پایان نامه ارشد: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت بیمه

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدابهر

دانشکده علوم انسانی

رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بیمه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمربا استفاده از روش topsis

(مطالعه موردی :بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان قزوین).

استادراهنما:

دکتر حسین عابدی

استادمشاور:

دکتر آرش حاجی کریمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                   صفحه                                    

چکیده 1

فصـــل اول… 2

1-1.مقدمه. 3

1-2تعریف موضوع پژوهش…. 5

1-3. بیان مسئله. 5

1-4 .ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-5. اهداف تحقیق.. 6

1-6.پرسش اساسی تحقیق.. 7

1-7.فرضیات تحقیق 7

1-8.روش شناسی تحقیق.. 7

1-9. قلمرو تحقیق.. 7

1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق.. 7

1-9-2. فلمرو مکانی.. 7

1-9-3.قلمرو زمانی.. 8

1-10. ابزار گردآوری.. 8

1-11. جامعه آماری.. 8

1-12. تعریف و اصطلاحات بیمه. 9

1-12-1. تعاریف مفهومی.. 9

1-12-2. تعاریف عملیاتی.. 13

1-13مراحل انجام  تحقیق.. 14

فصل دوم.. 15

بخش اول… 16

2-1.مقدمه. 16

2-2.تعاریف بیمه. 17

2-3.تاریخچه بیمه در کل.. 18

2-4.تاریخچه بیمه عمر در ایران 20

2-5. جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی 22

2-6. انواع بیمه در ایران. 23

2-7. شرایط عمومی بیمه عمر 23

بخش دوم 24

2-8.. تعریف اصطلاحات استراتژی.. 24

2-8-1. استراتژی.. 24

2-8-2.مدیریت استراتژیک…. 24

2-8-3. فرآیند مدیریت استراتژیک…. 24

2-8-4. تحلیل وضعیت… 24

2-8-5.تدوین استراتژی 25

2-8-6.اجرای استراتژی 25

2-8-7. ارزیابی استراتژی.. 25

2-8-8. اجزای استراتژی.. 25

2-8-9. زنجیره استراتژی ها 26

2-8-10.نقش بازاریابی در طراحی و اجرای استراتژی 27

2-8-11.تحولات جدید و موثر در نقش استراتژیک بازاریابی.. 27

2-8-12.انواع استراتژی.. 27

2-8-12-1. استراتژی یکپارچگی.. 27

2-8-12-2. استراتژی تمرکز. 28

2-8-12-3. استراتژی تنوع. 33

2-9. مدل مفهومی وشرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 35

بخش سوم.. 36

2-10. تحقیقات انجام شده 36

2-10-1. تحقیقات خارجی.. 36

2-10-2. تحقیقات داخلی.. 37

2-11. واکاوی ادبیات پژوهش…. 38

بخش چهارم.. 40

2-12. تاریخچه بیمه نوین.. 40

2-13. جمع بندی.. 42

فصل سوم 43

3-1. مقدمه. 44

3-2. روش تحقیق.. 44

3-3. جامعه آماری.. 46

3-4. نمونه آماری.. 47

3-4-1. جدول مورگان 48

3-5. روش و ابزار گردآوری داده ها 49

3-6. اعتبارابزار  اندازه گیری 53

3-6-1 . روایی پرسشنامه. 53

3-6-2.پایایی پرسشنامه 53

3-7. محدوده تحقیق.. 56

3-8. متغیرهای تحقیق 56

3-8-1. متغیر مستقل.. 56

3-8-2. متغیر وابسته 56

3-9. روش تجزیه و تحلیل داده ها 56

3-10. تعریف روش topsis. 57

3-11.جمع بندی.. 59

فصل چهارم.. 60

4-1. مقدمه 61

4-2. توصیف متغیر های جمعیت شناختی 63

4-2-1. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و نمایندگان. 63

4-2-1-1 . جنسیت پاسخگویان. 63

4-2-1-2.وضعیت تاهل 64

4-2-1-3. سن پاسخگویان 65

4-2-1-4.سطح تحصیلات 67

4-2-1-5. استفاده کنندگان بیمه عمر 68

4-2-1-6.میزان درآمد 69

4-2-1-7. میزان حق بیمه پرداختی 71

4-2-2. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی مشتریان بیمه عمر   73

4-2-2-1. جنسیت پاسخگویان. 73

4-2-2-2 .وضعیت تاهل 74

4-2-2-3. سن پاسخگویان 75

4-2-2-4. .سطح تحصیلات 77

4-2-2-5. استفاده کنندگان بیمه عمر 78

4-2-2-6.میزان درآمد. 80

4-2-2-7. میزان حق بیمه پرداختی.. 81

4-3. آزمون فرضیات پژوهش 83

4-3-1. آزمون  کولموگروف – اسمیرنوف… 83

4-3-2.آزمون T-student 84

4-4-1. فرضیه اول .. 84

4-4-2. فرضیه دوم. 84

4-4-3. فرضیه سوم. 85

4-4. الویت بندی بر اساس روش topsis. 86

4-5. جمع بندی.. 87

فصل پنجم 88

5-1- مقدمه. 89

5-2. خلاصه مراحل تحقیق 90

5-3. نتایج حاصل از فرضیه ­های پژوهش…. 90

5-3-1. فرضیه اول. 90

5-3-2. فرضیه دوم 91

5-3-3. فرضیه سوم 91

5-4 . جمع بندی و نتیجه گیری.. 92

5-5. پیشنهادات تحقیق 92

5-5-1. پیشنهادات کاربردی.. 92

5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 93

5-3. مشکلات  و محدودیت های پژوهش…. 93

منابع و ماخذ. .94

منابع فارسی.. 95

منابع انگلیسی.. 97

منابع اینترنتی.. 98

ضمایم.. 99

چکیده انگلیسی.. 117

چکیده

انسان امروزی ،برای ارائه هرچه آزادتر و کامل تر حیاتش ،ناگزیر است واقعیت های پیرامونش را تحلیل کند و حقایق خفته در پشت آنها را بشکافد و راه را برای تکامل همه جانبه خود و اجتماع هموارتر نماید.

صنعت بیمه در ایران هنوز جوان است و می توان گفت بیمه عمر جوان تر.بدیهی است که هر راه تازه و شیوه جدید تا پذیرش و اقبال عمومی فاصله ای داردکه این فاصله را می توان با آگاهی دادن و پذیرش و باور مردم پر کردروشن است که هر قدر در این خصوص واقعی تر و طرح و رفتار گردد،لایه های بیشتری از جامعه را در بر خواهد گرفت.خدماتی که از طریق صنعت بیمه به جامعه صورت می گیرد به دلیل گستردگی،این نوع خدمات یکی از موثرترین عوامل از بین بردن نگرانی ها و مشکلات مردم است.

بیمه نیز در این روند با بر عهده گرفتن بخش های عمده ای از این نوع خدمات در روند کاهش نگرانی ها،رفع مشکلات و تضمین آینده ،نقش اساسی دارد.بر این اساس شرکتهای بیمه استراتژی های مختلفی در تمامی زمینه های عملیاتی خود مانند مالی ،بازاریابی اتخاذ می کنند .یکی از این استراتژی ها در زمینه بازاریابی استراتژی تمرکز می باشد. این استراتژی شامل نفوذ در بازار،توسعه بازار و توسعه محصول می باشد.

این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی بوده چون به شرح و بیان عوامل تاثیر گذار بر خرید بیمه های عمر می پردازد از نظر هدف کاربردی می باشد چون سعی در شناسایی عوامل افزایش فروش بیشتر بیمه های عمر در شرکت بیمه نوین می پردازد و از نظر روش انجام کار نیز  تحقیقی پیمایشی – میدانی است. جامعه آماری  این پژوهش کارکنان ونمایندگان وکلیه مشتریان بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان قزوین در بازه زمانی 1/1/91 تا 29/12/91  تشکیل می دهد که با توجه به اطلاعات دریافتی از شرکت بیمه نوین استان قزوین در تاریخ 01/10 /92 حجم جامعه آماری  مورد مطالعه در بین کارکنان 35 نفر و حجم جامعه آماری مشتریان بیمه عمر 1000 نفر در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری  زیاد است و امکان تمام شماری وجود ندارد لذا با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه مورد نظر کارکنان و نمایندگان 32 نفرو حجم نمونه مورد نظر مشتریان بیمه عمر 278 نفرانتخاب گردید. در پژوهش حاضر ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای آزمون فرضیات پژوهش از  آزمون T-studentتک متغیره استفاده شده است.

نتایج حاصل  نیز نشان داد که توسعه بازار ، توسعه محصول و نفوذ در بازار در خرید بیمه های عمر شرکت بیمه نوین  به ترتیب تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.

واژگان کلیدی :نفوذ در بازار ،توسعه بازار، آگاهی،توسعه محصول ،خرید بیمه عمر، بیمه نوین

1-1 .مقدمه

از زمان پیدایش جوامع بشری همواره انسان در جستجوی تامین جانی و مالی برای خویش و خانواده خود بوده است. در جوامع پیشرفته امروز بیمه به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی افراد جلوه گر شده است.

جهان ما شاهد تحولات و دگرگونیهای شگفت انگیزی در تمام ابعاد است و تکنولوژی پیشرفته حاصل از این دگرگونی ها محیط اطراف انسان را پیجیده تر نموده و وی را در معرض خطرهای متعددی از قبیل از دست دادن اموال و داراییها ،صدمه بدنی در محیط کار ،از کار افتادگی و ناتوانی و مرگ قرارداده است.برای کاهش اثرات ناگوار ناشی از این حوادث،بیمه عمر بعنوان موثرترین و مقبولترین ابزار در بسیاری از کشورهای جهان عمل می کند.بیمه زندگی به افراد اطمینان خاطر می بخشد تا در آینده بتوانند از کارایی بهتری برخودار باشند،بنابراین هم از جنبه رفاه مادی و هم آسایش فکری و روحی بسیار موثر است.همچنین می توانند بصورت یک وسیله پس انداز برای افراد عمل نماید.

بیمه های عمر با توجه به گسترش وسیع آن در آن جهان مخصوصاٌ در کشورهای توسعه یافته،نقش مهمی را در اقتصاد این کشورها ایفا می نماید.دولتها با هدایت سرمایه های ناشی از بیمه عمر به سوی سرمایه گذاریهای مورد نیاز کشورشان ،از بیمه عمر بعنوان ابزاری جهت رشد و توسعه اقتصادی استفاده می کنند.با گسترش بیمه عمر در کشورها،بار تامین نیازهای مالی آتی افراد به دوش خود آنها افتاده و دولتها اقدام به سرمایه گذاری در قسمت های دیگر اقتصاد می نمایند.همچنین گسترش بیمه های عمر از عمیق شدن شکاف طبقاتی جلوگیری می کند ،زیرا سقوط یکباره خانوارها و فقر مطلق جلوگیری می نماید.با وجود کارکردهای بسیار با اهمیت بیمه عمر،این صنعت در کشور ما،مانند اکثر کشورهای در حال توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده ها ناچیز می باشد.با مقایسه آمار و ارقام مربوط به میزان حق بیمه های عمر در کشورهای مختلف جهان با ایران،به نهایت عقب ماندگی آن در کشور پی خواهیم برد.این امر در مورد اکثر کشورهای در حال توسعه صدق می کند. کمیته امور نامرئی و مالی مربوط به تجارت در هشتمین جلسه خود در دسامبر1982،با صدور قطعنامه ای درباره «بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه »از دفتر «کنفرانس سازمان ملل درباره رشد و تجارت»(UNCTAD)1 خواسته است تا تحقیقاتی را در رابطه با جنبه های مختلف مالی موضوع انجام دهد و همچنین اقداماتی را که کشورهای در حال توسعه عضو یونکتاد(UNCTAD)باید در قابل رقابت بودن بیمه عمر در مقایسه با سایر سپرده ها انجام دهند،توصیه نموده است.[1](کریم آبادی،1366، 3)

با وجود اهمیت زیادی که بیمه عمر در زندگی کنونی انسانها دارد،در کشور ما این بیمه دارای وضعیت نامناسبی می باشد و به همین دلیل ضروری است که تحقیقات وسیعی برای روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و ارائه راه حلهایی برای آن انجام گیرد.بر این اساس شرکتهای بیمه استراتژی های مختلفی در تمامی زمینه های عملیاتی خود مانند مالی ،بازاریابی اتخاذ می کنند .یکی از این استراتژی ها در زمینه بازاریابی استراتژی تمرکز می باشد به همین منظور ما در این پژوهش به دنبال یافتن جواب این سئوال می باشیم که شرکتهای بیمه مانند بیمه نوین در فروش بیمه های مختلف خود از جمله بیمه عمر چه فعالیتهایی باید برداشته و چه گامهایی را باید اتخاذ نمایند و عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز در خرید بیمه عمر چیست؟

 

 

1-2. تعریف موضوع پژوهش

در این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز  که درخرید بیمه های عمر شرکت بیمه نوین تاثیر مثبت دارند و موجب افزایش مشتری و تقاضای بیمه های عمر میشوند را مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.

در این تحقیق سعی ما بر این بوده که عوامل ومتغییر هایی را که  بر کاربرد استراتژی تمرکز در خرید بیمه های عمر شرکت بیمه نوین استان قزوین موثر میباشند شناسایی نماییم و بعد از شناختن این عوامل الویت بندی و تاثیر هریک از این متغیر ها را در میزان خرید بیمه های عمر تعیین نماییم.یعنی عوامل و متغیر های استراتژی تمرکز در خرید بیمه های عمر تاثیر دارند را شناسایی و الویت بندی می نماییم.

1-3. بیان مسئله

امروزه سازمان ها در محیط رقابتی شدیدی قرارگرفته اند. که در جهت موفقیت در این شرایط نیازمند به توجه به بازاریابی محصولات خود می باشد که شرکتهای بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیستند .وجود تنوع زیاد محصولات و خدمات شرکت های بیمه از یک طرف و نیاز های مختلف جامعه در رابطه با بیمه های مختلف نیازمند فعالیتهای مستمر از طرف شرکتهای بیمه جهت تطابق این نیاز ها با محصولاتشان می باشد،که بیمه عمر یکی از این بیمه هاست.

یکی از انواع بیمه اشخاص  که در دهه های اخیر در کشورهای توسعه یافته مورد استقبال فراوان قرار گرفته بیمه عمر است که بیمه عمر و تامین آتیه عبارتست از عقد قرارداد بین یک شرکت بیمه و یایک شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب آن شرکت بیمه (بیمه گر )تکالیف و تعهداتی در مقابل شخص حقیقی یا حقوقی(بیمه گذار )بر عهده می گیرد که به مرگ و زندگی یک یا چند شخص حقیقی (بیمه شده )بستگی دارد.

در این تحقیق سعی ما براین که عوامل و متغیرهای که در تقاضای بیمه عمر و افزایش مشتری در استان قروین موثر می باشند شناسایی نماییم.بعد از شناختن این عوامل میزان اهمیت و الویت داشتن هریک از این متغیر ها را در میزان تقاضا و افزایش مشتری بیمه عمر تعیین نماییم.

بر این اساس شرکتهای بیمه،استراتژی های مختلفی در تمامی زمینه های عملیاتی خود مانند مالی ،بازاریابی اتخاذ می کنند .یکی از این استراتژی ها در زمینه بازاریابی استراتژی تمرکز می باشد به همین منظور ما در این پژوهش به دنبال یافتن جواب این سئوال می باشیم که شرکتهای بیمه مانند بیمه نوین در فروش بیمه های مختلف خود از جمله بیمه عمر چه فعالیتهایی باید اتخاذ نمایند  و چه گامهایی را باید برداشته شود و عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز در خرید بیمه عمر چیست؟

1-4.ضرورت و اهمیت تحقیق

اهمیت موضوع بیمه امروزه از دو بعد اقتصادی در سطح کلان جامعه و از بعد اجتماعی و اقتصادی برای خانواده ها مطرح می باشد.فوت هرکس اثرات مالی گوناگونی را بردارد و افراد روشن فکر و مال اندیش همان گونه که در زمان حیات برای تامین رفاه اعضای خانواده خود می کوشند ،نگران عواقب فوت نابهنگام خود نیز می باشند و درصدد چاره جویی بر می آیند و بیمه به بهترین وجهی این نگرانی را مرتفع می گرداند.امروزه بیمه عمر به عنوان یک ابزار مالی در کشور ما ناشناخته مانده و نه فقط عموم جامعه بلکه سیاست گذاران مالی- اقتصادی کشور نیز از مزیتی مترتب بر آن بی اطلاعند.

بیمه عمر مهمترین نقش خود را در تامین و تضمین آتیه خانواده ها ایفا می نماید که ملموس ترین جنبه آن می باشد.امروزه مردم کشورهای توسعه یافته در پناه بیمه عمر به موقعیت مطلوبی از لحاظ خطرهای مرگ ومیر سرپرست خانواده و مشکلات اقتصادی ناشی از آن ،همچنین مشکلات ناشی از پیری و کهولت افراد،رسیده اند. در این کشورها  بیمه عمر سهم زیادی از درآمد جامعه را به خود اختصاص داده و با استفاده از منابع مالی عظیمی که حاصل می شود،خدمات متعددی را به افراد جامعه ارائه می دهد.توسعه بیمه های عمر بعنوان بیمه های اختیاری ،از مسئولیت بیمه های اجباری دولت نیز می کاهد و بخشی از تامینهای مربوط به هزینه های مستمری و از کار افتادگی و غیره را به خود افراد جامعه و شرکت های بیمه واگذار می نماید.

همچنین بیمه های عمر بعنوان یکی از منابع سرمایه های عظیم بوده و شرکت های بیمه عمر بعنوان قطب های سرمایه گذاری در جهان عمل می نمایند. حال این صنعت در ایران با گذشت سالها از آغاز فعالیت نتوانسته پیشرفت شایانی داشته باشد و به رغم این که گسترش بیمه های عمر ارتباط نزدیکی با میزان رفاه و قدرت اقتصادی کشورها داشته است،ولی کشور ما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه  نیز از پویایی وپیشرفت ناچیزی برخوردار بوده است.بنابراین باید عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمر شرکت بیمه نوین استان قزوین را بررسی و مشخص نماییم.

1-5. اهداف تحقیق

1- شناسایی عوامل تاثیر گذار بر خرید بیمه های عمر با کاربرد استراتژی های تمرکز در شرکت بیمه نوین استان قزوین.

2- الویت بندی عوامل تاثیر گذار بر خرید بیمه های عمر با کاربرد استراتژی تمرکز در شرکت بیمه نوین استان قزوین.

3- ارائه راهکارهای پیشنهادی و کاربردی فروش بیمه های عمر در شرکت بیمه نوین استان قزوین.

1-6. پرسش اساسی مطروحه

آیا استراتژی های نفوذ در بازار ،توسعه بازار و توسعه محصول بر خرید بیمه عمر اثر دارند؟

1-7. فرضیات تحقیق

در این تحقیق 3 فرضیه به شرح ذیل مطرح شده است:

فرضیه اول- استفاده از استراتژی های نفوذ در بازار برخرید بیمه های بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان قزوین تاثیر دارد.

فرضیه دوم- استفاده از استراتژی توسعه بازار بر خرید بیمه های عمر شرکت بیمه نوین استان قزوین تاثیر دارد.

فرضیه سوم- استفاده از استراتژی توسعه محصول بر خرید بیمه های عمر شرکت نوین استان قزوین تاثیر دارد.

1-8. روش شناسی تحقیق:

این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی بوده چون به شرح و بیان عوامل تاثیر گذار بر خرید بیمه های عمر می پردازد از نظر هدف کاربردی می باشد چون سعی در شناسایی عوامل افزایش فروش بیشتر بیمه های عمر در شرکت بیمه نوین می پردازد. از نظر زما ن تکمیل جزء تحقیقات پیمایشی محسوب میشود. چون به مرور زمان تکمیل خواهد شد. همچنین همانطور که سرمد و دیگران بیان می کنند می تواند این تحقیق را جز تحقیقات خرد گرایانه و طبیعت گرایانه طبقه بندی کرد،چون از داده های کیفی در غالب مقیاس های کمی مانند مقیاس لیکرت استفاده کرد و باورهای شخص محقق و نظرات پاسخ دهندگان در نتایج تحقیق تاثیر دارد.

1-9.قلمرو تحقیق

   1-9-1.قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق ،شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمربا استفاده از روش topsis در شرکت بیمه نوین استان قزوین.

  1-9-2. قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق شرکت بیمه نوین استان قزوین می باشد.

 1-9-3.  قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بر اساس اطلاعات سال 91 می باشد.

1-10. ابزارهای گردآوری داده ها

ابزارهای گوناگونی برای گردآوری داده های آن به کار گرفته شده است.در بخش ادبیات و مبانی نظری تحقیق از اطلاعات کتابخانه ای و با بهره گیری از منابع فارسی و لاتین و مجلات و ژورنال های تخصصی مدیریت ،اسناد و مدارک،استفاده گردیده و جهت تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS بهره گرفته شده است.

این تحقیق در دو مرحله به شرح زیر انجام می شود:

  • مطالعات کتابخانه ای که شامل مطالعه کتابها ،مقالات و مطالب اینترنتی در سایت ها و پایگاه های علمی جهت جمع آوری ادبیات نظری تحقیق می باشد.
  • مطالعات میدانی که شامل جمع آوری اطلاعات بصورت نظر سنجی از خبرگان (مصاحبه)،توزیع پرسش نامه بین کارکنان شرکت بیمه نوین و مشتریان آن می باشد.

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***