پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثرات انواع مختلف اسید هیومیك بر خصوصیات كمی و كیفی پسته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش تولیدات گیاهی- تولیدات باغی

با عنوان : بررسی اثرات انواع مختلف اسید هیومیك بر خصوصیات كمی و كیفی پسته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

     دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد رشته تولیدات گیاهی- تولیدات باغی

عنوان:

بررسی اثرات انواع مختلف اسید هیومیك بر خصوصیات كمی و كیفی پسته رقم عباسعلی

استاد راهنما:

دکتر حسین افشاری

استاد مشاور:

دكتر حسین حكم آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

به منظور مطالعه اثرات چند نوع اسید هیومیك مختلف در بازار بر خصوصیات كمی و كیفی پسته رقم عباسعلی آزمایشی به صورت طرح بلوكهای كامل تصادفی با 5 تیمار (كود هیومکس 4 لیتر در 200 لیتر آب، كود فلورا2 در 200 لیتر آب، كود پارس هیومیك 5 کیلوگرم،كود هومی پارس 5 کیلو گرم و شاهد) در 3 تكرار اجرا شد. این تیمارها در اسفند ماه با توجه به میزان توصیه شركت تولیدی بصورت شیار كود در قطعات 1000 متری اعمال شد. بعد از اعمال تیمارها طول شاخه سال جاری، تعداد برگ، میزان سطح برگ و دور تنه اندازه گیری شد. همچنین در زمان رشد سریع آندوسپرم در اوایل تیر ماه شاخص های اکوفیزیولوژیک (میزان فتوسنتز، میزان فلورسنس کلروفیل، شدت و سرعت تعرق، میزان مقاومت روزنه ای، میزان هدایت روزنه ای دمای سطح برگ و همچنین میزان کلروفیلa،کلروفیلb وکلروفیل کل برگ) اندازه گیری شد. در مرداد ماه نمونه های برگی جهت اندازه گیری عناصر غذایی جمع آوری شد. در شهریور ماه جهت ارزیابی اثرات این تیمار ها بر روی سال آوری، میزان جوانه های ریزش یافته اندازه گیری گردید. در زمان برداشت فاکتورهای کمی وکیفی میوه پسته (میزان محصول تر با خوشه وفرابر، میزان محصول خشک، درصد پوکی، انس وخندانی، درصد پسته های زودخندان و ترك خورده نامنظم) در قطعات تیمار شده و شاهد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیمار هیومکس نسبت به شاهد که کمترین تعداد جوانه را تولید کرده است، حدود 46درصد جوانه بیشتری باقی مانده است. هومی پارس حدود 12درصد کمتر از هیومکس جوانه باقی مانده است. درصد خندانی توسط هیومکس بهبود یافت. بیشترین تعداد پسته های پوک مربوط به شاهد می باشد که در مقایسه با تیمارهای پارس هیومیک، هومی پارس، فلورا و هیومکس به ترتیب 33، 46، 49 و 64 درصد پسته های پوک بیشتری تولید کرده است. تیمار شاهد بیشترین تعداد عددی پسته های با ترک نامنظم ایجاد کرده است که با تیمار هیومکس اختلاف معنی داری داشته ولی با سایر تیمارها اختلاف معنی داری ندارد. کمترین تعداد پسته های ترک نامنظم مربوط به هیومکس می باشد که حدود 40 درصد کمتر از شاهد می باشد. تیمار هیومکس که بیشترین سطح برگ را نشان می دهد با تیمار پارس هیومیک که کمترین سطح برگ را بوجود آورد، حدود 37 درصد سطح برگ بیشتری ایجاد کرده است. اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ای، مقاومت روزنه ای، تعرق و نسبت فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر   رقم عباسعلی مشخص شد که هیومکس بیشترین اثر را داشت. نتایج همچنین مشخص ساخت اثر انواع اسید های هیومیک بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی برگ تاثیری نداشت.

کلمات کلیدی: مواد هیومیکی، مواد آلی، کوددهی، خصوصیات کمی و کیفی، پسته رقم عباسعلی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
فصل دوم: کلیات و بررسی منابع
2-1- اهمیت پسته کاری ……………………………………………………………… 6
2-2- تاریخچه و منشاء ……………………………………………………………………………… 8
2-3- مناطق عمده پسته کاری در دنیا …………………………………………………………. 11
2-4- گیاهشناسی …………………………………………………………………………… 13
2-4-1-گیاهشناسی خانواده آناکاردیاسه ……………………………………………………….. 13
2-4-2- گیاه شناسی جنس پسته (Pistacia) ………………………………………………………….. 14
       2-4-2-1-گونه های جنس پسته …………………………………………………….. 14
2-4-3-گیاهشناسی پسته اهلی (L.Pistacia vera) ………………………………………………………… 17
   2-4-3-1- ریشه ……………………………………………………………………….. 17
 2-4-3-2- تنه …………………………………………………………………… 17
   2-4-3-3- تاج …………………………………………………… 18
       2-4-3-4- برگ …………………………………………………………… 18
   2-4-3-5- جوانه ……………………………………………………………………………………………………………….. 19
   2-4-3-6- ساختمان گل نر…………………………………………………………………………………………………… 19
    2-4-3-7- میوه …………………………………………………………………….. 20
2-4-4- نیاز سرمایی …………………………………………………………………… 20
2-4-5-گلدهی و گرده افشانی ………………………………………………………………………. 21
2-5- مواد آلی خاک ……………………………………………………………………. 21
 2-5-1- منابع مواد آلی خاک ………………………………………………. 21
   2- 5-2- ساختمان شیمیایی مواد آلی ………………………………………………. 22
عنوان صفحه
   2-5-3- تجزیه مواد آلی در خاک ………………………………….. 23
2-5-4- تأثیر شرایط محیطی در تجزیه مواد آلی خاک ……………………………………………………………….. 25
2-5-5- نتایج تجزیه مواد آلی ……………………………………………………………….. 27
   2-5-5-1- تجزیه مواد کربن دار خاک …………………………………………………………. 28
       2-5-5-1-1- تجزیه گلوسیدهای ساده ……………………………………………………. 28
      2-5-5-1-2- تجزیه نشاسته ……………………………………………………. 29
      2-5-5-1-3- تجزیه پکتین ……………………………………………………. 30
        2-5-5-1-4- تجزیه سلولز ……………………………………………………… 31
        2-5-5-1-5-تجزیه همی سلولز ……………………………………………………………. 33
       2-5-5-1-6- تجزیه لیگنین …………………………………………………………. 34
       2-5-5-1-7- تجزیه تانن ها ……………………………………………………….. 37
         2-5-5-1-8- تجزیه صمغ ها ……………………………………………………….. 38
        2-5-5-1-9- تجزیه موم ها ………………………………………………….. 38
 2-5-5-2- تجزیه ترکیبات آلی ازت دار …………………………………………………………………………………… 39
       2-5-5-2-1- تجزیه پروتئین ها …………………………………………………………….. 40
       2-5-5-2-2- اسید نوکلئیک ……………………………………………………….. 43
2-6- هوموس خاک ………………………………………………………………….. 44
   2-6-1- تشکیل هوموس ………………………………………………………………… 44
   2-6-2- ساختمان شیمیایی هوموس ……………………………………………………………….. 45
   2-6-3- نتیجه تجزیه هوموس …………………………………………………………………. 47
         2-6-3-1- ازت……………………………………………………………………… 47
         2-6-3-2- فسفر …………………………………………………………………………… 49
         2-6-3-3- گوگرد ……………………………………………………………………….. 50
   2-6-4- فرم های هوموس …………………………………………………………………………… 51
       2-6-4-1- هوموس مول …………………………………………………………………… 52
عنوان صفحه
      2-6-4-2- هوموس مور …………………………………………………………………… 53
     2-6-4-3- هوموس مودر …………………………………………………………….. 54
   2-6-5- خواص هوموس ……………………………………………………………… 54
2-6-6- نسبت C/N ………………………………………… 58
2-6-7- مقدار هوموس خاکها ………………………………………………………….. 61
2-6-8- حفظ تعادل هوموس در خاک ……………………………………………………………… 62
2-7- مدیریت مواد آلی خاک …………………………………………………………………… 65
2-8- هدف از اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………….. 68
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- محل انجام آزمایش …………………………………………………………………………………… 71
3-2- مواد گیاهی ……………………………………………………………………………… 71
3-3- طرح آزمایشی و نحوه اجرا ………………………………………………………………………… 73
3-4- اندازه‌گیری شاخص های اكوفیزیولوژیك …………………………………………………………….. 75
   3 -4-1- تعیین میزان فتوسنتز، تعرق، هدایت روزنه‌ای، مقاومت روزنه‌ای و دمای برگ ………………………. 75
   3-4-2- تعیین فلورسانس كلروفیل …………………………………………………………………. 76
   3-4-3- اندازه گیری میزان كلروفیل برگ …………………………………………………. 77
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- نتایج ………………………………………………………………………………………….. 79
   4-1-1- اثر انواع اسید هیومیک در رشد شاخه …………………………………………………… 84
   4-1-2- اثر انواع اسید هیومیک در دور تنه ……………………………………………………. 85
     4-1-3- اثر انواع اسید هیومیک در تعداد جوانه باقی مانده …………………………………… 86
   4-1-4- اثر انواع اسید هیومیک در تعداد جوانه ریزش کرده ……………………….. 87
   4-1-5- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پوست تر ………………………………………………….. 88
   4-1-6- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پسته تر ………………………………………………. 89
عنوان صفحه
   4-1-7- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پسته خشک ……………………………………………… 90
   4-1-8- اثر انواع اسید هیومیک بر وزن پوست خشک …………………………………. 91
   4-1-9- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های خندان ……………………………… 92
   4-1-10-اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های پوک …………………………………….. 93
   4-1-11- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های دهن بست ………………………………… 94
   4-1-12- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های گو ………………………………………. 95
   4-1-13- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های زود خندان ……………………………….. 96
   4-1-14- اثر انواع اسید هیومیک بر تعداد پسته های با ترک نامنظم ………………………….. 97
   4-1-15- اثر انواع اسید هیومیک بر انس پسته های تیمارشده …………………………………… 98
   4-1-16- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کلرفیل a ………………………………………………………… 99
   4-1-17- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کلرفیل b ………………………………………………………… 100
   4-1-18- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت کاروتنوئید …………………………………….. 101
   4-1-19- اثر انواع اسید هیومیک بر سطح برگ ………………………………………………. 102
   4-20- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر ازت …………………………………………. 103
   4-1-21- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر فسفر …………………………………. 104
   4-1-22- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر پتاسیم ……………………………………….. 105
   4-1-23- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر کلسیم ……………………………………. 106
   4-1-24- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر منیزیم …………………………………….. 107
   4-1-25-اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر آهن …………………………………………. 108
   4-1-26- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر روی ………………………………………. 109
   4-1-27- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر منگنز ……………………………………….. 110
   4-1-28- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر مس ……………………………………….. 111
   4-1-29- اثر انواع اسید هیومیک بر غلظت عنصر بُر ……………………………………………….. 112
   4-1-30- شاخص های اکوفیزیولوژیکی ………………………………………………… 113
     4-1-30-1- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز …………………………………. 113

 

عنوان صفحه
     4-1-30-2- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان هدایت روزنه ای ………………………………….. 114
     4-1-30-3- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان مقاومت روزنه ای ………………………………………. 115
     4-1-30-4- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان تعرق ………………………………………………. 116
   4-1-30-5- اثر انواع اسید هیومیک بر میزان فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر …………………………….. 117
4-2- بحث ………………………………………………………………………………………………. 118
پیشنهادات ………………………………………………………………………. 125
منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………. 126

مقدمه

پسته یكی از مهمترین محصولات كشاورزی كشور است كه از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و … اهمیت فوق العاده ای دارد. ارزش تولید این محصول گرانبها و بی نظیر حدود 10 درصد از درآمدهای غیر نفتی كشور می باشد. حدود 152000 خانوار شهری و روستایی كشور كه جمعیتی بالغ بر یك میلیون نفر را شامل می گردند، در حرفه های مربوط به تولید این محصول بكار اشتغال دارند. پسته به عنوان آخرین محصول كشاورزی قابل كشت در بیشتر مناطق پسته خیز ایران، ‌نقش اولین كالای كشاورزی صادراتی را ایفا می نماید. مشكلات مربوط به شوری و كم آبی حاشیه كویر از یك سو و خشكسالی های اخیر توأم با مسائل عدیده از سوی دیگر باعث شده است تا این محصول تنها با تكیه بر تحقیقات و فناوری پیشرفته قادر به ادامه حیات باشد.

آخرین محصول قابل كشت بدین مفهوم است كه اگر باغات پسته از بین بروند هیچ محصول دیگری قابل كشت نیست و مرحله بعدی در مناطق پسته خیز كشور پیشرفت كویر و بیابان زایی خواهد بود كه منتج به مهاجرت افراد و بیكاری خواهد شد. بنابراین تلاش در جهت حفظ این محصول كه تنها با تكیه بر تحقیقات امكانپذیر است، نه تنها منافع اقتصادی حاصل از كشت آن را بدنبال دارد بلكه مزایای ناشی از كویرزدایی را نیز به همراه دارد. لذا مطالعاتی كه در راستای حفظ این محصول صورت می گیرد شامل روشهای افزایش بازده آبیاری، یافتن گونه های مقاوم به شوری و خشكی، ‌یافتن گزینه های جدید تامین آب و … می تواند از بازده اقتصادی بسیار بالایی برخوردار باشد.

ایران قرن ها بدون رقیب، عمده ترین تولید كننده پسته جهان بوده اما در حال حاضر كشورهاى دیگر در زمینه تولید و تجارت پسته به رقابت با ایران پرداخته اند. به عنوان مثال، تركیه كه سابقه تولید و تجارت پسته آن قدمت چندانى ندارد و در یكصد سال گذشته در زمره مشتریان پسته ایران بوده در سال هاى اخیر تولید محصول خود را بالا برده و به رقیبى براى پسته ایران مبدل شده است. توسعه باغ هاى كالیفرنیا در آمریكا نیز باعث شده است كه آمریكا به عنوان رقیبى نیرومند براى پسته ایران در بیاید. آمریكا پس از ایران دومین كشور تولید كننده و صادر كننده پسته در جهان محسوب مى شود. استان سمنان و بخصوص شهرستان دامغان یکی از قدیمی ترین مناطق پسته کاری ایران و جهان می­باشد. شهرستان دامغان که در عرض جغرافیایی´08 38 و طول ´19 54 درجه واقع گردیده و 1155 متر از سطح دریا ارتفاع دارد، دارای اقلیمی گرم و خشک می­باشد. با عنایت به شرایط اقلیمی خاص منطقه و تناسب این شرایط با نیازهای گیاه پسته می­توان گفت که گسترش و توسعه پسته کاری در این منطقه آینده خوبی دارد و به همین جهت انجام تحقیقات و استفاده از روشهای نوین در تولید پسته در این منطقه ضروری به نظر می­رسد.

از مسائلی كه مخصوصا در سالیان اخیر گریبانگیر باغداران بوده است پایین بودن عملكرد و كیفیت پسته میباشد. علاوه بر مسائل مربوط به آب آبیاری و كمبود آب كه به نظر می رسد نقش اساسی در این مسئله ایفا نماید، عدم تعادل عناصر غذایی و تغذیه مناسب و مطلوب باغهای پسته بایستی مورد توجه قرار گیرد. ماهیت خاكهای مناطق خشك و بالا بودن املاح محلول (نمك) و كم محلول (گچ و آهك) در خاكهای مناطق پسته كاری مسئله عدم وجود تعادل در عناصر غذایی خاك و برگ مناطق پسته كاری را به اثبات می رساند. در این مناطق درختان سالیان زیادی از ذخیره عناصر غذایی خاك استفاده نموده اند بدون اینكه به جبران و جایگزینی علمی آنها توجه گردد. به طوریكه باغداران تنها به كاربرد یكی دو نمونه كود ازته و فسفره آن هم نه بر اساس اصول علمی پرداخته اند. این مسائل باعث عدم تعادل تغذیه ای در باغهای پسته شده است. آثار عدم تعادل غذایی، علاوه بر كاهش عملكرد كمی و كیفی پسته به صورت علائم مختلفی مانند حاشیه سوختگی و زردی برگها، ریز برگی یا قرمزی و لكه پوست استخوانی مشهود است و روز به روز نیز این مسائل و مشكلات ابعاد جدید تری به خود می گیرد.

اسید هیومیک از نظر بیو­شیمیایی ماده مؤثره هوموس است و از طریق اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی، سبب افزایش بیومس ریشه و اندام هوایی می­شود. بخش هوایی گیاه مواد پرورده را برای رشد ریشه تأمین می­کند و نقش ریشه تأمین مواد خام است، لذا رابطه متقابلی بین ریشه و بخش هوایی وجود دارد. رشد ریشه تحت تأثیر محیط و عواملی چون رطوبت، دما و عناصر غذایی خاك است. اسید هیومیك و اسید فولوئیك به ترتیب سبب تشكیل كمپلكس­های پایدار و نامحلول و كمپلكس های محلول با عناصر میكرو می­گردند و سبب افزایش جذب عناصر شده، باروری خاك و تولید در گیاهان را افزایش می­دهند. در چند سال اخیر مواد هیومیكی مختلفی در بازار نهادهای كشاورزی بخصوص در مناطق پسته كاری آمده است كه اثرات آنها و تفاوت آنها در عملكرد و خصوصیات كمی و كیفی پسته نامشخص است. در این تحقیق اثرات چند نوع اسید هیومیك مختلف در بازار بر خصوصیات كمی و كیفی پسته رقم عباسعلی مطالعه شد.

تعداد صفحه :148

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی اثرات اسانس نعناع کوهی بر خصوصیات ماست Next Entries پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان