پایان نامه ارشد رشته ی مدیریت آموزشی: ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه علوم تربیتی

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت آموزشی

 

ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

استاد راهنما

دکتر قربانعلی سلیمی

 

استاد مشاور

دکتر سعید رجایی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول: كلیات تحقیق                                                                                                  

1 ـ 1 ـ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1 ـ 2 ـ اهمیت و ارزش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1 ـ 3 ـ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1 ـ 4 ـ سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1 ـ 5 ـ تعریف واژه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق

2-1- تعریف سیستم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-1- عناصر سیستم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-1-2- اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-3- اهمیت اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-1-4- ویژگی‌های اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-1-5- افزایش تقاضا برای اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2- تعاریف سیستم اطلاعات مدیریت…………………………………………………………………………………………………………. 17

2 ـ 3 ـ تاریخچه سیستم‌های اطلاعات مدیریت……………………………………………………………………………………………… 19

2ـ 4 ـ انواع سیستم‌های اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………………………. 23

2 ـ 4 ـ 1 ـ سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS)……………………………………………………………………………………………… 24

2ـ 4ـ2 ـ سیستم گزارش دهی مدیریت (MRS)………………………………………………………………………………………….. 25

2ـ 4ـ3 ـ سیستم‌های اطلاعات مدیران اجرایی (EIS) ………………………………………………………………………………….. 27

2 ـ4 ـ 4 ـ سیستم خودکار اداری (OAS)…………………………………………………………………………………………………….. 28

2 ـ4 ـ 5 ـ سیستم پردازش عملیات (TPS)…………………………………………………………………………………………………. 29

2 ـ4 ـ 6 ـ سیستم خبره یا هوشمند (ES)……………………………………………………………………………………………………. 31

2 ـ5 ـ مدیریت و سیستم‌های اطلاعات مدیریت…………………………………………………………………………………………….. 32

2ـ5ـ1ـ سیستم اطلاعات مدیریت و نقش‌های مدیران…………………………………………………………………………………….. 33

2ـ5ـ2ـ دانش مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

عنوان صفحه

 

2ـ6ـ نقش کامپیوتر در سیستم اطلاعات مدیریت ……………………………………………………………………………….. 35

2ـ7 ـ ویژگی‌های استثنایی کامپیوتر…………………………………………………………………………………………………… 35

2ـ7 ـ1ـ مدل عمومی‌یک سیستم کامپیوتر………………………………………………………………………………………….. 36

2ـ8ـ تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی………………………………………………………………………………. 37

2 -8- 1- جایگاه سیستم‌های اطلاعات مدیریت، بعنوان یک سیستم …………………………………………………. 38

2 -8- 2- ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت ……………………………………………………………………………………… 39

2 – 9 – سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………………………. 40

2 – 9 – 1- ضرورت سیستم اطلاعات منابع انسانی …………………………………………………………………………….. 42

2 -9 – 2- کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی ………………………………………………………………………………… 42

2 ـ 10 ـ ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت…………………………………………………………………………………………. 45
2 ـ 11ـ مفهوم مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………………………………. 49

2 ـ 12 ـ اهمیت مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………………………….. 50

2 ـ 13 ـ تاریخچه مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………………………….. 50

2 ـ 14 ـ عناصر سیستم مدیریت منابع انسانی با نگرشی استراتژیک…………………………………………………….. 53

2 ـ 15 ـ اهداف مدیریت منابع انسانی………………………………………………………………………………………………… 55

2 ـ 16 ـ نقش مدیریت منابع انسانی………………………………………………………………………………………………….. 56

2ـ16ـ1ـ سازماندهی………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-16-2- برنامه‌ریزی منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………… 64

2-16-3- كارمندیابی…………………………………………………………………………………………………………………………. 65

2-16-4- توسعه منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………………. 66

2-16-5- مدیریت پاداش…………………………………………………………………………………………………………………… 67

2-16-6- امور رفاهی كاركنان……………………………………………………………………………………………………………… 68
2-16-7- امور اداری و پرسنلی كاركنان……………………………………………………………………………………………….. 69

2-17- پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش ………………………………………………………………………………………. 70

2 ـ17 ـ1-حقیقات انجام شده در خارج …………………………………………………………………………………………….. 70

2 ـ 17-2- تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………………………………………. 72

 

عنوان صفحه


فصل سوم: روش پژوهش

3 ـ 1 ـ روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

3 ـ 2 ـ جامعه ی آماری……………………………………………………………………………………………………………………… 78

3 ـ 3 ـ نمونه و برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………… 79

3 ـ 3 ـ 1 ـ نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

3 ـ 3 ـ 2 ـ برآورد حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………….. 79

3 ـ 4 ـ روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 80

3 ـ 5 ـ ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 81

3 ـ 6 ـ برآورد روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….. 82

3 ـ 7 ـ برآورد پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….. 82

3 ـ 8 ـ روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………….. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4 ـ 1 ـ بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه…………………………………………………………………………………… 85

4 ـ 2 ـ یافته‌های توصیفی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….. 89

4 ـ 3 ـ یافته‌ها و نتایج سوالهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 95

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5 ـ 1 ـ خلاصه موضوع و روش‌ها………………………………………………………………………………………………………… 120

5 ـ 2 ـ یافته‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 121

5 ـ 3 ـ محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 128

5 ـ 4 ـ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 129

5 ـ 4 ـ 1 ـ پیشنهادات كاربردی…………………………………………………………………………………………………………. 129

5 ـ 4 ـ 2 ـ پیشنهادات برای انجام تحقیقات آینده………………………………………………………………………………. 130

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 134

 

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

 

جدول(2 ـ 1) مراحل اساسی تحول سیستم‌های اطلاعات مدیریت……………………………………………………….. 22

جدول(2 ـ 2 )  انواع ابزارهای اتوماسیون اداری…………………………………………………………………………………….. 29

جدول(3-1) مشخصات جامعه آماری به تفکیک………………………………………………………………………………….. 79

جدول (3-2) مشخصات جامعه آماری و نمونه پژوهش…………………………………………………………………………. 81

جدول (3- 3) مؤلفه‌های پرسشنامه و سئوالات مربوط به آنها……………………………………………………………….. 81

جدول (4-1) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس جنسیت…………………………………………………………………….. 85

جدول (4-2) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس سابقه کاری……………………………………………………………….. 86

جدول (4-3) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس مدرک تحصیلی………………………………………………………….. 87

جدول (4-4) توزیع فراوانی گروه نمونه بر اساس رشته تحصیلی…………………………………………………………… 88

جدول (4-5) نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی منابع انسانی دانشگاه بر اساس گزینه‌های سئوالات…………………………………………………………………………………………………… 89

جدول (4-6) نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در جذب منابع انسانی دانشگاه بر اساس گزینه‌های سئوالات…………………………………………………………………………………………………………………… 90

جدول (4-7) نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در توسعه منابع انسانی دانشگاه بر اساس گزینه‌های سئوالات…………………………………………………………………………………………………………………… 91

جدول (4-8) نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ارزشیابی و پاداش دهی منابع انسانی دانشگاه بر اساس گزینه‌های سئوالات……………………………………………………………………………………….. 92

جدول (4-9) نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور رفاهی دانشگاه بر اساس گزینه‌های سئوالات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

جدول (4-10) نتایج توصیفی پاسخ‌های اعضای گروه نمونه نسبت به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی دانشگاه بر اساس گزینه‌های سئوالات………………………………………………………………………………………………………………. 94

جدول (4- 11) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی کارکنان با سطح متوسط (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

جدول (4- 12) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاریرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

 

عنوان صفحه

 

جدول(4- 13) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در جذب کارکنان با سطح متوسط (3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

جدول (4- 14) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در جذب کارکنان با سطح متوسط (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

جدول (4ـ15) نتایج آزمون t  تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در توسعه کارکنان با سطح متوسط (3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. جدول (4- 16) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در توسعه کارکنان با سطح متوسط (3)        99

جدول (4- 17) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ارزشیابی و    پاداش دهی کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

جدول (4- 18) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ارزشیابی و پاداش دهی کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………. 101

جدول (4- 19) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور رفاهی کارکنان با سطح متوسط (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

جدول (4- 20) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاریرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور رفاهی کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

جدول (4- 21) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی کارکنان با سطح متوسط (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

جدول (4- 22) نتایج آزمون t تک متغیره، مقایسه میانگین موارد مربوط به میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی کارکنان با سطح متوسط (3)………………………………………………………………………………………………………………. 104

جدول (4- 23) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های نمرات نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه بر اساس دانشگاه محل خدمت………………………. 105

جدول (4- 24) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه بر اساس دانشگاه
محل خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106

 

عنوان صفحه

 

جدول (4- 25) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه بر اساس دانشگاه
محل خدمت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107

جدول (4- 26) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های نمرات نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
براساس جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

جدول (4- 27) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………. 109

جدول (4- 28) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

جدول (4- 29) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های نمرات نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس سابقه کار……………………………………………………………………………………………………………………………. 111

جدول (4- 30) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

جدول (4- 31) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس سابقه کار……………………………………………………………………………………………………………………………. 113

جدول (4- 32) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های نمرات نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 114

جدول (4- 33) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 115

عنوان صفحه

جدول(4- 34) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. 116

جدول (4- 35) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های نمرات نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………… 117

جدول (4- 36) نتایج آزمون F مقایسه میانگین نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی درخصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر اساس رشته تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

جدول(4- 37) مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی در  خصوص میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در منابع انسانی دانشگاه
بر  اساس رشته تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………….. 119

 

 

فهرست شكل‌ها

عنوان صفحه

 

شكل( 2-1 )خصوصیات مشترك سیستم‌ها…………………………………………………………………………………………. 15

شکل(2 ـ 2 )رابطه سیستم پشتیبانی تصمیم و درجه ساختار یافتگی مشکلات……………………………………. 25

شکل( 2 ـ 3 ) ساختار یک سیستم گزارش دهی مدیریت……………………………………………………………………. 27

شکل( 2 ـ 4) اجزاء یک سیستم خبره…………………………………………………………………………………………………. 32

شکل (2 ـ 5 ) سیستم اطلاعات مدیران و نقش‌های مدیران…………………………………………………………………. 34

شکل (2 ـ 6 ) مدل عمومی‌یک کامپیوتر……………………………………………………………………………………………… 37

شکل(2 ـ 7 )جایگاه سیستم اطلاعاتی بعنوان یک  سیستم…………………………………………………………………. 39

شکل( 2 ـ 8 ) سیستم‌های فرعی اطلاعاتی درسازمان………………………………………………………………………….. 41

شکل (2 ـ 9 )سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………. 45

شکل (2 ـ 10 )مدل کلی تناسب تکنولوژی با وظایف………………………………………………………………………….. 48

شکل(2 ـ 11 )نظام مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………………………………………… 54

شکل(2 ـ 12 )وظایف مدیریت نیروی انسانی………………………………………………………………………………………. 59

شکل(2 ـ 13) وظایف مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………………….. 60

شکل(2 ـ 14)  عناصر فرایند طراحی مشاغل……………………………………………………………………………………….. 62

شكل( 2 ـ 15) مراحل تجزیه و تحلیل و طراحی شغل…………………………………………………………………………. 64

شکل( 2 ـ 16 ) فرایند آموزش و بالندگی…………………………………………………………………………………………….. 67

شکل( 4 ـ 1 ) توزیع نمونه آماری مدیران بر حسب جنسیت……………………………………………………………….. 85

شکل( 4 ـ 2 ) توزیع نمونه آماری مدیران بر حسب سابقه کار……………………………………………………………… 86

شکل (4 ـ 3 ) توزیع نمونه آماری مدیران بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………….. 87

شکل( 4 ـ 4 ) توزیع نمونه آماری مدیران بر حسب رشته تحصیلی………………………………………………………. 88

 

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارزیابی کاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشد. سوالات پژوهش میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی، جذب، توسعه منابع انسانی، ارزشیابی و مدیریت پاداش کارکنان و امور رفاهی و اداری پرسنلی کارکنان را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل 259 نفر از مدیران دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88-1378 بود که با استفاده از روش     نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری تعداد 39 مدیر از جامعه مدیران دانشگاه اصفهان و 92 مدیر از جامعه مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته حاوی 39 گویه بود که ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول کرونباخ92/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی ( فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (t تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره مانوا) آزمون لوین صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد از سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی و جذب کارکنان ، توسعه کارکنان استفاده نگردیده است. ولی این سیستم در ارزشیابی و پاداش دهی کارکنان تا حدودی مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این این سیستم در امور رفاهی کارکنان نیز به جز مواردی که مربوط به اطلاع رسانی در رابطه با چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و در خصوص غذاخوری و تسهیلات مربوط به آن می‌باشد، کاربرد نداشته است. ولی طبق نتایج حاصله سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی کارکنان کاربرد دارد. در خصوص نظرات مدیران دانشگاه  اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نیز با توجه به ویژگی‌هایی مانند جنسیت، رشته تحصیلی، دانشگاه محل خدمت، مدرک تحصیلی، تفاوت معناداری مشاهده نگردید و تنها بررسی نظرات مدیران بر اساس سابقه کار
رابطه ی معناداری را نشان دادند.

 

كلیدواژه‌ها: سیستم اطلاعات مدیریت، مدیریت منابع انسانی، اطلاعات.

 

مقدمه

محیط پیچیده و متشنج امروزی سازمانها را با چالشهایی روبرو کرده است چنانچه تغییر به عنوان یکی از ویژگیهای سازمان‌های امروزی درآمده است. سازمان‌های امروزی با گذشت زمان دچار تحولات عظیمی‌      شده اند و وظیفه هر سازمانی در این جامعه ی متحول، ایجاد نظم است که در این راستا عامل اساسی مورد نیاز برای نظم بخشیدن به هر سیستمی، اطلاعات دقیق و به موقع می‌باشد. “اطلاعات در گذشته ارزش ناچیزی داشته و در تصمیم‌گیری‌ها کمتر به کار می‌رفت در حالی که امروزه اطلاعات مهمترین منبع مدیر بعد از عامل انسانی محسوب می‌شود” (اوبراین[1]، 1988، ص4). اطلاعات در هر سازمان در واقع مبنای تمامی‌فعالیت‌هاست و به طور مستمر و مداوم بین افراد و واحدهای مختلف در جریان می‌باشد. انجام وظایف و تحقق اهداف سازمانی فقط از طریق تسریع و تسهیل جریان اطلاعات و ایجاد شبکه‌های ارتباطی مؤثر امکان پذیر است، بنابراین برای ایجاد و اداره کردن اطلاعات در هر سازمان باید ضمن برقرار نمودن شبکه‌های ارتباطی و حذف موانع ارتباطی،
سیستم‌های اطلاعاتی مناسبی طراحی و ایجاد شوند. علاوه بر این اهمیت روزافزون منابع انسانی به عنوان مهمترین منبع استراتژیک هر سازمان، ایجاد سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی و به روز نگهداشتن اطلاعات این سیستم را، در سازمان‌های بزرگ ضروری ساخته است. لذا پژوهش حاضر به ارزیابی کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در مدیریت منابع انسانی دانشگاه اصفهان پرداخته است.

[1] – Obrien

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 157

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی مدارس متوسطه شهرستان گرمسار بر اساس مدل سرو کوال Next Entries پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: رابطه بین مولفه های هوش هیجانی مدیران و عملکرد کارکنان