پایان نامه ارشد : شناسایی عوامل پیدایش پدیده همسر آزاری در ایران

دانلود متن کامل پایان نامه شناسایی عوامل پیدایش پدیده همسر آزاری در ایران

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

 

عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات 1

مقدمه 1

بیان مسأله اساسی 1

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 2

مرور ادبیات و سوابق مربوطه 2

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 3

اهداف مشخص تحقیق 3

سؤالات تحقیق 3

فرضیه‏های تحقیق 3

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 3

روش شناسی تحقیق 4

فصل دوم: مفاهیم و سابقه فقهی موضوع 4

بخش اول:سابقه فقهی موضوع……………………………………………………………………………………………………..4

بخش دوم:تعریف همسر 13

بخش سوم: آزار رساندن 14

بخش چهارم : تعریف خشونت و تنش 15

بخش پنجم :مفهوم و مصداق سازگاری زناشویی 17

بخش ششم : نظریه های مربوط به  خشونت شوهران علیه زنان در خانواده 18

گفتار اول : نظریه های سطح خرد 18

گفتاردوم : نظریه منابع 19

گفتار سوم : نظریه یادگیری اجتماعی 20

گفتار چهارم : نظریه سطح کلان 21

گفتار پنجم : نظریه خرده فرهنگ خشونت 22

گفتار ششم : نظریه نظارت اجتماعی 23

گفتار هفتم : نظریه ساختار اجتماعی (تنش و تضاد) 25

فصل سوم : آسیب شناسی اجتماعی همسرآزاری 27

بخش اول: بررسی خشونت خانوادگی و علل آن 27

بخش دوم: انواع خشونت در خانواده 27

بخش سوم:  عوامل زمینه ساز بروز رفتار خشونت آمیز 28

بخش چهارم:بررسی و تحلیل اثرات خشونت در خانواده 30

گفتاراول : راه کار هایی جهت بهبود کاهش خشونت خانوادگی 34

گفتار دوم:آثار و علل اجتماعی و اقتصادی همسرآزاری…………. ………………………………………………………37

گفتار سوم: :خشونت علیه زنان باعث ایجاد فضای سرد می گردد…………………………………………………….37

گفتار چهارم:همسرآزاری موجب تحقیر زن می شود………………………………………………………………………38

بخش پنجم: سابقه خشونت در میان اقشار مختلف 39

گفتار اول:عواملی که خشونتهای مبتنی بر جنسیت را دوام می بخشند: 39

بند اول:فرهنگی40……….……………………………………………………………………………………………

بند دوم:قانونی41……….…………………………………………………………………………………………….

بند سوم:سیاسی41…………………………………………………………………………………………………….

بخش  ششم : بررسی زن آزاری در خانواده 41

گفتار اول: زن آزاری و خشونت فیزیکی علیه زنان 42

گفتار دوم : حدود و نحوه تادیب زن در اسلام 43

گفتار سوم : خشونت جنسی علیه زنان در جامعه 46

بخش هفتم :مفهوم و مصداق شوهرآزاری 49

گفتار اول: بررسی ابعاد شوهر آزاری در جامعه 49

فصل چهارم :بررسی قانونی همسرآزاری 55

بخش اول : وضعیت حقوقی زنان در ایران 56

گفتار دوم : انتخاب حرفه و شغل همسر 58

گفتار سوم : تابعیت 59

گفتار  چهارم : سهم الارث زوجین از یکدیگر 59

گفتار پنجم ریاست خانواده 60

بخش دوم: همسرآزاری در قانون مجازات اسلامی 60

گفتار اول : قتل همسر 62

گفتاردوم: سقط جنین در خانواده 64

گفتار سوم :ترك انفاق توسط شوهر 69

گفتار چهارم : عدم ثبت ازدواج 72

گفتار پنجم : همسرآزاری در اسناد بین الملل 73

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها78…………………………………………………………………………….

نتیجه گیری 78

پیشنهاد ها 82

فهرست منابع 84

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….92

 

چکیده

خشونت و اعمال آن از معضلات رو به رشد در تمامی جوامع است. این پدیده اشکال گوناگونی دارد و مردان و زنان تمامی گروههای سنی تحت تاثیر آن قرار می گیرندد .در این تحقیق از نظریه هایی نظیر : نظریه یادگیری اجتماعی، منابع ، خرده فرهنگ خشونت، نظارت اجتماعی، ساختار اجتماعی ( تضاد و تنش )، دیدگاه پدرسالاری استفاده شده است .همچنین مباحثی همچون علل و انواع و مصادیق همسرازاری درایران و همچنین نگاهی به مواد قانون مجازات اسلامی جدید مرتبط با همسرآزاری مورد بررسی قرار گرفته است . هدف اصلی این تحقیق  شناخت این عوامل و شناخت ا نواع همسرازاری در جامعه و ارائه راهکارهای علمی در جهت جلوگیری از گسترش خشونت علیه زنان و مردان از جانب همسر خود می باشد.

 

واژگان کلیدی:همسرآزاری،خشونت،آسیب شناسی

 

فصل اول: کلیات

مقدمه

واژه همسر آزاری که در اذهان عموم به عنوان خشونت شوهر علیه زن بکار می رود، در تمام اعصار و جوامع وجود داشته است و با نهایت تأسف در جوامع امروز نیز علیرغم فضای به ظاهر طرفدار حقوق زنان رو به افزایش است.دین اسلام برای نهاد خانواده در نظام اجتماعی، ارزش بسیار بالایی قائل است و آن را عامل ایجاد سکینه و آرامش بین اعضای خانواده و جامعه می‎شمارد، بدین لحاظ حقوق و تکالیفی را برای اعضای خانواده معین کرده و آنها را به رعایت این موارد ترغیب و تشویق نموده است و داشتن روابط سالم و اخلاقی را درکانون خانواده مبتنی بر رهایی از خودبینی و خودخواهی و رعایت احترام متقابل، گذشت و فداکاری، ایثار و دگرخواهی، توجه به مصلحت خانواده و مودّت و رحمت قرار داده است. از این رو معصومین (ع) در روایات مختلف، زن و مرد را دعوت به خوشرفتاری با یکدیگر نموده اند. از پیامبر گرامی اسلام (ص) در مورد خوشرفتاری مردان با زنان روایت شده است که: «اکمل المؤمنین ایماناً احسنهم خلقاً و خیارکم خیارکم لنسائهم» «کامل ترین مؤمنان از حیث ایمان خوش اخلاق ترین آنهاست و شایسته ترین شما کسانی هستند که با زن خود خوشرفتارترند».امام صادق(ع) هم در مورد خوش‎رفتاری زنان فرموده است: «ایّما امرأة باتت و زوجها علیها ساخط فی حق لم یتقبل منها صلاة حتی یرضی عنها…»«هرگاه زنی، شب را به عبادت بیدار باشد، در حالی که شوهرش به خاطر پایمال کردن حقش، از او خشمگین است، تا زمانی که او را راضی نکند، نمازش مورد قبول واقع نمی شود.»قرآن نیز در رابطه با رعایت و تقدم مصلحت خانواده می‎فرماید: «اگر در مواردی یکی از زوجین بعد از ازدواج، همسرش را بر اساس معیارهای خود مطلوب نداند، ولی زندگی با او را ادامه دهد و با وی خوش‎رفتاری نماید، خداوند به چنین فردی وعدة خیر کثیر می دهد.»همان‎طور که ذکر گردید در فرهنگ اصیل اسلام، بنیان خانواده بر پایه مودت و رحمت و تفاهم زوجین است، لیکن در فرهنگ مغرب زمین، به جهت اعتقاد به نظریات اومانیستی، فردگرایی و نسبیت اخلاق، خانواده تنها بر اساس معیارهای حقوقی محض پی ریزی شده و اعضای خانواده با اجبار و ابزار حقوق، به رعایت وظایف خویش ملزم می‎شوند

بیان مسأله اساسی

خانواده همواره بعنوان یک پایگاه اجتماعی در تمامی ادیان وجوامع بسیار مورد اهمیت واقع شدها است. در کشور ما به دلیل اینکه کلیه جنبه های مختلف جامعه براساس موازین اجتماعی شکل گرفته ، خانواده نیز از نظر مبانی فقهی وحقوقی بسیار حائز اهمیت می باشد. همسر آزاری له عنوان یکی از مصادیق جرام علیه اشخاص و جرائم علیه خانواده مطرح بوده است. اختلاف میان اکثر نظر پردازان در این زمینه تا جایی بوده که همسر آزاری را همان خشونت علیه زنان می دانند در صورتی که به عقیده ریچارد رابینسون (جامعه شناس، 1976) همسرآزاری فرارگیرتر و جامع تر از خشونت علیه زنان می باشد. در جامعه امروز ایران و خصوصا موازین حقوقی نگاه آنچنانی به جایگاه و شخصیت زن در نظام خانوادگی و اجتماعی نشده است اگر هم بوده تنها معطوف به واژه هایی چون  حق نفقه و مهریه بوده است . اما قانونگذار با دقت بیشتری در قانون مجازات سال 92  خواسته تا این معظل را برطرف نماید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***