پایان نامه ارشد: روش شناسی تعامل مفسران شیعی با سنت، برپایه «آلاء الرّحمن» و تطبیق آن با «المیزان»

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : روش شناسی تعامل مفسران شیعی با سنت، برپایه «آلاء الرّحمن» و تطبیق آن با «المیزان»

عنوان : روش شناسی تعامل مفسران شیعی با سنت، برپایه «آلاء الرّحمن» و تطبیق آن با «المیزان»

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

سنت، مهم‌ترین و کارآمدترین عامل تفسیر قرآن کریم است. پس از کتاب الله و تفسیر قرآن به قرآن، عالمان و مفسران از کهن‌ترین روزگاران بر پایه‌ هدایت‌های قرآنی و آموزه‌های نبوی در تفسیر قرآن، به «سنت» مراجعه می‌کردند. تحلیل و گزارش چگونگی تعامل مفسران با سنت در تفسیر قرآن می‌تواند ابعاد مهمی از تلاش‌های عالمان را نشان دهد.

علامه بلاغی&در جایگاه مفسری بزرگ و مدافعی بی‌بدیل در دفاع از شریعت در تفسیر آیات الهی، از سنت بیش‌ترین بهره را برده است. در این پژوهش پس از نگاهی گذرا به زندگانی مؤلف، از حجیت خبر واحد در تفسیر با رویکردهای مختلف سخن رفته است، آنگاه تعامل علامه بلاغی & است با سنت در تفسیر آیات و سنجش آن‌ با تفسیرالمیزان.

ابتدا کاربرد روایات در تفسیر «آلاء الرحمن» تحلیل شده است و سپس تعامل مؤلف با روایات بلحاظ محتوایی مانند تأیید مصادیق با روایات، تبیین و استعمال لفظ در بیش از یک معنا، وجوه معنایی، کشف تعارضها و تفاوتها، همه و همه با بهره‌گیری از روایات. فصل سوم، تعامل علامه با روایات در ساختار متنی، مضون روایت، نقد اسانید، تأیید و تعاضد روایات با یکدیگر و… است.

کلید واژه: قرآن، سنت، خبر واحد، تفسیر، بلاغی، المیزان.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

بخش اول: کلیات و مفاهیم

 1. 1. فصل اول: کلیات .. 14
 2. 1. 1. بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 14
 3. 1. 1. اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………. 14
 4. 1. 1. سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 15
 5. 1. 1. فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 15
 6. 1. 1. پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 15
 7. 1. 1. چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 17
 8. 1. 1. دشواری‌های کار……………………………………………………………………………………………………. 17
 9. 1. فصل دوم: مفاهیم کاربردی………………………………………………………………………………………………… 17
 10. 2. 1. حدیث………………………………………………………………………………………………………………… 17
 11. 1. 2. 1. حدیث در لغت………………………………………………………………………………………………….. 17
 12. 1. 2. 1. حدیث در اصطلاح……………………………………………………………………………………………… 19
 13. 2. 1. سنّت…………………………………………………………………………………………………………………. 21
 14. 2. 2. 1. سنّت در لغت…………………………………………………………………………………………………… 21
 15. 2. 2. 1. سیر تطور تاریخی واژه سنّت……………………………………………………………………………………. 22
 16. 2. 1. سنت در اصطلاح………………………………………………………………………………………………….. 23
 17. 3. 2. 1. سنت از دیدگاه محدثان………………………………………………………………………………………….. 23
 18. 3. 2. 1. سنت از دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………… 23
 19. 1. فصل سوم: برگی از تاریخ…………………………………………………………………………………………………. 25
 20. 3. 1. مختصری از زندگی‌نامه علامه بلاغی &………………………………………………………………………… 25
 21. 1. 3. 1. نسب و نیاکان…………………………………………………………………………………………………… 25
 22. 1. 3. 1. زندگی و تحصیلات…………………………………………………………………………………………….. 26
 23. 1. 3. 1. اساتید…………………………………………………………………………………………………………… 26
 24. 1. 3. 1. شاگردان……………………………………………………………………………………………………….. 27
 25. 1. 3. 1. راویان………………………………………………………………………………………………………….. 28
 26. 1. 3. 1. وفات…………………………………………………………………………………………………………… 28
 27. 1. 3. 1. تألیفات………………………………………………………………………………………………………….. 29
 28. 3. 1. ابعاد شخصیتی علامه بلاغی&……………………………………………………………………………………. 30
 29. 2. 3. 1. شخصیت قرآنی…………………………………………………………………………………………………. 31
 30. 2. 3. 1. در مقام فقیه……………………………………………………………………………………………………. 31
 31. 2. 3. 1. شخصیت ادبی………………………………………………………………………………………………….. 31
 32. 2. 3. 1. آگاهی از چندین زبان……………………………………………………………………………………………. 32
 33. 2. 3. 1. شناخت علم ادیان و عقاید……………………………………………………………………………………….. 32
 34. 2. 3. 1. شخصیت مدافع و نقاد…………………………………………………………………………………………… 32
 35. 2. 3. 1. برخی از صفات و ملکات نفسانی……………………………………………………………………………….. 33
 36. 3. 1. مختصری از زندگی نامه علامه طباطبایی&…………………………………………………………………….. 34
 37. 3. 3. 1. نسب ونیاکان……………………………………………………………………………………………………. 34
 38. 3. 3. 1. خاندان………………………………………………………………………………………………………….. 34
 39. 3. 3. 1. تألیفات………………………………………………………………………………………………………….. 35
 40. 3. 3. 1. اساتید علامه……………………………………………………………………………………………………. 35
 41. 3. 3. 1. اجازه‏هاى اجتهادوروایت………………………………………………………………………………………… 36
 42. 3. 3. 1. وفات…………………………………………………………………………………………………………… 36

بخش دوم:  حجیّت خبر واحد در تفسیر

 1. 2. فصل اول: حجیّت خبر واحد……………………………………………………………………………………………….. 38
 2. 1. 2. ضرورت بحث حجیت خبر واحد در تفسیر……………………………………………………………………….. 38
 3. 1. 2. چارچوب و شرایط حجیت خبر واحد………………………………………………………………………………. 39
 4. 1. 2. جایگاه خبر واحد و زاویه دید علما به خبر واحد در تفسیر……………………………………………………….. 40
 5. 3. 1. 2. دیدگاه موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر……………………………………………………………………….. 40
 6. 1. 3. 1. 2. دیدگاه آیت الله خوئی&…………………………………………………………………………………… 40
 7. 1. 3. 1. 2. دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی&………………………………………………………………………….. 41
 8. 1. 3. 1. 2. دیدگاه آیت الله معرفت&………………………………………………………………………………. 41
 9. 3. 1. 2. دیدگاه قائلان عدم حجیت خبر واحد در تفسیر…………………………………………………………………….. 42
 10. 2. 3. 1. 2. دیدگاه شیخ طوسی&……………………………………………………………………………………… 43
 11. 2. 3. 1. 2. دیدگاه علامه طباطبایی &………………………………………………………………………………… 43
 12. 1. 2. دیدگاه علامه بلاغی&……………………………………………………………………………………………… 45

بخش سوم:  بررسی چگونگی تعامل علامه بلاغی با سنت در مقایسه با المیزان

 1. 3. فصل اول: اشاره به چگونگی کاربرد روایات در تفسیر آلا‌ءالرحمن…………………………………………………….. 48
 2. 1. 3. اشاره به اجماع فریقین……………………………………………………………………………………………… 48
 3. 1. 3. اشاره به اختلاف روایات بدون ذکر آنها………………………………………………………………………….. 48
 4. 1. 3. اشاره به حدیث اهل‌سنت……………………………………………………………………………………………. 49
 5. 1. 3. کاربرد روایات همراه با سند………………………………………………………………………………………. 49
 6. 1. 3. اشاره کلی به روایات اهل‌بیت^……………………………………………………………………………………. 50
 7. 1. 3. تطابق نظر با مضمون روایت همراه با ذکر سند یا نام معصوم ×………………………………………………. 50
 8. 3. فصل دوم: روش‌های علامه بلاغی درتعامل با روایات به لحاظ محتوایی و تطبیق آن با المیزان…………………………………………………………… 51
 9. 2. 3. روایت در تأیید مصداق…………………………………………………………………………………………….. 51
 10. 2. 3. تأیید با روایات اهل سنت…………………………………………………………………………………………… 52
 11. 2. 3. اظهار نظر با استفاده از روایات…………………………………………………………………………………… 52
 12. 2. 3. ذکر مصداق از منابع شیعی………………………………………………………………………………………… 53
 13. 2. 3. بیان قدر مشترک روایات………………………………………………………………………………………….. 54
 14. 2. 3. ذکر روایت اهل سنت و اشاره به پیام روایت شیعی………………………………………………………………. 55
 15. 2. 3. تبیین لفظ متفاوت در روایات شیعه و سنی………………………………………………………………………… 56
 16. 2. 3. انحصار تفسیر در روایت………………………………………………………………………………………….. 57
 17. 2. 3. ذکر شأن نزول و اشاره به روایت…………………………………………………………………………………. 58
 18. 2. 3. بررسی گونه های مختلف روایات……………………………………………………………………………….. 58
 19. 2. 3. ذکر روایات متحدالمعنی و مختلف الالفاظ……………………………………………………………………….. 59
 20. 2. 3. ارجاع به فقه و سنت……………………………………………………………………………………………… 61
 21. 2. 3. ذکر روایات شیعی و اشاره به وجود روایات اهل سنت………………………………………………………… 61
 22. 2. 3. اشاره به روایات شیعی درتأیید نظرخویش……………………………………………………………………… 63
 23. 2. 3. تبیین واژه ای خاص از روایت………………………………………………………………………………….. 63
 24. 2. 3. استعمال لفظ در بیش از یک معنا………………………………………………………………………………… 64
 25. 2. 3. روایت، مبنای تفسیر……………………………………………………………………………………………… 66
 26. 2. 3. رد روایت سنی و سکوت ظاهری در مورد روایت شیعه………………………………………………………. 66
 27. 2. 3. کاربرد روایی آیات برای یکدیگر……………………………………………………………………………….. 68
 28. 2. 3. نقد روایی وتاریخی……………………………………………………………………………………………….. 69
 29. 2. 3. تعدد مصادر روایت و ذکر مضمون واحدونقد نظر مخالف باروایت…………………………………………… 70
 30. 2. 3. ترجیح متن روایت برسند آن در نقد……………………………………………………………………………… 71
 31. 2. 3. وجوه معنایی بر پایه‌ی روایت…………………………………………………………………………………… 72
 32. 2. 3. کاربرد روایت مسند………………………………………………………………………………………………. 73
 33. 2. 3. ذکر روایت بدون نقد و نظر……………………………………………………………………………………… 74
 34. 2. 3. تأثیر متن و سند در پذیرش یا رد روایت………………………………………………………………………… 75
 35. 2. 3. قدر مشترک روایات……………………………………………………………………………………………… 76
 36. 2. 3. کشف تعارضها و تفاوتها………………………………………………………………………………………… 77
 37. 2. 3. تفسیر و یا تطبیق…………………………………………………………………………………………………. 78
 38. 2. 3. تعیین مصداق بر عهده روایت……………………………………………………………………………………. 79
 39. 2. 3. برتری آل الله در تفسیر…………………………………………………………………………………………… 80
 40. 31. 2. 3. اثبات برتری اهل بیت ^، با منابع اهل سنت…………………………………………………………………….. 80
 41. 31. 2. 3. تفصیل در جایگاه ضرورت……………………………………………………………………………………. 81
 42. 2. 3. اشاره به تواتر حدیث بین مسلمین………………………………………………………………………………… 82
 43. 2. 3. امکان جمع بین دوگونه از روایات………………………………………………………………………………. 83
 44. 2. 3. تقدم ذکر منبع با سند کاملتر بر منبع با سند ناقص………………………………………………………………. 84
 45. 2. 3. تأیید روایت با استفاده از کتب مقدس (تورات)………………………………………………………………….. 86
 46. 2. 3. ذکر روایت (یا تقطیع و تلخیص روایت) در حد نیاز و اختلاف در الفاظ روایت با منبع آن………………….. 87
 47. 2. 3. عدم تطابق کامل الفاظ روایت با هیچ‌یک از منابع ذکر شده…………………………………………………….. 88
 48. 2. 3. عرض حدیث بر کتاب خدا……………………………………………………………………………………….. 89
 49. 2. 3. نقد نظرات دیگران برپایه روایت………………………………………………………………………………… 90
 50. 2. 3. ذکر مصداق توسط روایت……………………………………………………………………………………….. 90
 51. 2. 3. اختصار گویی و ارجاع به تفصیل………………………………………………………………………………. 91
 52. 2. 3. تأیید روایات شیعه وسنی از باب مصداق . 91
 53. 3. فصل سوم: روش ظاهری تعامل با روایات……………………………………………………………………………….. 93
 54. 3. 3. روش تعامل علامه بلاغی با روایات، به لحاظ ظاهری باتوجه به متن………………………………………….. 93
 55. 1. 3. 3. تأیید روایات شیعه توسط روایات اهل سنت………………………………………………………………………. 93
 56. 1. 3. 3. پیام واحد، منابع گوناگون………………………………………………………………………………………… 93
 57. 1. 3. 3. مضمون روایت، جانشین روایت…………………………………………………………………………………. 93
 58. 1. 3. 3. ذکر قسمت متفاوت روایت در روایات مشابه……………………………………………………………………. 94
 59. 1. 3. 3. چکیده و ماحصل روایت………………………………………………………………………………………… 94
 60. 1. 3. 3. ابتدا روایت سپس سند…………………………………………………………………………………………… 94
 61. 1. 3. 3. اجماع مسلمین، تأیید روایت……………………………………………………………………………………… 95
 62. 1. 3. 3. اشاره به ادامه‌دار بودن حدیث بدون ذکر کامل آن……………………………………………………………….. 95
 63. 3. 3. روش تعامل علامه بلاغی با روایات به لحاظ ظاهری با توجه به سند………………………………………….. 98
 64. 2. 3. 3. انواع شیوه‌های نقل سند…………………………………………………………………………………………. 98
 65. 2. 3. 3. داوری اسناد روایات در آلاء الرحمن……………………………………………………………………………. 105
 66. 2. 3. 3. سند در المیزان…………………………………………………………………………………………………. 109
 67. 3. 2. 3. 3. گزارش اسناد…………………………………………………………………………………………….. 109
 68. 3. 2. 3. 3. داوری اسناد روایات در المیزان………………………………………………………………………….. 111

نتایج و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 112

جمع بندی روش های علامه بلاغی& در تعامل با روایات…………………………………………………………………. 112

جمع بندی روش علامه بلاغی &وعلامه طباطبایی&……………………………………………………………………… 114

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………… 115

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………… 116

منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………. 116

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………… 117

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول:
کلیات و مفاهیم

 

 

 

 

 

 

 1. 1. فصل اول: کلیات
 2. 1. 1. بیان مسئله تحقیق

بخش زیادی از تفسیرهای جهان اسلام را روایات تفسیری رقم می‌زند، به دیگرسخن مفسران در بخش قابل توجهی از تفسیر و تبیین آیات الهی، با توجه و استناد به روایات به بحث و بررسی پرداخته‌اند.

این رویارویی بر چه مبنایی استوار است؟ مفسران درتبیین آیات وتفسیر آموزه‌های قرآنی چگونه و از چه نوع روایاتی بهره گرفته اند؟ بواقع موضوع بنیادین این پژوهش چگونگی رویکرد مفسران به سنت در تفسیرقرآن است؛ که آن را بر پایه‌ی «آلاء الرحمن شیخ محمد جواد بلاغی» و نیز تطبیق با تفسیر «المیزان» سامان خواهیم داد. بررسی چگونگی دیدگاه مفسران درباره روایات تفسیر و حد و حدود حجیت آن گو اینکه کما بیش درمنابع تفسیر مجال طرح یافته است؛ اما چگونگی تعامل مفسران باسنت در تفسیر قرآن افزون برآنچه که یاد شد؛ آنگونه موردی به بحث نهاده نشده است. از این زاویه موضوع این پژوهش نو و جدید می‌باشد.

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***