پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی: تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی M.A

   گرایش عمومی

عنـوان :

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

استاد راهنما :

   دکتر حسین مومنی مهموئی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول:کلیات پژوهش……………………………………………………….. 2
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………….. 3
1-2بیان مسله……………………………………………………………………………….. 5
1-3اهمیت وضرورت موضوع پژوهش………………………………………………………… 9
1-4اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………. 12
1- 5 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………….. 12
1-6تعاریف تئوریک وعملیاتی متغیر ها……………………………………………………….. 13
1-7انواع متغیرها……………………………………………………………………………………….. 14
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………….. 15
2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………… 16
2-2مروری بر مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………….. 17
2-2-1تعریف واهمیت مهارت های زندگی………………………………………………….. 17
2-2-2اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی………………………………….. 17
2-2-3 انواع مهارتهای زندگی…………………………………………………………………….. 21
2-3 ابعاد مهارتهای زندگی…………………………………………………………………………. 23
2-3-1مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی……………………………………….. 23
2-3-2 مهارت های حل مسله- تصمیم گیری………………………………………………. 24
2-3-3 مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی………………………. 24
2-3-4 مهارت های رشد هویت- هدف در زندگی………………………………………. 25
2- 4مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی………………………………………….. 30
2-5اهداف آموزش مهارت های زندگی……………………………………………………….. 36

2-6جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام………………………………………………………….

2-7تعریف و اهمیت سلامت روان……………………………………………………………… 39
2-8 بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه……………………………………………….. 41
2-9ویژگی های افراد سالم از دیدگا ههای مختلف………………………………………… 43
2-10دید گاههای مختلف در مورد سلامت روانی…………………………………………. 44
2-10-1 دید گاه روان پزشکی……………………………………………………………………. 44
2-10-2 دید گاه رفتار گرایی……………………………………………………………………… 48
2-10-3 دید گاه انسان گرایی…………………………………………………………………….. 48
2-10-4 دید گاه هستی گرایی……………………………………………………………………. 49
2-10-5 دید گاه شناختی…………………………………………………………………………… 50
2-10-6 دید گاه بوم شناختی……………………………………………………………………… 51
2-11مبانی نظری عزت نفس………………………………………………………………………. 51
2-12توجه به عزت نفس در کودکان……………………………………………………………. 53
2-13اهمیت عزت نفس…………………………………………………………………………….. 55
2-14علائم عزت نفس سالم و نا سالم…………………………………………………………. 56
2-15سوابق پژوهش………………………………………………………………………………….. 58
2-15-1 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور…………………………… 58
2-15-2 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به خارج کشور…………………………… 59
2-16خلاصه فصل…………………………………………………………………………………….. 65
فصل سوم:روش پژوهش……………………………………………………….. 66
3-1طرح تحقیق………………………………………………………………………………………… 67
3-2 جامعه آماری……………………………………………………………………………………… 67
3-3 نمونه گیری و حجم جامعه و نمونه………………………………………………………. 68
3-4ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………… 68
3-4-1معرفی آزمون سلامت عمومی گلد برگ(GHQ)………………………………… 68
3-4-2 پایایی آزمون سلامت عمومی گلد برگ…………………………………………….. 69
3-4-4 پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت………………………………………………. 70
3-4-5ابزارهای آموزش مهارت های زندگی…………………………………………………. 71
3-4-6نحوه اجرای آموزش مهارت های زندگی……………………………………………. 71
3-5 روش اجرا…………………………………………………………………………………………. 72
3-5-1 رئوس جلسات آموزش مهارت های زندگی………………………………………. 72
3-5-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………… 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نتایج………………………… 76
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 77
4-2 توصیف ویژگی های دانش آموزان مورد بررسی…………………………………….. 78
4-3 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………. 88-79
فصل پنجم:بحث و تبیین یافته های پژوهش………………………………. 89
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 90
5-2 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………. 92
5-3محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………. 95
5-4 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. 96
5-5 پیوست ها…………………………………………………………………………………………. 111-98
5-6 فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………… 112
5-7 فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………… 118
5-8 چکیده(به زبان انگلیسی)……………………………………………………………………. 122

فهرست جداول

جدول (2-1) نقش برنامه مهارتهای زندگی در پیشگیری اولیه……………………………………………… 20
جدول(2-2) خلاصه برنامه آموزش مهارت های زندگی به منظور افزایش سلامت روان وعزت نفس 28
جدول(3-1)نگاره طرح تحقیق نیمه آزمایشی(دلاور،1375)…………………………………………………. 67
جدول(4-1) توزیع فراوانی دانش آموزان دختر………………………………………………………………….. 78
جدول(4-2) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر سلامت روان…………………. 79
جدول(4-3) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس……………………… 80
جدول(4-4) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نشانه های جسمانی………… 81
جدول(4-5) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر اضطراب و بی خوابی……… 82
جدول(4-6) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نا رسا کنش وری اجتماعی. 83
جدول(4-7) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر افسردگی……………………….. 84
جدول(4-8) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس کلی………………. 85
جدول(4-9) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس اجتماعی………… 86
جدول(4-10) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس خانوادگی…….. 87
جدول(4-11) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس تحصیلی………. 88


فهرست نمودار

نمودار(4-1) متغیر وضعیت گروهی(آزمایش- کنترل)……………………………………………………….78

فهرست اشکال

شکل(2-1) اثرات اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی بر روی فرد و جامعه………….20

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. پژوهش حاضر ، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 89-88 بود. که تعداد 60 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ( هر گروه 30 نفر ) قرار گرفتند . ابزارهای پژوهش مشتمل بود بر آزمون سلامت روان کلدبرگ ، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و راهنمای عملی آموزش مهارت های زندگی .

در روش تجزیه و تحلیل داده ها ، ازآزمون آماری t گروههای مستقل، استفاده شد و این نتایج حاصل شد .

1- آموزش مهارتهای زندگی ، سلامت روان دانش آموزان را بهبود می بخشد.

2-آموزش مهارتهای زندگی، عزت نفس دانش آموزان را بهبود می بخشد.

3- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر نشانه های جسمانی واضطراب و بی خوابی معنا دار بوده است، اما بر نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی معنا دار نبوده است.

4- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس کلی،عزت نفس اجتماعی،عزت نفس تحصیلی معنا دار بوده است.اما بر عزت نفس خانوادگی معنا دار نبوده است.

1-1 مقدمه

با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد ، جهت رویارویی با موقعیت های دشوار ، امری ضروری به نظر می رسد به همین دلیل روان شناسان جهت پیشگیری از بیماری های روانی و نابهنجاری های اجتماعی ، آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند .

آموزش مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی ، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود ، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل موثری با خواست ، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد(کریم زاده، 1388) .

آنچه که امروز تحت عنوان مهارت زندگی مشهور است تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست بلکه بسیاری از این مهارت ها در لابه لای تعالیم الهی بخصوص در قرآن و احادیث معصومین بیان شده است .

اهمیت و ضرورت آموزش مهارت های زندگی زمانی مشخص می شود که بدانیم آموزش مهارت های زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی – اجتماعی می گردد این تواناییها فرد را برای برخورد موثر با کشمکشها و موقعیت های زندگی یاری می بخشند و به او کمک می کنند تا با سایر انسانهای جامعه ، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سلامت روانی خود را تامین نماید بدین ترتیب ، تمرین مهارت های زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها ، ارزشها و رفتار انسان می گردد (ناصری ، 1384) .

در نتیجه با پدیدآمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود. بنابراین کمک به کودکان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی مطلوب ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده ضروری به نظر می رسد (شعاری نژاد ، 1377) .

بر اساس پژوهشهای انجام شده عواملی نظیر عزت نفس ، مهارت های بین فردی ، برقراری ارتباط مطلوب ، تعیین هدف ، تصمیم گیری ، حل مساله و تعیین و شناسایی ارزشهای فردی و پیشگیری درکاهش انواع ناهنجاری های رفتاری و اختلالات روانی کودکان نقش موثری دارند (علیمردانی ، 1384) .

آموزش پیش نیاز لازم بر ای سلامت است و سلامت توسط مردم و در جایی که زندگی ، تحصیل ، کار و تفریح می کنند و یا عشق می ورزند بوجود می آید و توسط آنها تداوم می یابد .

سلامت ، دست یابی به رفاه تمام اعضای خانواده را از طریق مراقبت از خود و دیگران و با قادر ساختن مردم برای تصمیم گیری و داشتن تسلط به شرایط محیط زندگی خود و تامین لازمه های زندگی اجتماعی ، تضمین می نماید (خالصی و عالیخانی ، 1382) .

بنابراین با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت روانی ضرورت آموزش اینگونه مهارت ها به کودکان برای ما آشکار می شود .

تعداد صفحه : 137

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای كاری Next Entries پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش سینما و تئاتر: سینمای معناگرا