Get a site

پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : مروری بر سیستم تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان :مروری بر سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری 
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی كامپیوتر- نرم افزار

عنوان :
مروری بر سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
بیـشتر تحقیقـات بوسـیله فیزیولوژیـستهـا و روانـشناسان و مهندسـان روی موضـوعات مختلـف از
تشخیص چهره بوسیله ماشین و انسان، صورت گرفته است. اهمیت روش های اتوماتیك تـشخیص چهـره،
ما را بر آن داشته است كه برای ادامه كار در این زمینـه، تحقیـق كـاملی روی كارهـای انجـام گرفتـه، از
پیدایش این رشته از علم كامپیوتر انجام دهیم. اگر چه بسیاری از تئوری ها و فرضیه هـای مطـرح شـده،
روی مجموعه ای از تصاویر کوچک، بررسی شده اند، ولی توانسته اند بسیاری دستاوردهای مهمی در ایـن
زمینه به همراه داشته باشند.
در این تحقیق، ابتدا تاریخچه ای از موضـوعات مربـوط بـه تـشخیص هویـت، بـا اسـتفاده از خـواص
بیومتریك ارائه شده و در ادامه بحث تشخیص چهره را به صورت اختصاصی در میـان مباحـث بیومتریـك
ارائه شده است. ساختار و چهارچوب عمومی یك سیـستم تـشخیص چهـره، مهمتـرین موضـوع در آمـاده
كردن آن می باشد، همچنین الگوریتم ها و روش هایی كه بر اساس آن تشخیص چهره انجام مـی گیـرد،
قسمت اصلی این تحقیق می باشد كه شامل گروه بندی ها و نوع دیدگاه به مسئله می باشد كه در انتهای
بحث، استفاده از آموزش و یادگیری و الگـوریتم هـای آن را در بحـث كـشف چهـره، محـدود كـرده ایـم.
مشكلات مربوط به تشخیص چهره، می توانند شامل نور، زاویه دید دوربین، حركت و سایر موارد محیطـی
باشند، كه این مشكلات نیز به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند.

مقدمه:
در دنیای به هم پیوسته و پیچیده امروزی، نگهداری و امنیت اطلاعـات، بـسیار مهـم و مـشکل شـده
است، هر چند وقت یکبار در مورد تبهکاری های مربوط کارتهای اعتباری، هك شدن کامپیوترها و نقض
امنیت در شبکه ها و دولت ها، چیزهایی می شنویم. در بیشتر این کلاهبرداری ها، افراد خاطی، به نحـوی
امنیت سیستم ها را با عبور از سد محافظت های از قبل تعیین شده، مورد دستبرد قرار داده اند.
تکنولوژیهای جدید برای تعیین هویت منحصر هر فرد، بر پایه روش های Biometric بنیـان نهـاده
شده اند. كه این روش ها، روشهای خودکـاری از بـازبینی و تـشخیص هویـت موجـودات زنـده در زمینـه
ویژگیهای فیزیکی از قبیل اثر انگشت یا وضعیت چهره، و یا سایر رفتارهای افراد، از قبیل دست دادن، می
باشند. به این دلیل كه، ویژگی های فیزیکی خیلی کمتر تغییر می کنند، ولی موارد رفتاری ممکـن اسـت
به علت استرس، وضعیت روانی شخص، یا موقعیت شخص به راحتی دستخوش تغییـرات شـوند، در میـان
روش ها و متدهای مختلف برای تعیین هویت، روش هایی که از ویژگی های فیزیکی استفاده مـی کننـد،
علی رغم مشكلاتی كه هنگام پیاده سازی وجود دارد، قابل اعتمادتر از آنهـایی هـستند کـه ویژگـی هـای
فیزیولوژیکی(زیستی) را بكار می گیرند.
با بررسی زندگی دیجیتالی بشر، به راحتی متوجه این نكته خواهیم شد كه امـروزه بـشر بـا نیازهـایی
مواجه است که در سالهای قبل این نیازها وجود نداشت. این نیازها شامل سازمان، گروه و امنیت آنها مـی
باشد. همیشه افزایش جمعیت و تحرک آن در همه جهت ها، باعث بالا رفـتن راه هـای انتقـال و اشـتراک
اطلاعات، شده است، که این تغییر مکان ها، در ساختارهای پیچیده ای انجام مـی شـوند. همـانطوری کـه
تحرك، نشات گرفته از رفتارهای انسانی و اطلاعاتی است، امنیت نیز اطلاعـات شخـصی و مقـادیر آنهـا را
شامل می شوند. در محیط هایی که اهمیت امنیت و تشکیلات، افزایش یافتـه اسـت، شناسـایی و تعیـین
اعتبار در زمینه های گوناگونی از تکنولوژی ها توسـعه داده شـده انـد. کنتـرل ورودیهـای سـاختمان هـا،
کنترل دسترسی در کامپیوترهای عمومی، مثالهایی هستند كـه نـشان دهنـده تـشخیص هویـت و اعتبـار
سنجی در جامعه کنونی میباشند.
روش تشخیص چهره (Face Recognition) یکی از چنـدین روش Biometric اسـت کـه دارای
دقت بالا بوده و می تواند تا مدت ها قابل اتکا باشد. برخلاف روش های دیگر اعتبار سنجی که لازم بود تـا
کاربر حداقل PIN و كلمه عبور، را به یاد داشته باشد، در روش های تشخیص چهره، کاربر خیلی راحت با
چهره خودش، می تواند در پروسه اعتبار سـنجی وارد شـود. در حـال حاضـر عـلاوه بـر ایـن کاربردهـای
کلاسیک، برای تشخیص چهره، اعتبار سنجی های جدیدی پدیدار شده اند. به طور نمونه، در بانک ها و یـا
تأسیسات قضایی که امنیت از سایر ادارات معمولی بالاتر است، امنیت بیشتر توسط کامپیوترهـای زیـادی
که امروزه مجهز به چندین دوربین می باشند، انجام می شود. در این حالت، یک نرم افزار تشخیص چهره،
به صورت مداوم، آنچه که در جلوی دوربین اتفاق می افتد، را در کنترل داشته و در صورت برخورد بـا هـر
گونه وضعیتی خارج از وضعیت از قبل تعیین شده، هشدارهای لازم را اعلام می نماید.
٣
در حال حاضر، چندین روش برای سازماندهی و طبقه بندی زمینـه هـای مختلـف تـشخیص چهـره،
امکان پذیر میباشد. به عنوان نمونه، الگوریتم هایی که با چهـره و محـیط آن سـر و کـار دارنـد (هماننـد
سیستم های کنترل نشده)، باید با الگوریتم هایی كه با سیستم های کنترل شده(هماننـد چـراغ راهنمـا و
نورپردازی یک تئاتر) كار می كنند، متمایز گردند. همچنین سیستم هایی که از یک یا چند تـصویر بـرای
تشخیص چهره استفاده می کنند، از سیستم هایی کـه از مقـادیر پیوسـته ویـدئویی اسـتفاده مـی کننـد،
متمــایز مــیشــوند. در صــورتیکه ایــن تفــاوت هــای ســطح پــایین در مــشکلات ضــروری در Face
Recognition حذف شوند، یـک گـروه بنـدی براسـاس سـه حالـت Frontal و Profile و -View
Tolerant ارائه می شود.
می توان گفت كه الگوریتم های تشخیص چهره، مدل های ساده هندسی را استفاده مـی کننـد، امـا
پروسه تشخیص، امروزه در یک علم پیچیده ریاضی و پروسه های Matching وارد شده است. بزرگتـرین
پیشرفت آنها در سالیان اخیر، سوق دادن تکنولوژی تشخیص چهره، به صحنههای متاثر از نور مـی باشـد،
بدین ترتیب كه می توان در شرایط نوری متفاوت نیز، پروسه تشخیص چهره را به نحو مطلوبی انجـام داد.
تشخیص چهره، می تواند برای بازبینی (Verification)و تعیین هویت (Identification)، نیز بـه کـار
برده شود.
زمینه های زیاد تجاری، برای ایجاد اینگونه نرم افزارها و امکان دسترسی به تکنولوژی های مورد نیـاز
بعد از چندین سال تحقیق، دو دلیل مهم برای تكیـه بـر اهمیـت Face Recognition و ادامـه تـلاش
برای داشتن سیستم های قوی تر می باشد.
روش های مطمئن زیادی از تشخیص بیومتریک اشخاص، وجود دارد. برای مثال، روش های آنالیز اثر
انگشت یا بررسی عنبیه و شبکیه، اشخاص هم اکنون وجود دارند. از آنجائیکه یک تصویر چهره، می توانـد
از روبرو یا نیم رخ باشد، بیشتر اوقات بدون همکاری و حتی اطلاع شخص مورد نظر، عمل می کند. جدول
الف، تعدادی از برنامه های مربوط به Face Recognition را نشان می دهد.

تعداد صفحه :68

قیمت : پنج هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com