشارکت فناوری در کارآفرینی پرداخته می­شود و از سوی دیگر تعامل دوسویه میان آنها، مورد بررسی قرار می­گیرد.

در پرتو مباحث مطرح‌شده، کوشش می­شود تصویری روشن از توانمندی­های بالقوه و بالفعل این فناوری در ایجاد فرصت­های نوین شغلی ارائه شود. امید است مطالب مطرح شده در این پژوهش بتواند در تصمیم­سازی­ها و تدابیری که احتمالاً به‌منظور رفع مشکل بیماری اتخاذ خواهند شد، مورد بهره­برداری قرار گیرد.

بیان مسأله

وی‍ژگی سازمان های امروزی پویایی و پیچیدگی، ابهام و سنت گریزی است و دائما از محیط اطراف خود تأثیر می‌پذیرند و تغییر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته‌اند. پیش بینی تغییرات با دقت نسبتاً معقول با اشکال مواجه خواهد بود. در جهان امروز، تفکر نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. همان طور که تولد و مرگ سازمان ها به بینش، بصیرت و توانایی های مؤسسین بستگی دارد، رشد و بقای آنها نیز به عواملی نظیر توانایی، خلاقیّت و نوآوری منابع انسانی آنها وابسته است(راسخ،1386).

یادگیری و نوآوری برای سازمان‎هایی که در پی بقا و اثر بخشی هستند یک نیاز اساسی است و بسیاری از سازمان‎ها شدیداً به دنبال روش‎ها و رویکردهای نوآورانه و کارآفرینانه به منظور بهبود اثر بخشی و کارآمدی و انعطاف پذیری هستند. در همین راستا، کارآفرینی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک سلاح انتخابی برای سازمان‎ها بویژه برای سازمان‎های بزرگ است(حق شناس و همکاران،32:1386).

شومپیتر کارآفرینی را نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی تلقی کرده و نقش آن را نوآوری یا «ایجاد ترکیب تازه مواد» دانست. کرزنر کارآفرینی را به معنای آگاهی از فرصت‎های سودآور کشف نشده تعریف کرده است (هومن و همکاران،268:1385).

کارآفرینی تلاشی برای ایجاد ذهنیت و مهارت‎های کارآفرینانه و البته وارد ساختن این ویژگی‌ها و ذهنیت‌ها به درون فرهنگ و فعالیت‎های سازمان است (استونرو همکاران،1995 به نقل از حق شناس و همکاران،32 :1386 ).

کارآفرینی شیوه برانگیختن و سپس بهره گیری از افراد در درون یک سازمان می باشد، شیوه‌ای که افراد فکر می‌کنند قادرند کارها را به طریقی متفاوت و بهتر انجام دهند. از طریق توسعه روحیه کارآفرینی در سازمانها می‌توان بر موانع موجود بر سر راه انعطاف پذیری، رشد و نوآوری فائق آمد. پرورش افراد کارآفرین مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب و ترویج روحیه کارآفرینی است(زارع و همکاران،72:1386).

بطور کلی می‌توان گفت ویژگی‌های اصلی سازمان‎های کارآفرین، این سازمان‎ها را مجهز به قابلیت‎هایی می‌کند که ضمن ارتقای کارآمدی، قادر به بهره گیری بهتر از فرصت‎های موجود و انطباق پذیری بیشتر با محیط پیرامونشان می شود (حق‌شناس و همکاران،32:1386).

از جمله شاخص‌های بسترمناسب برای توسعه کارآفرینی شامل سبک رهبری، کار تیمی، حمایت کافی مدیران از افراد خلاق و نوآور، سیستم پاداش و تشویق مناسب کارکنان خلاق و ریسک پذیر است بنابراین برای ترویج روحیه کارآفرینی باید شرایط مناسبی در درون سازمان وجود داشته باشد. (زارع و همکاران،72:1386).

امروزه روشن شده است که اطلاعات و ارتباطات، دو قدرت مهم هستند. این دو، هم خود ارزش دارند و هم ارزش به‌وجود می­آورند. فردی که از بازارهای مختلف و قیمت اجناس در آن بازارها اطلاع داشته باشد و یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، می­تواند تصمیمات بهتری برای رسیدن به سود بیشتر بگیرد.

اطلاعات علاوه‌ بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتهی می­شود و در مکانیزم تصمیم­گیری و انجام بهتر آن اثر می­گذارد. ارتباطات نیز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده­ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می­کند.

اطلاعات و ارتباطات، دو ابزار اساسی موردنیاز هر نوع فعالیت کارآفرینی هستند. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان­ها و انسان­ها امکان­پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است.

کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن وابسته است. در شناسایی نیاز هر فعالیت کارآفرینانه، ایده­پرداز یا تئوریسین باید در مورد محیط خود بینش و بصیرت داشته باشد و بداند در نقاط دیگری از دنیا چه راه­حل­هایی برای رفع نیاز، ارائه شده است. بنابراین، اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعالیت کارآفرینی است.

از این­رو، اولین نیازی که فراروی آنها قرار می­گیرد، مراجعه به افرادی است که از دانش و مهارت کافی برای انجام چنین فعالیت­هایی برخوردار باشند. طبیعی است که امروزه نمی­توان مؤسسه­ای را عاری از متخصصان فناوری اطلاعات یافت.

در این راستا پژوهش مورد نظر به دنبال آن است که ارتباط فناوری را با میزان کارآفرینی در کارکنان مدارس کرمانشاه را با استفاده از روش موسوم به همبستگی و از طریق پرسشنامه واکاوی کند و میزان کارآفرینی موجود را مشخص و تأثیر فناوری بر آن را سنجیده و راهکارهای لازم را ارائه دهد.

Archibong.[1]

تعداد صفحه : 82

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***