Get a site

پایان نامه ارشد رشته نساجی: مقایسه تراکم الیاف در نخ پشمی دستریس و ماشین ریس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : مقایسه تراکم الیاف در نخ پشمی دستریس و ماشین ریس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه مهندسی نساجی – گرایش تکنولوژی نساجی

” M.Sc.” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

مقایسه تراکم الیاف در نخ پشمی دستریس و ماشین ریس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در ریسندگی ماشینی پارامترهای مختلف فرایند تشکیل نخ بهتر و یکنواخت تر از روش دستی کنترل شده و به همین علت نحوه استقرار الیاف در مقطع نخ دست ریس و ماشین ریس متفاوت است. دلیل این امر متفاوت بودن کنترل الیاف و نیروهای وارده بر آنها هنگام ریسندگی می باشد.
در این پروژه نخ پشمی ماشین ریسی (صنعتی) به نمره 5Nm بوسیله ماشین های ریسندگی هوژه تولید و سپس نخ دست ریسی با نمره و تاب معادل آن تهیه گردید. همچنین نخ نیمه صنعتی که نیمی از چرخه تولید آن همانند ماشین ریس و نیم دیگر آن شبیه دست ریس است جهت مقایسه با آنها تهیه شده و در نهایت پس از قالب گیری نخ ها در رزین، تهیه مقاطع نخ و عکس برداری از آنها، چگونگی توزیع الیاف در مقطع نخ مطالعه شد.
نتایج آزمایشها نشان داد که نخ ماشین ریس متراکم تر و نسبت به دو نخ دیگر تعداد ال یاف بیشتری در مرکز خود داشته و تمایل الیاف به مرکز نخ بیشتر است. اما در نخ دست ریس فراوانی الیاف در پوسته بیشتر بوده و پفکی است. رفتار نخ نیمه صنعتی نامنظم تر از دو نخ دیگر بوده بطوری که گاهی تمایل به پوسته و گاهی تمایل به مرکز از خود نشان داد. از لحاظ موقعیت شعاعی و فراوانی الیاف در نواحی چهارگانه به نخ دستریس شباهت بیشتری داشته و همانند این نخ پفکی بود. همچنین الیاف در مقطع نخ دستریس بطور یکنواخت پراکنده گشته ولی در نخ ماشین ریس کمی حالت توده ای مشاهده شد. رفتار نخ نیمه صنعتی از نظر نحوه قرارگیری الیاف در مقطع نخ مابین دو نخ دیگر بود.
مقدمه
تعریف ساده نخ آن است که تعدادی الیاف در کنار هم قرار داده شده و با اعمال تاب به یکدیگر متصل می شوند. این عمل ابتدا از حرکت و چرخش دستها شروع و تا ریسندگی از طریق دوک نخ ریسی ادامه یافت و در انتها به چرخهای ر یسندگی منتهی شد. این نخ که کلیه مراحل آن با دست انجام می شود بیشتر نزد عشایر مرسوم بوده و نخ دست ریس نامیده می شود. خواص این نخ با نخ ماشین ریس از لحاظ نحوه قرارگیری الیاف در مقطع نخ و همچنین خواص مکانیکی همچون استحکام، ازدیاد طول تا حد پارگی، پرز و غیره می تواند متفاوت باشد. این امر می تواند بع لت متفاوت بودن تنش ریسندگی و آرایش الیاف و یکنواختی آنها در این دو نخ و عدم کنترل دقیق الیاف در مثلث ریسندگی در ریسندگی دستی باشد. حداکثر تاب در ریسندگی دستی با پا ملخی شدن مشخص گردیده و کنترلی برای تاب نخ می باشد. ریسنده دست ریس با واژه های نخ کم تاب و پر تاب آشناست و نمی تواند تاب را دقیقا تنظیم نماید. این موضوع نیز می تواند بر کیفیت نخ دست ریس موثر باشد. مطالعات کتابخانه ای نشان داده که در منابع مورد بررسی مقایسه برخی از خواص مکانیکی این دو نخ انجام شد ه ولی اینک ه توزیع الیاف در مقطع آنها چه تفاوتهایی داشته و ویژگیها ی مکانیکی نخ تا چه اندازه به نحوه استقرار الیاف در نخ وابسته اند مطالعه ای انجام نشده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بعضی مناطق کشور برای تهیه نخ دست ریس از پشم حلاجی شده بصورت صنعتی استفاده شد ه و نخ تولیدی بصورت نیمه صنعتی می باشد این نخ نیز تهیه و با دو نخ دیگر مقایسه شده است.
فصل اول
کلیات
1-1- هدف
هدف از این پایان نامه مقایسه ساختار داخلی یا نحوه استقرار الیاف در مقطع نخ پشمی دست ریس و ماشین ریس می باشد. نخ دست ریس نخی است که کلیه مراحل تولید آن با دست انجام شده ولی در نخ ماشین ریس تمام مراحل تهیه آن توسط ماشین انجام گرفته است.
با توجه به اینکه ممکن است در بعضی از مناطق کشور تمیز نمودن و باز کردن الیاف بطور ماشینی انجام شده و فقط ریسندگی آن بطریق دستی انجام شود، لذا در این پروژه از نخ سومی با عنوان نخ نیمه صنعتی جهت مقایسه با دو نوع نخ دیگر درکنار نخ های دست ریس و ماشین ریس قرار داده شد و ساختار این نخ نیز مورد مطالعه قرار گرفت.
1-2- تحقیقات انجام شده قبلی
مطابق مطالعات شوارز (Schwarz) نحوه قرارگیری الیاف در نخهایی با الیاف مدور به دو نوع تقسیم بندی شده است که عبارت است از تجمع باز که الیاف بین دوایر متحدالمرکز متوالی قرار می گیرند و دیگری تجمع بسته که الیاف درون شکل شش ضلعی منتظم قرار گرفته اند.
در تجمع باز (Open packing) یک لیف در مرکز و شش لیف دور تا دور آن می باشد به نحوی که تمام هفت لیف باهم تماسی دارند و لایه سوم بگونه ای اضافه می شود که الیاف درون لایه سوم درست در محیط لایه ای که شش لیف را در بر می گیرد در تماس است (یعنی لایه سوم بگو نه ای است که بر دایره محاط شش لیف مماس است) و هر لایه نسبت به لایه قبلی خود شش لیف اختلاف دارد. در این تجمع بین الیاف مقداری فضا وجود دارد.
در تجمع بسته (Close packing) یک لیف در مرکز و شش لیف اطراف آن قرار دارد و هر لایه نسبت به لایه قبلی خود شش لیف اختلاف دارد تا لایه هفت که تعداد الیاف آن 127 است و آن شکل شش ضلعی منتظم بسته ترین شکل تجمع را داده است. از لایه هشت به بعد شکل ظاهری نخ بدلیل افزایش تعداد الیاف در مقطع نخ تغییر یافته و شکل دایره پیدا کرده است.
تعداد صفحه : 154
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com