پایان نامه ارشد رشته مکانیک : روشهای بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گاز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   روشهای بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گازدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مكانیك – تبدیل انرژی

عنوان:
روشهای بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گاز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده :
در گزارش حاضر به روشهای بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گاز پرداخته شده است.
در ابتدا ضمن معرفی روشهای معمول به مسائل پیش روی نیروگاههای حرارتی اشاره شده تا در ادامه به
محدودیتهای فنی و اقتصادی در راه استفاده از بازتوانی برای حل این مشكلات پرداخته شود. سپس
تجربیاتی كه در امر بازتوانی برخی نیروگاههای حرارتی به دست آمده در قالب اشارهای به تاریخچه بازتوانی
بررسی شده است. سپس به بررسی اجزای اصلی بازتوانی یعنی توربینها، بویلرهای بازیاب حرارت و
دستگاههای تبادل حرارت اشاره و ضمن معرفی هر یك از آنها روشهای افزایش ظرفیت و بازده و همچنین
به مشخصات فنی آنها پرداخته شده است. در ادامه، محاسبات فنی لازم جهت انجام بازتوانی مورد بررسی
قرار گرفته و تا حدودی به ملاحظات اقتصادی اشاره شده است. در پایان مشخص شده است كه انجام
بازتوانی برای بهبود شاخصهای عملكرد نیروگاه حرارتی مفید بوده و در عین حال روش بازتوانی قابل
استفاده با توجه به بررسی موردی واحدهای تولید برق، قابل معرفی خواهد بود.
مقدمه:
در سالیان اخیر با افزایش نرخ كالاها و خدمات و به خصوص مواردی همچون بالا رفـتن قیمـت جهـانی
سوختهای فسیلی از طرفی و از سوی دیگـر نیـاز روزافـزون جوامـع بشـری بـه بـرق مطمـئن و اقتصـادی،
نیروگاههای تولید برق روز به روز بیشتر به چالشی تجارت انرژی كشیده میشوند تا جایی كه واژههایی چون
تجارت برق و بورس برق دیگر به گوش دست اندكاران این صنعت ناآشنا نیست.
از سوی دیگر بالا رفتن شاخصهای زیست محیطی جوامع هر روز عرصه را بـر تولیـد كننـدگانی كـه از
فناوری قدیمیتر در تولید برق استفاده میكنند، تنگ تر میكند.
مجموعه این عوامل در كنار خواسته همیشگی تولیدكنندگان برق جهت پایینتر بودن قیمت تمام شـده
تولید برق خود راه را به سوی استفاده از فناوریهای جدید تولید هموار میكند.
یكی از روشهایی كه جهت بهبود شاخصهای تولید نیروگاههای حرارتی در چند سال اخیر مورد توجـه
این صنعت قرار گرفته بازتوانی واحدهای حرارتی موجود با استفاده از توربینهای گازی است كـه از فنـاوری
روز بهرهمند میباشند.
در این گزارش ضمن معرفی روشهای معمول بازتوانی، به نمونههای انجام شدهای اشـاره و ضـمن ارائـه
اطلاعاتی از تجهیزات اصلی مورد نیاز به محاسبات فنی و ملاحظات اقتصادی اشاره و در خصوص نحوه انجام
بازتوانی بحث و نتیجه گیری میشود.
مروری بر روشهای بازتوانی
1ـ 1ـ پیشگفتار
بازتوانی یك راه حل حائز اهمیت، برای دستیابی به یك سیستم تولید توان بهبود یافته میباشد كه همه
یا بخشی از امكانات زیر را فراهم میكند:
y كاهش مصرف و در نتیجه كاهش هزینه سوخت مصرفی كل سیستم
y كاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات
y كاهش آلایندگی
y كمترین هزینه مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولید
y حداقل نمودن هزینههای سرمایه زگ اری
ارزیابی یك پروژه بازتوانی باید محدوده وسیعی شامل جنبههای تجاری، پیش بینـیهـای افـزایش بـار،
پارامترهای مالی، قواعد و قوانین زیست محیطی، تغییرات قیمت سوخت و دیگر عوامل را در برگیرد تا فوایـد
مهم این نوع پروژه ها قابل دستیابی باشند. این ارزیابی، به دلیل تغییر قوانین برای سرویسهای تولید قدرت
و تاثیر گذاشتن روی میزان رقابت آنها پیچیدهتر میگردد.
آنالیز بازتوانی معمولاً از مراحل زیر پیروی می كند:
y تعیین اهداف سیستم تولید توان، میزان و ارزش توان اضافی مورد نیاز، كـاهش میـزان آلاینـدههـا،
قیمت و قابلیت دسترسی سوخت، محدودیتها و ملزومات انتقال، برنامه های پیش بینی شـده بـار
تولیدی و غیره.
y تعیین نیروگاههای موجود كه میتوانند تحت بازتوانی قرار گیرند با شناسایی محدودیتهای اصـلی
مربوط به هر یك از آنها ( مثـل محـدودیت هـای آلاینـدگی)، وضـعیت تجهیـزات موجـود و دیگـر
اطلاعات با اهمیت.
y شناسایی تكنولوژیهای منتخب بازتوانی (مدار تركیبی، جعبه هوای داغ، توربین گاز با بویلر كمكی،
توربین گاز با گرمای آب تغذیه) و انجام یك آنالیز اولیه برای انتخاب بهترین فناوری.
y گسترش طراحی، پارامترهای عملكردی و هزینههای سرمایه گـزاری بـرای دیگـر نیروگـاههـای كـه
قابلیت بازتوانی را دارند یا نیروگاههای جدید.
y انتخاب بهترین روش یا روشها بر مبنای ملاحظات اقتصادی و دیگر فاكتورها.
تعداد صفحه :116

قیمت: شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com