پایان نامه­ ارشد زبانشناسی، گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: بررسی ساختار واجی و تحلیل معنایی بیست سوره­ی پایانی قرآن کریم، در قالب نظریه­ی سیستمی‌_ نقشی هلیدی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

دانشکده­ی ادبیات و زبانهای خارجی

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی

زبانشناسی، گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

عنوان پایان نامه:

بررسی ساختار واجی و تحلیل معنایی بیست سوره­ی پایانی قرآن کریم، در قالب نظریه­ی سیستمی‌_ نقشی هلیدی

 

استاد راهنما:

آ قای دکتر مهرزاد منصوری

استاد مشاور:

آقای دکتر جلال رحیمیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

یافته­های زبانشناسی نوین، قرآن را به عنوان یک گفتمان فراانسانی، از منظری متفاوت بررسی کرده و تفسیر آن را وارد مرحله­ی جدیدی ساخته است. دستاوردهای این علم، در حوزه­های متفاوت معنایی و آوایی می­تواند، به عنوان ابزاری کارآمد در تفسیر قرآن به کار گرفته­شود. هدف پژوهش حاضر، ارائه­ی تفسیر متفاوتی در پرتو نظریه­ی سیستمی- نقشی هلیدی، در زمینه­ معنایی و ویژگی‌های آوایی و هجایی در حوزه­ی بافتار موسیقی 20 سوره­ی پایانی قرآن کریم است، و به نوعی به بررسی همکنشی و تعامل معناشناسی و واج شناسی در راستای القای بهتر پیام می پردازد. نتیجه­ی بررسی­ها به دستاوردهای مهمی‌منتهی شده‌است. از جمله اینکه ویژگی‌های موسیقایی قرآن، مستقل از معنای آن عمل نمی‌کند و در حقیقت ابزاری است در خدمت انتقال پیام گوینده به مخاطب. همچنین نتایج نشان می‌دهد، که در تفسیر قرآن، می‌توان روش­های جدید زبانشناختی را برای گره گشایی و روشنگری هر چه بیشتر مفاهیم و معانی قرآنی به کار گرفت و دیدگاهی نوین را در تفسیر قرآن مطرح کرد.

واژگان کلیدی: قرآن و زبانشناسی، تفسیر زبانشناختی، زبان شناسی نقش گرا، نظریه­ی سیستمی- نقشی هلیدی، بسامد­های آوایی و هجایی، نظم آهنگ و موسیقی قرآن، سوره­های پایانی جزء سی ام.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                          صفحه                          

فصل اول : مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 2

1- 2 – کلیات.. 2

1-2-  1- زبان قرآن و زبانشناسی جدید. 3

1-2-2- زبان عربی.. 5

1-2- 3- تحلیل گفتمان. 7

1-2- 4 –  متن.. 9

1-2- 5-  موسیقی درونی و نظم آهنگ… 10

1-3- هدف پژوهش… 11

1-4-  اهمیت پژوهش… 12

1-5- سؤالات پژوهش… 13

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش… 14

2  – 1 – مقدمه. 15

2- 2-  زبانشناسی و دیدگاه‌ها 15

2 – 2- 1-  زبان. 17

2- 2- 2- تحلیل متن و گفتمان. 19

2 – 2- 3- نظریۀ سیستمی- نقشی هلیدی.. 20

2-2-4-  آواشناسی و واجشناسی.. 24

2 – 3- قرآن و دیدگاه‌ها 27

2- 3 – 1-  ترجمه و تفسیر قرآن. 28

2- 4-  قرآن و زبانشناسی.. 32

2- 4- 1- زبان قرآن و ساختار آن. 32

2 – 4- 2-  اشارات زبانشناختی قرآن. 33

2 – 4 -3-   قرآن : آواشناسی، تجوید و موسیقی کلام. 34

2 -4 – 4-  تحلیل متنی و گفتمانی قرآن. 37

فصل سوم: روش پژوهش… 43

3-  1-  مقدمه. 44

3- 2- داده‌های پژوهش… 44

3 – 3-  چارچوب نظری پژوهش… 45

3 – 3 – 1-  جایگاه معنا و دستور در رویکرد هلیدی.. 46

3 -3 – 2- مروری بر فرا نقش‌های معنایی در نظریۀ هلیدی.. 48

3 – 4-  شیوۀ تجزیه و تحلیل سوره‌ها 51

3 – 4 –  1-  تعیین بسامد آوایی و هجایی هر سوره. 52

3 – 4- 2- تعیین فرا نقش‌های‌اندیشگانی، بینا فردی و متنی در متن سوره‌ها 53

3 – 5- شیوۀ ارائۀ نتایج. 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 57

4 – 1 – مقدمه. 58

4  – 2- تین(95) 58

4 – 2- 1- کلیات سوره. 58

4 – 2 – 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 59

4 – 2- 3-  بافت فرهنگی.. 60

4- 2- 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 61

4- 2- 5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 66

4- 2- 6-  نتیجه گیری.. 72

4 -3-  علق(96) 73

4 -3 -1-  کلیات سوره. 73

4 – 3- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 73

4 -3 – 3 –  بافت فرهنگی.. 77

4 -3 -4 –  تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 78

4 -2 -5 –  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 84

4 -3 -6 –  نتیجه گیری.. 99

4 -4 – قدر(97) 99

4 -4 – 1 – کلیات سوره. 99

4 – 4- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 100

4 – 4 – 3- بافت فرهنگی.. 101

4 – 4- 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 101

4 – 4 – 5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 108

4 -4 – 6-  نتیجه گیری.. 112

4 -5 – بینه (98) 113

4 -5- 1- کلیات سوره. 113

4 – 5- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 114

4 – 5- 3- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 116

4 -5 -4 –  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 120

4 -5 -5 –  نتیجه گیری.. 126

4 – 6 – زلزال(99) 126

4 -6- 1-  کلیات سوره. 126

4 -6- 2- نمایش آوایی، هجایی،  نوشتاری و ترجمۀ سوره. 127

4 -6 -3 –  تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 129

4 – 6 -4-  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 134

4 – 6 -5-  نتیجه گیری.. 138

4 – 7 – والعادیات(99) 139

4 -7 – 1- کلیات سوره. 139

4 – 7- 2- نمایش آوایی،هجایی،نوشتاری و ترجمۀ سوره. 140

4 -7 -3 –  بافت فرهنگی.. 142

4 – 7 -4-  تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 142

4 -7 – 5-  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 148

4 – 7 -6-  نتیجه گیری.. 152

4 -8- القارعه(101) 153

4 – 8 -1 -کلیات سوره. 153

4 – 8- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 154

4 -8 – 3- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 155

4 -8 -4- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 160

4 -8 -5-  نتیجه گیری.. 165

4 -9 – تکاثر(102) 166

4 – 9 – 1- کلیات سوره. 166

4 – 9- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 167

4 – 9 -3- بافت فرهنگی.. 168

4 -9 – 4-   تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 169

4 – 9 – 5 – تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 175

4 -9 – 6-  نتیجه گیری.. 182

4 -10 –  عصر(103) 182

4 -10- 1 – کلیات سوره. 182

4 – 10- 2- نمایش آوایی، هجایی،  نوشتاری و ترجمۀ سوره. 183

4 -10 -3- بافت فرهنگی.. 184

4 -10 -4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 184

4 -10 -5 – تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 187

4 -10 -6 – نتیجه گیری.. 190

4 -11 – همزه(104) 190

4 -11 -1 – کلیات سوره. 190

4 – 11- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 191

4 -11 – 3-  بافت فرهنگی.. 192

4 -11 – 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 193

4 -11- 5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 198

4 -11 -6 –  نتیجه گیری.. 202

4 -12-  فیل(105) 203

4 -12 -1- کلیات سوره. 203

4 – 12 – 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و هجایی.. 203

4 -12 – 3- بافت فرهنگی.. 204

4 -12 – 4-  تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 205

4 -12 -5-  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 209

4 -12 -6-  نتیجه گیری.. 213

4 -13- قریش(106) 213

4 -13 -1 – کلیات سوره. 213

4 – 13- 2- نمایش آوایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 214

4 -13 -3-  بافت فرهنگی.. 215

4 -13 -4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 216

4 -13 -5 –  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 219

4 -13 -6 –  نتیجه گیری.. 222

4 -14 – ماعون(107) 223

4 -14 -1- کلیات سوره. 223

4 – 14- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 224

4 -14 – 3-  تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 225

4 -14 -4- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 228

4 -14 -5 – نتیجه گیری.. 232

14 -15 – کوثر(108) 233

14 -15 – 1- کلیات سوره. 233

4 – 15- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 234

4 – 15 -3-  بافت فرهنگی.. 234

4 -15 -4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 235

4 -15 -5 – تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 238

4 -15 -6 – نتیجه گیری.. 241

4 -16 – کافرون(109) 241

4 -16 -1- کلیات سوره. 241

4 – 16- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 242

4 -16 – 3- بافت فرهنگی.. 243

4 -16 -4-  تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 243

4 -16 -5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 247

4 -16 -6 –  نتیجه گیری.. 251

4 -17-  نصر(110) 251

4 -17- 1- کلیات سوره. 251

4 – 17- 2- نمایش آوایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 252

4 -17 – 3-  بافت فرهنگی.. 253

4 -17 -4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 253

4 -17 – 5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 257

4 -17 -6 – نتیجه گیری.. 260

4 -18 – تبت(مسد) (111) 261

4 -18 -1 – کلیات سوره. 261

4 – 18 – 2- نمایش آوایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 261

4 -18 -3 –  بافت فرهنگی.. 262

4 -18 -4 – تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 263

4 -18 -5 – تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 267

4 -18 -6 – نتیجه گیری.. 271

4 -19 – اخلاص(112) 271

4 -19 – 1- کلیات سوره. 271

4 – 19 – 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 272

4 -19 – 3 – بافت فرهنگی.. 273

4 – 19 -4 –  تجزیه و تحلیل و آوایی سوره. 273

4 -19 – 5 –  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 276

4 – 19 – 6- نتیجه گیری.. 279

4 -20 – فلق(113) 280

4 -20 -1 – کلیات سوره. 280

4 – 20- 2- نمایش آوایی، هجایی،  نوشتاری و ترجمۀ سوره. 281

4 -20 – 3-  بافت فرهنگی.. 282

4 -20 – 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 283

4 -20 – 5 –  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 286

4 -20 – 6 –  نتیجه گیری.. 290

4 -21 – ناس(114) 291

4 -21 – 1 – کلیات سوره. 291

4 – 21 – 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره. 292

4 -21 – 3 – بافت فرهنگی.. 293

4 -21 – 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره. 293

4 -21 – 5-  تجزیه و تحلیل معنایی سوره. 296

4 -21 – 6-  نتیجه گیری.. 299

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 300

5 – 1 – مقدمه. 301

5 -2-  خلاصه. 301

5- 3- پیوند میان صوت و معنا 302

5- 4- تحلیل معنا بر اساس نظریۀ سیستمی- نقشی شیوه‌ای مناسب برای تفسیر قرآن. 305

5 – 5-  محدودیتهای پژوهش… 306

5 – 6 – پیشنهادات.. 307

فهرست منابع. 308

                                             فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول 4- 2- 3- 1- بسامد همخوان‌ها 65

جدول 4 – 2- 3- 2- بسامد واکه‌ها 65

جدول 4 – 2- 3- 3- بسامد ساخت هجا 65

جدول 4- 2- 5 – 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ تین.. 71

جدول 4- 2- 5 – 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ تین.. 72

جدول 4 – 3 – 4- 1- بسامد همخوان‌ها 83

جدول 4 – 3- 4- 2- بسامد واکه‌ها 83

جدول 4- 3- 4-  3- بسامد ساخت هجا 83

جدول4 – 3 – 5- 1- فرآیند‌های ساخت تعدی سورۀ علق.. 97

جدول 4 – 3 -5 – 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ علق.. 98

جدول 4 – 4 – 4 – 1-  بسامد همخوان‌ها 107

جدول 4 – 4- 4- 2- بسامد واکه‌ها 107

جدول 4 – 4 -4 – 3-  بسامد ساخت هجا 107

جدول 4 – 4 – 5- 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ قدر. 112

جدول 4 – 4 – 5- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ قدر. 112

جدول 4 – 5 -3 -1- بسامد همخوان‌ها 119

جدول 4- 5- 3- 2- بسامد واکه‌ها 119

جدول 4 – 5- 3- 3- بسامد ساخت هجا 119

جدول 4 – 5 -4 – 1-  فرآیندهای ساخت تعدی سورهی بینه. 123

جدول 4 – 5- 4- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سوره بینه. 125

جدول 4 – 6 -3- 1- بسامد همخوان‌ها 133

جدول 4 – 6- 3- 2-  بسامد واکه‌ها 133

جدول 4 – 6- 3- 3- بسامد ساخت هجا 133

جدول 4 – 6- 4- 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ زلزله. 137

جدول 4 -6- 4- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ زلزله. 138

جدول 4 – 7 – 4 – 1- بسامد همخوان‌ها 147

جدول 4- 7 – 4- 2-  بسامد واکه‌ها 147

جدول 4 – 7- 4- 3- جدول ساخت هجایی.. 147

جدول4- 7 – 5- 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ والعادیات.. 151

جدول 4- 7- 5- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ والعادیات.. 152

جدول 4 – 8- 3- 1-  بسامد همخوان‌ها 159

جدول 4 – 8- 3- 2- بسامد واکه‌ها 159

جدول 4 – 8- 3- 3- ساخت هجایی.. 159

جدول 4 – 8 – 4 -1- فرآیند‌های ساخت تعدی سورۀ القارعه. 164

جدول 4 -8- 4- 2-  ساخت وجهی و  زمان افعال سورۀ القارعه. 165

جدول 4 – 9 – 4- 1- بسامد همخوان‌ها 174

جدول  4 – 9- 4- 2- بسامد واکه‌ 174

جدول 4 – 9 – 4- 3- بسامد ساخت هجا 174

جدول 4- 9 – 5 – 1- فرآیندهای ساخت تعدی سوره تکاثر. 181

جدول 4 – 9- 5- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ تکاثر. 181

جدول 4 – 10 – 4 – 1- بسامد همخوان‌ها 186

جدول 4 – 10- 4- 2- بسامد واکه‌ها 186

جدول 4 – 10- 4 – 3- بسامد ساخت هجا 186

جدول 4 – 10- 5- 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ عصر. 189

جدول4 – 10- 5- 2- ساخت و جهی و زمان افعال سورۀ عصر. 189

جدول 4 – 11 -4- 1-  بسامد همخوان‌ها 197

جدول 4 – 11- 4- 2- بسامد واکه‌ها 197

جدول 4 – 11 – 4- 3- بسامد ساخت هجا 197

جدول4 – 11 – 5- 1-  فرآیندهای ساخت تعدی سوره هُمَزَه. 201

جدول 4 – 11 – 5- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سوره هُمَزَه. 202

جدول 4- 12- 4- 1- بسامد همخوان‌ها 208

جدول 4- 12- 4- 2- بسامد واکه‌ها 208

جدول 4 – 12- 4- 3- بسامد ساخت  هجا 208

جدول 4 -12- 5- 1-.فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ فیل.. 212

جدول 4 – 12- 5- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سوره فیل.. 212

جدول 4 – 13- 4- 1- بسامد همخوان‌ها 218

جدول 4- 13- 4 – 2- بسامد واکه‌ها 218

جدول 4- 13 – 4 -3- بسامد ساخت هجا 218

جدول 4 – 13 – 5- 1-  فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ قریش… 222

جدول 4 – 13 – 5- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ قریش… 222

جدول 4 -14- 3- 1- بسامد همخوان‌ها 227

جدول 4 – 14- 3-  2- بسامد واکه‌ها 227

جدول4 – 14 -3- 3- بسامد ساخت هجا 227

جدول 4 – 14 -4- 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ ماعون. 231

جدول 4 – 14- 4- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ ماعون. 231

جدول 4 – 15 – 4- 1-  بسامد همخوان‌ها 237

جدول 4 – 15 – 4- 2- بسامد واکه‌ها 237

جدول 4 – 15- 4- 3- بسامد ساخت هجا 237

جدول 4 – 15 – 5 – 1-  فرآیندهای ساخت تعدی سوره کوثر. 240

جدول 4 – 15- 5- 2- ساخت وجهی و زمان افعال سوره کوثر. 240

جدول4 – 16 – 4 – 1- بسامد همخوان‌ها 246

جدول 4 – 16- 4- 2- بسامد واکه‌ها 246

جدول4 – 16- 4- 3- بسامد ساخت هجای.. 246

جدول 4 – 16- 5- 1-  فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ کافرون. 250

جدول 4 -16- 5- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سوره کافرون. 250

جدول 4 – 17 -4- 1- بسامد همخوان‌ها 256

جدول 4 – 17- 4- 2- بسامد واکه‌ها 256

جدول4 – 17 -4 – 3- بسامد ساخت هجایی.. 256

جدول 4 -17 -5 – 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ نصر. 260

جدول 4 – 17- 5- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ نصر. 260

جدول 4 – 18 – 4- 1- بسامد همخوان‌ها 266

جدول 4- 18- 4- 2- بسامد واکه‌ها 266

جدول 4 – 18 -4- 3- بسا مد ساخت هجا 266

جدول 4 – 18- 5 – 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ تبت.. 270

جدول 4 – 18 – 5 – 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ تبت.. 270

جدول 4 – 19 – 4 – 1- بسامد همخوان‌ها 275

جدول 4 – 19- 4- 2- بسامد واکه‌ها 275

جدول4 – 19- 4 – 3- بسامد ساخت هجا 275

جدول 4 – 19- 5 – 1- فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ اخلاص… 279

جدول 4 – 19- 5 – 2- ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ اخلاص… 279

جدول 4 – 20- 4 – 1-  بسامد همخوان‌ها 285

جدول 4 – 20- 4- 2- بسامد واکه‌ها 285

جدول 4 – 20 – 4 – 3-  تعداد و نوع هجا 285

جدول 4 – 20 – 5 – 1-  فرآیندهای ساخت تعدی سورۀ فلق.. 289

جدول 4 – 20 – 5 – 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سورۀ فلق.. 290

جدول 4- 21 – 4- 1- بسامد همخوان‌ها 295

جدول 4 – 21 -4- 2- بسامد واکه‌ها 295

جدول 4- 21 – 4 – 3- بسامد ساخت هجا 295

جدول 4 – 21 – 5 – 1- فرآیندهای ساخت تعدی سوره ناس… 298

جدول 4 – 21- 5- 2-  ساخت وجهی و زمان افعال سوره ناس… 298

    

-1- مقدمه

 

در فصلی که پیش رو داریم، ابتدا کلیاتی در مورد موضوع تحقیق ارائه خواهد شد. در این کلیات از زبان قرآن و زبانشناسی جدید سخن به میان خواهد آمد و سپس به معرفی اجمالی زبان عربی پرداخته می‌شود. تحلیل گفتمان، متن و موسیقی درونی و نظم آهنگ نیز در کلیات این فصل از نظر گذرانده خواهد شد. این فصل همچنین شامل بخش‌های هدف، اهمیت و سؤالات پژوهش می­باشد.

                        

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 345

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: بررسی مدرنیته در آثار جعفر مدرّس صادقی Next Entries پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات: ارائه مدلی با استفاده از منطق فازی برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی معماری سرویس ­گرا